<<
>>

НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 09.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2021  № 127

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2021 р.

за № 332/35954

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60

Відповідно до Законів України від 04 жовтня 2019 року № 190-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2019 року за № 370/33341, слова «Державної фіскальної служби України» замінити словами «Державної податкової служби України».

2. Затвердити Зміни до Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2019 року за № 370/33341, що додаються.

3.

Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Олексія Любченка, Голову Державної казначейської служби України Тетяну Слюз.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної податкової служби України

В.о. Голови Державної казначейської

служби України

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

О. Любченко

В. Дуда

О. Кучер

Ю. Щиголь

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

01 березня 2021 року № 127

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2021 р.

за № 332/35954

ЗМІНИ

до Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

1. У заголовку Порядку слова «Державної фіскальної служби України» замінити словами «Державної податкової служби України».

2. Після розділу І доповнити Порядок новим розділом II такого змісту:

«II. Опрацювання заяв платників податків на повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

1. Платник податків має право на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені з єдиного рахунка, відкритого на ім’я ДПС у Казначействі.

Заява подається платником податків до територіального органу ДПС за основним місцем обліку такого платника виключно в електронній формі через сервіс «Електронний кабінет», що функціонує відповідно до статті 42-1 розділу II Податкового кодексу України, з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

У разі повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені платник податків у заяві зазначає суму, дату сплати і реквізити з розрахункового документа, за якими кошти перераховано на єдиний рахунок, та поточний рахунок платника податку в установі банку, на який необхідно повернути такі кошти.

2. Подана в електронній формі заява платника податків про повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені автоматично після перевірки засобами антивірусного захисту інформації відображається в Є-Журналі опрацювання заяв на повернення коштів з єдиного рахунка (далі - Є-Журнал), який ведеться засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС.

Є-Журнал містить, зокрема, такі дані:

податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті);

найменування або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб);

дату та номер заяви про повернення коштів з єдиного рахунка;

суму помилково та/або надміру сплачених коштів на єдиний рахунок;

дату сплати і реквізити розрахункового документа, за якими кошти перераховано на єдиний рахунок;

поточний рахунок платника податків в установі банку, на який необхідно перерахувати кошти.

3. Заява платника податків, внесена до Є-Журналу, розглядається підрозділом територіального органу ДПС за основним місцем обліку платника податків, на який покладено функцію з формування електронних висновків, шляхом перевірки наявності коштів на єдиному рахунку, відповідності заявлених до повернення платником податків сум коштів наявним даним у єдиній картці такого платника.

За результатами опрацювання заяви підрозділом територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування електронних висновків, не пізніше 18:00 наступного робочого дня після надходження до територіального органу ДПС такої заяви вноситься відповідна відмітка до Є-Журналу.

У разі відмови в задоволенні заяви про повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платнику податків підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування електронних висновків, готує та направляє платнику податків через сервіс «Електронний кабінет» письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.

4. На заяви, щодо яких у Є-Журналі встановлено відмітки про підтвердження повернення коштів підрозділом територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування електронних висновків, здійснюється накладання кваліфікованого електронного підпису керівника (заступника керівника) цього підрозділу у строки, визначені в пункті 3 цього розділу.

Інформація про повернення, щодо якого у Є-Журналі внесено відмітку про підтвердження повернення відповідної суми коштів, автоматично вноситься до Реєстру узгоджених повернень, який ведеться засобами інформаційно- телекомунікаційної системи ДПС.».

У зв’язку з цим розділи II-V вважати відповідно розділами III-VI.

3. У розділі III:

1) у назві розділу після слова «платників» доповнити словами «податків на повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених сум»;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова «за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються територіальним органом ДФС на підставі поданої платником податків податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку» замінити словами «крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які повертаються територіальним органом ДПС на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу»;

в абзаці другому після слова «інформації» доповнити словами «в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

3) у пункті 2:

в абзаці першому слова «, та МФО Казначейства» виключити, слово «напрям(и)» замінити словом «напрям»;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

«на єдиний рахунок (у разі його використання);».

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

4) у пункті 4:

в абзаці дев’ятому слова «, та МФО Казначейства» виключити;

в абзаці десятому слово «напрям(и)» замінити словом «напрям»;

5) абзац третій пункту 7 викласти у такій редакції:

«Реєстр узгоджених повернень містить, зокрема, дані про податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті), найменування або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб), дату та номер заяви про повернення коштів, назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу, суму помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу або коштів, сплачених на єдиний рахунок, дату сплати і реквізити, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок) або реквізити єдиного рахунку, на який помилково та/або надміру сплачені кошти, напрям перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються»;

6) пункт 8 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«за платежами, сплаченими на єдиний рахунок,- не пізніше 18:00 другого робочого дня після надходження до територіального органу ДПС заяви;»;

У зв’язку з цим абзаци четвертий - п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - шостим;

7) у пункті 9:

в абзаці першому після слова «висновки» доповнити словами «про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені», цифри «18:00» замінити цифрами «17:00»;

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Сформовані електронні висновки про повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені з накладеними кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованими електронними печатками територіальних органів ДПС у строк не пізніше 17:00 третього робочого дня після надходження заяви ДПС в автоматичному режимі надсилає до Казначейства для виконання.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому після слів «крім» доповнити словами та цифрами «платежів, які сплачені у 2016 році до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України (далі - непідконтрольні території), та».

4. У розділі IV:

1) у пункті 2:

в абзаці другому слова «контролюючий орган» замінити словами «територіальний орган ДПС»;

в абзаці третьому після слів «по батькові» доповнити словами «(за наявності)»;

в абзаці шостому після слова «податку» доповнити словами «в установі банку»;

2) у пункті 4:

в абзаці третьому цифри «18:00» замінити цифрами «17:00»;

в абзаці четвертому після слова «повідомлення» доповнити словами та цифрами «(крім електронних повідомлень про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій)».

5. У розділі V:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова та цифри «розділу II» замінити словами та цифрами «розділу IІІ»;

в абзаці другому слова та цифри «розділу III» замінити словами та цифрами «розділу IV»;

в абзаці третьому після слів «сум» та «повідомлення» доповнити відповідно словами та цифрами «грошових зобов’язань та пені у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій,» та «(крім електронного повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій)»;

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:

«Разом з електронним висновком на повернення за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім електронного висновку на повернення помилково та/або надміру сплачених сум акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального), відповідним місцевим органам надається доступ до інформації про суму, дату сплати та реквізити платіжного документа»;

у зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

2) абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

«3. У разі повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до місцевих бюджетів непідконтрольних територій, електронний висновок про повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім електронного висновку на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені у 2016 році, акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального), та/або електронне повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО (крім електронного повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО у 2016 році) на підставі поданої платником податків податкової декларації є доступними для перегляду Донецькою або Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією відповідно до пункту 24-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.»;

3) у пункті 4 після слова «інформації» доповнити словами «в інформаційно-телекомунікаційних системах».

6. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

«1. Інформаційна взаємодія ДПС та Казначейства у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, пені та надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданої платником податків податкової декларації здійснюється з використанням каналів зв’язку спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, яка входить до складу Національної системи конфіденційного зв’язку (далі - СІТС НСКЗ).»;

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова та цифри «з 16:00 до 18:00» замінити на слова та цифри «до 17:00»;

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Електронні висновки про повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені надсилаються ДПС до Казначейства у межах залишку коштів на єдиному рахунку.».

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

абзац п’ятий після слова «бюджету,» доповнити словами та цифрами «платежів, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами та сплачені у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій,»;

абзац шостий після слова «крім» доповнити словами та цифрами «платежів, сплачених платниками податків у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій,»;

абзац сьомий виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«На кожне електронне повідомлення, яке направляється ДПС до Казначейства, накладаються:

два кваліфіковані електронні підписи посадових (уповноважених) осіб та кваліфікована електронна печатка відповідного територіального органу ДПС;

один кваліфікований електронний підпис посадової (уповноваженої) особи та кваліфікована електронна печатка місцевого фінансового органу у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО (крім сум ПДФО, сплачених платниками у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій);

два кваліфіковані електронні підписи посадових (уповноважених) осіб та кваліфікована електронна печатка відповідного територіального органу ДПС у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО у 2016 році до місцевих бюджетів непідконтрольних територій.

Для здійснення повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, пені відповідно до бюджетного законодавства Казначейству разом з висновком направляється інформація про реквізити платіжного документа, згідно з яким сплачено такі грошові зобов’язання, пеню.»;

3) в абзаці четвертому пункту 4 слова та цифри «розділів II-IV» замінити словами та цифрами «розділів III-V»;

4) після пункту 7 доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

«8. У разі зміни реквізитів рахунку за надходженнями відповідно до законодавства Казначейство у день такої зміни надсилає ДПС електронне повідомлення про необхідність уточнення реквізитів рахунку в електронному висновку та/або електронному повідомленні, що знаходиться на виконанні в Казначействі, у порядку, визначеному абзацом третім пункту 1 цього розділу.

ДПС не пізніше наступного робочого дня після отримання електронного повідомлення надсилає Казначейству електронне повідомлення про уточнені реквізити рахунку до електронного висновку та/або електронного повідомлення, що знаходиться на виконанні в Казначействі, у порядку, визначеному абзацом третім пункту 1 цього розділу.».

7. У тексті Порядку абревіатуру «ДФС» замінити абревіатурою «ДПС».

8. Додатки 1, 2 до Порядку викласти у такій редакції:

«

Додаток 1

до Порядку інформаційної взаємодії

Державної податкової служби України,

її територіальних органів, Державної

казначейської служби України,

її територіальних органів, місцевих

фінансових органів у процесі повернення

платникам податків помилково

та/або надміру сплачених сум грошових

зобов’язань та пені

(пункт 7 розділу III)

ФОРМА

електронного висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені

Реквізит

1

Код регіону

2

Код району

3

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті) платника податків, що подав заяву

4

Найменування або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб) платника податків, що подав заяву

5

Дата висновку

6

Номер висновку

7

Вид бюджету, з якого повертаються кошти*

8

Код класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти*

9

Назва коду класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти*

10

Рахунок, з якого повертаються кошти

11

Код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, з якого повертаються кошти*

12

Код виду сплати для рахунку, з якого повертаються кошти*

13

Сума, що повертається (грн, коп.)

14

Напрям повернення

15

Вид бюджету, на який повертаються кошти*

16

Код класифікації доходів бюджету, на який повертаються кошти*

17

Назва коду класифікації доходів бюджету, на який повертаються кошти*

18

Рахунок, на який повертаються кошти

19

Код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства/платника, на ім’я якого відкрито рахунок, на який повертаються кошти*

20

Код виду сплати для рахунку, на який повертаються кошти*

__________

* У разі повернення помилково та/або надміру сплачених коштів з єдиного рахунка інформація не заповнюється.

Додаток 2

до Порядку інформаційної взаємодії

Державної податкової служби України,

її територіальних органів, Державної

казначейської служби України,

її територіальних органів, місцевих

фінансових органів у процесі повернення

платникам податків помилково

та/або надміру сплачених сум грошових

зобов’язань та пені

(пункт 4 розділу IV)

ФОРМА

електронного повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданої платником податків податкової декларації

Реквізит

1

Код регіону

2

Код району

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті) платника податків, що подав декларацію

4

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника податків, що подав декларацію

5

Дата повідомлення

6

Номер повідомлення

7

Вид бюджету, з якого повертаються кошти

8

Код класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти

9

Назва коду класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти

10

Рахунок, з якого повертаються кошти

11

Код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, з якого повертаються кошти

12

Код виду сплати для рахунку, з якого повертаються кошти

13

Сума, що повертається (грн, коп.)

14

Напрям повернення

15

Рахунок, на який повертаються кошти

16

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті) платника податків, на ім’я якого відкрито рахунок, на який повертаються кошти

17

Адреса отримувача коштів (індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири)

».

Директор Департаменту

забезпечення координаційно

моніторингової роботи

Ю. Конюшенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.03.2021 — 2021 р., № 23, стор. 345, стаття 1097, код акта 103559/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -