Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 31.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2021  № 131

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2021 р.

за № 310/35932

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до пунктів 201.2 та 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до:

форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2020 року № 734), виклавши її у новій редакції, що додається;

форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2020 року № 734), виклавши її у новій редакції, що додається;

форми уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2020 року № 734), виклавши її у новій редакції, що додається;

форми розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 листопада 2019 року № 488), виклавши її у новій редакції, що додається.

2.

Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України, Департаменту методології Державної податкової служби України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного його опублікування та застосовується до податкових періодів, починаючи з 01 числа місяця, в якому опубліковано цей наказ.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної податкової служби України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Любченко

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

31 грудня 2015 року № 1307

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 01 березня 2021 року № 131)

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

28 січня 2016 року № 21

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 01 березня 2021 року № 131)

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

з податку на додану вартість

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

28 січня 2016 року № 21

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 01 березня 2021 року № 131)

УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК

податкових зобов’язань з податку на додану вартість

у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

28 січня 2016 року № 21

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 01 березня 2021 року № 131)

РОЗРАХУНОК

податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

Директор Дапартаменту

податкової політики

Л. Максименко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

01 березня 2021 року № 131

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2021 р.

за № 310/35932

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267:

1) в абзаці дев’ятому пункту 1 слова та літери «визначені підпунктами «а»-«в»» замінити словами та літерами «визначені підпунктами «а»-г»»;

2) в абзаці п’ятому пункту 10 після слів «по батькові» доповнити словами «(за наявності)»;

3) у пункті 16:

після абзацу четвертого підпункту 6 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«14 - у разі здійснення операцій з постачання товарів, що підлягають оподаткуванню за ставкою 14 відсотків;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно абзацами шостим-восьмим;

в абзаці другому підпункту 8 слова та цифру «ставкою податку 7 відсотків» замінити словами та цифрами «ставками податку 7 і 14 відсотків»;

абзаци сорок дев’ятий-п’ятдесят шостий викласти в такій редакції:

«До розділу А податкової накладної (рядки I-XII) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:

у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість;

у рядках II-V зазначаються суми податку на додану вартість, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках VI-VIII;

у рядках VI-XI зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 розділу Б податкової накладної.

У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту «а» пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, рядки III-XI не заповнюються.

У податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, рядки IX-XI не заповнюються.

У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, рядки II-Х не заповнюються.

До розділу А податкової накладної вносяться дані щодо зворотної (заставної) тари. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі XII як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.»;

4) абзаци другий, третій пункту 17 викласти в такій редакції:

«Зазначене не поширюється на операції з постачання товарів/послуг, до яких одночасно застосовуються як нульова ставка, так і основна та/або ставка 7 та/або ставка 14 відсотків. У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи табличної частини розділу Б.

Операції, що оподатковуються за нульовою, основною ставкою, ставками 7 або 14 відсотків, відображаються в окремих рядках табличної частини розділу Б податкової накладної.»;

5) у пункті 23:

в абзацах першому та четвертому після слів «табличної частини» доповнити словом та літерою «розділу Б»;

в абзаці шостому слова та цифри «у графі 2.1 розрахунку коригування» замінити словами та цифрами «у графі 2.1 табличної частини розділу Б розрахунку коригування»;

6) у пункті 27 слова та цифри «у графі 4.1 розрахунку коригування» замінити словами та цифрами «у графі 4.1 табличної частини розділу Б розрахунку коригування».

2. У Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289:

1) у розділі III:

у пункті 2:

абзац другий викласти у такій редакції:

«Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог Кодексу та законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».»;

абзаци третій-п’ятий виключити;

пункт 3 викласти у такій редакції:

«Платник податку зобов’язаний здійснити відправлення податкової звітності на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання податкової декларації, визначений пунктом 2 розділу II цього Порядку.»;

у пункті 14:

в абзаці першому слова та цифри «(таблиця 2 додатка 1)» замінити словами та цифрами «(таблиця 2 (Д2) (додаток 2))»;

в абзаці другому слова та цифри «(таблиця 3 додатка 1)» замінити словами та цифрами «(таблиця 3 (Д2) (додаток 2))»;

в абзаці третьому слова та цифри «(таблиця 5 додатка 4)» замінити словами та цифрами (таблиця 4 (Д4) (додаток 4));

в абзаці четвертому слова та цифри «(таблиця 6 додатка 4)» замінити словами та цифрами (таблиця 5 (Д4) (додаток 4));

у пункті 18 слова «постачання товарів» замінити словами «постачання товарів/послуг»;

2) у розділі V:

у пункті 3:

в абзаці першому підпункту 1 слова та цифру «за ставкою 7 %» замінити словами та цифрами «за ставками 7 % і 14 %»;

у підпункті 2:

в абзаці третьому слово «товарів» замінити словами «товарів/послуг»;

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«До рядка 1.3 декларації включаються оподатковувані за ставкою 14 % обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п’ятим;

у підпункті 4 слова та цифри «пункту 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу» замінити словами та цифрами «пунктів 8 та 75 підрозділу 2 розділу XX Кодексу»;

у підпункті 5:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«У рядку 4.3 вказується сума податкового зобов’язання, нарахована протягом звітного періоду, та у рядку 4.3.1 коригування за такими операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за ставкою 14 %.».

У зв’язку з цим абзаци третій-десятий вважати відповідно абзацами четвертим-одинадцятим;

в абзаці п’ятому слова та цифри «у рядках 4.1 та 4.2» замінити словами та цифрами «у рядках 4.1, 4.2 та 4.3»;

підпункт 7 викласти у такій редакції:

«7) у рядку 6.1 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, а також коригування податкових зобов’язань, нарахованих за такими операціями, що оподатковуються за основною ставкою.

У рядку 6.2 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, а також коригування податкових зобов’язань, нарахованих за такими операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %;»;

у пункті 4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) до розділу II «Податковий кредит» (рядки 10, 11 та 13 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1, 10.2 та 10.3) або без податку на додану вартість (рядок 10.4) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1, 11.2 та 11.3), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядки 13.1 та 13.2).

При заповненні рядків 10.1, 10.2 та/або 10.3 обов’язковим є подання (Д1) (додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів.

У рядку 13.1 відображаються обсяги отриманих на митній території України від нерезидента послуг, а також коригування податкового кредиту за такими операціями, що оподатковуються за основною ставкою.

У рядку 13.2 відображаються обсяги отриманих на митній території України від нерезидента послуг, а також коригування податкового кредиту за такими операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %;»;

у абзаці п’ятому підпункту 5 слова та цифри «(таблиця 3 додатка 2)» замінити словами та цифрами «(таблиця 3 (Д2) (додаток 2))»;

3) у розділі V-1:

у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«V прид. з ПДВ 14 % - обсяги операцій з придбання товарів без урахування податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) під час придбання таких товарів, що оподатковуються за ставкою 14 %, які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та на такі операції платником податку нараховано податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу.».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати відповідно абзацом десятим;

4) у розділі VII:

у пункті 2 слова та цифру «значення рядка 8» замінити словами «значення рядка «Усього до нарахування»»;

у пункті 4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) у графах 2-7, 10 або 11 відображаються відповідні показники звітного періоду, що уточнюється. У разі якщо до розрахунку за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графах 7, 10 або 11 відображаються відповідні показники граф 8, 12 або 13 останнього уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами, який подавався до розрахунку звітного (податкового) періоду, що уточнюється;»;

у підпункті 2 слова та цифри «у графах 8, 11» замінити словами та цифрами «у графах 8, 12 або 13»;

у підпункті 3:

в абзаці першому слова та цифри «у графах 9, 12» замінити словами та цифрами «у графах 9, 14 або 15»;

в абзаці другому слово та цифри «графи 12» виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«У рядку «Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв`язку з виправленням помилки (у разі позитивного значення рядка «Усього до нарахування/зменшення»)» відображається сума нарахованого штрафу. Значення цього рядка відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.».

Директор Дапартаменту

податкової політики

Л. Максименко


Документи та файли

Сигнальний документ — f504099n127.doc / zip
Сигнальний документ — f504099n126.doc / zip
Сигнальний документ — f504099n125.doc / zip
Сигнальний документ — f504099n124.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.03.2021 — 2021 р., № 19, стор. 389, стаття 834, код акта 103465/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -