<<
>>

НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020

Документ актуальний на 25.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2020  № 99

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 травня 2020 р.

за № 420/34703

Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"

Відповідно до частин першої, п'ятої статті 11, частини дев'ятої статті 98 Повітряного кодексу України, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, та з метою удосконалення правил сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень", що додаються.

2. Управлінню авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва (Шевчук І.О.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 12 січня 2005 року № 10 "Про затвердження Положення про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 92/10372 (із змінами).

4.

Суб'єктам, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень, привести свою діяльність у відповідність до цього наказу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим наказом.

5. Сертифікати на право підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень, що на день набрання чинності Авіаційними правилами України, що затверджуються цим наказом, є чинними, продовжують діяти до закінчення їх термінів дії.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

Міністр інфраструктури України

Т.в.о. Голови Державної  регуляторної

служби України

Голова Антимонопольного

комітету України

Ю. Полюхович

В. Криклій

О. Мірошниченко

Ю. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної авіаційної

служби України

20 січня 2020 року № 99

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 травня 2020 р.

за № 420/34703

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

"Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила визначають порядок видачі, призупинення, анулювання, унесення змін до сертифіката на право підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, або його дубліката, а також порядок здійснення нагляду за дотриманням суб'єктами, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, сертифікаційних вимог.

2. Ці Авіаційні правила поширюються на суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень.

3. Підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень забезпечують суб'єкти, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, що пройшли процедуру сертифікації і отримали сертифікат на право підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень (додаток 1).

4. Підготовка персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень здійснюється без видачі документа про освіту державного зразка.

5. Відповідність суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, сертифікаційним вимогам засвідчується сертифікатом на право підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, який не може бути переданий іншій юридичній особі.

6. Інформація щодо суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, які мають чинний сертифікат на право підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, вноситься до реєстру суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, який розміщується на офіційному вебсайті уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

7. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизована система бронювання/глобальна розподільна система (АСБ/ГРС) - система, яка забезпечує відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць та тарифи авіаперевізників і за допомогою якої здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень;

заява - заява про отримання сертифіката на право підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень (додаток 2), що подається суб'єктом, який здійснює підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, до уповноваженого органу з питань цивільної авіації;

заявник - юридична особа, яка подала у встановленому цими Авіаційними правилами порядку заяву;

персонал з організації та/або продажу повітряних перевезень - фахівці, які організовують продаж повітряних перевезень та безпосередньо надають послуги з продажу повітряних перевезень споживачам і мають відповідну підготовку;

програма підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень (далі - програма підготовки) - система компонентів процесу підготовки, спрямованих на формування запланованих результатів підготовки, що передбачає теоретичні і практичні заняття, самостійну роботу, вимірювання результатів підготовки;

сертифікат на право підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень (далі - сертифікат) - документ, що засвідчує відповідність суб'єкта, який здійснює підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, сертифікаційним вимогам та його спроможність здійснювати діяльність з підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, який видається уповноваженим органом з питань цивільної авіації;

сертифікат про підготовку - документ, що видається суб'єктом, який здійснює підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, слухачеві після успішного завершення ним підготовки (додаток 3);

суб'єкт, який здійснює підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень (далі - організація з підготовки) - юридична особа, яка здійснює професійну підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень.

Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених в Повітряному кодексі України.

II. Сертифікаційні вимоги до організацій з підготовки

1. Організаційна структура організації з підготовки забезпечує належну організацію процесу підготовки, підтримання кваліфікації, практичного досвіду і відповідних професійних навичок інструкторського складу, а також підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень.

2. Організація з підготовки забезпечує зберігання не менше трьох років такої облікової документації:

1) інформацію про напрямок підготовки, отриманої кожним слухачем;

2) результати підсумкового контролю знань слухачів;

3) інформацію про слухачів, копії виданих сертифікатів про підготовку тощо.

3. Чисельність інструкторського складу забезпечує проведення процесу підготовки в повному обсязі згідно із програмами підготовки, розробленими організаціями з підготовки та затвердженими уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

4. Організація з підготовки має у штаті інструкторів, які:

1) закінчили курси для інструкторів та пройшли відповідну професійну підготовку на курсах з організації та/або продажу повітряних перевезень, які проводить Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), або організації з підготовки, сертифіковані уповноваженим органом з питань цивільної авіації або акредитовані IATA, та мають відповідні сертифікати (дипломи);

2) мають відповідні документи, які підтверджують право роботи в АСБ/ГРС та здійснення підготовки з використанням цієї системи (для організацій з підготовки, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних вантажних перевезень - у разі необхідності).

5. Організація з підготовки повинна мати приміщення для забезпечення належного процесу підготовки.

6. Організація з підготовки повинна мати необхідне обладнання, в тому числі комп'ютерне, оснащене прикладним програмним забезпеченням, демонстраційне, друкувальне та копіювальне тощо, для організації та проведення процесу підготовки. Для проведення підготовки кожний слухач повинен бути забезпечений окремим персональним комп'ютером, що має доступ до мережі Інтернет та підключений до АСБ/ГРС.

7. Організація з підготовки забезпечує кожного слухача необхідними матеріалами з програми підготовки.

8. Програма підготовки повинна містити конкретний зміст дисципліни (дисциплін), теми та/або модулі, послідовність, організаційні форми їх вивчення та їх обсяг, визначати форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

9. Загальна структура програми підготовки має обов'язково містити такі розділи:

1) вступ/анотація;

2) зміст;

3) тематичний план процесу підготовки для кожної дисципліни, теми або модуля;

4) завдання поточного контролю, питання для самоконтролю, контрольні завдання;

5) перелік обладнання, комп'ютерних програм, автоматизованих систем;

6) система оцінювання, екзаменаційні білети, тести;

7) навчальна література.

10. Організація з підготовки проводить підсумковий контроль з метою оцінки результатів підготовки на його завершальному етапі. Підсумковий контроль повинен проводитися у формі іспиту. Зміст іспитів, форма їх проведення та порядок здійснення підсумкового контролю визначаються відповідною програмою підготовки.

11. Організація з підготовки після успішного завершення слухачем підготовки видає йому сертифікат про підготовку строком не менше ніж на один рік.

III. Порядок подання заяви та підтвердних документів до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, розгляду документів, видачі сертифіката

1. Для отримання сертифіката заявник подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заяву за підписом керівника організації з підготовки або його заступника та такі підтвердні документи:

1) відомості про використання у процесі підготовки АСБ/ГРС (для суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних вантажних перевезень - у разі наявності);

2) копію документа щодо організаційної структури;

3) копію штатного розпису;

4) програму (програми) підготовки у двох примірниках;

5) відомості про підготовку інструкторів за заявленими програмами підготовки з копіями відповідних сертифікатів (дипломів).

2. Заява та підтвердні документи подаються заявником до уповноваженого органу з питань цивільної авіації у паперовому або електронному вигляді.

3. Копії підтвердних документів у паперовому вигляді засвідчуються в установленому законодавством порядку.

4. Уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви здійснює її попередній розгляд з метою встановлення наявності або відсутності підстав для залишення її без розгляду, а у разі їх наявності приймає відповідне рішення, яке направляється заявнику телекомунікаційними засобами протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. У рішенні про залишення заяви без розгляду зазначаються підстави для прийняття такого рішення.

5. Підставами для залишення заяви без розгляду є:

1) заява та/або підтвердні документи, оформлені з порушенням вимог цих Авіаційних правил;

2) підтвердні документи подані не в повному обсязі;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про заявника або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

6. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву.

7. Після встановлення відсутності підстав для залишення заяви без розгляду уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом двадцяти робочих днів здійснює розгляд підтвердних документів.

8. Під час розгляду підтвердних документів уповноваженим органом з питань цивільної авіації перевіряється відповідність наданих підтвердних документів сертифікаційним вимогам, встановленим розділом II цих Авіаційних правил.

9. У разі виявлення невідповідностей уповноважений орган з питань цивільної авіації направляє заявнику письмове повідомлення із зазначенням цих невідповідностей.

10. Заявник зобов'язаний усунути виявлені невідповідності та протягом десяти робочих днів з дати отримання повідомлення надати до уповноваженого органу з питань цивільної авіації необхідні підтвердні документи, які перевіряються протягом трьох робочих днів з дати їх надходження.

11. Якщо заявник протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення про виявлені невідповідності не надав до уповноваженого органу з питань цивільної авіації необхідні підтвердні документи, уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про відмову у видачі сертифіката, яке направляється заявнику телекомунікаційними засобами протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. Заявник має право подати нову заяву на загальних підставах.

12. У разі відсутності невідповідностей або вчасного їх усунення уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про проведення сертифікаційної перевірки.

13. Сертифікаційна перевірка здійснюється протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про її проведення.

14. Метою проведення сертифікаційної перевірки є підтвердження того, що заявник відповідає сертифікаційним вимогам, а надані заявником підтвердні документи відображають фактичний стан діяльності заявника.

15. Для проведення сертифікаційної перевірки уповноважений орган з питань цивільної авіації видає відповідний наказ про призначення сертифікаційної комісії у складі голови та членів комісії.

16. Порядок проведення сертифікаційної перевірки:

1) проведення установчої наради членів сертифікаційної комісії з керівним складом організації з підготовки, на якій відбувається ознайомлення з переліком питань, які підлягають перевірці, та порядком проведення сертифікаційної перевірки;

2) перевірка оригіналів документів, копії яких додавалися до заяви;

3) перевірка заявника згідно з переліком питань, які підлягають перевірці, зазначеним у звіті за результатами сертифікаційної (інспекційної) перевірки (додаток 4);

4) проведення підсумкової наради членів сертифікаційної комісії за результатами сертифікаційної перевірки.

17. Після проведення сертифікаційної перевірки сертифікаційна комісія протягом п'яти робочих днів складає звіт за результатами сертифікаційної перевірки, який затверджується уповноваженим органом з питань цивільної авіації та містить інформацію про відповідність заявника сертифікаційним вимогам, перелік невідповідностей (за наявності), а також перелік рекомендацій (за наявності) для впровадження в діяльність заявника, висновок про його спроможність (неспроможність) щодо підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень.

18. Звіт за результатами сертифікаційної перевірки складається у двох примірниках. Сертифікаційна комісія ознайомлює заявника з цим звітом протягом трьох робочих днів з дня його затвердження уповноваженим органом з питань цивільної авіації, після чого один примірник звіту надається заявнику, а другий залишається в уповноваженому органі з питань цивільної авіації.

19. У разі виявлення невідповідностей заявник зобов'язаний протягом двадцяти календарних днів з дати одержання звіту за результатами сертифікаційної перевірки усунути їх і надати уповноваженому органу з питань цивільної авіації інформацію про їх усунення разом з підтвердними документами.

20. Сертифікаційна комісія протягом десяти робочих днів з дати надходження до уповноваженого органу з питань цивільної авіації інформації заявника про усунення зазначених у звіті за результатами сертифікаційної перевірки невідповідностей проводить аналіз наданої інформації.

21. У разі невиконання заявником вимог пункту 19 цього розділу уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про відмову у видачі сертифіката. Заявник має право подати нову заяву на загальних підставах.

22. У разі відсутності невідповідностей уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про видачу сертифіката протягом п'яти робочих днів після затвердження звіту за результатами сертифікаційної перевірки уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

23. У разі усунення невідповідностей відповідно до вимог пункту 19 цього розділу уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про видачу сертифіката протягом трьох робочих днів після спливу строку, передбаченого пунктом 20 цього розділу.

24. Уповноважений орган з питань цивільної авіації оформлює сертифікат протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про його видачу.

25. У сертифікаті зазначаються:

1) найменування організації з підготовки;

2) місцезнаходження організації з підготовки;

3) місцезнаходження приміщення (приміщень), у якому (яких) проводиться підготовка;

4) номер сертифіката;

5) дата введення в дію, видачі або унесення змін до сертифіката;

6) підпис керівника уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

26. Сертифікат видається на необмежений строк.

27. У разі реорганізації юридичної особи видача сертифіката здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації за заявою на загальних підставах в порядку, передбаченому цим розділом.

IV. Унесення змін до сертифіката

1. Унесення змін до сертифіката здійснюється у разі:

1) зміни найменування організації з підготовки (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи);

2) зміни місцезнаходження організації з підготовки;

3) виключення з сертифіката місцезнаходження приміщення (приміщень), у якому (яких) проводиться підготовка;

4) зміни місцезнаходження приміщення (приміщень) та/або доповнення сертифіката додатковим (додатковими) приміщенням (приміщеннями), у якому (яких) проводиться підготовка.

2. Унесення змін до сертифіката відповідно до підпунктів 1 - 3 пункту 1 цього розділу здійснюється на підставі заяви, складеної у довільній формі, та документів, що підтверджують зазначені зміни.

3. Рішення про унесення змін до сертифіката відповідно до підпунктів 1 - 3 пункту 1 цього розділу приймається уповноваженим органом з питань цивільної авіації протягом п'яти робочих днів з дня надходження такої заяви.

4. Оформлення сертифіката, виданого згідно з рішенням, прийнятим на підставі пункту 3 цього розділу, здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

5. Унесення змін до сертифіката відповідно до підпункту 4 пункту 1 цього розділу здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації в порядку, передбаченому розділом III цих Авіаційних правил, на підставі заяви, складеної у довільній формі, з наданням підтвердних документів, визначених підпунктами 1 - 3, 5 пункту 1 розділу III цих Авіаційних правил.

V. Видача дубліката сертифіката

1. Дублікат сертифіката видається у разі втрати (пошкодження) сертифіката. Для отримання дубліката у разі втрати сертифіката організація з підготовки подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації відповідну заяву, складену у довільній формі, а у разі пошкодження сертифіката - заяву, до якої додається оригінал пошкодженого сертифіката.

2. Уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви приймає рішення про видачу дубліката сертифіката та визнання втраченого (пошкодженого) сертифіката недійсним.

3. Дублікат сертифіката оформлюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. В правому верхньому кутку бланка сертифіката проставляється позначка "Дублікат".

4. У період до отримання дубліката сертифіката організація з підготовки може здійснювати підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень на підставі довідки уповноваженого органу з питань цивільної авіації про подання ним заяви про видачу дубліката.

VI. Анулювання сертифіката

1. Підставами для анулювання сертифіката є:

1) заява організації з підготовки про анулювання сертифіката, яка складається у довільній формі;

2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

3) неусунення виявлених невідповідностей протягом шести місяців від дати призупинення сертифіката.

2. Уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про анулювання сертифіката протягом п'яти робочих днів з дня:

одержання документа, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цього розділу;

виявлення підстав, передбачених підпунктами 2 - 3 пункту 1 цього розділу.

3. Копія рішення уповноваженого органу з питань цивільної авіації про анулювання сертифіката направляється організації з підготовки телекомунікаційними засобами протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

4. Організація з підготовки зобов'язана повернути сертифікат до уповноваженого органу з питань цивільної авіації протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення про анулювання сертифіката.

5. Організація з підготовки, сертифікат якої анульований, може поновити свою діяльність з підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень на загальних підставах у порядку, визначеному цими Авіаційними правилами.

6. Оскарження анулювання сертифіката здійснюється у визначеному законодавством порядку.

VII. Нагляд за дотриманням організаціями з підготовки сертифікаційних вимог

1. З метою забезпечення дотримання організаціями з підготовки сертифікаційних вимог уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює нагляд за діяльністю організацій з підготовки шляхом проведення планових і позапланових інспекційних перевірок.

2. Для проведення планових або позапланових інспекційних перевірок діяльності організації з підготовки уповноважений орган з питань цивільної авіації призначає комісію з перевірки у складі голови та членів комісії.

3. Уповноважений орган з питань цивільної авіації повідомляє організацію з підготовки про проведення планової перевірки не менше як за десять робочих днів до запланованої дати її початку, а про проведення позапланової перевірки - за три робочі дні.

4. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на п'ять років відповідно до графіка перевірок, який затверджується наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

5. Підставами для проведення позапланових перевірок є:

1) виявлення інформації, що свідчить про порушення організацією з підготовки сертифікаційних вимог;

2) обґрунтоване звернення юридичної або фізичної особи про порушення організацією з підготовки сертифікаційних вимог.

Анонімні звернення не є підставою для проведення позапланових перевірок;

3) перевірка звіту про усунення виявлених невідповідностей (у разі необхідності).

6. Планові (позапланові) перевірки діяльності організації з підготовки здійснюються в порядку, передбаченому пунктами 16 - 18 розділу III цих Авіаційних правил.

7. У разі виявлення невідповідностей за результатами планової (позапланової) інспекційної перевірки відповідності організації з підготовки сертифікаційним вимогам, організація з підготовки розробляє план заходів з усунення невідповідностей (додаток 5) та подає його до уповноваженого органу з питань цивільної авіації на узгодження протягом п'яти робочих днів з дня отримання звіту за результатами інспекційної перевірки.

8. На період усунення виявлених невідповідностей дія сертифіката призупиняється. Відновити дію призупиненого сертифіката уповноважений орган з питань цивільної авіації може після усунення організацією з підготовки виявлених невідповідностей та надання звіту про їх усунення (додаток 6) разом з підтвердними документами. За результатами розгляду звіту уповноважений орган з питань цивільної авіації може прийняти рішення про проведення позапланової перевірки.

9. Якщо організацією з підготовки протягом шести місяців від дати призупинення дії сертифіката не усунено виявлені невідповідності, уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає рішення про анулювання сертифіката.

Заступник

директора департаменту -

начальник управління

авіаційних перевезень

та міжнародного

співробітництва департаменту

авіаційних перевезень,

аеропортів та міжнародного

співробітництва

І. Шевчук


Додаток 1

до Авіаційних правил України

"Правила сертифікації суб'єктів,

які здійснюють підготовку персоналу

з організації та/або продажу

повітряних перевезень"

(пункт 3 розділу I)

СЕРТИФІКАТ

на право підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень

Додаток 2

до Авіаційних правил України

"Правила сертифікації суб'єктів,

які здійснюють підготовку персоналу

з організації та/або продажу

повітряних перевезень"

(абзац третій пункту 7 розділу I)

ЗАЯВА

про отримання сертифіката на право підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень

Додаток 3

до Авіаційних правил України

"Правила сертифікації суб'єктів,

які здійснюють підготовку персоналу

з організації та/або продажу

повітряних перевезень"

(абзац восьмий пункту 7 розділу I)

СЕРТИФІКАТ ПРО ПІДГОТОВКУ

Додаток 4

до Авіаційних правил України

"Правила сертифікації суб'єктів,

які здійснюють підготовку персоналу

з організації та/або продажу

повітряних перевезень"

(підпункт 3 пункту 16 розділу III)

ЗВІТ

за результатами сертифікаційної (інспекційної) перевірки

Додаток 5

до Авіаційних правил України

"Правила сертифікації суб'єктів,

які здійснюють підготовку персоналу

з організації та/або продажу

повітряних перевезень"

(пункт 7 розділу VII)

ПЛАН

заходів з усунення невідповідностей, виявлених під час проведення планової (позапланової) інспекційної перевірки

Додаток 6

до Авіаційних правил України

"Правила сертифікації суб'єктів,

які здійснюють підготовку персоналу

з організації та/або продажу

повітряних перевезень"

(пункт 8 розділу VII)

ЗВІТ

про усунення невідповідностей, виявлених під час проведення планової (позапланової) інспекційної перевірки


Документи та файли

Сигнальний документ — f495105n162.doc
Сигнальний документ — f495105n163.doc
Сигнальний документ — f495105n164.doc
Сигнальний документ — f495105n169.doc
Сигнальний документ — f495105n166.doc
Сигнальний документ — f495105n167.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.05.2020 — 2020 р., № 38, стор. 161, стаття 1261, код акта 99079/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -