<<
>>

НАКАЗ від 12.11.2020 № 1801 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2020

Документ актуальний на 02.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.11.2020  № 1801

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 січня 2021 р.

за № 45/35667

Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»

Відповідно до частин першої, п’ятої статті 11, статті 47 Повітряного кодексу України та Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден», що додаються.

2. Управлінню підтримання льотної придатності (Овчинніков В.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державної авіаційної служби України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20 січня 2005 року № 35 «Про затвердження Правил видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2005 року за № 186/10466 (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державної

авіаційної служби України

О.

Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України

В. Криклій

І. Петрашко

О. Мірошніченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної авіаційної

служби України

12 листопада 2020 року № 1801

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 січня 2021 р.

за № 45/35667

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

«Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила розроблені згідно з вимогами Повітряного кодексу України, стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), є обов’язковими для всіх суб’єктів авіаційної діяльності, які експлуатують пілотовані цивільні повітряні судна, що внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

2. Ці Авіаційні правила встановлюють порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден, припинення їх чинності та надання бортових радіотелефонних позивних цивільним повітряним суднам.

3. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

аварійне радіообладнання - радіозв’язкове обладнання, яке призначене тільки для передавання сигналів лиха та забезпечення зв’язку членів екіпажу цивільного повітряного судна, що зазнало лиха, з пошуково-рятувальними службами;

бортовий радіотелефонний позивний - кодовий набір літер і цифр або тільки літер, які використовуються для ідентифікації цивільного повітряного судна в процесі радіообміну екіпажу цивільного повітряного судна з органами обслуговування повітряного руху, наземною диспетчерською службою аеропортів та екіпажами інших повітряних суден;

дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна - документ, що дозволяє використовувати бортове радіопередавальне обладнання, передбачене конструкцією цивільного повітряного судна, в якому зазначено індивідуальні бортові радіопозивні цивільного повітряного судна;

заявка - заявка на отримання дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна, що подається заявником до уповноваженого органу з питань цивільної авіації;

заявник - експлуатант цивільного повітряного судна, або власник цивільного повітряного судна, або інша юридична чи фізична особа, яка за письмовим дорученням власника цивільного повітряного судна подала заявку до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна;

радіообладнання - радіопередавальне обладнання цивільного повітряного судна.

II. Загальні вимоги

1. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна, яке обладнано радіообладнанням, є обов’язковим бортовим документом, оригінал якого під час виконання польоту повинен бути на борту цивільного повітряного судна.

2. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна, форма якого наведена у додатку 1 до цих Авіаційних правил, видається заявнику уповноваженим органом з питань цивільної авіації України (далі - уповноважений орган) за таких умов:

1) повітряне судно внесене до Державного реєстру цивільних повітряних суден України;

2) до складу цивільного повітряного судна входить радіообладнання, яке передбачене схваленою уповноваженим органом з питань цивільної авіації типовою конструкцією повітряного судна, або конструкцією повітряного судна, яка допущена уповноваженим органом з питань цивільної авіації до експлуатації без схвалення типової конструкції;

3) надання оригіналу документа, що підтверджує сплату державного збору за видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна у розмірах та в порядку, визначених чинним законодавством.

3. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна та дублікат дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна підписується керівником уповноваженого органу або особою, що його заміщує, та скріплюється гербовою печаткою уповноваженого органу.

4. За офіційні дії, які були виконані відповідно до вимог цих Авіаційних правил, заявник сплачує державні збори у розмірах та в порядку, визначених чинним законодавством України.

5. Експлуатувати на цивільному повітряному судні радіообладнання, якщо це обладнання не внесене до дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна, заборонено.

III. Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден

1. Для отримання дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна заявник подає до уповноваженого органу заявку на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна.

Заявка оформляється на офіційному бланку заявника (за наявності).

2. Заявка на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна повинна відповідати зразку, який наведено у додатку 2 до цих Авіаційних правил.

Заявка на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна з незаповненими позиціями і та, яка має виправлення, до розгляду не приймається.

3. У заявці на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна повинно бути перераховано все радіообладнання, встановлене на цивільне повітряне судно.

4. Заявка на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна повинна бути підписана уповноваженими на це посадовими особами власника або експлуатанта цивільного повітряного судна.

Якщо власниками цивільного повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, заявка на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна підписується всіма власниками.

У всіх випадках зазначається посада та прізвище особи, яка підписує заявку.

5. До Заявки на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна надаються копії сторінок експлуатаційної документації цивільного повітряного судна з інформацією про встановлення відповідного радіообладнання та його технічні характеристики.

6. Заявка на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна розглядається протягом 30 днів від дня її реєстрації уповноваженим органом.

7. Уповноважений орган приймає до розгляду оригінали документів.

Оригінали документів, що мають підчищення, рукописні або машинописні виправлення, або не підписані заявником, до розгляду не приймаються.

8. Якщо відомості, що внесені до заявки, не відповідають вимогам цих Авіаційних правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, то уповноважений орган надсилає заявнику відповідне письмове повідомлення.

Строк розгляду заявки на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна в такому разі продовжується до 10 робочих днів з дня одержання всіх документів.

9. Заявка, яка була подана і за якою заявником не були усунені недоліки протягом 10 робочих днів від дня надання зауважень, анулюється.

10. Після позитивного розгляду заявки уповноваженим органом заявник забезпечує прийнятні умови, місце і час виконання інспектування повітряного судна державними інспекторами або особами, уповноваженими на проведення перевірок, та письмово повідомляє про це уповноважений орган.

11. Перевірка складу радіообладнання, встановленого на екземпляр цивільного повітряного судна, на відповідність тому, що вказане в заявці, та відповідність цього обладнання конструкції повітряного судна з метою видачі дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна здійснюється одночасно з інспектуванням цивільного повітряного судна з метою встановлення його льотної придатності.

12. Видача дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна відбувається на підставі:

1) позитивного розгляду заявки та доданих до заявки документів;

2) інспектування цивільного повітряного судна державними інспекторами або особами, уповноваженими на проведення перевірок;

3) усунення заявником зауважень за результатами проведеного інспектування цивільного повітряного судна державними інспекторами або особами, уповноваженими на проведення перевірок (у разі наявності);

4) надання оригіналу документа, що підтверджує сплату державного збору за надання дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна.

13. У разі виконання вимог пункту 12 цього розділу уповноважений орган видає заявнику дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна.

До дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна заноситься інформація про радіообладнання та бортовий радіотелефонний позивний.

14. У випадку необхідності отримання дубліката дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна взамін раніше виданого дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна з причини його загублення або непридатності для використання внаслідок зносу, пошкодження, що не дає можливості розрізнити записи, помітки, печатку, то заявник протягом 3 робочих днів з дати настання цієї події письмово повідомляє про це уповноважений орган та надає до уповноваженого органу заявку на видачу дубліката дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна на офіційному бланку (за наявності), зразок якої наведено у додатку 2 до цих Авіаційних правил.

До заявки на видачу дубліката дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна додається зіпсований дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна (за наявності).

15. Видача дубліката дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна здійснюється уповноваженим органом без перевірки складу обладнання після сплати відповідних державних зборів за офіційні дії, які були виконані відповідно до вимог цих Авіаційних правил, у розмірах та в порядку, визначених чинним законодавством України.

16. Дублікат дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна видається за тим самим номером, що і оригінал. При цьому на дублікаті дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна під його номером друкується слово «Дублікат» українською та «Duplicate» англійською мовами (додаток 1 до цих Авіаційних правил).

17. У випадку, якщо заявка на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна подається у зв’язку зі зміною складу радіообладнання, до заявки на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна додається офіційний лист із зазначенням причини заміни, раніше виданий дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна, копії документів про відповідність зміненого обладнання конструкції повітряного судна та записів про його встановлення.

У цьому випадку видача дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна здійснюється відповідно до положень, зазначених у підпунктах 1 та 4 пункту 12 цього розділу.

18. Уповноважений орган відмовляє у видачі дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна, якщо цивільне повітряне судно не відповідає встановленим вимогам щодо складу радіообладнання або в заявці на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна надані недостовірні дані.

IV. Вимоги до надання бортових радіотелефонних позивних цивільному повітряному судну

1. Бортовий радіотелефонний позивний (далі - радіопозивний) надається цивільному повітряному судну для здійснення радіозв’язку екіпажу цивільного повітряного судна з органами обслуговування повітряного руху, наземною диспетчерською службою аеропортів та з екіпажами інших повітряних суден.

2. Радіопозивний складається з двох великих літер латинського алфавіту «UR» і п’яти арабських цифр, або з двох великих літер латинського алфавіту «UR» і трьох або чотирьох великих літер латинського алфавіту, наприклад: «UR70652», «URARY», «URPARY».

Цей радіопозивний є індивідуальним і повторює державний та реєстраційний знаки конкретного цивільного повітряного судна.

3. Індивідуальний радіопозивний для кожного з цивільних повітряних суден зазначається у дозволі на бортові радіостанції цивільного повітряного судна.

V. Строк дії та припинення чинності дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден

1. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна видається на необмежений період.

2. Раніше виданий дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна втрачає чинність та вважається анульованим з дати настання однієї з нижчезазначених подій:

1) виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України;

2) змін у складі радіообладнання.

3. У випадку виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна має бути повернений до уповноваженого органу протягом 30 днів після отримання повідомлення про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України (за винятком випадку, коли цивільне повітряне судно повністю зруйновано або серйозно пошкоджено і не підлягає відновленню, або зникло безвісти чи опинилось у місці, де доступ до нього абсолютно неможливий).

4. У випадку змін у складі радіообладнання, що встановлене на цивільному повітряному судні, або псування дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна раніше виданий дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна має бути повернений до уповноваженого органу під час отримання нового дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна.

5. У випадку псування, зношення або втрати дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна видача дубліката здійснюється відповідно до положень, зазначених у пункті 13 розділу III цих Авіаційних правил.

VI. Вимоги до оформлення та зберігання документації

1. Документи, які надсилаються до уповноваженого органу, за формою та змістом мають відповідати чинному законодавству України та цим Авіаційним правилам України.

2. Всі заявки та документи, які до них додавались, та ксерокопії документів, виданих уповноваженим органом щодо видачі дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна, зберігаються уповноваженим органом.

3. Строк зберігання документів щодо видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден становить не менше шести років після виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

Начальник управління

підтримання льотної

придатності

В. Овчинніков

Додаток 1

до Авіаційних правил України

«Порядок видачі дозволів

на бортові радіостанції цивільних

повітряних суден»

(пункт 2 розділу II)

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН

З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Державний

Герб України

NATIONAL CIVIL AVIATION

AUTHORITY

ДОЗВІЛ

НА БОРТОВІ РАДІОСТАНЦІЇ

ЦИВІЛЬНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА

CIVIL AIRCRAFT RADIO STATION LICENSE

1. Державний і реєстраційний знаки

Nationality and Registration Marks

2. Бортовий радіотелефонний позивний

Board Radio Telephonic Call Signs

3. Заводський (серійний) номер

Serial Number

Тип (модель)

Model

4. Цей Дозвіл на бортові радіостанції, виданий відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 07 грудня 1944 року та Повітряного кодексу України, входить до складу бортової документації вищезгаданого повітряного судна. Передача цього Дозволу та позивних на інші повітряні судна забороняється.

This Aircraft Radio Station License issued in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated December 7, 1944 and pursuant to Air Code of Ukraine, is a part of on-board documents of the above mentioned aircraft. Rendering of this license as board call signs to another is prohibited.

Дата

Date

Підпис

Signature

Посада

Title

Перелік радіообладнання, що встановлене на повітряному судні

List of on board Appliance

Радіообладнання

Appliance

Тип

Type

Кількість

Quantity

Потужність

Power

Діапазон хвиль

Frequency

Band MHz

Сітка частот

Frequency Spacing

Радіостанції

Communication

УКВ

VHF

КВ

HF

Радіолокаційна станція

Weather - Radar

Радіолокаційний відповідач

ATC Transponder

«А/С»

«S»

Радіодалекомір «DME»

Radio DME

Радіовисотомір

Radio Altimeter

Аварійне радіообладнання

Emergency Radio Equipment

Доплерівський вимірювач швидкості та зносу

Doppler Speed and Drift Meter

Бортова система попередження зіткнення у повітрі

Traffic Collision Avoidance System

Додаток 2

до Авіаційних правил України

«Порядок видачі дозволів на

бортові радіостанції цивільних

повітряних суден»

(пункт 2 розділу III)

Уповноважений орган

з питань цивільної авіації

ЗАЯВКА

Прошу:

видати дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна

видати дублікат дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна

видати дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна у зв’язку

зі зміною складу радіообладнання

(зазначити необхідне)

1.

Державний та реєстраційний знаки повітряного судна

UR -

2.

Позначення повітряного судна виготовлювачем

3.

Заводський (серійний) номер повітряного судна

4.

Власник повітряного судна та його місцезнаходження/місце проживання

5.

Експлуатант повітряного судна та його місцезнаходження/місце проживання

Примітка. Заявка оформляється на офіційному бланку заявника (за наявності).

Перелік радіообладнання, що встановлене на повітряному судні

List of on board Appliance

Радіообладнання

Appliance

Тип

Type

Кількість

Quantity

Потужність

Power

Діапазон хвиль

Frequency

Band MHz

Сітка частот

Frequency Spacing

Радіостанції

Communication

УКВ

VHF

КВ

HF

Радіолокаційна станція

Weather - Radar

Радіолокаційний відповідач

ATC Transponder

«А/С»

«S»

Радіодалекомір «DME»

Radio DME

Радіовисотомір

Radio Altimeter

Аварійне радіообладнання

Emergency Radio Equipment

Доплерівський вимірювач швидкості та зносу

Doppler Speed and Drift Meter

Бортова система попередження зіткнення у повітрі

Traffic Collision Avoidance System

З Авіаційними правилами України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден» ознайомлений(і) та розумію(ємо).

Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» надаю(ємо) згоду на обробку та використання персональних даних.

Згоден(ні), щоб оплатити всі державні збори за офіційні дії, заявлені в цій заявці.

Правдивість вищевказаної інформації підтверджую(ємо) своїм(и) підписом(ами) на цій заявці.

Розумію(ємо), що у разі надання інформації, що не відповідає дійсності, уповноважений орган з питань цивільної авіації відмовляє у проведенні офіційних дій, заявлених в цій заявці.

Посада(и)

Підпис(и) заявника(ів)

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

Дата


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.01.2021 — 2021 р., № 6, стор. 271, стаття 326, код акта 102673/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -