<<
>>

НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020

Документ актуальний на 09.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2020  № 218

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 травня 2020 р.

за № 458/34741

Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"

Відповідно до статей 5, 11, пункту 8 частини першої статті 13, частин другої та сьомої статті 85 Повітряного кодексу України, пункту 17 Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, та з метою удосконалення порядку сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності", що додаються.

2. Управлінню системою авіаційної безпеки (Мачуський ВВ.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державіаслужби.

3. Установити, що сертифікати служб авіаційної безпеки, видані відповідно до Правил сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 02 червня 2006 року № 397, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 червня 2006 року за № 716/12590 (із змінами), залишаються чинними протягом установленого в них терміну дії.

4.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 02 червня 2006 року № 397 "Про затвердження Правил сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2006 року за № 716/12590 (із змінами).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Т.в.о. Голови Державної регуляторної

служби України

В. Криклій

О. Мірошніченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної авіаційної

служби України

05 лютого 2020 року № 218

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

"Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила розроблено відповідно до Повітряного кодексу України, Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII (далі - Державна програма авіаційної безпеки цивільної авіації).

2. Уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює сертифікацію служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності та подальший контроль і нагляд за ними щодо виконання вимог цих Авіаційних правил та інших нормативно-правових актів України у сфері авіаційної безпеки.

3. Ці Авіаційні правила поширюються на всіх суб'єктів авіаційної діяльності незалежно від форм їх власності та підпорядкованості.

4. Ці Авіаційні правила встановлюють порядок сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності і використовуються під час виконання процедур сертифікації.

5. Служба авіаційної безпеки суб'єкта авіаційної діяльності підлягає сертифікації на право здійснення заходів авіаційної безпеки щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання.

6. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються у таких значеннях:

заява - заява про отримання (внесення змін до) сертифіката служби авіаційної безпеки на право здійснення заходів авіаційної безпеки щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, що подається суб'єктом авіаційної діяльності до уповноваженого органу з питань цивільної авіації;

заявник - суб'єкт авіаційної діяльності, який подав до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заяву на отримання сертифіката або внесення змін до нього;

служба авіаційної безпеки - підрозділ суб'єкта авіаційної діяльності, діяльність якого пов'язана із забезпеченням заходів авіаційної безпеки щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

стандартно-експлуатаційні процедури - технології та інструкції, що розробляються суб'єктом авіаційної діяльності, і які описують послідовність дій при здійсненні заходів авіаційної безпеки.

Інші терміни, що використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, Державній програмі авіаційної безпеки цивільної авіації та інших нормативно-правових актах України у сфері авіаційної безпеки.

7. У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення:

АБ - авіаційна безпека;

САБ - служба авіаційної безпеки;

САД - суб'єкт авіаційної діяльності.

II. Сертифікаційні вимоги до САБ САД

1. САБ САД має відповідати таким сертифікаційним вимогам:

1) укомплектованість персоналом, який має чинні сертифікати з АБ за профілем основної роботи та здатним здійснювати заявлені заходи АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

2) наявність у САД програми АБ, положення про САБ, посадових інструкцій персоналу САБ САД та стандартно-експлуатаційних процедур здійснення заявлених заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

3) забезпечення САБ САД усіма необхідними технічними засобами забезпечення безпеки для здійснення заявлених у заяві заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

4) забезпечення матеріально-технічною базою (службові приміщення, офісна техніка, формений одяг, засоби зв'язку та транспорту, страхування працівників САБ як авіаційного персоналу).

2. САБ САД повинна повідомляти уповноважений орган з питань цивільної авіації про всі зміни даних, які були зазначені в заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання (внесення змін до) сертифіката САБ САД, у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дня настання таких змін.

3. САБ САД може сертифікуватися на здійснення заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, що стосуються:

1) контролю доступу;

2) повітряних суден;

3) пасажирів та їх ручної поклажі;

4) багажу;

5) вантажу;

6) пошти;

7) бортприпасів;

8) бортового харчування та супутніх засобів.

III. Порядок подання заяви та підтвердних документів до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, видачі сертифіката САБ САД (внесення змін до сертифіката)

1. Для отримання сертифіката САБ САД (внесення змін до сертифіката) заявник подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заяву про отримання (внесення змін до) сертифіката САБ САД (далі - заява), форма якої наведена у додатку 1 до цих Авіаційних правил, за підписом керівника САД, та перелік підтвердних документів, що додаються до заяви про отримання (внесення змін до) сертифіката САБ САД, який наведений у додатку 2 до цих Авіаційних правил.

2. Заявник перед подачею заяви повинен ввести посаду заступника керівника САД з АБ до штатної структури та наділити його повноваженнями для забезпечення організації виконання програми АБ САД.

Призначення на посаду заступника керівника САД з АБ здійснюється виключно після погодження кандидатури уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

3. Заява та підтвердні документи подаються заявником до уповноваженого органу з питань цивільної авіації у паперовому або електронному вигляді у порядку, який визначений законодавством України.

4. Підтвердні документи, що додаються до заяви, мають бути засвідчені у встановленому законодавством України порядку.

5. Уповноважений орган з питань цивільної авіації реєструє заяву та протягом десяти робочих днів з дня одержання здійснює її попередній розгляд з метою встановлення наявності або відсутності підстав для залишення її без розгляду, а у разі їх наявності, приймає відповідне рішення, яке направляється заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. У рішенні про залишення заяви без розгляду зазначається перелік підстав для прийняття такого рішення.

6. Підставами для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду є:

1) заява та/або підтвердні документи оформлені з порушенням вимог цих Авіаційних правил;

2) підтвердні документи подані не в повному обсязі, або не засвідчені у встановленому законодавством України порядку;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиному державному реєстрі) відомостей про заявника або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

7. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву.

8. У разі прийняття заяви до розгляду наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації призначається комісія, яка в період часу, що не перевищує трьох місяців, проводить сертифікаційну перевірку відповідності заявника сертифікаційним вимогам та вимогам нормативно-правових актів у сфері АБ згідно програми сертифікаційної перевірки.

9. Комісія перевіряє заявника на відповідність сертифікаційним вимогам та вимогам нормативно-правових актів у сфері АБ стосовно можливостей забезпечення заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, які зазначені в заяві, їх практичну реалізацію згідно з програмою сертифікаційної перевірки.

10. За результатами сертифікаційної перевірки комісія, не пізніше десяти робочих днів з дня її закінчення, складає акт сертифікаційної перевірки, в якому, у разі наявності, зазначає виявлені недоліки та строки їх усунення, і надсилає його копію супровідним листом заявнику.

Після отримання та аналізу матеріалів щодо усунення недоліків, зазначених в акті сертифікаційної перевірки, комісія оформлює протягом десяти робочих днів рішення про здатність здійснювати заявником заявлені заходи АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання згідно з сертифікаційними вимогами та вимогами нормативно-правових актів у сфері АБ.

Рішення підписується членами комісії і затверджується керівником структурного підрозділу з АБ уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

У разі відсутності недоліків комісія протягом десяти робочих днів оформлює рішення про здатність здійснювати заявником заявлені заходи АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання згідно з сертифікаційними вимогами та вимогами нормативно-правових актів у сфері АБ.

11. Рішення про видачу сертифіката служби авіаційної безпеки оформлюється наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації протягом трьох робочих днів з дня затвердження рішення про здатність здійснювати заявником заявлені заходи АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання згідно з сертифікаційними вимогами та вимогами нормативно-правових актів у сфері АБ. Форма сертифіката служби авіаційної безпеки наведена у додатку 3 до цих Авіаційних правил.

12. Сертифікат САБ САД видається після повернення попереднього сертифіката (в разі наявності).

IV. Внесення змін до сертифіката САБ САД

1. Внесення змін до сертифіката САБ САД здійснюється у разі:

1) зміни найменування САД;

2) зміни місцезнаходження САД;

3) внесення змін до переліку заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, який зазначений у додатку до сертифіката САБ САД.

2. Порядок подання заяви та підтвердних документів до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, внесення змін до сертифіката САБ САД визначений розділом III цих Авіаційних правил.

V. Припинення, анулювання та поновлення дії сертифіката САБ САД

1. За результатами нагляду та контролю з боку уповноваженого органу з питань цивільної авіації стосовно виконання заходів АБ САД щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання та сертифікаційних вимог, уповноваженим органом з питань цивільної авіації може прийматися рішення про припинення дії сертифіката САБ САД, або його анулювання.

2. Підставами для припинення дії сертифіката САБ САД є:

1) невиконання САД вимог нормативно-правових актів у сфері АБ;

2) не усунення САД недоліків протягом встановлено терміну, виявлених за результатами здійснення нагляду та контролю уповноваженим органом з питань цивільної авіації;

3) невідповідність САБ САД вимогам пункту 1 розділу II цих Авіаційних правил;

4) порушення вимог з нагляду та контролю за САД та періодичності проведення перевірок, що сталися з вини САД;

5) ненадання або надання недостовірної інформації до уповноваженого органу з питань цивільної авіації щодо забезпечення заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

6) не призначення в САД протягом десяти робочих днів заступника керівника САД з АБ, кандидатура якого повинна бути погоджена з уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

3. Рішення про припинення дії сертифіката САБ САД оформлюється наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації з подальшим інформуванням про це САД протягом трьох робочих днів.

4. Рішення про поновлення дії сертифіката САБ САД оформлюється наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації протягом п'яти робочих днів після надання до уповноваженого органу з питань цивільної авіації відповідних документів, які підтверджують факт усунення недоліків, на підставі яких було прийнято рішення про припинення дії сертифіката САБ САД. Інформування САД про поновлення дії сертифіката САБ САД здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації протягом трьох робочих днів.

5. Підставами для анулювання сертифіката САБ САД є:

1) заява САД про анулювання сертифіката САБ САД, яка складається у довільній формі;

2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

3) не усунення недоліків САД протягом тридцяти робочих днів з дати прийняття рішення уповноваженим органом з питань цивільної авіації про припинення дії сертифіката САБ САД.

6. Рішення про анулювання сертифіката САБ САД оформлюється наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації з подальшим інформуванням про це САД протягом трьох робочих днів.

7. У разі прийняття рішення щодо анулювання сертифіката САБ САД, керівник САД зобов'язаний повернути сертифікат САБ САД уповноваженому органу з питань цивільної авіації протягом десяти робочих днів.

8. Сертифікація САБ САД у разі анулювання сертифіката САБ САД проводиться у відповідності до вимог, визначених розділом III цих Авіаційних правил.

9. Рішення уповноваженого органу з питань цивільної авіації про відмову у видачі сертифіката САБ САД, припинення його дії або анулювання може бути оскаржене САД у порядку, визначеному законодавством України.

Начальник управління

системою авіаційної безпеки

В. Мачуський


Додаток 1

до Авіаційних правил України

"Правила сертифікації служб авіаційної

безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"

(пункт 1 розділу III)

ЗАЯВА

про отримання (внесення змін до) сертифіката САБ САД


Додаток 2

до Авіаційних правил України

"Правила сертифікації служб авіаційної

безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"

(пункт 1 розділу III)

ПЕРЕЛІК

підтвердних документів, що додаються до заяви про отримання (внесення змін до) сертифіката САБ САД

1. Копія статуту САД, засвідченого в установленому порядку.

2. Програма АБ САД.

3. Положення про САБ САД.

4. Структура і штатний розпис САБ САД.

5. Технології та інструкції виконання САБ САД заходів авіаційної безпеки щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання.

6. Програма підготовки з АБ персоналу САД.

7. Інформація про забезпечення САБ САД необхідними матеріальними та людськими ресурсами, приміщеннями, обладнанням, засобами зв'язку та транспорту, форменим одягом, страхуванням працівників САБ як авіаційного персоналу.


Додаток 3

до Авіаційних правил України

"Правила сертифікації служб авіаційної

безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"

(пункт 11 розділу III)

СЕРТИФІКАТ

служби авіаційної безпеки


Документи та файли

Сигнальний документ — f495422n112.doc
Сигнальний документ — f495422n113.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.06.2020 — 2020 р., № 42, стор. 43, стаття 1367, код акта 99231/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -