Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 11.04.2016 № 56 "Про затвердження Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах". Держстат України. 2017

Документ актуальний на 25.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2016  № 56

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 травня 2016 р.

за № 689/28819

Про затвердження Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", пунктів 4, 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):

1) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) здійснювати методологічне керівництво застосуванням Інструкції, затвердженої пунктом 1 цього наказу.

3. Керівникам територіальних органів Держстату в межах своїх повноважень провести роз’яснювальну роботу щодо застосування Інструкції, затвердженої пунктом 1 цього наказу.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 08 грудня 2010 року № 491 "Про затвердження Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 січня 2011 року за № 9/18747.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.

о. Голови

І.М. Жук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр аграрної політики

та продовольства України

Голова Державної служби України

з питань геодезії, картографії та кадастру

О.М.Павленко

М.П.Мартинюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

статистики України

11.04.2016  № 56

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 травня 2016 р.

за № 689/28819

ІНСТРУКЦІЯ

з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах

I. Загальні положення

1. Погосподарський облік, як вид первинного обліку, передбачений для накопичення і систематизації відомостей, які збирають сільські, селищні, міські ради територіальних громад (об'єднаних територіальних громад) (далі - місцеві ради) по кожному з розташованих на їхній території сільських населених пунктів і які є необхідними для проведення державних статистичних спостережень.

2. Погосподарський облік ведуть з урахуванням норм чинного законодавства з питань захисту персональних даних. Цей облік не передбачає реєстраційних дій і не несе жодних правових наслідків для об'єктів, відносно яких він здійснюється.

3. У рамках погосподарського обліку місцеві ради ведуть облік особистих селянських господарств у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики.

4. У цій Інструкції терміни та поняття використовуються в таких значеннях:

домоволодіння - житловий будинок з господарськими спорудами та будівлями, які розташовані на одній земельній ділянці;

домогосподарство (домашнє господарство) - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують свої кошти та витрачають їх. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати в будь-яких із цих стосунків або бути і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи;

землеволодіння - земельна ділянка, що перебуває у власності (користуванні) особи;

об'єкт погосподарського обліку - одиниця, щодо якої здійснюється накопичення та систематизація відомостей (домогосподарство, домоволодіння, землеволодіння);

особа, що відповідає за об'єкт погосподарського обліку, - повнолітня особа, яка має безпосереднє відношення до об'єкта погосподарського обліку і спроможна надати необхідну достовірну інформацію щодо нього, - член домогосподарства, власник або користувач домоволодіння, землеволодіння;

перезакладення документів погосподарського обліку - заведення нових книг погосподарського обліку після закінчення строку їх дії.

5. Погосподарський облік у місцевих радах ведуть по кожному населеному пункту окремо за такими формами первинної облікової документації:

форма № 1 "Облікова картка об'єкта погосподарського обліку" (далі - форма № 1) - передбачена для ведення погосподарського обліку в місцевих радах, на території яких розташовані сільські населені пункти;

форма № 3 "Список осіб, яким надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель міських поселень" (далі - форма № 3) - передбачена для обліку в міських, а також селищних радах у частині міських поселень.

6. Форми погосподарського обліку заповнюють один раз. Надалі інформацію, що занесена до них, оновлюють, уточнюють, доповнюють у порядку й у строки, встановлені цією Інструкцією.

7. Місцеві ради самостійно приймають рішення щодо виду та формату погосподарського обліку, а також щодо організації проведення робіт з перезакладення та ведення документів погосподарського обліку.

8. Основними інформаційними джерелами погосподарського обліку є:

будь-які документальні свідчення щодо об'єкта погосподарського обліку: паспорти, свідоцтва, земельно-кадастрова документація, правовстановлюючі документи, рішення органів виконавчої влади й органів самоврядування будь-якого рівня, письмові заяви громадян тощо;

усні повідомлення, заяви громадян;

наочна інформація, отримана під час суцільних обходів і перевірок.

9. Суцільні обходи об'єктів погосподарського обліку й опитування населення проводять кожного року в період з 01 до 18 січня.

10. До опитування залучають особу, що відповідає за об'єкт погосподарського обліку, або за її відсутності - повнолітню особу, яка має безпосереднє відношення до об'єкта і спроможна надати достовірну інформацію про нього.

11. У місцевій раді призначають уповноважену особу (осіб) органу місцевого самоврядування (старосту або іншу уповноважену особу (осіб)), яка (які) відповідає(ють) за ведення погосподарського обліку в кожному населеному пункті (далі - уповноважена особа).

12. Перед початком обходу, щоб не пропустити окремі житлові будинки та дрібні населені пункти, перевіряють список усіх сільських населених пунктів, які розташовані на території місцевої ради. При цьому звертають увагу на те, щоб до списків були включені всі дрібні населені пункти та окремо розташовані житлові будинки: хутори, будинки для персоналу лісового господарства, залізничні станції, роз'їзди тощо. Крім того, до списку включають будинки, віднесені до відомчого житлового фонду, будинки і гуртожитки підприємств, установ, організацій, їх підсобних господарств.

13. Форми погосподарського обліку заповнюють відповідно до положень цієї Інструкції.

Усі записи робляться чітко, внесені зміни й уточнення обґрунтовують, завіряють підписом особи, що відповідає за об'єкт погосподарського обліку, та уповноваженої особи, що здійснювала запис, а там, де це передбачено, - також підписом члена особистого селянського господарства. Поряд зі своїм підписом уповноважена особа проставляє свої прізвище та ініціали.

14. Захист, використання та доступ до інформації, що збирається за допомогою погосподарського обліку, здійснюється відповідно до Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

15. Зберігання документів погосподарського обліку провадять відповідно до чинного законодавства.

II. Об'єкти погосподарського обліку

1. Об'єктами погосподарського обліку (далі - об'єкт ПГО) є:

домогосподарство з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту разом із нерухомістю, якою воно володіє або користується, - перший тип об'єкта (код - 1);

домогосподарство з реєстрацією місця перебування на території населеного пункту разом із нерухомістю, якою воно володіє або користується, - другий тип об'єкта (код - 2);

домоволодіння, місце проживання власника (власників) якого зареєстровано в іншому населеному пункті, включаючи земельні ділянки, що належать цій особі (особам) у межах місцевої ради, - третій тип об'єкта (код - 3);

землеволодіння, місце проживання власника (власників) якого зареєстровано в іншому населеному пункті, - четвертий тип об'єкта (код - 4). Землеволодіння, як об'єкт ПГО, не має розташованого на ньому житлового будинку, але на ньому можуть знаходитися окремі господарські споруди;

закинутий об'єкт - домоволодіння або землеволодіння, яким тривалий час ніхто не користується і яке має ознаки занепаду, руйнування, а також домоволодіння або землеволодіння, чий єдиний власник, господар помер, а спадкоємці (правонаступники) ще не визначені, - п'ятий тип об'єкта (код - 5).

2. Номер об'єкта погосподарського обліку (далі - номер ПГО) - унікальний номер, який присвоюють кожному об'єкту погосподарського обліку один раз при його включенні до погосподарського обліку та який зберігається за ним допоки об'єкт не буде виключено з обліку.

Номер ПГО складається із семи цифр, перші дві з яких є порядковим номером населеного пункту в межах місцевої ради, наступні чотири цифри є порядковим номером об'єкта ПГО в межах населеного пункту, остання - кодом типу об'єкта.

Для уникнення дублювання порядкових номерів населені пункти в межах місцевої ради нумерують, розташувавши їх за алфавітним порядком. Об'єкти ПГО у населеному пункті групують за вулицями і здійснюють їх наскрізну нумерацію в межах населеного пункту за територіальним принципом у порядку зростання номерів будинків незалежно від типу об'єкта.

За будь-яких змін, що відбуваються з об'єктом ПГО протягом його перебування на обліку, в його номері може змінюватися тільки остання цифра - код типу об'єкта. Порядковий номер об'єкта ПГО у межах місцевої ради (перші шість цифр його номера) не змінюється.

Порядкові номери об'єктів ПГО, що вивільняються через виключення об'єктів з погосподарського обліку, надалі не використовують.

III. Включення об'єкта до погосподарського обліку

1. До погосподарського обліку включають об'єкти, які відповідають визначенню, наведеному в пункті 1 розділу ІІ цієї Інструкції.

2. Об'єкт першого типу - домогосподарство з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту - включають до погосподарського обліку за фактом реєстрації місця проживання його членів (або хоча б одного з його членів) на території населеного пункту.

3. Об'єкт другого типу - домогосподарство з реєстрацією місця перебування на території населеного пункту - включають до погосподарського обліку за фактом реєстрації місця перебування його членів на території населеного пункту.

4. Нове домогосподарство, яке утворилося з числа осіб, що мають реєстрацію місця проживання/перебування на території населеного пункту, або внаслідок об'єднання чи роз'єднання (розділення) існуючих домогосподарств із реєстрацією місця проживання/перебування на території населеного пункту, стає об'єктом ПГО і його включають до погосподарського обліку за письмовою чи усною заявою голови такого домогосподарства з моменту здійснення ним повідомлення.

5. Домогосподарство, члени якого прибули на територію населеного пункту після перезакладення документів погосподарського обліку і зареєстрували своє місце проживання/перебування в ньому, включають до погосподарського обліку за письмовою чи усною заявою голови такого домогосподарства з моменту здійснення ним повідомлення.

6. Об'єкт третього типу - домоволодіння, місце проживання власника (власників) якого (яких) зареєстровано в іншому населеному пункті, - включають до погосподарського обліку за фактом його існування на території населеного пункту на момент проведення суцільного обходу й опитування населення під час перезакладення документів погосподарського обліку, а також за фактом набуття прав на частину нерухомого майна об'єкта ПГО цього населеного пункту в період після перезакладення документів погосподарського обліку.

7. Об'єкт четвертого типу - землеволодіння, місце проживання власника (власників) якого (яких) зареєстровано в іншому населеному пункті, - включають до погосподарського обліку за фактом його існування на території населеного пункту на момент проведення суцільного обходу і опитування населення під час перезакладення документів погосподарського обліку, а також за фактом надання громадянам, не зареєстрованим на території місцевої ради, земельних ділянок відповідно до норм чинного законодавства або за фактом набуття прав на земельну ділянку об'єкта ПГО цієї місцевої ради в період після перезакладення документів погосподарського обліку.

8. Об'єкт п'ятого типу - закинутий об'єкт - уключають до погосподарського обліку за фактом його існування на території населеного пункту на момент проведення суцільного обходу й опитування населення під час перезакладення й уточнення документів погосподарського обліку або за фактом появи такого об'єкта в період після перезакладення документів погосподарського обліку.

IV. Виключення об'єкта з погосподарського обліку

1. Виключення об'єкта з погосподарського обліку здійснюють у випадку його ліквідації або якщо об'єкт перестає відповідати одному з визначень, наведених у пункті 1 розділу ІІ цієї Інструкції.

2. Ліквідація об'єкта ПГО відбувається в разі:

виїзду в повному складі та зняття з реєстрації місця проживання/перебування членів домогосподарства, яке не має на території населеного пункту нерухомого майна, що їм належить;

смерті останнього члена домогосподарства, яке має реєстрацію місця проживання/перебування і не має на території населеного пункту нерухомого майна, що йому належить;

виїзду в повному складі та зняття з реєстрації місця проживання/перебування членів домогосподарства, правонаступником нерухомого майна якого на території населеного пункту стають члени домогосподарства з реєстрацією місця проживання/перебування на території цього населеного пункту;

об'єднання об'єктів ПГО з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту;

прийняття в спадщину безхазяйного об'єкта членом (членами) домогосподарства з реєстрацією місця проживання/перебування на території населеного пункту;

придбання домоволодіння або землеволодіння домогосподарством із реєстрацією місця проживання/перебування на території населеного пункту;

розділення нерухомого майна об'єкта ПГО при його спадкуванні чи продажу;

рішення органу місцевого самоврядування про ліквідацію закинутого об'єкта або його передачу в користування громадянам, які зареєстрували своє місце проживання/перебування на території населеного пункту.

3. Об'єкт перестає відповідати одному з визначень, наведених у пункті 1 розділу ІІ цієї Інструкції, у разі виїзду у повному складі та зняття з реєстрації місця проживання/перебування домогосподарства, правонаступником нерухомого майна якого на території населеного пункту стає юридична особа (підприємство, організація, церква тощо).

4. З моменту виключення об'єкта з погосподарського обліку відомості про нього у зведеній інформації за даними погосподарського обліку про об'єкти ПГО, що в ньому перебувають, не враховують.

V. Зміна типу об'єкта погосподарського обліку

1. При зміні типу об'єкта ПГО беруть до уваги такі основні моменти:

основним об'єктом ПГО є домогосподарство, тобто об'єкт, члени якого мають реєстрацію місця проживання/перебування на території населеного пункту. Воно може володіти (чи користуватися) нерухомістю на території населеного пункту або не мати її зовсім;

домогосподарство може змінювати тип реєстрації (наприклад, з реєстрації місця перебування на реєстрацію місця проживання), а також зніматися з реєстрації;

домоволодіння і землеволодіння є другорядними об'єктами по відношенню до домогосподарства з реєстрацією на території населеного пункту, оскільки, як правило, є результатом його діяльності, їхні власники не мають реєстрації місця проживання/перебування на території населеного пункту;

зміна типу об'єкта ПГО повинна відображати наступність подій щодо нього.

2. Зміна типу об'єкта ПГО здійснюється:

якщо домогосподарство - об'єкт першого або другого типу - в повному складі змінює тип реєстрації в межах населеного пункту;

якщо домогосподарство з реєстрацією на території населеного пункту (об'єкти першого і другого типу) в повному складі виїжджає з нього і відповідно знімається з реєстрації, залишає за собою право на нерухомість, яку воно має на території населеного пункту, або передає її громадянам, які мають реєстрацію місця проживання за межами цього населеного пункту, тип об'єкта змінюється з коду 1 або 2 на код 3 або код 4 (якщо домогосподарство володіло тільки земельною ділянкою);

якщо власник домоволодіння, землеволодіння реєструє своє місце проживання/перебування на території населеного пункту, тип об'єкта ПГО відповідно змінюється з коду 3 або 4 на код 1 або 2;

у разі смерті останнього члена домогосподарства, який мав реєстрацію місця проживання/перебування і нерухоме майно на території населеного пункту, тип об'єкта ПГО змінюється з коду 1 або 2 на код 5 до моменту, коли буде визначено правонаступника цього майна.

Надалі, якщо правонаступник(и) має(ють) реєстрацію місця проживання/перебування на території населеного пункту або нерухоме майно розподіляється між правонаступниками, об'єкт ліквідують відповідно до пункту 2 розділу ІV цієї Інструкції. Якщо правонаступник(и) зареєстрований(і) в іншому населеному пункті й об'єкт ПГО переходить до нього (них) цілісно, без роз'єднання, код об'єкта 5 змінюють на код 3 або 4 відповідно до визначень, наведених у пункті 1 розділу ІІ цієї Інструкції.

3. Зміну типу об'єкта ПГО здійснюють на момент події, що відбувається з ним.

4. Тип об'єкта не змінюють, якщо:

відбувається зміна особи, що відповідає за нього (наприклад, зміна голови домогосподарства);

об'єкт ПГО в повному складі переміщується в межах населеного пункту;

один (або декілька) з дорослих членів домогосподарства виходить з нього з метою створення свого окремого домогосподарства без повного розділення об'єкта, який він залишає (наприклад, молоде подружжя вирішує створити своє домогосподарство або дорослий син вирішує відокремитися від батьків і створити своє окреме домогосподарство тощо).

VI. Порядок складання форми № 1 "Облікова картка об'єкта погосподарського обліку"

1. Перезакладення форми № 1 проводиться після закінчення строку дії книг погосподарського обліку на основі суцільного обходу об'єктів ПГО в період з 01 до 18 січня. У наступні роки місцеві ради щороку станом на 01 січня проводять суцільну перевірку й уточнення записів у ній.

2. Усі записи у формі № 1 роблять на основі інформації, отриманої під час відвідування об'єкта ПГО шляхом опитування особи, що відповідає за нього, з використанням за потреби відповідних підтверджувальних документів, якщо інше не передбачено цією Інструкцією.

Якщо під час щорічного суцільного обходу об'єктів ПГО немає кого опитати (як правило, це об'єкти третього, четвертого і п'ятого типу), записи у формі № 1 здійснюють з використанням наявних інформаційних джерел з їх уточненням і доповненням протягом року на підставі нових документальних свідчень і опитування особи, що відповідає за об'єкт ПГО.

3. Облікова картка об'єкта ПГО (далі - облікова картка) має єдину форму для всіх типів об'єктів ПГО. Вона містить мінімальну кількість показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень, проведення обстежень домогосподарств, а також для організації обліку особистих селянських господарств відповідно до Закону України "Про особисте селянське господарство". Для виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень облікова картка може бути доповнена місцевими радами відповідно до прийнятих ними рішень і за їхнім бажанням іншими показниками.

4. Облікові картки по кожному населеному пункту об'єднують в погосподарську книгу, на титульному аркуші якої зазначають назву регіону, району, місцевої ради та населеного пункту, проставляють номер погосподарської книги і строк її дії.

5. Облікова картка складається з:

рядків для адреси об'єкта ПГО або, якщо він не має адреси, детального опису місця розташування;

розділу І "Земля в користуванні об'єкта на 01 січня";

розділу ІІ "Список осіб, які ведуть особисте селянське господарство";

спеціальної частини, відведеної для підписів особи, що відповідає за об'єкт ПГО, та уповноваженої особи, що здійснювала записи.

6. Розділ І "Земля в користуванні об'єкта на 01 січня".

Розділ уміщує показники, що відображають площу земельних ділянок об'єкта ПГО в цілому, і його заповнюють станом на 01 січня. Дані записують у гектарах з чотирма десятковими знаками після коми або із значністю, зазначеною в документах.

До цього розділу записують інформацію про площу земельних ділянок, якими безпосередньо (особисто) користується об'єкт ПГО (як тих, що належать його членам на праві власності, так і тих, якими вони користуються за договорами оренди, включаючи ділянки із земель запасу, розпорядником яких є місцеві ради). Площу земельних ділянок, які передані в оренду за договорами, укладеними відповідно до чинного законодавства, до загальної площі земельних ділянок, якою користується об'єкт ПГО, не включають.

Оскільки згідно з чинним законодавством земельну ділянку надають окремому громадянину, загальна площа земельних ділянок об'єкта ПГО складається з площі земельних ділянок, отриманої кожним з його членів. Якщо хтось із членів об'єкта ПГО вибуває з нього або прибуває до нього разом із отриманими земельними ділянками в межах місцевої ради, то до загальної площі земельних ділянок відповідних об'єктів уносять необхідні зміни.

Площу земельних ділянок, якими користується об'єкт ПГО, розшифровують за цільовим призначенням земельних ділянок згідно із Земельним кодексом України: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва.

У рядку "для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" проставляють площу земельної ділянки, отриманої громадянином - членом об'єкта ПГО відповідно до чинного законодавства для будівництва житлового будинку і господарських будівель та їхнього обслуговування.

У рядку "для ведення особистого селянського господарства" записують площу земельних ділянок, отриманих громадянами відповідно до законодавства. У цьому самому рядку проставляють площу земельних ділянок, які були отримані громадянами з цільовим призначенням "для ведення особистого підсобного господарства".

У рядку "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" вписують відомості про площу земельних ділянок, які передані громадянам відповідно до чинного законодавства. Якщо земельні ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва передані в оренду сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, іншим юридичним та фізичним особам, їхню площу не включають до площі земельних ділянок цього об'єкта ПГО. Ці ділянки враховують за орендарями.

Площу взятої домогосподарством в оренду земельної ділянки включають як до загальної площі земельних ділянок об'єкта ПГО, так і до площі ділянок з відповідним цільовим призначенням. Тобто якщо об'єкт узяв в оренду земельну ділянку з цільовим призначенням "для ведення особистого селянського господарства", її площу включають до рядка "для ведення особистого селянського господарства", якщо для товарного сільськогосподарського виробництва (наприклад, земельні частки (паї) своїх односельчан) - до рядка "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" з одночасним проведенням запису в рядку "з них узятих в оренду" тощо.

7. Розділ ІІ "Список осіб, які ведуть особисте селянське господарство".

У цьому розділі для громадян, яким у встановленому законом порядку передано у власність або користування земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, а також осіб, що перебувають у сімейних чи родинних стосунках і спільно проживають з особою, якій надана земельна ділянка з відповідним цільовим призначенням, фіксують їхнє волевиявлення вести (брати участь, бути членом особистого селянського господарства) або припинити ведення особистого селянського господарства шляхом проставлення у відповідній графі позначки, яка завіряється підписом члена особистого селянського господарства (члена ОСГ) із зазначенням дати.

8. У спеціальній частині облікової картки кожного об'єкта ПГО після її заповнення під час обходів як у період перезакладення нових погосподарських книг, так і під час суцільної перевірки та уточнень записів у раніше заведених облікових картках обов'язково проставляють підписи особи, що відповідає за об'єкт ПГО, і уповноваженої особи. Ними завіряється інформація про об'єкт ПГО, занесена до його облікової картки.

VII. Поводження з обліковою карткою об'єкта ПГО після перезакладення документів погосподарського обліку

1. Якщо до облікової картки об'єкта ПГО необхідно внести зміни, попередні записи акуратно перекреслюють, вносять нові записи, які обумовлюють і завіряють відповідно до пункту 13 розділу І цієї Інструкції.

2. У разі зміни типу об'єкта ПГО (пункт 2 розділу V цієї Інструкції) в його обліковій картці перекреслюють останню цифру номера ПГО, проставляють новий код типу об'єкта.

Облікову картку об'єкта ПГО першого або другого типу, тип якого змінюють на "домоволодіння" (код 3) або "землеволодіння" (код 4) через його виїзд за межі населеного пункту в повному складі й передачу прав на своє майно, вилучають з поточного документообігу і залишають для подальшого зберігання разом з іншими документами погосподарського обліку. Для об'єкта ПГО, що є наступником, заводять свою картку з порядковим номером попереднього об'єкта, але з новим кодом типу об'єкта.

3. У разі виключення об'єкта ПГО з погосподарського обліку його облікову картку вилучають з поточного обліку, але залишають для подальшого зберігання разом з іншими документами погосподарського обліку.

4. Вилучення облікової картки об'єкта ПГО з поточного документообігу здійснюють на момент настання події виключення його з обліку або на момент події, зазначеної в пункті 2 цього розділу.

5. У разі утворення нового об'єкта ПГО на території населеного пункту після перезакладення документів погосподарського обліку для нього заводять облікову картку об'єкта ПГО.

Новому об'єкту присвоюють номер ПГО, який має у своєму складі наступний за останнім на момент його створення порядковий номер у населеному пункті та відповідний код типу об'єкта.

VIII. Порядок складання та ведення записів у формі № 3 "Список осіб, яким надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель міських поселень"

1. Форму № 3 заповнюють у разі виділення громадянам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в порядку, передбаченому чинним законодавством, із земель міських поселень.

2. Форму № 3 заповнюють на підставі ухвалених рішень органів місцевого самоврядування про надання громадянам земельних ділянок з цільовим призначенням "для ведення особистого селянського господарства", відповідної земельно-кадастрової документації, обходів і опитування громадян, яким надана відповідна земельна ділянка, та громадян, які ведуть на ній особисте селянське господарство, з унесенням уточнень до існуючих записів. Якщо на території селищ міського типу та міських поселень раніше вже були виділені земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства, то осіб, яким вони були виділені, вносять до цього списку.

3. У графі 1 записують повністю без скорочень і перекручень прізвище, ім'я, по батькові особи, якій була надана земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства.

4. У графі 2 зазначають повну адресу реєстрації місця проживання особи, якій була надана земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства. Якщо адреса реєстрації місця проживання цієї особи не збігається з адресою фактичного її перебування, в цій самій графі в дужках записують адресу, за якою вона фактично проживає.

5. У графах 3, 4 проставляють відомості про площу земельних ділянок, якою володіє або користується ця особа в межах міської/селищної ради. Ці дані включають площу всіх земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні, за винятком площі земельних ділянок, переданих в оренду. Дані заносять з чотирма знаками після коми або із значністю, зазначеною в документах. У графі 3 проставляють загальну площу земельної ділянки/ділянок, у графі 4, в тому числі, виділяють площу земельної ділянки з цільовим призначенням "для ведення особистого селянського господарства".

6. У графі 5 зазначають назву і дату документа, який засвідчує право власності або право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства.

7. У графі 6 записують прізвище, ім'я, по батькові осіб, які ведуть особисте селянське господарство на наданій ділянці відповідно до статті 1 Закону України "Про особисте селянське господарство".

8. У графі 7 у випадках, передбачених статтею 11 Закону України "Про особисте селянське господарство", проставляють дату припинення ведення особистого селянського господарства.

Записи у цих графах засвідчують підписами осіб, які фіксують їх волевиявлення вести (брати участь, бути членом особистого селянського господарства) або припинити ведення особистого селянського господарства.

9. У графі 8 роблять примітки про зміни, що відбуваються у веденні особистого селянського господарства, із зазначенням дати і причини змін та (за потреби) з посиланням на документи, що засвідчують ці зміни (зміна складу та розмірів площ земельної ділянки/ділянок, здавання в оренду тощо).

10. У разі зміни особи, якій виділена земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства (смерть, продаж ділянки тощо):

якщо право власності на земельну ділянку особи, якій вона була надана, набула одна з осіб, що веде особисте селянське господарство на цій ділянці (графа 6), відомості, що занесені до граф 1 і 2, перекреслюють, замість них записують відповідні дані про нового власника/користувача;

якщо право власності на земельну ділянку особи, якій вона була надана, згідно з чинним законодавством набула інша особа не з числа членів особистого селянського господарства, відповідний запис ліквідують (закреслюють). У кінці списку роблять новий запис. При цьому в новому записі у графі 8 поряд із зазначенням підстав набуття права власності роблять посилання на порядковий номер ліквідованого запису, а в ліквідованому записі - про порядковий номер нового запису.

11. У разі змін у площі земельної ділянки/ділянок (графи 3, 4) попередні дані перекреслюють і над ними акуратно вписують дані про нову площу з відповідними примітками у графі 8. У разі потреби внесення подальших змін щодо площі земельної ділянки/ділянок попередній запис про особу, якій надана ділянка для ведення особистого селянського господарства, ліквідують шляхом закреслення і роблять новий запис у кінці списку. У цьому разі у графі 8 нового запису поряд з примітками щодо дати та причини зміни проставляють порядковий номер попереднього (ліквідованого) запису. У графі 8 попереднього (ліквідованого) запису також роблять посилання на порядковий номер нового запису щодо цієї особи.

Директор

департаменту статистики

сільського господарства

та навколишнього середовища

О.М. Прокопенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.05.2016 — 2016 р., № 39, стор. 278, стаття 1505, код акта 81917/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держстат України:

 1. НАКАЗ від 30.03.2021 № 65 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, у Державній службі статистики України". Держстат України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.06.2021 № 112/434 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Державної служби статистики України та Міністерства внутрішніх справ України". Держстат України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 13.07.2021 № 189 "Про внесення змін до Порядку погодження органами державної статистики методології та звітної документації, що пов’язані із збиранням та використанням адміністративних даних, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 30 січня 2009 року № 33". Держстат України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 16.11.2021 № 287 "Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Державної служби статистики України ". Держстат України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 02.11.2020 № 312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України". Держстат України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 02.11.2020 № 312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України". Держстат України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 11.02.2019 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 25 березня 2003 року № 70". Держстат України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 12.07.2019 № 246 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 290". Держстат України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 12.07.2019 № 247 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату від 11 листопада 2010 року № 451". Держстат України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 19.11.2019 № 372 "Про затвердження форм переписної документації для проведення пробного перепису населення 2019 року та інструкції щодо їх заповнення". Держстат України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 07.04.2017 № 80 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату України від 20 жовтня 2008 року № 396 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"(річна) та № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"(квартальна)"". Держстат України. 2017 рікк
 12. НАКАЗ від 24.11.2015 № 340 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації для сільських, селищних та міських рад". Держстат України. 2017 рікк
 13. НАКАЗ від 14.04.2017 № 90 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409 "Про затвердження Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами"". Держстат України. 2017 рікк
 14. НАКАЗ від 31.05.2017 № 126 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 30 квітня 2004 року № 258 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 1-готель, № 1-каналізація"". Держстат України. 2017 рікк
 15. НАКАЗ від 31.05.2017 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 20 липня 2007 року № 228 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики"". Держстат України. 2017 рікк
 16. НАКАЗ від 30.08.2017 № 241/26/2768/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України від 27 травня 2002 року № 206/90/44/5". Держстат України. 2017 рікк
 17. НАКАЗ від 28.09.2017 № 254 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету статистики України". Держстат України. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 05.10.2017 № 262 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку"". Держстат України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 21.07.2017 № 192 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку"". Держстат України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 26.10.2016 № 207 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 11 жовтня 2005 року № 302 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з водного транспорту"". Держстат України. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -