>>

ПОСТАНОВА від 12.10.2020 № 19-1 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Пенсійний фонд України. 2020

Документ актуальний на 19.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.10.2020  № 19-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 жовтня 2020 р.

за № 1069/35352

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою :Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ

1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 04 жовтня 2017 року № 21-1 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації і моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами», зареєстровану у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2017 року за № 1473/31341.

3. Юридичному департаменту (Рябцева Т.) разом з Департаментом інформаційних систем та електронних реєстрів (Малецький О.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Є. Капінус

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Міністр соціальної політики України

О.

Вискуб

Ю. Щиголь

М. Лазебна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

12 жовтня 2020 року № 608

Постанова правління

Пенсійного фонду України

12 жовтня 2020 року № 19-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 жовтня 2020 р.

за № 1069/35352

ПОРЯДОК

обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення механізму обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу державних виплат» (далі - постанова № 136).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», постановах Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів», від 14 травня 2015 року № 303 «Деякі питання організації міжвідомчого обміну інформацією в Національній системі конфіденційного зв’язку», постанові № 136.

3. Суб’єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є Міністерство фінансів України та Пенсійний фонд України.

4. Інформаційна взаємодія між суб’єктами інформаційного обміну здійснюється на центральному рівні в електронній формі засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів зв’язку системи, визначеної в абзаці першому цього пункту, інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційного обміну може здійснюватися з використанням інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

До впровадження суб’єктами інформаційного обміну комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю обмін інформацією може здійснюватися у тестовому режимі.

Інформаційний обмін між суб’єктами інформаційного обміну здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Криптографічний захист інформації забезпечується шифруванням відкритим ключем відповідальної особи отримувача, а цілісність даних - накладенням кваліфікованого електронного підпису або печатки відправника.

5. Структура, формат та строки передачі файлів, які містять інформацію, що передається відповідно до цього Порядку, вимоги до захисту та обсягів інформації, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються суб’єктами інформаційного обміну шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремим протоколом, підготовленим на підставі цього Порядку (далі - Протокол) та/або договорами про інформаційну взаємодію.

Суб’єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасність та повноту надання достовірної інформації.

II. Вимоги щодо організації інформаційного обміну

1. У процесі інформаційного обміну суб’єкти інформаційного обміну здійснюють контроль щодо:

коректності інформації та її відповідності структурі та формату файлів, що встановлені Протоколом та/або договорами про інформаційну взаємодію;

повноти інформації за її складовими частинами.

2. Інформаційний oбмін вважається завершеним у разі, якщо отримувач інформації протягом одного робочого дня надає іншій стороні підтвердження про її прийняття або неприйняття з відповідним обґрунтуванням.

Суб’єкт інформаційного обміну не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення про неприйняття інформації розглядає обґрунтування щодо її відхилення, усуває недоліки та передає скориговану інформацію протягом десяти робочих днів.

3. Суб’єкти інформаційного обміну здійснюють ведення електронних журналів обміну інформацією.

III. Інформація, що надсилається суб’єктами інформаційного обміну

1. Інформація, яка передається Пенсійним фондом України до Міністерства фінансів України, включає:

щомісячну інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) про нарахування та/або виплату пенсії, що містить персональні дані одержувача пенсійної виплати, її складові та інформацію для її нарахування, що надається щомісяця не пізніше 08 числа місяця, наступного за звітним;

інформацію про опрацювання рекомендацій Міністерства фінансів України та прийнятих органами Пенсійного фонду України на їх підставі рішень, що надається протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття;

інформацію про застрахованих осіб - одержувачів державної виплати з реєстру застрахованих осіб на запити Міністерства фінансів України, що надається протягом 10-ти робочих днів з дня надходження запиту.

2. Інформація, яка передається Міністерством фінансів України до Пенсійного фонду України, включає:

рекомендації за результатами верифікації державних виплат, що надаються до 25-го числа кожного місяця, що настає після отримання інформації від Пенсійного фонду України щодо нарахування та/або виплати пенсії;

запити про надання Пенсійним фондом України інформації про застрахованих осіб - одержувачів державної виплати з реєстру застрахованих осіб.

Якщо день надання інформації припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, інформація надається в перший за ним робочий день.

IV. Захист та використання інформації

1. Для захисту інформації під час її передавання відповідно до цього Порядку застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері захисту інформації.

2. Міністерство фінансів України забезпечує захист отриманої інформації в Інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу та встановлює порядок доступу користувачів до інформації в платформі, а також повідомляє Пенсійний фонд України про виявлені факти несанкціонованих дій щодо інформації в платформі відповідно до законодавства.

3. Інформація, що надається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Міністерством фінансів України виключно з метою виконання обов’язків, покладених на Міністерство фінансів України відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», постанови № 136, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законодавством.

Директор

Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи Міністерства

фінансів України

Ю. Конюшенко

Директор Департаменту

інформаційних систем

та електронних реєстрів

Пенсійного фонду України

О. Малецький


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.11.2020 — 2020 р., № 89, стор. 151, стаття 2896, код акта 101597/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Пенсійний фонд України:

 1. ПОСТАНОВА від 14.05.2020 № 7-1 "Про затвердження Змін до Порядку виплати доплати до пенсії окремим категоріям осіб, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 13.05.2020 № 6-1 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 13.05.2020 № 6-2 "Про затвердження змін до Порядку виплати доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 02.07.2020 № 12-1 "Про затвердження Порядку подання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 30.06.2020 № 11-1 "Про затвердження Змін до Порядку складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання у Пенсійному фонді України". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 11.09.2020 № 17-1 "Про затвердження Порядку подання Пенсійному фонду України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 31.08.2020 № 16-1 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 02.10.2020 № 18-1 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 25 грудня 2015 року № 27-2". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 07.06.2019 № 6-1 "Про затвердження Змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 26.07.2019 № 10-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 19.07.2019 № 9-1 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 16.08.2019 № 12-1 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 24 грудня 2009 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 19.08.2019 № 13-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 року № 19-1". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 20.11.2019 № 20-1 "Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 15.02.2018 № 2-1 "Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 18. до. Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 21.02.2018 № 4-2 "Про затвердження Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 27.03.2018 № 8-1 "Про внесення змін до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -