Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 19.06.2019 № 333 "Про затвердження Положення про комісію з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України". Мінагрополітики України. 2019

Документ актуальний на 31.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2019  № 333

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 липня 2019 р.

за № 775/33746

Про затвердження Положення про комісію з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

{Назва Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  № 1668 від 31.08.2020}

{Із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства

№ 1668 від 31.08.2020}

Відповідно до статті 4 Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції», пункту 3 Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 141, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  № 1668 від 31.08.2020}

2. Департаменту стратегії та економічного розвитку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Топчія В.М.

В.о. Міністра

О. Трофімцева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

19 червня 2019 року № 333

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 липня 2019 р.

за № 775/33746

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

{У назві та тексті Положення слова «Міністерства аграрної політики та продовольства України» та «Мінагрополітики» замінено відповідно словами «Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України» та «Мінекономіки» згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  № 1668 від 31.08.2020}

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Комісія). Комісія є постійно діючим дорадчим органом, утвореним при Мінекономіки.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року № 838), наказами Мінекономіки та цим Положенням.

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  № 1668 від 31.08.2020}

3. В інтересах забезпечення об’єктивності розгляду питань і прийняття рішень Комісія взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, самостійними структурними підрозділами Мінекономіки, центральними та місцевими органами виконавчої влади, професійними та галузевими громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями за їх згодою та погодженням з їх керівниками.

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  № 1668 від 31.08.2020}

II. Основні завдання та права Комісії

1. Основні завдання Комісії:

1) проведення конкурсу щодо надання переможцю конкурсу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції (далі - конкурс);

2) надання пропозицій Мінекономіки щодо надання переможцю конкурсу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та надання вмотивованої відмови у наданні такого статусу іншим претендентам;

3) надання пропозицій Мінекономіки щодо позбавлення юридичної особи статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції з підстав, передбачених законодавством;

4) надання пропозицій Мінекономіки щодо місця розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції на відповідній території;

5) надання пропозицій Мінекономіки щодо державної фінансової підтримки юридичних осіб, які набули статус оптового ринку сільськогосподарської продукції, у період їх становлення у разі передбачення видатків у Державному бюджеті України на відповідний рік.

2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) надає пропозиції щодо визначення умов проведення конкурсу;

2) надає пропозиції щодо критеріїв для визначення переможця конкурсу з урахуванням:

економічної доцільності розміщення інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції на відповідній території;

результатів аналізу проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції та механізму його реалізації;

фінансово-економічного обґрунтування вартості та строку реалізації проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції;

3) розглядає документи, що подають юридичні особи, які мають намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, для участі у конкурсі; протягом 30 календарних днів з дня їх надходження;

4) надає пропозиції щодо передбачення інших документів, що має подавати юридична особа, яка має намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, з урахуванням особливостей відповідного регіону;

5) рекомендує надати переможцю конкурсу статус оптового ринку сільськогосподарської продукції та надати вмотивовану відмову у наданні такого статусу іншим претендентам;

6) рекомендує позбавити юридичну особу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції.

3. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) подавати на розгляд керівництва Мінекономіки пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

3) залучати до своєї роботи спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

III. Організація роботи Комісії

1. Склад Комісії затверджується наказом Мінекономіки. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Мінекономіки, інших державних органів та громадських організацій за погодженням з їх керівниками у кількості не менше п’яти осіб.

2. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, забезпечує скликання і проведення засідань, визначає дату, час, місце їх проведення і оголошує порядок денний та проводить засідання, розподіляє обов’язки між членами Комісії. За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови, за його відсутності за рішенням Комісії - один з її членів.

3. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на відповідного секретаря Комісії, а за його відсутності - на одного з її членів за призначенням голови Комісії.

4. Секретар Комісії:

1) забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Мінекономіки не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу;

2) здійснює реєстрацію учасників конкурсу;

3) забезпечує збирання та узагальнення інформації, необхідної для роботи Комісії;

4) формує порядок денний;

5) перевіряє відповідність поданих претендентом документів вимогам законодавства та достовірності зазначеної в них інформації;

6) здійснює підготовку матеріалів до засідань Комісії, повідомляє членів Комісії про час їх проведення;

7) здійснює ведення, підготовку та зберігання протоколів засідань Комісії та документації, пов’язаної з її роботою.

5. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

6. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її членів.

7. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, що є невід’ємною частиною протоколу.

Директор

Департаменту стратегії

та економічного розвитку

А. Кінщак


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.08.2019 — 2019 р., № 60, стор. 203, стаття 2103, код акта 95357/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінагрополітики України:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 57 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2019 № 56 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 3. з ведення племінного обліку у птахівництві. Мінагрополітики України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 05.02.2019 № 34 "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.03.2019 № 119 "Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році ". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.03.2019 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2019 № 60 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 149". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.02.2019 № 67 "Про затвердження державного логотипа для органічної продукції". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 19.02.2019 № 66 "Про внесення зміни до Порядку роботи «гарячої лінії» Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.03.2019 № 160 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.03.2019 № 133 "Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2019 № 140 "Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 28.03.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.03.2019 № 143 "Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.04.2019 № 180 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 05.04.2019 № 177 "Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.04.2019 № 170 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 14.03.2019 № 138 "Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві". Мінагрополітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -