<<
>>

НАКАЗ від 19.03.2019 № 143 "Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва". Мінагрополітики України. 2019

Документ актуальний на 20.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2019  № 143

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 квітня 2019 р.

за № 375/33346

Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва

Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва, що додається.

2. Департаменту продовольства у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше введення в дію Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

В.о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства

рибного господарства України

Заступник Голови Державного агентства

лісових ресурсів України

Голова Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

Я.С.

Бєлов

В.Н. Бондар

В. Лапа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

19 березня 2019 року № 143

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 квітня 2019 р.

за № 375/33346

ПОРЯДОК

підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва та отримання свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції шляхом складання кваліфікаційного іспиту.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

кандидат - фізична особа, яка має намір скласти кваліфікаційний іспит та отримати свідоцтво інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;

кваліфікаційний іспит - письмовий іспит, який проводиться для перевірки та підтвердження наявності у кандидата необхідного рівня теоретичних і практичних знань та умінь у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

свідоцтво інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції - документ, який визначає кваліфікаційну придатність інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції для проведення визначених у ньому видів робіт із перевірки відповідності виробництва та/або обігу продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

систематичне грубе порушення інспектором з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції вимог законодавства - порушення законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції під час перевірки відповідності виробництва та/або обігу продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, за результатами якого не можна здійснити заходи щодо його усунення та яке було вчинено два і більше рази протягом одного календарного року.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції».

II. Вимоги до кандидата на отримання свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

1. Для отримання свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції кандидат повинен відповідати таким вимогам:

мати, як мінімум, перший (бакалаврський) рівень аграрної освіти, досвід роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової (переробної) промисловості не менше трьох років; а також спеціальні знання у сфері органічного виробництва;

мати перший (бакалаврський) рівень освіти, досвід роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової чи переробної промисловості не менше п’яти років та спеціальні знання у сфері органічного виробництва.

Спеціальні знання інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва підтверджуються шляхом складання кваліфікаційного іспиту.

2. Інспектором з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції не може бути фізична особа, яка перебуває на державній службі, у трудових та/або цивільно-правових відносинах з операторами та/або з органами виконавчої влади, що здійснюють державне управління та регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

III. Комісія з підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту

1. Для забезпечення підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту утворюється комісія з підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту (далі - Комісія), персональний склад, у тому числі голову, заступника голови та секретаря якої затверджує Мінагрополітики не пізніше ніж за двадцять робочих днів до запланованої дати проведення кваліфікаційного іспиту.

До складу Комісії входять представники Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, Держрибагентства, Держлісагентства, Національної академії аграрних наук України (за згодою), громадських об’єднань у сфері органічного виробництва (за згодою).

Склад Комісії має становити не менше ніж 6 осіб, але не перевищувати 10 осіб.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 від її загального складу.

У разі відсутності голови Комісії та/або секретаря Комісії його/їхні обов’язки виконує заступник голови Комісії.

2. Процедура підготовки до проведення кожного кваліфікаційного іспиту має забезпечити з’ясування відсутності/наявності у членів Комісії потенційного конфлікту інтересів щодо кандидатів, гарантування конфіденційності змісту екзаменаційних білетів, подальшої належної перевірки екзаменаційних робіт, неупередженого й об’єктивного ставлення до всіх кандидатів, а також недопущення надання окремим кандидатам переваги у будь-якій формі.

3. У разі наявності потенційного конфлікту інтересів щодо кандидата відповідний член Комісії не може брати участі у підготовці та проведенні кваліфікаційного іспиту та протягом двох робочих днів після дня виявлення потенційного конфлікту інтересів (але не пізніше останнього робочого дня перед днем проведення кваліфікаційного іспиту) має бути замінений.

4. Кандидат, який має намір скласти кваліфікаційний іспит, подає в установленому порядку Комісії такі документи:

заяву на складання кваліфікаційного іспиту інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції (далі - заява кандидата) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

копію документа про вищу освіту;

копію документа, що підтверджує стаж роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової (переробної) промисловості.

5. Рішення про відмову у допуску кандидата до складання кваліфікаційного іспиту приймає голова Комісії, який є уповноваженою особою Мінагрополітики. При цьому він робить відповідні відмітки у заяві кандидата.

Підставами для прийняття рішення про відмову у допуску кандидата до складання кваліфікаційного іспиту є:

виявлення у поданій заяві кандидата недостовірної інформації;

відсутність у кандидата першого (бакалаврського) рівня аграрної освіти та стаж роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової (переробної) промисловості менше ніж три роки;

відсутність у кандидата першого (бакалаврського) рівня освіти та стаж роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової (переробної) промисловості менше ніж п’ять років;

наявність хоча б одного обмеження та/або заборони, пов’язаних із рішенням суду про обмеження дієздатності чи визнання особи недієздатною та/або умовами, встановленими частиною третьою статті 30 Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»;

неподання або подання неналежним чином оформлених документів, передбачених пунктом 4 цього розділу.

У разі прийняття рішення про відмову у допуску до складання кваліфікаційного іспиту кандидату надається (надсилається) витяг з такого рішення.

IV. Проведення кваліфікаційного іспиту

1. Процедура проведення кваліфікаційного іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до проведення кваліфікаційного іспиту;

проведення кваліфікаційного іспиту;

оцінювання знань кандидатів та підбиття підсумків кваліфікаційного іспиту.

Організаційну підготовку до проведення кваліфікаційного іспиту здійснює секретар Комісії.

2. Для організації та проведення кваліфікаційного іспиту Комісія не пізніше ніж за десять робочих днів до дня проведення кваліфікаційного іспиту визначає:

день і час проведення кваліфікаційного іспиту;

місце проведення кваліфікаційного іспиту;

тривалість кваліфікаційного іспиту;

перелік питань, які виносяться на кваліфікаційний іспит;

список кандидатів, допущених до складання кваліфікаційного іспиту;

зміст екзаменаційних білетів.

3. Рішення Комісії щодо питань організаційної підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту, наведених в абзацах другому-п’ятому пункту 2 цього розділу, не пізніше наступного робочого дня після дня його прийняття:

вручається кожному кандидату, допущеному до складання кваліфікаційного іспиту, особисто або надсилається факсом, поштовим відправленням, електронною поштою, в інший спосіб, що забезпечує наявність доказів здійснення такого вручення (надіслання);

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

4. Екзаменаційні білети Комісія формує окремо на кожен кваліфікаційний іспит шляхом генерування в довільній формі з переліку питань, що виносяться на кваліфікаційний іспит.

Кожен екзаменаційний білет має містити по два питання, спрямованих на:

перевірку теоретичних знань загальних вимог законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

перевірку теоретичних знань та умінь щодо проведення перевірки виробництва та/або обігу органічної продукції (два питання з кожної галузі у сфері органічного виробництва, в яких особа претендує проводити перевірки).

5. Під час проведення кваліфікаційного іспиту перевіряється та підтверджується рівень теоретичних і практичних знань та умінь особи у сфері органічного виробництва та/або обігу органічної продукції.

6. Кваліфікаційний іспит проводиться одночасно для всіх кандидатів, допущених до складання кваліфікаційного іспиту. Якщо кількість кандидатів перевищує тридцять п’ять осіб, кандидати поділяються на групи та кваліфікаційний іспит проводиться відповідно до дати та часу проведення кваліфікаційного іспиту, визначених Комісією.

7. Кандидат, який прибув на іспит, повинен пред’явити паспорт або документ, що посвідчує особу. У разі його ненадання кандидат до складання кваліфікаційного іспиту не допускається.

8. Перед початком кваліфікаційного іспиту секретар Комісії інформує кандидатів про тривалість та умови складання кваліфікаційного іспиту.

Секретар Комісії має упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови складання кваліфікаційного іспиту, за потреби - надати додаткові пояснення. Спірні питання вирішує голова Комісії.

9. Приміщення та місця для складання іспиту мають бути зручними, розміщення місць має унеможливлювати спілкування кандидатів між собою та забезпечувати індивідуальну підготовку відповідей на питання екзаменаційного білета. Кандидати не можуть самовільно залишати приміщення до закінчення кваліфікаційного іспиту.

10. Конверт з екзаменаційними білетами відкривається під час складання кваліфікаційного іспиту в присутності кандидатів. Екзаменаційні білети пропонуються кандидату на вибір.

11. Кваліфікаційний іспит складається державною мовою.

12. Під час підготовки відповідей на питання екзаменаційного білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Мінагрополітики.

13. Перед текстом письмової відповіді на виданому аркуші кандидат вказує свої прізвище, ім’я, по батькові, номер екзаменаційного білета й питання, зазначені в ньому.

14. Після завершення відповіді внизу кожної сторінки аркуша кандидат проставляє свій підпис, дату складання кваліфікаційного іспиту, а вільні місця прокреслює з метою унеможливлення внесення змін до відповіді після її здавання на перевірку.

15. Після закінчення часу, відведеного на складання кваліфікаційного іспиту, письмові відповіді кандидатів здаються Комісії для перевірки та оцінювання.

16. Перевірка письмових відповідей кандидатів проводиться кожним із членів Комісії.

17. Для оцінювання знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

18. Члени Комісії приймають спільне рішення щодо оцінювання відповіді на кожне питання екзаменаційного білета.

19. Підсумкові бали щодо кожного питання, прийняті в результаті спільного рішення Комісії, виставляє секретар Комісії на аркуші з відповідями кандидата.

20. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання виставлених балів за кожне питання екзаменаційного білета із занесенням загальної суми балів до екзаменаційної відомості кваліфікаційного іспиту.

21. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що становить 60 і більше відсотків максимальної суми балів, яку може бути виставлено за надані відповіді, вважаються такими, що успішно склали кваліфікаційний іспит.

Кандидату, який успішно склав кваліфікаційний іспит, видається свідоцтво інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Кандидати, які набрали менше ніж 60 відсотків максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали кваліфікаційний іспит.

Кандидати, які не склали кваліфікаційного іспиту, можуть бути допущені до його повторного складання не раніше ніж через два місяці.

22. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують всі члени Комісії, та затверджується наказом Мінагрополітики.

23. Результати кваліфікаційного іспиту Комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті Мінагрополітики не пізніше наступного робочого дня після видання наказу.

Результати кваліфікаційного іспиту щодо кожного кандидата Комісія вручає кожному з них в день оприлюднення особисто або надсилає факсом, поштовим відправленням, електронною поштою, в інший спосіб, що забезпечує наявність доказів здійснення такого вручення (надіслання).

V. Оскарження результатів кваліфікаційного іспиту

1. Рішення Комісії може бути оскаржене до Мінагрополітики або в судовому порядку.

2. У разі незгоди з результатами кваліфікаційного іспиту кандидат може подати до Мінагрополітики заяву про апеляцію (далі - апеляція), розгляд якої проводиться з метою вивчення об’єктивності оцінювання та не може мати наслідком перескладання кваліфікаційного іспиту та/або будь-якої його частини.

3. Для вирішення питань оскарження результатів кваліфікаційного іспиту утворюється апеляційна комісія.

4. До складу апеляційної комісії входять представники Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, Держрибагентства, Держлісагентства, Національної академії аграрних наук України (за згодою), громадських об’єднань у сфері органічного виробництва (за згодою).

Персональний склад апеляційної комісії, у тому числі її голова, заступник голови та секретар затверджуються в порядку, встановленому пунктом 1 розділу III цього Порядку. Члени апеляційної комісії не можуть бути членами Комісії.

5. Процедура перегляду результатів кваліфікаційного іспиту має забезпечити з’ясування відсутності/наявності у членів апеляційної комісії потенційного конфлікту інтересів щодо кандидатів, гарантування належної перевірки екзаменаційних робіт, неупередженого й об’єктивного ставлення до всіх кандидатів, що подали апеляцію, а також недопущення надання окремим кандидатам переваги у будь-якій формі.

6. Апеляція в довільній формі подається до Мінагрополітики не пізніше наступного робочого дня після дня отримання кандидатом результатів кваліфікаційного іспиту.

Апеляції, подані пізніше строку, встановленого цим пунктом, Мінагрополітики до розгляду не приймає.

7. Апеляція анулює результати кваліфікаційного іспиту, щодо яких вона подається. За результатами розгляду апеляції робота (відповідь) кандидата оцінюється заново.

8. Розгляд апеляцій проводиться у призначений головою апеляційної комісії день та час, але не пізніше наступного робочого дня після дня отримання апеляції.

9. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписують всі члени комісії, та затверджується наказом Мінагрополітики.

10. Рішення апеляційної комісії надається (надсилається) кандидату, який подав заяву про апеляцію, не пізніше наступного робочого дня після видання наказу.

VI. Свідоцтво інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції та його дублікат

1. У свідоцтві зазначаються:

номер і дата видачі;

прізвище, ім’я, по батькові інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;

номер і дата протоколу Комісії;

галузі органічного виробництва, перевірку яких інспектор з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції має право здійснювати;

назва посади, прізвище, ініціали та підпис уповноваженої особи.

Свідоцтво інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції голова Комісії видає не пізніше 15 робочих днів з дати проведення кваліфікаційного іспиту та є безстроковим. Інспектори з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції зобов’язані не рідше одного разу на три роки підвищувати свою кваліфікацію.

2. У разі непридатності свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції для користування внаслідок його пошкодження або втрати інспектор з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції зобов’язаний подати до Мінагрополітики заяву про видачу дубліката свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції.

3. На підставі отриманої заяви про видачу дубліката голова Комісії протягом п’яти робочих днів після її отримання приймає рішення про видачу дубліката свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції.

Голова Комісії видає дублікат свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції замість втраченого або пошкодженого.

4. Свідоцтво інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції анульовується Мінагрополітики:

за зверненням інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;

за рішенням суду, у тому числі щодо обмеження дієздатності особи, яка є інспектором з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;

у разі встановлення Держпродспоживслужбою факту систематичного грубого порушення інспектором з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції вимог законодавства;

на підставі свідоцтва про смерть.

Заступник директора

Департаменту продовольства -

начальник відділу

підакцизної продукції

Л. Хомічак

Додаток 1

до Порядку підтвердження

спеціальних знань інспектора

з органічного виробництва та/або

обігу органічної продукції у сфері

органічного виробництва

(пункт 4 розділу III)

ЗАЯВА

на складання кваліфікаційного іспиту інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

Додаток 2

до Порядку підтвердження

спеціальних знань інспектора

з органічного виробництва та/або

обігу органічної продукції у сфері

органічного виробництва

(пункт 21 розділу IV)

СВІДОЦТВО

інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції


Документи та файли

Сигнальний документ — f484087n129.doc / zip
Сигнальний документ — f484087n130.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.04.2019 — 2019 р., № 32, стор. 118, стаття 1172, код акта 94231/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінагрополітики України:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 57 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2019 № 56 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 3. з ведення племінного обліку у птахівництві. Мінагрополітики України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 05.02.2019 № 34 "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.03.2019 № 119 "Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році ". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.03.2019 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2019 № 60 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 149". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.02.2019 № 67 "Про затвердження державного логотипа для органічної продукції". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 19.02.2019 № 66 "Про внесення зміни до Порядку роботи «гарячої лінії» Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.03.2019 № 160 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.03.2019 № 133 "Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2019 № 140 "Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 28.03.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.04.2019 № 180 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 05.04.2019 № 177 "Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 170 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 14.03.2019 № 138 "Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 04.04.2019 № 172 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150". Мінагрополітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -