<<
>>

НАКАЗ від 31.05.2019 № 864 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2019

Документ актуальний на 01.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

31.05.2019  № 864

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 червня 2019 р.

за № 672/33643

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262, з метою удосконалення вирішення питань, пов’язаних із проходженням військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 14 жовтня 2008 року № 772, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1323/16014, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

генерал армії України

В. Грицак


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального

управління Служби

безпеки України

31 травня 2019 року № 864

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 червня 2019 р.

за № 672/33643

ЗМІНИ

до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

1.

У розділі I:

1) у пункті 1.3:

абзац другий викласти у такій редакції:

«У поданнях щодо призначення на посади, присвоєння чергового військового звання «полковник», достроково або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні зазначаються стисла характеристика ділових та моральних якостей військовослужбовця, професійна підготовка, відповідність кваліфікаційним вимогам, рівень фізичної підготовки, стан справ на ділянці роботи, за яку він відповідає, досягнуті результати.»;

в абзаці четвертому слово «заступника» виключити;

перше речення абзацу восьмого виключити;

2) після пункту 1.4 доповнити новими пунктами 1.5, 1.6 такого змісту:

«1.5. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби, переміщення між підрозділами, органами, закладами, установами Служби безпеки України або переведення до іншого військового формування підрозділи кадрового забезпечення видають їм обхідний аркуш. Контроль за службовою діяльністю таких військовослужбовців та своєчасністю внесення відміток до обхідних аркушів покладається на безпосередніх начальників військовослужбовців. Після заповнення обхідний аркуш передається до підрозділу кадрового забезпечення за попереднім місцем служби військовослужбовця для долучення до матеріалів особової справи. На підставі заповненого обхідного аркуша військовослужбовці отримують припис, після чого (у разі звільнення з військової служби чи переведення до іншого військового формування) видається наказ про виключення зі списків особового складу.

1.6. Прийняття та здавання посади здійснюються у порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. Строк прийняття та здавання посади не повинен перевищувати 20 днів.

Військовослужбовець приймає і здає посаду на підставі наказу або рішення відповідного начальника.

Військовослужбовець, який здає посаду, також здає визначеній його прямим начальником посадовій особі (особам) усі матеріальні цінності, зброю, техніку, засоби, документи, матеріальні носії інформації, особисту номерну металеву печатку, які за ним обліковуються.».

У зв’язку з цим пункт 1.5 вважати пунктом 1.7.

2. У розділі II:

1) пункт 2.2 викласти у такій редакції:

«2.2. Контракт оформляється на одному аркуші формату А4 з двох сторін. Один примірник контракту після його підписання видається громадянину, який уклав контракт, а другий (з особистим підписом громадянина про отримання одного примірника контракту) долучається до частини «Особова справа» матеріалів особової справи військовослужбовця.

Перший контракт про проходження військової служби не може бути укладено, а громадянин не може бути прийнятий на військову службу за контрактом у разі, якщо:

стосовно особи здійснюється кримінальне провадження;

особа має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на особу протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або військового адміністративного правопорушення;

особа під час проходження військової (спеціальної) служби, роботи була звільнена з військової (спеціальної) служби у запас через службову невідповідність, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, у зв’язку з позбавленням військового (спеціального) звання в дисциплінарному порядку;

до особи застосована заборона, передбачена Законом України «Про очищення влади», до закінчення строку дії такої заборони;

особа не надала згоду на проведення перевірок, передбачених законодавством;

особа на час прийняття на військову службу не припинила членство у складі політичних партій або громадських організацій;

особа на час прийняття на військову службу не припинила в установленому порядку державну реєстрацію підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

час, що залишився громадянинові до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, є меншим за строк першого контракту про проходження військової служби, крім випадків, визначених частинами третьою, п’ятою статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

особа перебуватиме у відносинах прямої організаційної та правової залежності від близької особи в значенні, наведеному в частині першій статті 1 Закону України «Про запобігання корупції».»;

2) пункт 2.5 викласти у такій редакції:

«2.5. Нові контракти укладаються посадовими особами, визначеними у пункті 11 Положення.

Військовослужбовці, які бажають продовжити військову службу, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії контракту повідомляють прямого начальника, який має право укладати контракт з цим військовослужбовцем, про свій намір укласти новий контракт про проходження військової служби.

Військовослужбовець, який без поважних причин своєчасно не повідомив у встановленому порядку про свій намір укласти новий контракт про проходження військової служби, підлягає звільненню з військової служби в установленому порядку. У цьому випадку з військовослужбовцем проводяться бесіди в порядку, визначеному пунктом 7.4 розділу VII цієї Інструкції.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та виявили бажання залишитись на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, подають рапорти щодо укладання нового контракту у порядку, визначеному пунктом 1.4 розділу I цієї Інструкції.

Новий контракт про проходження військової служби, у тому числі контракт про проходження іншого виду військової служби, не укладається у разі, якщо за результатами атестування, проведеного в порядку, встановленому цією Інструкцією, військовослужбовець атестований з висновками про недоцільність укладення нового контракту або про звільнення з військової служби після закінчення строку контракту, а також може не укладатись у випадках, визначених абзацами третім - одинадцятим пункту 2.2 цього розділу.

Управління роботи з особовим складом та підрозділи кадрового забезпечення щороку до 01 грудня поточного року складають на наступний рік списки військовослужбовців, у яких закінчується строк контракту в наступному році. Ці списки до 10 грудня надсилаються (передаються) до підрозділів, де проходять службу військовослужбовці, для ознайомлення та подальшої організації відповідної роботи.»;

3) у пункті 2.6:

абзац перший викласти у такій редакції:

«2.6. Військовослужбовці, які перебувають у довготривалих закордонних відрядженнях, у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку), своє повернення з них оформлюють поданими рапортами, які є підставою для видання відповідних наказів по особовому складу. У разі закінчення строку дії контракту під час відсутності зазначених військовослужбовців строки дії таких контрактів вважаються продовженими до повернення військовослужбовців до постійного місця служби (виходу з відпусток).»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«Військовослужбовцям, у яких строк дії контракту закінчився в період між днем звільнення з військової служби та днем набрання законної сили судовим рішенням про визнання наказу про звільнення незаконним та його скасування, строк дії контракту вважається продовженим до дати видання наказу про поновлення на військовій службі.

Нові контракти з такими військовослужбовцями можуть укладатися на їх прохання з дати видання наказу про поновлення на військовій службі на строки, встановлені пунктом 14 Положення, без проведення атестування.»;

4) пункт 2.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі укладення контракту з військовослужбовцем до досягнення граничного віку перебування на військовій службі або до досягнення граничного віку перебування в запасі (для осіб, які досягли граничного віку перебування на військовій службі) у контракті зазначається конкретна дата його закінчення.»;

5) доповнити новим пунктом такого змісту:

«2.8. Управління роботи з особовим складом та підрозділи кадрового забезпечення контролюють дотримання строків укладання нових контрактів.

Безпосередні начальники організовують роботу з підготовки матеріалів для звільнення військовослужбовців відповідно до цієї Інструкції у зв’язку із закінченням строку контракту та забезпечують своєчасне їх подання до Управління роботи з особовим складом та підрозділів кадрового забезпечення.

Військовослужбовці перед укладенням нового контракту понад граничний вік перебування на військовій службі направляються для визначення ступеня придатності до військової служби на огляд до військово-лікарських комісій завчасно, з таким розрахунком, щоб висновок про стан здоров’я надійшов до органу, підрозділу, закладу, установи не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку попереднього контракту.».

3. У розділі III:

1) пункт 3.6 викласти у такій редакції:

«3.6. Військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників (крім зазначених у пункті 37 Положення), можуть подаватись до присвоєння чергового військового звання після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні за умови відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатом за останньою займаною посадою, за рішенням начальників, у розпорядженні яких вони перебувають.»;

2) доповнити новим пунктом такого змісту:

«3.10. Чергові військові звання військовослужбовцям, яким за вироком суду було призначено покарання, не пов’язане з позбавленням чи обмеженням волі, або яких звільнено від відбування покарання з випробуванням та такі судимості були погашені або зняті, присвоюються за умови закінчення строку вислуги у попередньому військовому званні. У цьому разі до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання не зараховується строк, протягом якого військовослужбовцям було призначене покарання, крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 55 Кримінально-виконавчого кодексу України.».

4. У розділі IV:

1) пункти 4.1, 4.2 викласти у такій редакції:

«4.1. Військовослужбовці Служби безпеки України призначаються на штатні посади, що передбачені в Службі безпеки України та затверджені відповідними нормативно-правовими актами. Переміщення по службі військовослужбовців Служби безпеки України здійснюється на підставі оформленого відповідного подання (додаток 4 до цієї Інструкції).

Кваліфікаційні вимоги до певних категорій посад у Службі безпеки України визначаються згідно із законодавством.

4.2. Порядок заміщення військових посад цивільними особами визначається законодавством України.»;

2) у пункті 4.3:

абзац четвертий після слів «їх здоров’я» доповнити словами «та рівень фізичної підготовки»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«Не призначаються на вищі посади військовослужбовці, які мають не зняті в установленому порядку дисциплінарні стягнення.»;

3) у пункті 4.4:

абзац перший викласти у такій редакції:

«4.4. Строк тимчасового виконання обов’язків та рішення про звільнення військовослужбовця від виконання обов’язків за основною посадою визначаються в наказі про покладання на військовослужбовця таких обов’язків. У разі прийняття рішення про звільнення військовослужбовця від виконання обов’язків за основною посадою тимчасове виконання обов’язків за цією посадою може покладатись на інших військовослужбовців у межах строків тимчасового виконання обов’язків за іншою посадою військовослужбовцем, який займає цю посаду.»;

абзац третій викласти у такій редакції:

«Покладання тимчасового виконання обов’язків за посадою на інших військовослужбовців проводиться з урахуванням їх відповідності кваліфікаційним вимогам до цієї посади або за умови перебування цих військовослужбовців у резерві кандидатів для просування по службі.»;

4) у пункті 4.7:

абзац перший викласти у такій редакції:

«4.7. Військовослужбовці Служби безпеки України, які мають вищу освіту і досвід роботи за фахом, з письмового дозволу начальників відповідних органів, підрозділів, закладів, установ можуть у вільний від виконання обов’язків військової служби час займатись викладацькою, науковою, творчою діяльністю і медичною практикою, а також інструкторською та суддівською практикою із спорту.»;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«У Службі безпеки України військовослужбовці призначаються на вакантні посади на умовах службового сумісництва Головою Служби безпеки України, його першим заступником (заступником), який відповідно до розподілу функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво відповідним закладом, установою, за мотивованим рапортом начальника (директора, ректора) органу, підрозділу, закладу, установи, у якому (якій) проходить службу військовослужбовець.»;

абзац восьмий викласти у такій редакції:

«Діяльність за сумісництвом здійснюється за умови повного і ефективного виконання військовослужбовцем посадових (функціональних) обов’язків за основною посадою та на посаді за сумісництвом. У разі недотримання цієї вимоги начальник (ректор, директор) закладу, установи, у якому (якій) військовослужбовець призначений на посаду на умовах сумісництва або основну посаду, може ініціювати питання щодо звільнення його в установленому порядку із посади, на яку він призначений на умовах сумісництва.»;

абзац дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим;

абзац десятий викласти у такій редакції:

«Оплата діяльності, визначеної цим пунктом, військовослужбовцям, призначеним на умовах сумісництва в Службі безпеки України, здійснюється у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за посадою, на яку військовослужбовець призначений на умовах сумісництва, без додаткових виплат (надбавок, доплат та премій). Гарантії соціального захисту військовослужбовців, призначених на посади на умовах сумісництва, визначаються відповідно до законодавства за основною посадою.»;

5) у пункті 4.9:

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«У разі зарахування військовослужбовців у розпорядження за підпунктом «в» пункту 48 Положення приймається рішення щодо необхідності припинення їм доступу до державної таємниці залежно від характеру тимчасових обов’язків (завдань), які на них будуть покладені.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим-п’ятнадцятим;

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

«виконання окремих завдань, що визначаються тимчасовими функціональними обов’язками, які затверджуються наказом (розпорядженням) по органу, підрозділу, закладу, установі протягом 5 робочих днів з дати видання наказу про зарахування у розпорядження військовослужбовця або надходження такого наказу до органу, підрозділу, закладу, установи (стосовно військовослужбовців, до яких застосовані запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту (або у певний період доби, що збігається зі службовим часом) або тримання під вартою, - після закінчення строку дії відповідної ухвали про тримання особи під домашнім арештом або після звільнення особи з-під варти (з урахуванням ступеня суспільної небезпечності діяння, у вчиненні якого військовослужбовець підозрюється або обвинувачується));»;

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«Військовослужбовці, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження та які зараховані у розпорядження за підпунктом «в» пункту 48 Положення, продовжують проходити військову службу з урахуванням особливостей, що випливають з їх статусу підозрюваного або обвинуваченого, та виконувати обов’язки військової служби в межах, визначених начальником, у розпорядженні якого вони перебувають.».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий, п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим, шістнадцятим;

6) у пункті 4.10:

абзац третій викласти у такій редакції:

«Призначення військовослужбовців, посади яких скорочуються або які зараховані у розпорядження, здійснюється відповідно до вимог пункту 1.3 розділу I цієї Інструкції та пункту 4.3 цього розділу.»;

в абзаці четвертому слова та цифру «не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку перебування військовослужбовця в розпорядженні» замінити словами «не пізніше місяця з дня зарахування військовослужбовця у розпорядження»;

в абзаці п’ятому слова та цифру «, але не пізніше ніж через 6 місяців з дня зарахування у розпорядження відповідного начальника» виключити;

7) пункт 4.11 викласти у такій редакції:

«4.11. Військовослужбовці Служби безпеки України, яким скасовано допуск до державної таємниці відповідно до чинного законодавства, зараховуються у розпорядження відповідних начальників за підпунктом «є» пункту 48 Положення. Після завершення строку перебування у розпорядженні у разі неможливості подальшого їх використання на посадах у системі Служби безпеки України такі військовослужбовці підлягають звільненню в установленому порядку з військової служби за підпунктом «е» пункту 62 та підпунктом «е» пункту 63 Положення.

Військовослужбовці, які зараховані у розпорядження відповідних начальників за підпунктом «в» пункту 48 Положення та яким скасовано допуск до державної таємниці відповідно до чинного законодавства, підлягають звільненню з військової служби за підпунктом «е» пункту 62 та підпунктом «е» пункту 63 Положення.».

5. У розділі V:

1) у пункті 5.2:

в абзаці п’ятому слова «першого року» замінити словами «шести місяців»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«укладення нового контракту з військовослужбовцем, строк дії попереднього контракту якого був продовжений відповідно до абзацу другого пункту 2.6 розділу II цієї Інструкції.»;

2) абзац сьомий пункту 5.7 викласти у такій редакції:

«рівень професійної підготовки, знання та рівень виконання вимог військових статутів, якість виконання завдань та обов’язків, визначених у посадових інструкціях, а також конкретні показники в роботі, наявність наукового ступеня і вченого звання, знання іноземних мов, уміння застосовувати отримані знання на практиці, наявність оперативного досвіду, досвіду управлінської діяльності, наставництва тощо;»;

3) пункт 5.8 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«про недоцільність укладання нового контракту;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим-дванадцятим.

6. У розділі VI:

1) абзац восьмий пункту 6.1 викласти у такій редакції:

«Військовослужбовцю, призначеному на умовах сумісництва в закладі, установі, відпустка надається одночасно з відпусткою в органі, підрозділі, закладі, установі, в якому (якій) військовослужбовець заміщує основну посаду.»;

2) пункт 6.9 викласти у такій редакції:

«6.9. Виключення зі списків особового складу Служби безпеки України у зв’язку зі звільненням у запас або у відставку військовослужбовців, яким щорічна основна відпустка надана при звільненні, здійснюється після закінчення щорічної основної відпустки з урахуванням часу, необхідного для здавання посади.».

7. У розділі VII:

1) абзац перший пункту 7.2 викласти у такій редакції:

«7.2. Військовослужбовці, які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів (у разі неможливості їх використання на службі), попереджаються начальником органу, підрозділу, закладу, установи про звільнення з військової служби через ознайомлення з висновком, зазначеним у пункті 4.10 розділу IV цієї Інструкції (з підтвердженням ознайомлення особистим підписом військовослужбовця).»;

2) після пункту 7.12 доповнити новим пунктом 7.13 такого змісту:

«7.13. У разі звільнення військовослужбовця Служби безпеки України, стосовно якого здійснюється кримінальне провадження, з військової служби до закриття кримінального провадження чи постановлення вироку суду начальник, у розпорядженні якого перебуває військовослужбовець, надсилається повідомлення про таке звільнення до відповідного органу досудового розслідування чи суду.».

У зв’язку з цим пункти 7.13-7.17 вважати відповідно пунктами 7.14-7.18.

Начальник Управління

роботи з особовим складом

Б. Баліоз


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.07.2019 — 2019 р., № 53, стор. 200, стаття 1863, код акта 95078/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 09.07.2020 № 193 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 06.08.2020 № 220 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 01.08.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 03.08.2020 № 214 "Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 08.01.2019 № 19 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -