Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 26.07.2013 № 528 "Про затвердження Порядку розгляду інвестиційних проектів об’єктів приватизації у Міненерговугілля України". Міненерговугілля України. 2013

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2013  № 528

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 серпня 2013 р.

за № 1373/23905

Про затвердження Порядку розгляду інвестиційних проектів об’єктів приватизації у Міненерговугілля України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та

вугільної промисловості

№ 696 від 14.11.2017}

Відповідно до Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств», постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 року № 987 «Про затвердження переліку об’єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2012-2014 роках, та критеріїв визначення способу їх приватизації» та з метою належної підготовки до інвестиційного конкурсу об’єктів приватизації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду інвестиційних проектів об’єктів приватизації у Міненерговугілля України, що додається.

2. Юридичному департаменту (Миргородський О.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Поповича І.М.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Голова Фонду державного майна України

О.Ю.

Потімков

О. Рябченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

26.07.2013 № 528

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 серпня 2013 р.

за № 1373/23905

ПОРЯДОК

розгляду інвестиційних проектів об’єктів приватизації у Міненерговугілля України

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду та погодження Міненерговугілля України інвестиційних проектів, які відповідно до Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» подаються для участі в інвестиційному конкурсі з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі в статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств (далі - інвестиційний конкурс).

2. Потенційний інвестор, який бажає взяти участь в інвестиційному конкурсі, оголошеному Фондом державного майна України, попередньо звертається із заявою щодо погодження інвестиційного проекту об’єкта приватизації (далі - Проект) до Міненерговугілля України.

До заяви додається Проект у трьох примірниках у паперовому вигляді, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою (за наявності) потенційного інвестора, разом з його електронною версією згідно з вимогами до інвестиційних проектів об’єктів приватизації, що попередньо надаються потенційними інвесторами на погодження до Міненерговугілля України, наведеними у додатку до цього Порядку (далі - Вимоги).

3. Поданий Проект розглядається Департаментом реструктуризації вугільної промисловості Міненерговугілля України з метою оцінки відповідності встановленим Вимогам щодо форми та змісту Проекту.

У разі виявлення невідповідності Проекту встановленим Вимогам або відсутності необхідної інформації такий Проект у п’ятиденний строк з дня його отримання підлягає поверненню потенційному інвестору для усунення недоліків. Після усунення недоліків та підстав, що спричинили повернення Проекту, він може бути повторно поданий на розгляд до Міненерговугілля України.

Проект, який відповідає встановленим Вимогам, Департамент реструктуризації вугільної промисловості передає для розгляду та надання висновків щодо можливості погодження Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності, Департаменту економіки і фінансів, Департаменту міжнародного співробітництва та інвестицій, Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики, Юридичному департаменту, Сектору з питань запобігання та протидії корупції та, за потреби, галузевим інститутам.

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 696 від 14.11.2017}

Строк погодження кожним зі структурних підрозділів не може перевищувати 3-х робочих днів, з галузевими інститутами - не більше 5-ти робочих днів з дня отримання Проекту. Якщо у визначений строк висновки не надано, матеріали вважаються погодженими.

4. Після отримання висновків зазначених структурних підрозділів Проект та відповідні матеріали подаються Департаментом реструктуризації вугільної промисловості на розгляд постійно діючої Комісії з розгляду інвестиційних проектів об’єктів приватизації Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Комісія), склад якої затверджується наказом Міненерговугілля України, яка за результатами розгляду Проекту та поданих матеріалів приймає рішення щодо його погодження або відмови в погодженні.

5. Підставами для відмови в погодженні Проекту є:

неможливість виконання виробничого плану розвитку об’єкта приватизації відповідно до розділу V Вимог;

неможливість дотримання строків реалізації Проекту;

погіршення умов оплати праці;

негативна бюджетна ефективність Проекту.

6. Рішення за результатами розгляду Проекту приймається простою більшістю голосів Комісії та оформлюється протоколом, який підписується присутніми членами Комісії та затверджується головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії.

У разі наявності в членів Комісії заперечень щодо погодження Проекту ними надаються відповідні письмові обґрунтування, які додаються до протоколу.

У разі прийняття Комісією рішення про погодження або відмову в погодженні Проекту секретар Комісії готує проект відповідного наказу та надає його на підпис Міністру енергетики та вугільної промисловості України.

7. Після оформлення протоколу та видання наказу Міненерговугілля України секретар Комісії в триденний строк надає Департаменту реструктуризації вугільної промисловості їх копії для повідомлення потенційного інвестора та Фонду державного майна України.

8. Копія наказу Міненерговугілля України про погодження Проекту разом з примірником Проекту з проставленою на титульному аркуші печаткою Міненерговугілля України та написом «Погоджено» Департамент реструктуризації вугільної промисловості направляє потенційному інвестору та Фонду державного майна України в п’ятиденний строк від дня видання наказу.

9. Повідомлення та копія наказу про відмову в погодженні, а також примірники Проекту направляються потенційному інвестору та Фонду державного майна України в п’ятиденний строк від дня підписання протоколу.

10. У разі отримання відмови в погодженні Проекту потенційний інвестор має право підготувати та надати на погодження новий Проект цього самого об’єкта приватизації згідно з Вимогами.

11. Строк розгляду Міненерговугілля України Проекту не може перевищувати 30 календарних днів від дня його отримання.

Заступник директора

Департаменту

реструктуризації

вугільної промисловості -

начальник Управління

виробничих програм

С.В. Пижов


Додаток

до Порядку розгляду

інвестиційних проектів

об’єктів приватизації

у Міненерговугілля України

ВИМОГИ

до інвестиційних проектів об’єктів приватизації, що попередньо надаються потенційними інвесторами на погодження до Міненерговугілля України

Загальні положення

Інвестиційний проект об’єкта приватизації (далі - Проект) має забезпечити можливість виконання положень статті 14 Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств», узагальнювати та включати всі аспекти діяльності, а також поєднувати в комплексі заходи з його подальшого розвитку, такі як капітальне будівництво, технічне переоснащення, впровадження енергоефективних, енергозберігаючих технологій, здійснення екологічних заходів тощо.

Проект має передбачати підвищення рентабельності (зменшення збитковості) виробництва вугільної продукції із забезпеченням збалансованості фінансових результатів роботи (доходів та витрат). Під час розробки Проекту учасникам інвестиційної діяльності необхідно підготувати короткий аналіз наявного стану об’єкта приватизації та визначитися з пріоритетними шляхами його покращення і подальшого розвитку об’єкта приватизації. Проект має відповідати стратегії економічного та соціального розвитку країни.

Під час розробки Проекту необхідно враховувати інфляційні очікування та прогнози на вартість ресурсів і тарифів на послуги, ринки збуту, ціноутворення на вугільну продукцію, крім цього, надати об’єктивні обґрунтування таких прогнозів.

Розробка Проектів здійснюється з урахуванням рівня цін та технологій на дату виконання Проекту.

Форма та зміст Проекту об’єкта приватизації

Форма Проекту має відповідати нижченаведеній структурі та містити таку інформацію:

Титульний аркуш (зазначається назва Проекту та визначається місце для погодження);

Меморандум про конфіденційність;

Резюме - це початок документа, який містить основні положення всього Проекту з невеликим обсягом. На підставі резюме можна зробити висновок про весь Проект, тому необхідно стисло зазначити в ньому важливу інформацію про об’єкт приватизації, а в проекті резюме зазначити мінімум спеціальних термінів та відповіді на основні питання: мета Проекту, загальна характеристика об’єкта приватизації, переваги для об’єкта приватизації та держави від реалізації Проекту, співвиконавці Проекту, гарантії та засоби контролю за реалізацією Проекту, а також ринки збуту, обсяг продажів, витрати, прибуток, ризики.

І. Інформація про потенційного інвестора

1.1. Повне найменування.

Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, дата і місце державної реєстрації претендента та найменування органу державної реєстрації претендента.

1.2. Наводяться дані контактної особи, з якою надалі розглядатимуться можливі питання щодо Проекту.

II. Опис потенційного інвестора та сфера його діяльності

2.1. Опис потенційного інвестора - загальна інформація про потенційного інвестора, фінансові показники діяльності, кадри, структура, напрями діяльності (продукція, що випускається, або послуги, що надаються), партнерські стосунки тощо.

2.2. Опис сфери діяльності потенційного інвестора та перспективи розвитку.

III. Опис об’єкта приватизації та продукції (послуг), у тому числі для реалізації Проекту

3.1. Повне найменування та місцезнаходження.

3.2. Розташування об’єкта приватизації, транспортні шляхи, наявність комунікацій.

3.3. Характеристики вугільних пластів шахти.

3.4. Опис шахтного поля та стволів.

3.5. Технологічний комплекс поверхні.

3.6. Шахтні підйомні та водовідливні установки.

3.7. Вентиляція та електропостачання.

3.8. Характеристика діючих очисних вибоїв.

3.9. Інформація про технологію проведення та механізацію діючих підготовчих вибоїв.

3.10. Назва, призначення та сфера застосування продукції, її кількісні і якісні показники та умови постачання.

3.11. Конкурентоспроможність.

3.12. Наявність чи необхідність ліцензування.

3.13. Ступінь готовності до виробництва та реалізації продукції.

3.14. Безпека, екологічність та утилізація відходів.

IV. Маркетинг і збут продукції об’єкта приватизації, у тому числі для реалізації Проекту

4.1. Маркетингові дослідження, опис ринку та перспективи його розвитку.

4.2. Аналіз та опис основних конкурентів, сильні та слабкі сторони об’єкта приватизації.

4.3. Споживачі продукції (способи зацікавлення споживачів, аналіз еластичності попиту на продукцію).

4.4. Вимоги споживачів до продукції та можливості об’єкта приватизації щодо їх дотримання.

4.5. SWOT-аналіз (сильні та слабкі сторони Проекту, можливості та загрози при його реалізації).

4.6. Прогнози щодо реалізації продукції, їх обґрунтування.

V. Виробничий план розвитку об’єкта приватизації, у тому числі для реалізації Проекту по роках

5.1. Виробничі площі, устаткування, технології виробництва, їх прогресивність, необхідність придбання зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау.

5.2. Перелік та обґрунтування обраного для реалізації Проекту гірничо-шахтного обладнання.

5.3. Графік роботи очисних вибоїв, їх основні гірничотехнічні показники та плановий обсяг видобутку вугілля, у тому числі з очисних та прохідницьких вибоїв, з урахуванням якісних показників вугілля, що видобувається.

5.4. Графік ведення підготовчих робіт.

5.5. Вентиляція шахти.

5.6. Підйоми та стволи.

5.7. Підземний транспорт.

5.8. Водовідливні установки.

5.9. Капітальне будівництво.

5.10. Заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності виробництва.

5.11. Забезпеченість виробництва основними ресурсами (сировина, матеріали, енергетичні ресурси).

5.12. Кадрове забезпечення та рівень кваліфікації кадрів.

5.13. Екологічність виробництва, охорона праці та безпека працівників.

5.14. Заробітна плата та інші витрати на персонал.

5.15. Поточні витрати на виробництво.

5.16. Загальні витрати.

VI. Організаційний план розвитку об’єкта приватизації, у тому числі для реалізації Проекту по роках

6.1. Організаційна структура об’єкта приватизації.

6.2. Строки реалізації Проекту.

6.3. Умови оплати і стимулювання праці.

6.4. Структура і склад підрозділів.

6.5. Навчання персоналу.

VII. Оцінка ефективності Проекту, у тому числі для реалізації Проекту по роках

7.1. Соціальні наслідки реалізації Проекту (відсутність заборгованості із заробітної плати, кількість збережених (утворених) робочих місць, рівень заробітної плати (не нижче ніж по регіону та галузі), поліпшення (створення) інфраструктури тощо).

7.2. Бюджетна ефективність Проекту (порівняння бюджетних видатків та надходжень до бюджету до реалізації Проекту та при реалізації Проекту).

VIII. Ризики

8.1. Аналіз можливих ризиків (політичні, економічні, фінансові, технічні, комерційні тощо).

8.2. Заходи щодо зменшення впливу ризиків на реалізацію Проекту.

IХ. Додатки

Усі документи та інформація, які не ввійшли до основних глав, описуються в додатках, які можуть містити: фотографії, креслення, графіки, схеми, таблиці тощо.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.09.2013 — 2013 р., № 65, стор. 79, стаття 2367, код акта 68404/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -