<<

НАКАЗ від 24.10.2014 № 686 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2015

Документ актуальний на 30.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2014  № 686

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 листопада 2014 р.

за № 1440/26217

Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної авіаційної служби

№ 274 від 22.05.2015

№ 222 від 04.04.2016

№ 607 від 04.08.2017

№ 979 від 25.09.2018}

Відповідно до частин першої, п’ятої статті 11, статей 94, 95 Повітряного кодексу України, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законів України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», що додаються.

2. Юридичному відділу (Капляр К.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2013 року № 245 «Про затвердження Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 765/23297.

{Пункт 4 виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 222 від 04.04.2016}

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

{Пункт 4 в редакції Наказу Державної авіаційної служби № 222 від 04.04.2016}

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Д. Антонюк

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

О.Ю. Потімков

М. Бараш


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Державної авіаційної служби

України

24.10.2014  № 686

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 листопада 2014 р.

за № 1440/26217

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

«Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»

I. Загальні положення

1.1. Ці Авіаційні правила визначають процедуру надання, анулювання, відмови у наданні та обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній українським та іноземним авіаперевізникам незалежно від форми власності, внесення змін до документів про права на експлуатацію повітряних ліній.

1.2. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

документ про право на експлуатацію повітряної лінії - документ встановленої форми (додаток 1), яким засвідчується право зазначеного в ньому авіаперевізника здійснювати повітряні перевезення в обсягах і відповідно до умов, які зазначені в цьому документі;

заява - заява на отримання права на експлуатацію повітряної лінії (додаток 2), що подається авіаперевізником до Державної авіаційної служби України (далі - Державіаслужба);

комерційні домовленості - угоди щодо спільної комерційної експлуатації повітряних ліній (у тому числі угоди про спільне використання кодів (код-шерінг)) між авіаперевізниками, які мають право на експлуатацію відповідних повітряних ліній;

ліцензія - ліцензія на провадження діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом, яка видається Державіаслужбою згідно із законодавством України;

{Абзац п’ятий пункту 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної авіаційної служби № 222 від 04.04.2016}

призначення - формальне повідомлення однією державою іншої держави шляхом дипломатичної ноти про найменування авіаперевізника, який призначений державою для використання всіх або деяких прав на доступ до конкретного ринку авіаперевезень, отриманих цією державою відповідно до угоди про повітряне сполучення з іншою державою;

сезон IATA - літній сезон IATA - в період з останньої неділі березня по останню суботу жовтня (включно); зимовий сезон IATA - в період з останньої неділі жовтня по останню суботу березня (включно).

{Абзац сьомий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених в Повітряному кодексі України та стандартах ІКАО.

1.3. У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення:

ПС - повітряне судно;

IКAO - Міжнародна організація цивільної авіації;

ІАТА - Міжнародна асоціація повітряного транспорту.

1.4. Питання щодо надання, анулювання, відмови у наданні, обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній та внесення змін до документів про права на експлуатацію повітряних ліній розглядаються комісією з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній (далі - Комісія), яка утворюється наказом Державіаслужби.

1.5. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цими Авіаційними правилами.

1.6. До повноважень Комісії належить розгляд питань щодо надання, відмови у наданні, обмеження обсягу, анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії.

1.7. Комісія утворюється з представників Державіаслужби у складі голови Комісії, його заступника, членів та секретаря. Склад Комісії затверджується наказом Державіаслужби.

1.8. Основною формою роботи Комісії є засідання, яке збирається за рішенням голови Комісії. Голова Комісії повідомляє про час і місце проведення засідання Комісії.

Засідання Комісії проводиться у період з 26 по останнє число кожного місяця (за наявності хоча б однієї заяви або іншого питання, віднесеного до повноважень Комісії) і є правочинним, якщо в ньому беруть участь дві третини її членів.

1.9. У разі надходження до Державіаслужби заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України, заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, щодо якої міжнародним договором України та домовленостями між авіаційними органами влади держав, уповноваженими на укладення таких домовленостей, не передбачені обмеження щодо частоти перевезень та/або кількості призначених авіаперевізників, заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, заяви на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання авіаційних перевезень в інших державах, заяви щодо обмеження обсягу права на експлуатацію повітряної лінії, заяви на анулювання права на експлуатацію повітряної лінії такі заяви розглядаються відповідним структурним підрозділом Державіаслужби.

За відсутності підстав для відмови у наданні права на експлуатацію повітряної лінії, зазначених у частині восьмій статті 94 Повітряного кодексу України, Державіаслужба приймає рішення про надання права на експлуатацію повітряної лінії та повідомляє про це заявника протягом п’яти робочих днів з дати надходження заяви. Рішення, прийняті Державіаслужбою відповідно до цього пункту, розміщуються на офіційному сайті Державіаслужби протягом трьох робочих днів з дати їх прийняття.

За наявності підстав, зазначених у частині восьмій статті 94 Повітряного кодексу України, заява щодо отримання права на експлуатацію повітряної лінії розглядається на черговому засіданні Комісії.

На засіданні Комісії мають бути розглянуті та прийняті рішення щодо всіх заяв, які надійшли до Державіаслужби до 20 числа включно місяця, в якому проводиться засідання Комісії, з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

{Пункт 1.9 розділу I в редакції Наказу Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

1.10. Порядок денний засідання Комісії та відомості про заяви, які будуть на ньому розглядатися, розміщуються на офіційному сайті Державіаслужби з дотриманням вимог законодавства України не пізніше першого робочого дня після 20 числа місяця, в якому має відбутися таке засідання.

1.11. На засіданні Комісії мають право бути присутніми представники авіаперевізників та інші заінтересовані особи.

Для участі у засіданні Комісії до Державіаслужби надсилається лист, в якому зазначаються дані для направлення повідомлення про час, дату та місце проведення засідання Комісії. Особи, які направили листи про участь у засіданні Комісії, мають бути повідомлені про час, дату та місце його проведення за 3 дні до засідання Комісії.

1.12. Підготовку матеріалів до засідання Комісії, ведення документації, облік і забезпечення належного зберігання справ здійснює секретар Комісії.

1.13. За результатами своєї роботи Комісія приймає вмотивоване рішення, в якому може рекомендувати Голові Державіаслужби:

надати право на експлуатацію повітряної лінії;

відмовити в наданні права на експлуатацію повітряної лінії;

обмежити обсяг прав на експлуатацію повітряної лінії;

внести зміни до документа про право на експлуатацію повітряної лінії;

анулювати право на експлуатацію повітряної лінії;

залишити заяву без розгляду.

1.14. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням та оформлюються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії та затверджується головою Комісії або особою, що його заміщує.

{Пункт 1.14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

1.15. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії.

1.16. Інформація щодо прийнятих рішень Комісії та їх зміст розміщуються на офіційному сайті Державіаслужби протягом 3 робочих днів з дня їх затвердження.

1.17 Рішення Комісії може бути оскаржено Голові Державіаслужби протягом 20 днів з дня його затвердження або в судовому порядку.

ІІ. Порядок розгляду питань щодо надання, відмови у наданні або обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній, залишення заяви без розгляду

2.1. Обов’язковими умовами надання права на експлуатацію повітряної лінії є наявність у авіаперевізника сертифіката експлуатанта та ліцензії (у випадках, передбачених законодавством).

{Пункт 2.1 розділу IІ в редакції Наказів Державної авіаційної служби № 222 від 04.04.2016, № 607 від 04.08.2017}

2.2. Право на експлуатацію повітряної лінії не може бути передано авіаперевізником іншому авіаперевізнику. Авіаперевізник має право експлуатувати повітряну лінію згідно з комерційними домовленостями з іншими авіаперевізниками, які мають право на експлуатацію відповідної повітряної лінії.

{Абзац другий пункту 2.2 розділу IІ виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 222 від 04.04.2016}

2.3. Якщо заява подається на лінію, яка вже експлуатується іншим авіаперевізником, Державіаслужба повідомляє такого авіаперевізника про подану заяву в перший робочий день після 20 числа місяця, в якому вона надійшла.

Авіаперевізник, який експлуатує лінію, щодо якої надійшла заява іншого авіаперевізника, до дня проведення засідання Комісії має право подати до Державіаслужби вимогу про застосування Комісією частини восьмої статті 94 Повітряного кодексу України та надати документи, що обґрунтовують його вимогу.

2.4. Якщо до Державіаслужби надійшли заяви на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній, щодо яких міжнародним договором України та домовленостями між авіаційними органами влади держав, уповноваженими на укладення таких домовленостей, передбачені обмеження щодо частоти перевезень та/або кількості призначених авіаперевізників і всі такі частоти зайняті іншими авіаперевізниками, але не використовуються ними повністю або частково протягом 12 місяців, що передують місяцю, в якому надійшли такі заяви, голова Комісії зобов’язаний включити до порядку денного засідання Комісії питання наявності чи відсутності підстав для анулювання чи обмеження наявних у інших авіаперевізників прав на експлуатацію повітряних ліній. Державіаслужба інформує таких авіаперевізників про включення цього питання до порядку денного в день розміщення порядку денного на офіційному веб-сайті Державіаслужби.

На засіданні Комісії авіаперевізники мають право надати обґрунтування причин невикористання наданих частот за відповідною повітряною лінією, які розглядаються Комісією при прийнятті відповідного рішення.

{Розділ I доповнено новим пунктом 2.4 згідно з Наказом Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

2.5. Право на експлуатацію повітряної лінії надається щодо певних повітряних ліній для виконання:

регулярних повітряних перевезень у межах України;

регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України;

чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію - не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць;

авіаційних перевезень в інших державах.

2.6. Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних повітряних перевезень в межах України, регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України надається на визначений у заяві строк, якщо інший строк не встановлений законодавством України та міжнародними договорами України.

2.7. Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію - не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, надається на кожний сезон IATA.

2.8. Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання авіаційних перевезень в інших державах надається на строк, зазначений у договорі із замовником рейсів, якщо інший строк не встановлений законодавством України та міжнародними договорами України.

2.9. Заява подається до Державіаслужби.

До заяви додаються:

{Абзац третій пункту 2.9 розділу II виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

{Абзац четвертий пункту 2.9 розділу II виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

документи, що містять відомості про:

{Абзац шостий пункту 2.9 розділу II виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

{Абзац сьомий пункту розділу II виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 274 від 22.05.2015}

обсяг сплачених авіаперевізником, який подає заяву, коштів до Державного бюджету України за останні 12 місяців поспіль, що передували місяцю, в якому подана заява;

{Абзац пункту розділу II в редакції Наказу Державної авіаційної служби № 274 від 22.05.2015}

{Абзац восьмий пункту 2.9 розділу II виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

регулярність виконання рейсів за останні 6 місяців, що передували дню подання заяви.

{Пункт 2.9 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

Якщо авіаперевізник подає для розгляду на засіданні Комісії більше однієї заяви, документи, які дублюються, можуть бути надані в одному примірнику із супровідним листом.

{Пункт 2.9 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

2.10. У разі якщо авіаперевізник подає заяву щодо виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять серію - не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, до аеропортів, до яких вже виконуються регулярні рейси українським авіаперевізником, крім аеропортів, віднесених до переліку курортних, до заяви додається письмова згода такого українського перевізника на виконання серії чартерних рейсів.

Перелік курортних місць затверджується наказом Державіаслужби за два місяці до початку наступного сезону IАТА та розміщується на офіційному веб-сайті в день його затвердження. Право на експлуатацію повітряної лінії для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць за маршрутами до курортних місць, надається без обмеження частоти виконання рейсів.

{Пункт 2.10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

2.11. До заяви на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в інших державах, крім документів, зазначених у пункті 2.9 цього розділу, додаються перелік країн (із зазначенням аеропортів), де планується виконання польотів, у паперовому та електронному вигляді та копії договорів з відповідними юридичними та/або фізичними особами, на замовлення яких виконуватимуться польоти.

{Пункт 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

{Пункт 2.11 розділу II виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 222 від 04.04.2016}

2.12. Якщо до Державіаслужби надійшли заяви від двох або більше авіаперевізників на один і той самий маршрут, щодо якого міжнародним договором України та домовленостями між авіаційними органами влади держав, уповноваженими на укладення таких домовленостей, передбачені обмеження щодо частоти перевезень або призначених авіаперевізників, відповідне право надається авіаперевізнику, який отримав більшу кількість балів за критеріями, що враховуються Комісією під час розгляду заяви щодо надання прав на експлуатацію повітряних ліній (додаток 3).

Переможець за кожним критерієм отримує максимальну кількість балів.

Кількість балів решти учасників за відповідним критерієм розраховується за формулою

Бу = Мб × Пуп,

де

Мб

-

максимальна кількість балів;

Бу

-

кількість балів учасника (крім переможця за відповідним критерієм);

Пу

-

показник учасника за відповідним критерієм;

Пп

-

показник переможця за відповідним критерієм.

Отриманий результат підлягає округленню до сотих. Після цього результати додаються. Переможцем визнається авіаперевізник, який отримав найбільшу кількість балів за всіма критеріями.

2.13. Комісія приймає вмотивоване рішення щодо надання права на експлуатацію повітряної лінії, якщо авіаперевізник відповідає вимогам цих Авіаційних правил та відсутні підстави, передбачені частиною восьмою статті 94 Повітряного кодексу України.

Комісія приймає вмотивоване рішення про обмеження права на експлуатацію повітряної лінії, якщо є підстави, передбачені пунктами 1, 2 частини восьмої статті 94 Повітряного кодексу України.

Комісія приймає вмотивоване рішення про відмову у наданні права на експлуатацію повітряної лінії, якщо є підстави, передбачені пунктами 3, 4 частини восьмої статті 94 Повітряного кодексу України.

Комісія приймає вмотивоване рішення щодо залишення заяви без розгляду, якщо авіаперевізником подані не всі документи, які передбачені пунктами 2.9 - 2.11 цього розділу.

{Абзац четвертий пункту 2.13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

2.14. Державіаслужба приймає рішення щодо кожної заяви та кожного питання, які розглядалися на засіданні Комісії, на підставі затвердженого відповідно до пункту 1.14 розділу І цих Авіаційних правил протоколу.

Кожне рішення Державіаслужби оформлюється окремим наказом в день затвердження протоколу Комісії.

2.15. Документ про право на експлуатацію повітряної лінії оформлюється протягом 5 робочих днів з дня прийняття Державіаслужбою відповідного рішення.

2.16. Копія рішення Державіаслужби про відмову у наданні, або обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряної лінії, або залишення заяви без розгляду надсилається авіаперевізнику рекомендованим листом в день його прийняття.

2.17. Державіаслужба протягом 5 робочих днів з дня видачі авіаперевізнику документа про право на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України направляє до Міністерства закордонних справ України відповідну інформацію для оформлення призначення.

III. Порядок розгляду питань щодо анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній

3.1. Право на експлуатацію повітряної лінії анулюється у разі:

подання авіаперевізником заяви про анулювання права на експлуатацію повітряної лінії, яка складається в довільній формі;

порушення авіаперевізником умов, на підставі яких йому надано право на експлуатацію повітряної лінії, та/або недотримання визначених у документі про право на експлуатацію повітряної лінії обмежень та обов’язків;

{Абзац четвертий пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

нездійснення авіаперевізником експлуатації повітряної лінії, щодо якої надано право, протягом 12 місяців або припинення експлуатації такої повітряної лінії на 12 місяців;

припинення дії чи анулювання сертифіката експлуатанта або анулювання ліцензії (для іноземного авіаперевізника - відповідної ліцензії та сертифіката або аналогічного документа, виданого авіаційним органом влади іншої держави чи компетентною організацією, якщо це передбачено міжнародним договором України та відповідними міжнародно-правовими актами);

якщо права на експлуатацію повітряної лінії були надані на підставі поданих авіаперевізником документів, які містять недостовірні дані.

{Абзац восьмий пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 979 від 25.09.2018}

{Абзац дев’ятий пункту 3.1 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 222 від 04.04.2016}

{Абзац десятий пункту 3.1 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 222 від 04.04.2016}

3.2. Після того як Державіаслужбі стало відомо про виникнення передбачених абзацами третім - шостим пункту 3.1 цього розділу підстав анулювання права авіаперевізника на експлуатацію повітряної лінії, йому направляється повідомлення із зазначенням обставин, які стали відомі Державіаслужбі, та пропозицією надати відповідні пояснення та підтвердні документи до них.

{Абзац перший пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної авіаційної служби № 274 від 22.05.2015, № 979 від 25.09.2018}

Авіаперевізник може надати до Державіаслужби відповідні пояснення та підтвердні документи до них протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.

Питання щодо анулювання прав авіаперевізника на експлуатацію повітряних ліній розглядається на найближчому засіданні Комісії після спливу строку, передбаченого для надання авіаперевізником до Державіаслужби пояснень та підтвердних документів до них.

3.3. Державіаслужба приймає рішення про анулювання права авіаперевізника на експлуатацію повітряних ліній на підставі протоколу Комісії, затвердженого відповідно до пункту 1.14 розділу І цих Авіаційних правил.

Рішення Державіаслужби про анулювання права на експлуатацію повітряних ліній оформлюється наказом в день затвердження протоколу Комісії та його копія надсилається авіаперевізнику в той самий день рекомендованим листом.

3.4. Авіаперевізник зобов’язаний повернути документ, який надає право на експлуатацію повітряної лінії, до Державіаслужби протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідного рішення.

IV. Порядок розгляду питань щодо внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії

4.1. Внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії здійснюється в разі зміни:

найменування авіаперевізника;

місцезнаходження авіаперевізника;

відомостей, зазначених у документі про право на експлуатацію повітряної лінії.

4.2. Зміни до документа про право на експлуатацію повітряної лінії вносяться на підставі заяви авіаперевізника, яка складається в довільній формі.

До заяви додаються копії установчих документів та/або ліцензії, на підставі яких вносяться зміни до документа про право на експлуатацію повітряної лінії.

4.3. Державіаслужба приймає рішення про внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії на підставі протоколу, затвердженого відповідно до пункту 1.14 розділу І цих Авіаційних правил.

Рішення Державіаслужби про внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії оформлюється наказом в день затвердження протоколу Комісії. Копія наказу надсилається авіаперевізнику в той самий день рекомендованим листом.

Заступник директора

департаменту авіаційних

перевезень та аеропортів

В.І. Марчук

Додаток 1

до Авіаційних правил України

«Порядок надання і анулювання прав

на експлуатацію повітряних ліній»

(пункт 1.2)

ФОРМА ДОКУМЕНТА

про право на експлуатацію повітряної лінії

Додаток 2

до Авіаційних правил України

«Порядок надання і анулювання прав

на експлуатацію повітряних ліній»

(пункт 1.2)

ЗАЯВА

на отримання права на експлуатацію повітряної лінії / Traffic Right Application Form

{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Державної авіаційної служби № 222 від 04.04.2016}

Додаток 3

до Авіаційних правил України

«Порядок надання і анулювання прав

на експлуатацію повітряних ліній»

(пункт 2.12)

КРИТЕРІЇ,

які мають враховуватися Комісією під час розгляду заяви щодо надання прав на експлуатацію повітряних ліній, та максимальна кількість балів за кожним критерієм

Критерії

Максимальна кількість балів

1

2

Фактичне використання авіаперевізником раніше наданих прав на експлуатацію повітряних ліній (відношення кількості частот, за якими виконуються польоти, до загальної кількості частот, на які авіаперевізнику надані права на експлуатацію)

10

Обсяг сплачених коштів до Державного бюджету України за останні 12 місяців поспіль, що передували місяцю, в якому подана заява, з розрахунку на одне ПС

10

Кількість авіаційних подій на один мільйон вильотів, про які авіаперевізник зобов’язаний звітувати до Державіаслужби за останні 12 місяців поспіль, що передували дню подання заяви, за наявності системи управління безпекою польотів та процедури проведення внутрішніх розслідувань та/або аналізу подій (чим менший коефіцієнт, тим вищий бал). Якщо у авіаперевізника відсутня система управління безпекою польотів та процедура проведення внутрішніх розслідувань та/або аналізу подій та/або відсутня статистика польотів, за цим критерієм такий авіаперевізник отримує 0 балів

10

Регулярність виконання рейсів за останні 6 місяців, що передували дню подачі заяви (відсоток виконаних без затримок рейсів від загальної кількості рейсів за вказаний період)

10

{Додаток в редакції Наказу Державної авіаційної служби № 274 від 22.05.2015}


Документи та файли

Сигнальний документ — f443291n141.doc
Сигнальний документ — f443291n142.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.06.2015 — 2015 р., № 42, стор. 324, стаття 1345, код акта 77118/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 14.09.2020 № 1276 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 05.11.2020 № 1762 "Про затвердження Авіаційних правил України «Положення про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 26.10.2020 № 1681 "Про внесення змін до Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.11.2020 № 1933 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1801 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1801 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1802 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. УГОДА від домовилися про таке: "з питань льотної придатності між Державною авіаційною службою України та Інститутом цивільної авіації Куби". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 05.02.2019 № 153 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 06.03.2019 № 286 "Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 26.03.2019 № 381 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 26.04.2019 № 529 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21 (Part-21)". Державіаслужба України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -