Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ВИМОГИ до аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду чи концесію об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Міненерговугілля України. 2012

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 травня 2012 р.

за № 814/21126

ВИМОГИ

до аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду чи концесію об’єктів паливно-енергетичного комплексу

1. Ці Вимоги є обов'язковими при розробленні аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі об’єктів паливно-енергетичного комплексу - цілісних майнових комплексів або системи цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), які забезпечують (призначені) та достатні для провадження господарської діяльності у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки (далі - Об’єкт), в оренду чи концесію.

2. Метою аналізу ефективності передачі Об’єктів в оренду чи концесію є оцінка техніко-економічного обґрунтування, що дозволяє визначити здійсненність і ефективність надання Об’єкта в оренду чи концесію.

3. Техніко-економічне обґрунтування містить:

3.1. Загальні відомості:

найменування розробника техніко-економічного обґрунтування передачі Об’єкта в оренду чи концесію;

період експлуатації Об'єкта орендарем чи концесіонером;

планова загальна вартість надання Об’єкта в оренду чи концесію в національній валюті, у тому числі:

інвестиційні витрати;

експлуатаційні витрати;

інші витрати;

передбачувані джерела фінансування;

передбачувані види та розміри державної підтримки;

основні вигодоотримувачі при оренді чи концесії.

3.2. Опис проблем, які планується вирішити за допомогою надання Об’єкта в оренду чи концесію, а також зазначаються альтернативні варіанти вирішення цієї проблеми, у тому числі за технологічними та фінансовими рішеннями.

3.3.

Маркетинговий розділ, який містить характеристику ринкового середовища (показники попиту та пропозиції, тенденції, ціноутворення, цільові групи споживачів, технології, інші характеристики ринку).

Описова частина маркетингового розділу містить таку інформацію:

аналіз і обґрунтування кількісних параметрів попиту, його тенденцій або оцінку необхідності в продукції (товарах, послугах), запланованій до виробництва протягом оренди чи концесії Об’єкта;

аналіз готовності та можливості потенційних споживачів купувати одиницю продукції (товару, послуги) (сплачувати за одиницю продукції) протягом оренди чи концесії Об’єкта;

аналіз і обґрунтування певної прийнятної (соціально справедливої) ціни за одиницю продукції (товару, послуги);

аналіз обсягів, видів і цін на продукцію (товари, послуги), що буде здійснюватися за результатами надання Об’єкта в оренду чи концесію за категоріями споживачів;

аналіз ринків сировини, матеріалів, устаткування, необхідних у процесі надання Об’єкта в оренду чи концесію, у тому числі порівняльний аналіз у розрізі виробників і постачальників, цін, якості та умов постачання продукції.

3.4. Техніко-технологічний розділ, який містить прийняті в рамках техніко-економічного обґрунтування надання Об’єкта в оренду чи концесію техніко-технологічні рішення реалізації цього надання, що визначають параметри та компоненти надання Об’єкта в оренду чи концесію.

Техніко-технологічний розділ містить:

опис і порівняльний аналіз техніко-технологічних рішень із обґрунтуванням обраного оптимального варіанта надання Об’єкта в оренду чи концесію;

обґрунтування обраного обладнання, у тому числі технологічну сумісність із уже використовуваним устаткуванням (якщо таке передбачається протягом надання Об’єкта в оренду чи концесію), оптимальне співвідношення ціни-якості, альтернативні варіанти вибору устаткування, застосування інноваційного обладнання, використання ноу-хау, використання протягом надання Об’єкта в оренду чи концесію стандартів якості, нормативні документи, що встановлюють технічні й технологічні вимоги до надання Об’єкта в оренду чи концесію;

норми охорони праці та техніки безпеки;

графік реалізації проекту, що відображає період експлуатації, реконструкції, створення об'єкта, запропонованого до передачі в оренду чи концесію, та його експлуатації за роками реалізації та технологічними етапами, із графічним відображенням послідовності та тривалості заходів щодо надання Об’єкта в оренду чи концесію в часі (план-графік).

При виборі техніко-технологічних рішень протягом надання Об’єкта в оренду чи концесію у першу чергу надається перевага тим рішенням, які мають найменший негативний вплив на екологію і дають більший соціально-економічний ефект від реалізації надання Об’єкта в оренду чи концесію.

3.5. Екологічний розділ, який містить:

оцінку впливу надання Об’єкта в оренду чи концесію на стан навколишнього середовища, кількісну оцінку екологічного збитку від реалізації проекту та передбачувані заходи щодо зменшення його шкідливого впливу;

заходи, передбачувані проектом, для поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

3.6. Фінансовий розділ, у якому наводиться аналіз фінансових вигід і витрат з урахуванням альтернативних схем і джерел фінансування проекту, впливу інфляції на реалізацію надання Об’єкта в оренду чи концесію, оцінка фінансової ефективності надання Об’єкта в оренду чи концесію, розкриваються прийняті в рамках техніко-економічного обґрунтування надання Об’єкта в оренду чи концесію фінансові рішення.

Цей розділ містить:

розрахунок загальних інвестиційних витрат;

розрахунок експлуатаційних витрат (виробничих витрат, поточних витрат на утримання);

розрахунок собівартості готової товарної вугільної продукції;

розрахунок доходів від реалізації товарів, робіт та послуг;

розрахунок руху коштів;

розрахунок нерозподіленого та чистого прибутку;

коефіцієнти урахування інфляції;

аналіз найменших витрат;

аналіз найбільшого прибутку;

визначення прийнятних параметрів залучення позикових коштів для фінансування оренди чи концесії Об’єкта;

джерела фінансування експлуатаційних видатків з визначенням, ким і коли такі видатки будуть фінансуватися;

розрахунок питомої фінансової ефективності проекту, поточної платоспроможності, фінансового важеля, забезпеченості боргу, прибутковості капіталу;

розрахунок меж беззбитковості.

У розділі розкривається порядок розрахунку показників із зазначенням формул та припущень. Дані та розрахунки надаються у вигляді таблиць, графіків, діаграм з відповідними поясненнями.

Кількісні та якісні показники мають бути взаємопов'язані та надані в порівняльних таблицях з економічно завершеними висновками.

3.7. Соціально-економічний розділ, який відображає соціально-економічні аспекти надання Об’єкта в оренду чи концесію та вигоди від реалізації проекту.

Цей розділ містить:

аналіз перспектив розвитку соціально-економічної ситуації в регіоні за результатами оренди чи концесії Об’єкта, у тому числі:

аналіз вигід і витрат, що містить у собі аналіз результатів, наслідків і впливу, збільшення вигід і витрат, додаткові вигоди споживача, необоротні витрати, зовнішні ефекти, непрямі вигоди від результатів оренди чи концесії Об’єкта;

розрахунок прямого, непрямого та сукупного макроекономічного ефекту в поточних цінах і в порівняльних цінах попереднього року;

аналіз впливу реалізації надання Об’єкта в оренду чи концесію на розвиток суміжних галузей;

аналіз впливу надання Об’єкта в оренду чи концесію на зростання експортного потенціалу України та можливості заміщення імпортованої продукції, розвиток інновацій.

3.8. Розділ щодо впливу надання Об’єкта в оренду чи концесію на державний бюджет, у якому зазначаються:

заплановані до надання види та розміри державної підтримки діяльності орендаря чи концесіонера, їх розрахунки та обґрунтування;

розрахунок навантаження на державний бюджет за роки реалізації оренди чи концесії Об’єкта;

планові податкові надходження до державного бюджету при експлуатації Об'єкта оренди чи концесії;

визначення ефективного строку надання Об’єкта в оренду чи концесію;

порівняльний аналіз результатів надання Об’єкта в оренду чи концесію.

3.9. Розділ щодо оцінки та розподілу ризиків, у якому описуються ризики, можливі до початку реалізації надання Об’єкта в оренду чи концесію, у тому числі на етапі експлуатації або будівництва/реконструкції Об'єкта оренди чи концесії.

Цей розділ містить оцінку таких ризиків:

комерційних;

соціальних;

економічних;

технічних;

фінансових;

специфічних для орендаря чи концесіонера та орендодавця чи концесієдавця;

аналіз розподілу ризиків між учасниками надання Об’єкта в оренду чи концесію.

Оцінка ризиків здійснюється методом кількісного і якісного аналізу.

3.10. Аналіз ефективності передачі Об’єктів, який містить оцінку техніко-економічного обґрунтування, що дозволяє визначити здійсненність і ефективність реалізації надання Об’єкта в оренду чи концесію, додатки, які включають фінансово-економічні моделі щодо кожного з розглянутих варіантів реалізації надання Об’єкта в оренду чи концесію (за джерелами фінансування проекту), графіки, діаграми, малюнки, що підтверджують і розкривають інформацію, наведену в техніко-економічному обґрунтуванні надання Об’єкта в оренду чи концесію.

У висновках до аналізу висвітлюються:

основні переваги та недоліки надання Об’єкта в оренду чи концесію;

оптимальний варіант реалізації надання Об’єкта в оренду чи концесію;

критичні ризики надання Об’єкта в оренду чи концесію та заходи щодо їх зниження.

Для підготовки аналізу ефективності передачі Об’єктів в оренду чи концесію претендентом можуть залучатися фізичні та юридичні особи.

Директор Департаменту

фінансово-економічної

політики

А. Бондаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.06.2012 — 2012 р., № 41, стор. 269, стаття 1587, код акта 61778/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -