Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 17.10.2011 N 621/1095/656 "Про затвердження Порядку контролю за забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання". Міненерговугілля України. 2011

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Н А К А З

17.10.2011 N 621/1095/656

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 листопада 2011 р.

за N 1267/20005

Про затвердження Порядку контролю

за забезпеченням фізичного захисту

ядерних установок, ядерних матеріалів,

радіоактивних відходів, інших джерел

іонізуючого випромінювання

Відповідно до статті 24 Закону України "Про фізичний захист

ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,

інших джерел іонізуючого випромінювання" ( 2064-14 ) та з метою

організації контролю за забезпеченням фізичного захисту ядерних

установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших

джерел іонізуючого випромінювання Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Порядок контролю за забезпеченням фізичного

захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних

відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, що додається.

2. Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони

праці та цивільного захисту Міністерства енергетики та вугільної

промисловості України (Онищенко О.М.) забезпечити подання цього

наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра енергетики та вугільної промисловості України Чеха С.М.,

Голову Державного агентства України з управління зоною відчуження

Холошу В.І., академіка-секретаря Відділення ядерної фізики та

енергетики Національної академії наук України Неклюдова І.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр енергетики

та вугільної промисловості

України Ю.Бойко

Міністр

надзвичайних ситуацій України В.Балога

Президент Національної

академії наук України Б.Патон

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра

внутрішніх справ України С.Є.Попков

Заступник Голови Служби

безпеки України В.Породько

Перший заступник Голови -

Голова ліквідаційної комісії

Державного комітету України

з питань регуляторної

політики та підприємництва Г.М.Яцишина

Перший заступник Голови -

Головний державний інспектор

з ядерної та радіаційної безпеки

України М.Гашев

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України,

Міністерства надзвичайних

ситуацій України,

Національної академії наук

України

17.10.2011 N 621/1095/656

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 листопада 2011 р.

за N 1267/20005

ПОРЯДОК

контролю за забезпеченням

фізичного захисту ядерних установок,

ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,

інших джерел іонізуючого випромінювання

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм організації та здійснення

центральними органами виконавчої влади, які здійснюють державне

управління у сфері фізичного захисту, та Національною академією

наук України (далі - органи управління) контролю за забезпеченням

фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів,

радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери

їх управління (далі - перевірка з питань забезпечення фізичного

захисту).

1.2. У цьому Порядку термін "забезпечення фізичного захисту"

вживається у такому значенні: здійснення організаційно-правових та

інженерно-технічних заходів, спрямованих на досягнення цілей

фізичного захисту ядерної установки, об'єкта, призначеного для

поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами

іонізуючого випромінювання.

1.3. Завданнями перевірки з питань забезпечення фізичного

захисту є: перевірка відповідності змісту та обсягів здійснених

підприємствами, установами та організаціями (далі - підприємства)

заходів з фізичного захисту ядерних установок, об'єктів,

призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими

джерелами іонізуючого випромінювання (далі - об'єкти), вимогам

чинного законодавства; отримання органами управління достовірної інформації щодо

забезпечення фізичного захисту об'єктів; вжиття органами управління в межах своїх повноважень

відповідних заходів щодо забезпечення фізичного захисту об'єктів

відповідно до вимог чинного законодавства.

1.4. Поводження з інформацією щодо фізичного захисту під час

проведення перевірки здійснюється відповідно до вимог чинного

законодавства.

II. Організація проведення перевірки з питань

забезпечення фізичного захисту

2.1. Перевірка з питань забезпечення фізичного захисту

здійснюється шляхом проведення комплексної та цільової перевірок. 2.1.1. Комплексні та цільові перевірки можуть бути плановими

та позаплановими. 2.1.2. Планові комплексні перевірки проводяться з

періодичністю один раз на два роки, а планові цільові - не частіше

ніж один раз на рік. 2.1.3. Планові комплексні та планові цільові перевірки

проводяться відповідно до річного плану-графіка проведення

перевірок з питань фізичного захисту, що розробляється структурним

підрозділом органу управління, відповідальним за реалізацію

державної політики щодо фізичного захисту, затверджується наказом

органу управління та містить: перелік об'єктів, забезпечення фізичного захисту яких

підлягає перевірці в поточному році; вид перевірки з питань забезпечення фізичного захисту

конкретного об'єкта; дати початку та закінчення проведення перевірки з питань

забезпечення фізичного захисту конкретного об'єкта. 2.1.4. Позапланові комплексні та позапланові цільові

перевірки проводяться за рішенням керівника органу управління або

його заступника, відповідального за реалізацію державної політики

щодо фізичного захисту, у випадку: наявності в органі управління достовірної інформації про

порушення підприємством вимог чинного законодавства щодо

забезпечення фізичного захисту об'єкта; надходження до органу управління від центральних органів

виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну діяльність, та

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у

сфері державного регулювання фізичного захисту мотивованого запиту

про необхідність проведення перевірки щодо забезпечення фізичного

захисту конкретного об'єкта; перевірки заходів щодо усунення недоліків, виявлених

попередньою перевіркою з питань забезпечення фізичного захисту; вчинення диверсії, крадіжки ядерних або інших радіоактивних

матеріалів на об'єкті. 2.1.5. Строк проведення планової комплексної перевірки не

може перевищувати: десяти робочих днів - на ядерних установках (крім

дослідницьких реакторів); п'яти робочих днів - на дослідницьких реакторах, об'єктах,

призначених для поводження з радіоактивними відходами І категорії; чотирьох робочих днів - на об'єктах, призначених для

поводження з радіоактивними відходами II категорії, джерелами

іонізуючого випромінювання I категорії; трьох робочих днів - на об'єктах, призначених для поводження

з радіоактивними відходами III категорії, джерелами іонізуючого

випромінювання II категорії. 2.1.6. Строк проведення планової цільової перевірки не може

перевищувати: п'яти робочих днів - на ядерних установках (крім

дослідницьких реакторів); трьох робочих днів - на дослідницьких реакторах, об'єктах,

призначених для поводження з радіоактивними відходами І категорії; двох робочих днів - на об'єктах, призначених для поводження з

радіоактивними відходами II та III категорій, джерелами

іонізуючого випромінювання I та II категорій. 2.1.7. Строк проведення позапланової комплексної та

позапланової цільової перевірки не може перевищувати: семи робочих днів - на ядерних установках (крім дослідницьких

реакторів); трьох робочих днів - на дослідницьких реакторах, об'єктах,

призначених для поводження з радіоактивними відходами I категорії; двох робочих днів - на об'єктах, призначених для поводження з

радіоактивними відходами II та III категорій, іншими джерелами

іонізуючого випромінювання I та II категорій.

2.2. Методами перевірки з питань забезпечення фізичного

захисту є: аналіз документації підприємства з фізичного захисту; спостереження за виконанням: персоналом підрозділу фізичного

захисту та персоналом підрозділу з охорони - своїх обов'язків,

персоналом об'єкта - процедур з фізичного захисту; вибіркова перевірка знань, умінь і навичок персоналу

підрозділу фізичного захисту, виконання персоналом підрозділу

фізичного захисту своїх обов'язків відповідно до встановлених

процедур; огляд інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту

та випробування окремих інженерно-технічних засобів; комп'ютерне моделювання (для перевірки спроможності системи

фізичного захисту об'єкта протистояти правопорушникам,

характеристики яких визначені в об'єктовій проектній загрозі); бесіди з персоналом об'єкта. При проведені перевірки враховується думка експертів щодо

здійснених підприємством окремих заходів із забезпечення фізичного

захисту об'єкта.

2.3. Для проведення перевірки з питань забезпечення фізичного

захисту конкретного об'єкта орган управління видає наказ про

створення комісії (призначення голови та членів комісії), що має

містити найменування об'єкта, з питань забезпечення фізичного

захисту якого здійснюється перевірка, вид перевірки, предмет

перевірки (у разі проведення цільової перевірки), дати початку та

закінчення проведення перевірки, завдання комісії та критерії, на

відповідність яким здійснюється перевірка.

III. Права та обов'язки комісії

з проведення перевірки з питань

забезпечення фізичного захисту

3.1. Комісія з проведення перевірки з питань забезпечення

фізичного захисту (далі - комісія) призначається з числа

працівників органу управління. Головою комісії є керівник або

заступник керівника структурного підрозділу органу управління, на

який покладено виконання завдань з реалізації державної політики

щодо фізичного захисту. До складу комісії входять фахівці з

фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, фахівці

з охорони об'єктів. У випадку, коли предметом перевірки з питань

забезпечення фізичного захисту є застосування охорони в системі

фізичного захисту об'єкта, до складу комісії залучається

представник органу влади, підрозділ з охорони якого здійснює

завдання з охорони об'єкта (за письмовою згодою його керівника). У разі потреби до складу комісії залучаються відповідні

експерти (за письмовою згодою їх керівників). Кількість членів комісії визначається з урахуванням виду

перевірки з питань забезпечення фізичного захисту та завдань

комісії, але не може бути меншою: у разі проведення комплексної перевірки з питань забезпечення

фізичного захисту ядерних установок (крім дослідницьких

реакторів) - п'яти осіб, інших об'єктів - трьох осіб; у разі проведення цільової перевірки з питань забезпечення

фізичного захисту ядерних установок (крім дослідницьких

реакторів) - трьох осіб, інших об'єктів - двох осіб.

3.2. Члени комісії повинні: знати вимоги чинного законодавства з фізичного захисту; мати відповідну категорію допуску до виконання особливих

робіт і відповідну форму допуску до відомостей, що містять

державну таємницю; не мати медичних протипоказань, визначених у Порядку

проведення медичних оглядів працівників певних категорій,

затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованому в Міністерстві

юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113, якщо їх обов'язки як

членів комісії передбачають виконання робіт в умовах впливу

іонізуючого випромінювання; під час виконання своїх обов'язків на об'єкті суворо

дотримуватися вимог з охорони праці, пожежної, ядерної та

радіаційної безпеки, пропускного та внутрішньооб'єктового режимів,

що діють на об'єкті.

3.3. Голова комісії спільно з іншими членами комісії з огляду

на вид перевірки з питань забезпечення фізичного захисту та

завдань комісії розробляють план роботи комісії з проведення

перевірки з питань забезпечення фізичного захисту (далі - план

роботи комісії), в якому визначаються: порядок роботи комісії та порядок документування результатів

роботи комісії; методи здійснення контролю; члени комісії, відповідальні за підготовку акта проведення

перевірки з питань фізичного захисту. План роботи комісії затверджується заступником керівника

органу управління.

IV. Порядок проведення перевірки з питань

забезпечення фізичного захисту

4.1. Наказ органу управління щодо проведення перевірки з

питань забезпечення фізичного захисту об'єкта та план роботи

комісії надсилаються керівнику підприємства у разі: планової комплексної або планової цільової перевірки - за

п'ятнадцять днів до початку роботи комісії на об'єкті; позапланової комплексної та позапланової цільової перевірки -

за десять днів до початку роботи комісії на об'єкті. У випадку вчинення диверсії, крадіжки ядерних або інших

радіоактивних матеріалів на об'єкті наказ органу управління щодо

здійснення перевірки з питань забезпечення фізичного захисту

об'єкта та план роботи комісії можуть надаватися керівнику

підприємства головою комісії безпосередньо після прибуття комісії

на об'єкт.

4.2. Предметами перевірки з питань забезпечення фізичного

захисту при проведенні комплексної перевірки є здійснювані

підприємством відповідно до плану забезпечення фізичного захисту

об'єкта організаційно-правові та інженерно-технічні заходи, а

саме: а) запровадження в дію порядку персональної відповідальності

за створення умов для досягнення цілей фізичного захисту

конкретного об'єкта; б) призначення одного із заступників керівника підприємства

відповідальним за стан системи фізичного захисту об'єкта; в) забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом з

фізичного захисту; г) створення та забезпечення функціонування підрозділу

фізичного захисту; ґ) забезпечення відповідності об'єктової проектної загрози

проектній загрозі, особливостям конструкції та технологічних

процесів об'єкта, регіону розташування об'єкта, категоріям ядерних

та інших радіоактивних матеріалів, поводження з якими здійснюються

на об'єкті; д) визначення рівня фізичного захисту об'єкта; е) надання персоналу об'єкта, персоналу підрядників і

відрядженим допуску до виконання особливих робіт на об'єкті; є) розроблення, перевірка дієздатності та введення в дію

процедур з фізичного захисту, включаючи процедури пропускного та

внутрішньооб'єктового режимів; ж) введення інженерно-технічних засобів системи фізичного

захисту об'єкта в постійну експлуатацію; з) взяття об'єкта під охорону; и) підтримання та підвищення кваліфікації персоналу

підрозділу фізичного захисту, навчання з фізичного захисту

персоналу підрозділу з охорони, персоналу, який забезпечує

експлуатацію об'єкта, використання, зберігання ядерних та інших

радіоактивних матеріалів; і) розроблення, погодження, затвердження та введення в дію

об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії, забезпечення

дієздатності плану; ї) організація та підтримання функціонування підсистеми

зв'язку системи фізичного захисту об'єкта; й) організація та здійснення взаємодії системи фізичного

захисту з системою обліку та контролю ядерних матеріалів (тільки

для об'єктів, на яких здійснюється поводження з ядерними

матеріалами); к) розроблення та виконання програми технічної експлуатації

інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту об'єкта; л) забезпечення належного оперативного управління

інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту об'єкта; м) забезпечення фізичного захисту ядерних та інших

радіоактивних матеріалів під час їх перевезення; н) проведення тренувань і навчань персоналу підрозділу

фізичного захисту та підрозділу з охорони щодо порядку дій в

умовах нормальної експлуатації, надзвичайних і кризових ситуацій; о) формування та розвиток у персоналу об'єкта культури

захищеності; п) матеріально-технічне забезпечення експлуатації

інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту об'єкта; р) своєчасне виявлення потенційних внутрішніх

правопорушників; с) розслідування порушень персоналом об'єкта, персоналом

підрозділу з охорони, персоналом підрядників і відрядженими вимог

фізичного захисту та вжиття заходів за результатами розслідувань; т) проведення оцінки вразливості об'єкта та вжиття заходів за

її результатами; у) розроблення та виконання щорічних фінансових планів

фізичного захисту та включення витрат, передбачених планами, у

щорічні кошториси підприємств і процес виконання цих планів; ф) здійснення оцінки стану системи фізичного захисту об'єкта; х) виконання наданих Державною інспекцією ядерного

регулювання України приписів про усунення порушень і недоліків у

забезпеченні фізичного захисту об'єкта.

4.3. Предметами перевірки з питань забезпечення фізичного

захисту при проведенні цільової перевірки є окремі предмети

контролю, визначені у пункті 4.2 цього розділу.

4.4. Керівник підприємства або уповноважена письмовою

резолюцією керівника підприємства посадова особа перевіряє

службові посвідчення членів комісії, наявність у них допусків до

виконання особливих робіт, відповідність категорій допусків

категоріям робіт, які мають виконувати члени комісії у зонах

обмеження доступу об'єкта, та за результатами перевірки надає

доступ членам комісії в зони обмеження доступу об'єкта або у разі

відсутності у членів комісії службових посвідчень і відповідних

категорій допусків до виконання особливих робіт на об'єкті не

допускає членів комісії до виконання їх обов'язків. У разі якщо до

предметів перевірки з питань забезпечення фізичного захисту

входять відомості з фізичного захисту, що містять державну

таємницю, керівник підприємства перевіряє наявність у членів

комісії, які будуть перевіряти ці відомості, допусків до державної

таємниці. Керівник підприємства: надає комісії документи, визначені в додатку 1 до цього

Порядку; має право бути присутнім при здійсненні перевірки з питань

забезпечення фізичного захисту; має право оскаржити в установленому чинним законодавством

порядку неправомірні дії комісії в цілому або окремих її членів.

4.5. Заступник керівника підприємства, відповідальний за стан

системи фізичного захисту об'єкта (далі - заступник керівника з

фізичного захисту), до початку роботи комісії забезпечує

проведення інструктажу під підпис членів комісії з дотримання

вимог з охорони праці, фізичного захисту, ядерної, радіаційної та

пожежної безпеки, що діють на об'єкті.

V. Порядок оформлення результатів перевірки

5.1. Комісія за результатами своєї роботи оцінює

відповідність здійснених підприємством заходів із фізичного

захисту вимогам чинного законодавства та приймає одне з трьох

рішень щодо забезпечення фізичного захисту об'єкта, а саме: забезпечення фізичного захисту об'єкта відповідає вимогам

чинного законодавства; забезпечення фізичного захисту об'єкта не відповідає вимогам

чинного законодавства, але виявлені порушення можуть бути усунені

впродовж короткого строку; забезпечення фізичного захисту об'єкта не відповідає вимогам

чинного законодавства. Рішення комісії оформлюється актом, який підписується всіма

членами комісії. У разі якщо окремі члени комісії не згодні з

рішенням більшості членів комісії, в акті вони викладають свою

думку щодо забезпечення фізичного захисту об'єкта та підписують

акт. 5.1.1. Забезпечення фізичного захисту об'єкта відповідає

вимогам чинного законодавства, якщо комісією не виявлено порушень

вимог фізичного захисту або виявлені порушення усунені

підприємством під час роботи комісії. 5.1.2. Забезпечення фізичного захисту об'єкта не відповідає

вимогам чинного законодавства, але виявлені порушення можуть бути

усунені впродовж короткого строку, якщо виявлені комісією

порушення вимог фізичного захисту підприємство в змозі усунути в

строк, що не перевищує трьох місяців, на час усунення порушень

підприємством вживаються відповідні компенсувальні заходи. 5.1.3. Забезпечення фізичного захисту об'єкта не відповідає

вимогам чинного законодавства, якщо виявлені комісією порушення

підприємство не в змозі усунути впродовж трьох місяців.

5.2. В останній день проведення перевірки за її результатами

складається акт проведення перевірки з питань забезпечення

фізичного захисту об'єкта у трьох примірниках, що мають однакову

юридичну силу, за встановленою формою (додаток 2).

5.3. Голова комісії ознайомлює керівника підприємства з актом

проведення перевірки з питань забезпечення фізичного захисту

об'єкта. Керівник підприємства на кожному з трьох примірників акта

вчиняє запис "з актом проведення перевірки з питань забезпечення

фізичного захисту об'єкта ознайомився" та підписує кожний

примірник акта. Один примірник акта залишається у керівника

підприємства. Керівник підприємства, який не погоджується зі змістом акта,

підписує акт із зауваженнями. Зауваження керівника підприємства

щодо проведення перевірки з питань забезпечення фізичного захисту

є невід'ємною частиною акта проведення перевірки з питань

забезпечення фізичного захисту об'єкта. У разі відмови керівника підприємства підписати акт голова

комісії вносить до акта відповідний запис.

5.4. Орган управління у випадку здійснення перевірки з питань

забезпечення фізичного захисту конкретного об'єкта за мотивованим

запитом центрального органу виконавчої влади, що здійснює

правоохоронну діяльність, або спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади у сфері державного

регулювання фізичного захисту надсилає копію акта до органу -

ініціатора проведення перевірки.

VI. Заходи за результатами проведення

перевірки з питань забезпечення

фізичного захисту

6.1. Орган управління після отримання акта проведення

перевірки з питань забезпечення фізичного захисту конкретного

об'єкта у разі визначення в акті забезпечення підприємством

фізичного захисту об'єкта як такого, що: відповідає вимогам чинного законодавства, - здійснює заходи з

впровадження досвіду підприємства щодо забезпечення фізичного

захисту об'єкта на інших підприємствах, що належать до сфери його

управління. У разі якщо підприємство є відокремленим підрозділом

експлуатуючої організації, примірник акта надсилається

експлуатуючій організації; не відповідає вимогам чинного законодавства, але виявлені

порушення можуть бути усунені впродовж короткого строку, -

аналізує виявлені комісією порушення вимог фізичного захисту,

протягом п'яти днів після завершення перевірки з питань

забезпечення фізичного захисту об'єкта надсилає підприємству

розпорядчий документ щодо усунення виявлених комісією порушень в

строк, що не перевищує трьох місяців. У разі якщо підприємство є

відокремленим підрозділом експлуатуючої організації, примірник

акта та копія цього розпорядчого документа надсилаються

експлуатуючій організації; не відповідає вимогам чинного законодавства, - встановлює

причини виявлених комісією порушень вимог фізичного захисту,

здійснює в межах своєї компетенції заходи з усунення причин

порушень, надсилає підприємству протягом п'яти днів після

завершення перевірки з питань забезпечення фізичного захисту

розпорядчий документ щодо приведення забезпечення фізичного

захисту об'єкта у відповідність до вимог чинного законодавства з

визначенням строку виконання. У разі якщо підприємство є

відокремленим підрозділом експлуатуючої організації, примірник

акта та копія розпорядчого документа, пропозиції щодо вжиття

експлуатуючою організацією заходів з приведення забезпечення

фізичного захисту об'єкта у відповідність до вимог чинного

законодавства надсилаються експлуатуючій організації.

6.2. Експлуатуюча організація, якщо за результатами перевірки

з питань забезпечення фізичного захисту об'єкта підприємство, яке

є відокремленим підрозділом експлуатуючої організації, визначено

як таке, що не відповідає вимогам чинного законодавства, але

виявлені порушення можуть бути усунені впродовж короткого строку,

надає допомогу відокремленому підрозділу при розробленні та

здійсненні ним корегувальних заходів з усунення порушень вимог

фізичного захисту та періодично перевіряє процес їх здійснення.

6.3. Експлуатуюча організація, якщо за результатами перевірки

з питань забезпечення фізичного захисту об'єкта підприємства, яке

є відокремленим підрозділом експлуатуючої організації, визначено

таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства: забезпечує в межах своєї компетенції усунення порушень

відокремленим підрозділом вимог фізичного захисту об'єкта; надає відокремленому підрозділу допомогу в розробленні плану

заходів з приведення забезпечення фізичного захисту об'єкта у

відповідність до вимог чинного законодавства; виділяє та своєчасно забезпечує відокремлений підрозділ

фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами при здійсненні ним

заходів з приведення забезпечення фізичного захисту об'єкта у

відповідність до вимог чинного законодавства; періодично перевіряє процес виконання відокремленим

підрозділом заходів з приведення забезпечення фізичного захисту

об'єкта у відповідність до вимог чинного законодавства; перевіряє відповідність забезпечення фізичного захисту

об'єкта чинному законодавству після здійснення відокремленим

підрозділом заходів з приведення фізичного захисту об'єкта у

відповідність до вимог чинного законодавства та доповідає органу

управління про ефективність вжитих заходів.

6.4. Підприємство при отриманні розпорядчого документа органу

управління про усунення порушень вимог фізичного захисту: розробляє та здійснює коригувальні заходи з усунення порушень

у строки, встановлені розпорядчим документом органу управління; направляє органу управління та експлуатуючій організації,

якщо підприємство є відокремленим підрозділом експлуатуючої

організації, звіт про усунення порушень.

6.5. Підприємство при отриманні розпорядчого документа органу

управління про приведення забезпечення фізичного захисту об'єкта у

відповідність до вимог чинного законодавства: розробляє плани заходів з приведення забезпечення фізичного

захисту об'єкта у відповідність до вимог чинного законодавства та

здійснює заплановані заходи в строки, визначені у розпорядчому

документі; направляє органу управління та експлуатуючій організації,

якщо підприємство є відокремленим підрозділом експлуатуючої

організації, звіт про приведення забезпечення фізичного захисту

об'єкта у відповідність до вимог чинного законодавства.

6.6. Орган управління після отримання від підприємства,

забезпечення фізичного захисту об'єкта якого визнано таким, що не

відповідає вимогам чинного законодавства, звіту щодо здійснення

заходів з виконання розпорядчого документа органу управління за

результатами перевірки, здійснює на об'єкті позапланову цільову

перевірку результатів виконання підприємством заходів з приведення

забезпечення фізичного захисту об'єкта у відповідність до вимог

чинного законодавства.

Директор Департаменту

промислової і економічної безпеки,

охорони праці та цивільного

захисту Міненерговугілля України О.Онищенко

Заступник Міністра

надзвичайних ситуацій України В.Бут

Академік-секретар

Відділення ядерної фізики

та енергетики НАН України І.Неклюдов

Додаток 1

до Порядку контролю

за забезпеченням фізичного

захисту ядерних установок,

ядерних матеріалів,

радіоактивних відходів,

інших джерел іонізуючого

випромінювання

ПЕРЕЛІК

документів, які надаються керівником

підприємства комісії зі здійснення перевірки

з питань забезпечення фізичного захисту:

1. План забезпечення фізичного захисту об'єкта.

2. Перелік цілей правопорушників.

3. Об'єктова проектна загроза.

4. Акт визначення рівня фізичного захисту.

5. Перелік посад працівників підприємства, робота на яких

потребує допуску до виконання особливих робіт.

6. Перелік особливих робіт, що здійснюються на підприємстві.

7. Копія наказу про допуск керівника підприємства до

виконання особливих робіт.

8. Акт міжвідомчої комісії про взяття об'єкта під охорону.

9. План охорони та оборони об'єкта.

10. Інструкція з пропускного та внутрішньооб'єктового

режимів.

11. Об'єктовий план взаємодії у разі вчинення диверсії.

12. Положення про службу фізичного захисту.

13. Дані про кваліфікацію персоналу підрозділу фізичного

захисту.

14. Звіт про проведення останньої оцінки вразливості об'єкта.

15. Технічне завдання на створення системи фізичного захисту

об'єкта.

16. Проект створення системи фізичного захисту об'єкта.

17. Результати державної експертизи проекту системи фізичного

захисту об'єкта.

18. Акт про прийняття інженерно-технічних засобів системи

фізичного захисту об'єкта в експлуатацію.

19. Акт приймальної комісії про введення системи фізичного

захисту об'єкта в експлуатацію.

20. Програма технічної експлуатації інженерно-технічних

засобів системи фізичного захисту об'єкта.

21. Результати останніх випробувань інженерно-технічних

засобів системи фізичного захисту.

22. План експлуатації підсистеми зв'язку системи фізичного

захисту.

23. Плани підтримки та підвищення кваліфікації персоналу

підрозділу фізичного захисту, навчання з фізичного захисту

персоналу об'єкта.

24. Плани навчання з фізичного захисту персоналу підрозділу з

охорони.

25. Щорічний фінансовий план фізичного захисту та план-графік

фінансування заходів фізичного захисту.

26. Програма технічного переоснащення інженерно-технічних

засобів системи фізичного захисту (за наявності).

27. Інформація та результати останніх тактико-оперативних

навчань всіх учасників об'єктового плану взаємодії.

28. Звіт про стан системи фізичного захисту об'єкта за

попередній рік.

29. Попередній акт проведення перевірки з питань забезпечення

фізичного захисту об'єкта.

Примітка. При здійсненні планової цільової перевірки комісії

можуть надаватися тільки ті документи, які визначить голова

комісії з проведення перевірки з питань забезпечення фізичного

захисту об'єкта.

Додаток 2

до Порядку контролю

за забезпеченням фізичного

захисту ядерних установок,

ядерних матеріалів,

радіоактивних відходів,

інших джерел іонізуючого

випромінювання

АКТ

проведення перевірки з питань

забезпечення фізичного захисту

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(найменування об'єкта та підприємства, адреса об'єкта

та підприємства)

Здійснено у період з "______" ________________ 20___ року

по "______" ________________ 20___ року

комісією, призначеною наказом ___________________________________ _________________________________________________________________

(дата, номер, назва наказу)

у складі:

голови ______________________________________________________;

(прізвище, ім'я, по батькові, посада за місцем роботи)

членів комісії _________________________________________________; _________________________________________________; _________________________________________________; _________________________________________________; _________________________________________________; _________________________________________________;

(прізвища, імена, по батькові, посади

за місцем роботи)

У роботі комісії брали участь представники підприємства ________________________________________________________________; ________________________________________________________________; ________________________________________________________________;

(прізвища, імена, по батькові, посади за місцем роботи)

Комісія працювала відповідно до плану роботи комісії,

затвердженого ___________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада

за місцем роботи)

Комісія перевірила відповідність здійснених підприємством на

об'єкті організаційно-правових та інженерно-технічних заходів

щодо забезпечення фізичного захисту об'єкта вимогам чинного

законодавства.

Комісія вирішила, що забезпечення фізичного захисту _____________ ______________________________

(вказати найменування об'єкта)

_________________________________________________________________

(вказати одну з трьох оцінок відповідно до пункту 6.1

розділу VI цього Порядку)

Комісія виявила порушення вимог чинного законодавства щодо

забезпечення фізичного захисту об'єкта*.

Під час роботи комісії на об'єкті підприємством були усунені такі

порушення:

------------------------------------------------------------------ | N |Характеристика| Посилання на | Здійснені |Відповідність | |з/п | порушення | законодавчі |підприємством | заходів | | | | акти | заходи | вимогам | | | | | | чинного | | | | | |законодавства | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Залишилися не усуненими такі порушення:

------------------------------------------------------------------ | N |Характеристика| Посилання на | Вплив | Вжиті | |з/п | порушення | законодавчі | порушення на |компенсувальні| | | | акти | стан системи |заходи під час| | | | | фізичного |роботи комісії| | | | | захисту | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Голова комісія ______________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії: ______________ ______________________ ______________ ______________________ ______________ ______________________

(підписи) (ініціали та прізвища)

З актом проведення перевірки з питань забезпечення фізичного

захисту ознайомився та отримав один примірник акта _______________________ _____________ _________________

(найменування посади (підпис) (ініціали

керівника підприємства) та прізвище)

_______________

* У випадку, коли комісія не виявила порушень вимог чинного

законодавства щодо забезпечення фізичного захисту об'єкта, в акті

вчиняється запис "Комісія не виявила порушень чинного

законодавства щодо забезпечення фізичного захисту об'єкта".


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.11.2011 — 2011 р., № 87, стор. 151, стаття 3190, код акта 59022/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -