<<
>>

НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021

Документ актуальний на 09.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2021  № 207

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2021 р.

за № 333/35955

Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»

Відповідно до частин першої, п’ятої статті 11, статей 94, 95 Повітряного кодексу України, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, та з метою удосконалення порядку надання прав на експлуатацію повітряних ліній НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 року № 686, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2014 року за № 1440/26217 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва (Садловська І.П.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О.

Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби експортного

контролю України

Міністр інфраструктури України

Голова Антимонопольного комітету України

О. Мірошніченко

О. Павліченко

В. Криклій

О. Піщанська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної авіаційної

служби України

08 лютого 2021 року № 207

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2021 р.

за № 333/35955

ЗМІНИ

до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»

1. У розділі I:

1) у пункті 1.9:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1.9. У разі надходження до Державіаслужби заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України, заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, щодо якої міжнародним договором України та домовленостями між авіаційними органами влади держав, уповноваженими на укладення таких домовленостей, не передбачені обмеження щодо частоти перевезень та/або кількості призначених авіаперевізників, заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, заяви на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в інших державах, заяви щодо збільшення обсягу права на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України, регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, щодо якої міжнародним договором України та домовленостями між авіаційними органами влади держав, уповноваженими на укладення таких домовленостей, не передбачені обмеження щодо частоти перевезень та/або кількості призначених авіаперевізників, заяви щодо обмеження обсягу права на експлуатацію повітряної лінії, заяви на анулювання права на експлуатацію повітряної лінії такі заяви розглядаються відповідним структурним підрозділом Державіаслужби.»;

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Заява авіаперевізника щодо зміни обсягу права на експлуатацію повітряної лінії (його обмеження або збільшення) розглядається у порядку, передбаченому для розгляду заяви щодо отримання нового права на експлуатацію повітряної лінії.».

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

2. У розділі II:

1) абзац перший пункту 2.4 після слів «заяви на отримання прав» доповнити словами «або збільшення обсягу прав»;

2) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. Право на експлуатацію повітряної лінії надається щодо певних повітряних ліній для виконання:

регулярних повітряних перевезень у межах України;

регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України;

чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію - не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, за виключенням повітряних перевезень до 19 пасажирів включно;

повітряних перевезень в інших державах.

Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в інших державах не надається у разі виконання авіаперевізником польотів у якості орендодавця на підставі договорів «сухого» або «мокрого» лізингу ПС.»;

3) пункт 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України, регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України надається на необмежений строк, якщо інший строк не встановлений законодавством України та міжнародними договорами України або не зазначений в заяві.

Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України надається без обмеження частоти виконання рейсів.»;

4) у пункті 2.8 слово «авіаційних» замінити словом «повітряних»;

5) пункт 2.9 викласти в такій редакції:

«2.9. Заява на отримання права на експлуатацію повітряної лінії подається до Державіаслужби за формою, наведеною у додатку 2 до цих Авіаційних правил. Український авіаперевізник подає заяву українською мовою, іноземний - українською та англійською.»;

6) пункт 2.11 викласти в такій редакції:

«2.11. До заяви на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в інших державах додаються перелік країн (із зазначенням аеропортів), де планується виконання польотів, у паперовому та електронному вигляді та копії договорів з відповідними юридичними та/або фізичними особами, на замовлення яких виконуватимуться польоти.

У разі подання заяви на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в державах, стосовно яких резолюціями Ради безпеки організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, або національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовуються процедури державного експортного контролю, до заяви також додається копія посвідчення про реєстрацію суб’єкта господарювання України як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, виданого Державною службою експортного контролю України.»;

7) доповнити пункт 2.12 новими абзацами такого змісту:

«З метою реалізації вищенаведених положень за запитом Державіаслужби відповідні авіаперевізники у встановлений в ньому строк повинні надати документи, що містять відомості про:

обсяг сплачених коштів до Державного бюджету України за останні 12 місяців поспіль, що передували місяцю, в якому подана заява;

регулярність виконання рейсів за останні 6 місяців, що передували дню подачі заяви.»;

8) у пункті 2.13:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Комісія приймає вмотивоване рішення про обмеження права або відмову у наданні права на експлуатацію повітряної лінії, якщо є підстави, передбачені частиною восьмою статті 94 Повітряного кодексу України.»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім;

в абзаці третьому цифри і знак «2.9-2.11» замінити цифрами і знаком «2.10, 2.11».

3. У пункті 3.1 розділу III:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«припинення дії чи анулювання сертифіката експлуатанта або зупинення дії чи анулювання ліцензії (для іноземного авіаперевізника - відповідної ліцензії та сертифіката або аналогічного документа, виданого авіаційним органом влади іншої держави чи компетентною організацією, якщо це передбачено міжнародним договором України та відповідними міжнародно-правовими актами)».

4. У розділі IV:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. Внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії здійснюється за заявою авіаперевізника або на підставі рішення Державіаслужби про обмеження обсягу права авіаперевізника на експлуатацію повітряної лінії відповідно до пункту 2.4 розділу II цих Авіаційних правил.»;

2) пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. За заявою авіаперевізника, яка складається в довільній формі, внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії здійснюється в разі зміни:

найменування авіаперевізника;

місцезнаходження авіаперевізника;

відомостей щодо ліцензії авіаперевізника;

обсягу наданого авіаперевізнику права (його обмеження або збільшення) на експлуатацію повітряної лінії відповідно до пункту 1.9 розділу I цих Авіаційних правил.».

5. Додаток 3 до цих Авіаційних правил викласти в новій редакції, що додається.

Заступник начальника

управління -

начальник відділу

організації та контролю

авіаційних перевезень

управління авіаційних

перевезень та міжнародного

співробітництва

І. Шевчук


Додаток 3

до Авіаційних правил України

«Порядок надання і анулювання прав

на експлуатацію повітряних ліній»

(пункт 2.12)

КРИТЕРІЇ,

що враховуються Комісією під час розгляду заяви щодо надання прав на експлуатацію повітряних ліній

Критерії

Максимальна кількість балів

1

2

Фактичне використання протягом 12 місяців наданих авіаперевізнику прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України (відношення кількості частот, з якими виконуються регулярні міжнародні перевезення з/до України, до загальної кількості частот, на які авіаперевізнику надані права на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України)

10

Обсяг сплачених коштів до Державного бюджету України за останні 12 місяців поспіль, що передували місяцю, в якому подана заява, з розрахунку на одне ПС

10

Регулярність виконання рейсів за останні 6 місяців, що передували дню подачі заяви (відсоток виконаних без затримок рейсів від загальної кількості рейсів за вказаний період)

10


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.03.2021 — 2021 р., № 23, стор. 433, стаття 1105, код акта 103563/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -