Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 02.09.2013 № 626 "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами". Міненерговугілля України. 2013

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.09.2013  № 626

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 вересня 2013 р.

за № 1629/24161

Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами

Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами, що додається.

2. Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності (Дудка Л.О.) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр

Е.

Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

О.Ю. Потімков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

02.09.2013 № 626

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 вересня 2013 р.

за № 1629/24161

ПОРЯДОК

організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами

1. Цей Порядок встановлює процедуру організації аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля України здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами (далі - боржник).

2. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначені у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон).

3. Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з Міненерговугілля України.

4. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

мати право на проведення торгів;

мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

запропонована ним сума винагороди є найменшою.

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

5. Замовник не пізніше ніж за два місяці до дати проведення аукціону надсилає до Міненерговугілля України для розміщення на його офіційному  веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (за наявності) оголошення, що має містити такі відомості:

інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;

характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні;

вимоги до організатора аукціону відповідно до пункту 4 цього Порядку;

кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам;

поштову адресу, за якою подаються заява та відповідні документи;

контактні телефони для довідок.

Розміщення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України оголошення для визначення кандидатур організатора аукціону здійснюється протягом п’яти днів з дня його надходження за умови надання замовником у повному обсязі необхідної інформації, зазначеної у цьому пункті.

6. Для визначення організатором аукціону претенденти подають замовнику аукціону в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля України та боржника (за наявності), такі документи:

заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

7. У разі подання комплекту документів з порушенням вимог, передбачених пунктом 6 цього Порядку, або подання після встановленого в оголошенні кінцевого терміну така заява залишається без розгляду, про що замовник листом повідомляє заявника.

8. У разі надходження двох і більше заяв кандидатур, які відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, переможець на виконання функцій організатора аукціону визначається з урахуванням таких показників:

досвід роботи та технічні можливості (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;

пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону.

9. Якщо в строк, наведений в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля України та боржника (за наявності), не надійшло жодної заяви на виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно у порядку та строк, встановлені пунктом 5 цього Порядку, надсилає до Міненерговугілля України для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (за наявності) оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону.

10. Замовник після визначення кандидатури організатора, яка відповідає вимогам, встановленим пунктом 4 цього Порядку, у п’ятиденний строк звертається до Міненерговугілля України для її погодження.

До звернення замовника про погодження кандидатури організатора аукціону долучаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору на проведення аукціону.

11. Подані замовником до Міненерговугілля України документи, на підставі яких було визначено кандидатуру організатора аукціону, та проект договору на проведення аукціону надаються на розгляд і узгодження до:

відповідних департаментів (за напрямами залежно від галузі промисловості);

Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності;

Юридичного департаменту;

Департаменту внутрішнього аудиту;

Сектору з питань запобігання та протидії корупції.

Для підготовки відповідного проекту рішення Міненерговугілля України структурні підрозділи, зазначені у цьому пункті, у 5-денний строк надають Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності свої зауваження і пропозиції до документів, на підставі яких було визначено кандидатуру організатора аукціону, та проекту договору на проведення аукціону.

12. За результатом розгляду поданих замовником документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону та перевірки проекту договору про проведення аукціону на предмет його відповідності вимогам законодавства у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Міненерговугілля України у десятиденний строк з дня їх надходження приймає рішення про:

погодження кандидатури організатора аукціону;

відхилення кандидатури організатора аукціону.

З метою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки наданих нею відомостей Міненерговугілля України продовжує строк для прийняття рішення, але не більше ніж на п’ять днів, про що повідомляє замовника аукціону.

13. Про прийняте рішення Міненерговугілля України листом повідомляє замовника аукціону.

14. У разі прийняття Міненерговугілля України рішення про відхилення наданої замовником кандидатури організатора аукціону замовник повторно проводить відбір серед кандидатур, які подавали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам, та повторно звертається до Міненерговугілля України для погодження відібраної кандидатури.

15. Замовник укладає договір про проведення аукціону з погодженою Міненерговугілля України кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, встановлених Законом.

16. Організатор аукціону проводить аукціон в порядку, визначеному чинним законодавством України з питань банкрутства.

Директор Департаменту

майна, управління

корпоративними правами

та реформування власності

Л. Дудка


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.10.2013 — 2013 р., № 75, стор. 101, стаття 2782, код акта 68930/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -