>>

НАКАЗ від 03.03.2021 № 144/32 "Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 10.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2021  № 144/32

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 травня 2021 р.

за № 624/36246

Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду

На виконання пункту 7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою визначення порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України узагальнених матеріалів Національному антикорупційному бюро України та їх розгляду НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України від 07 грудня 2016 року № 1062/353 «Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1729/29859.

3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.

Керівникам відповідних структурних підрозділів Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України забезпечити контроль за виконанням цього наказу відповідно до вимог законодавства.

5. Національному антикорупційному бюро України призначити уповноважених співробітників (працівників) для організації на постійній основі взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр фінансів України

С. Марченко

Директор Національного

антикорупційного бюро

України

А. Ситник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби

фінансового моніторингу України

І. Черкаський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства фінансів України,

Національного антикорупційного

бюро України

03 березня 2021 року № 144/32

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 травня 2021 р.

за № 624/36246

ПОРЯДОК

надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм надання Держфінмоніторингом до Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом від НАБУ інформації про хід їх розгляду.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

додатки до узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів - копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов’язана з узагальненими (додатковими узагальненими) матеріалами;

експертна комісія - комісія Держфінмоніторингу з розгляду узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених для подання правоохоронним та розвідувальним органам;

надання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів - дії посадових осіб Держфінмоніторингу щодо передання в установленому порядку до НАБУ узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів;

реєстрація (облік) узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів - присвоєння Держфінмоніторингом кожному узагальненому (додатковому узагальненому) матеріалу реєстраційного номера, а також їх реєстрація, взяття на облік та фіксація в облікових журналах, книгах, реєстрах НАБУ та його територіальними підрозділами;

розгляд узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів - перевірка НАБУ у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, відомостей, викладених в узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалах, вжиття необхідних заходів та прийняття рішень відповідно до законодавства.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) та Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України».

3. Обмін інформацією між НАБУ та Держфінмоніторингом здійснюється із дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

4. Працівники Держфінмоніторингу та НАБУ в установленому законодавством порядку беруть участь у вжитті заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

II. Надання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів

1. Інформація про фінансову операцію або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій, одержана Держфінмоніторингом у встановленому законодавством порядку, опрацьовується та аналізується на предмет наявності достатніх підстав вважати, що:

фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Держфінмоніторинг, у разі встановлення вищезазначених підстав та з дотриманням вимог статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, у встановлені цим Порядком строки надає НАБУ відповідні узагальнені (додаткові узагальнені) матеріали.

2. Узагальнені (додаткові узагальнені) матеріали готуються Держфінмоніторингом та надаються НАБУ в паперовій та/або електронній формі із дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

3. Узагальнені (додаткові узагальнені) матеріали містять інформацію з обмеженим доступом, яка є таємницею фінансового моніторингу.

У разі, якщо узагальнені (додаткові узагальнені) матеріали мають додатки, які містять інформацію з обмеженим доступом, в узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалах робиться відповідний запис.

4. Структура узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу визначається змістом та обсягом інформації, що надається, та може включати такі розділи:

зміст;

преамбулу;

описові розділи, до яких можуть включатись:

інформація про фінансові операції та їх учасників;

резюме;

мотивований висновок;

додатки.

5. Під час формування узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів для аналізу фінансових операцій Держфінмоніторингом можуть використовуватись, зокрема, інформація та документи, отримані від НАБУ, про фінансові операції, стосовно яких є підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або вчиненням іншого кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється НАБУ, та/або пов’язані з особами, щодо яких застосовано санкції.

Інформація, яка надається відповідно до цього пункту, має містити (за наявності) відомості та ідентифікаційні дані осіб, перелік яких визначено в додатку 1 до цього Порядку.

Надання інформації Держфінмоніторингу здійснюється НАБУ з дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом та недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

6. Держфінмоніторинг за потреби звернення (запиту) до підрозділу фінансової розвідки іноземної держави може використовувати інформацію, отриману від НАБУ, щодо фінансових операцій, стану розгляду узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, кримінальних проваджень, у тому числі з обмеженим доступом, лише за наявності письмового дозволу НАБУ.

За відсутності такого дозволу інформацію НАБУ не може бути використано під час звернення (запиту) до підрозділу фінансової розвідки іноземної держави.

7. В узагальненому (додатковому узагальненому) матеріалі, який містить інформацію, надану підрозділом фінансової розвідки іноземної держави, Держфінмоніторингом зазначаються умови, обмеження та цілі використання, оприлюднення, розкриття джерела її одержання, подальшої передачі до НАБУ такої інформації, визначені підрозділом фінансової розвідки іноземної держави.

НАБУ заборонено її розголошувати, передавати чи використовувати у будь-яких інших цілях (судових, адміністративних, слідчих діях, запитах про міжнародну правову допомогу тощо) ніж ті, які зазначені підрозділом фінансової розвідки іноземної держави, що надав таку інформацію.

8. За наявності в узагальненому (додатковому узагальненому) матеріалі інформації підрозділу фінансової розвідки іноземної держави, яким надано дозвіл на передачу цієї інформації визначеному правоохоронному органу, такі узагальнені (додаткові узагальнені) матеріали передаються зазначеному правоохоронному органу. Вказану інформацію та узагальнений (додатковий узагальнений) матеріал, який її містить, не може бути передано до іншого правоохоронного органу чи будь-якої третьої сторони без дозволу підрозділу фінансової розвідки іноземної держави, який її надав.

9. За наявності у Держфінмоніторингу додаткової інформації, що стосується раніше направлених до НАБУ узагальнених матеріалів, Держфінмоніторинг може формувати та надавати НАБУ додаткові узагальнені матеріали.

У такому випадку додатковий узагальнений матеріал є невід’ємною частиною узагальненого матеріалу.

10. За наявності у Держфінмоніторингу інформації, що стосується раніше направлених до НАБУ узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, за результатами розгляду яких досудове розслідування закінчено або оперативно-розшукову справу закрито, Держфінмоніторинг може направити її іншим правоохоронним органам відповідно до рішення експертної комісії у формі узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів.

Якщо за результатами розгляду раніше направленого до НАБУ узагальненого матеріалу розпочато кримінальне провадження або узагальнений матеріал розглядається (використовується) у ході досудового розслідування, додаткові узагальнені матеріали направляються безпосередньо до НАБУ, якщо іншого ним не зазначено.

11. Рішення про наявність достатніх підстав для передання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів до НАБУ приймається експертною комісією, склад і повноваження якої затверджуються окремим наказом Держфінмоніторингу.

До участі в засіданнях експертної комісії на підставі листа Держфінмоніторингу можуть запрошуватися представники НАБУ, кандидатури та кількість яких затверджуються окремим розпорядчим документом НАБУ, про що інформується Держфінмоніторинг.

Представники НАБУ, які залучаються до участі в засіданнях експертної комісії, наділені консультативно-дорадчими функціями та мають право:

ознайомлюватися зі стислими знеособленими описами проєктів узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів (у табличній формі) та схемами фінансових операцій;

вносити пропозиції щодо наявності або відсутності достатніх підстав для передання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів до НАБУ або іншого правоохоронного органу;

вносити пропозиції щодо обсягу і терміну доопрацювання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів;

вносити пропозиції щодо визначення правоохоронного органу, його територіального органу чи структурного підрозділу, до якого рекомендується направити узагальнені (додаткові узагальнені) матеріали;

інформувати про стан розгляду узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, переданих до НАБУ;

вносити пропозиції щодо отримання копій узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів.

12. До НАБУ направляється лише один примірник узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу.

У разі здійснення НАБУ досудового розслідування у кримінальному провадженні за фінансовими операціями, які безпосередньо або опосередковано пов’язані з операціями, відображеними в узагальненому (додатковому узагальненому) матеріалі, наданому іншому правоохоронному органу, його територіальному органу (за наявності їх дозволу), до НАБУ може бути направлена копія такого узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу відповідно до рішення експертної комісії Держфінмоніторингу.

Копії узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів можуть бути направлені до НАБУ відповідно до рішення експертної комісії Держфінмоніторингу без дозволу іншого правоохоронного органу, його територіального органу в разі наявності рішення суду або закриття кримінального провадження, оперативно-розшукової справи, у межах яких перевірявся узагальнений (додатковий узагальнений) матеріал.

Направлення до НАБУ копії узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу, який містить інформацію підрозділу фінансової розвідки іноземної держави, який надав дозвіл на передання інформації іншому правоохоронному органу, не допускається без дозволу відповідного підрозділу фінансової розвідки іноземної держави.

13. Строк передачі узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів до НАБУ не має перевищувати п’яти робочих днів із дня прийняття рішення експертною комісією Держфінмоніторингу.

14. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій відповідно до частини другої статті 23 Закону та/або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 23 Закону, передання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів до НАБУ здійснюється у строки, встановлені пунктом 4 розділу V цього Порядку.

15. У супровідному листі за підписом уповноваженої особи зазначаються стисле найменування узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу, його реєстраційний номер, наявність додатків, інформація про дату закінчення строку зупинення фінансових операцій та/або зупинення видаткових фінансових операцій у разі прийняття такого рішення Держфінмоніторингом відповідно до частини другої та/або третьої статті 23 Закону, а також інформація щодо раніше направлених узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів.

16. Копії документів, які надійшли до Держфінмоніторингу після надсилання узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу до НАБУ та які не містять відомостей щодо проведення нових фінансових операцій, можуть надаватися до НАБУ окремим супровідним листом як додатки до узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу.

Додатки (за наявності) до узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу є його невід’ємною частиною.

17. НАБУ заборонено передавати будь-кому інформацію, одержану від Держфінмоніторингу, яка міститься в узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалах (за винятком випадків передання її до інших правоохоронних органів для використання відповідно до чинного законодавства, з урахуванням вимог пунктів 7, 8 цього розділу).

18. Додаткові узагальнені матеріали до раніше переданого до НАБУ узагальненого матеріалу (за наявності) подаються Держфінмоніторингом до НАБУ.

19. У разі передачі НАБУ узагальнених матеріалів та/або матеріалів їх розгляду до іншого правоохоронного органу додаткові узагальнені матеріали та додаткова інформація направляються Держфінмоніторингом до правоохоронного органу, який здійснюватиме їх перевірку.

III. Реєстрація та розгляд узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів

1. Реєстрація та розгляд узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів НАБУ здійснюються у визначеному законодавством порядку, у тому числі в частині, що регламентує порядок використання інформації з обмеженим доступом.

2. Отримані узагальнені (додаткові узагальнені) матеріали НАБУ використовує у межах своєї компетенції, здійснюючи досудове розслідування чи оперативно-розшукову діяльність у порядку, визначеному законодавством.

3. НАБУ, отримавши узагальнений (додатковий узагальнений) матеріал, не пізніше п’яти робочих днів з дня його реєстрації (обліку) надає Держфінмоніторингу відомості щодо дати і номера їх реєстрації, зокрема, у разі прийняття рішення про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР), у тому числі наявну інформацію про попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення або витяг з ЄРДР.

4. Якщо узагальнений (додатковий узагальнений) матеріал та/або матеріали їх розгляду відповідно до законодавства, в тому числі з дотриманням вимог пунктів 7, 8 розділу ІІ цього Порядку, передаються НАБУ до його територіального органу чи структурного підрозділу або іншого правоохоронного органу, НАБУ інформує Держфінмоніторинг у порядку та строки, визначені пунктом 3 розділу IV цього Порядку.

IV. Інформування щодо стану розгляду узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів

1. НАБУ протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за результатами розгляду узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів надає Держфінмоніторингу інформацію відповідно до переліку відомостей про стан розгляду НАБУ узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, наведеного в додатку 2 до цього Порядку.

2. Для інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу НАБУ подає до Держфінмоніторингу відомості про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, що розпочато за повідомленням такого суб’єкта, яке надійшло до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 8, 14, 15, 16, 23 Закону, за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, а також (за наявності) інформацію про ухвалені судами рішення.

3. НАБУ протягом п’яти робочих днів з дня передання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та/або матеріалів їх розгляду до територіального органу чи структурного підрозділу НАБУ або іншого правоохоронного органу інформує про це Держфінмоніторинг, із зазначенням реквізитів супровідного листа, яким їх направлено, найменування органу, його територіального органу чи структурного підрозділу, а також реєстраційних даних та умовного найменування узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу.

4. За потреби отримання інформації (додаткової інформації) щодо стану розгляду переданих узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, копій процесуальних документів Держфінмоніторинг направляє запити до НАБУ.

5. НАБУ на запити Держфінмоніторингу надає інформацію (додаткову інформацію) про стан розгляду узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів.

У разі закриття кримінального провадження, у межах якого перевірявся узагальнений (додатковий узагальнений) матеріал, НАБУ надає копію відповідної постанови або повідомляє дату її винесення, підставу закриття за ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України та надає мотивований висновок про результати розгляду узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу.

6. Під час направлення НАБУ до Держфінмоніторингу інформації та/або документів про результати розгляду узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів у супровідному листі обов’язково зазначається інформація щодо узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу, у тому числі його реєстраційний номер у Держфінмоніторингу.

7. Держфінмоніторинг та НАБУ один раз на півроку проводять звірку результатів розгляду переданих узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів. Результати звірки оформлюються актом за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

Держфінмоніторинг складає акт у двох примірниках, який до 25 числа місяця, що настає за звітним, направляється до НАБУ.

НАБУ протягом 30 календарних днів з дня отримання акта здійснює звірку і надає примірник акта Держфінмоніторингу.

Акт звірки Держфінмоніторингу та НАБУ включає відомості про узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали, які перебувають на розгляді НАБУ понад шість місяців і стосовно яких у Держфінмоніторингу відсутня інформація щодо прийнятого процесуального рішення або іншого рішення, передбаченого законодавством.

V. Інформування про зупинення фінансових операцій

1. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини другої статті 23 Закону та/або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 23 Закону, які пов’язані із підозрами у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ або пов’язаних з інформацією, наданою НАБУ, Держфінмоніторинг не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення інформує НАБУ про зазначене рішення.

2. НАБУ, отримавши інформацію про прийняте Держфінмоніторингом рішення відповідно до пункту 1 цього розділу, невідкладно (протягом двох робочих днів з дня її отримання) надає за наявності Держфінмоніторингу для аналізу необхідну додаткову інформацію, копії документів (із дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України), які містять відомості стосовно осіб, які здійснюють або причетні до здійснення фінансової операції, у тому числі щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності та наявності у них судимості тощо.

3. У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг готує узагальнений матеріал, пов’язаний із зупиненням фінансових операцій, і подає його до НАБУ не пізніше ніж на сьомий робочий день після прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансових операцій відповідно до частини другої статті 23 Закону або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 23 Закону.

У такому разі строк зупинення відповідних фінансових операцій продовжується Держфінмоніторингом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.

4. НАБУ протягом строку продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій) здійснює досудове розслідування та у разі, якщо:

встановлено відсутність події кримінального правопорушення або відсутність у діянні складу кримінального правопорушення,- негайно інформує про це Держфінмоніторинг за встановленою формою (додаток 5);

наявні обґрунтовані підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та накладено арешт на відповідні рахунки у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, - інформує про це Держфінмоніторинг за встановленою формою (додаток 6) протягом двох робочих днів з дня винесення судом ухвали про арешт майна.

VI. Подання та виконання запитів під час розгляду отриманих узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів

1. НАБУ для отримання інформації під час розгляду отриманих узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, необхідної для виконання покладених на нього обов’язків, може направляти до Держфінмоніторингу запити, розгляд яких Держфінмоніторингом не має перевищувати 30 календарних днів.

НАБУ у своєму запиті може зазначити застереження щодо збору Держфінмоніторингом додаткової інформації в межах запиту.

2. За потреби отримання інформації (додаткової інформації) для аналізу фінансових операцій або щодо стану розгляду узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, переданих до НАБУ, копій процесуальних документів Держфінмоніторинг може направляти до НАБУ запити.

3. Обмін інформацією здійснюється з дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

VII. Запобігання розголошенню інформації

1. НАБУ та Держфінмоніторинг забезпечують збереження повноти і цілісності отриманої інформації, створюють і підтримують належні умови для її зберігання, а також запобігання незаконному доступу до неї.

2. З метою запобігання незаконному розголошенню інформації, яка міститься в узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалах, у тому числі під час їх передання та розгляду, її розкриття і захист здійснюються працівниками Держфінмоніторингу та НАБУ відповідно до законодавства, яке регламентує порядок використання документів, що містять інформацію з обмеженим доступом.

3. НАБУ надає Держфінмоніторингу передбачену цим Порядком інформацію (копії документів) з дотриманням вимог законодавства, зокрема статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Директор

Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи Міністерства фінансів

України

Ю. Конюшенко

Керівник Юридичного

Управління Національного

антикорупційного бюро

України

І. Ярчак


Додаток 1

до Порядку надання

Державною службою фінансового

моніторингу України Національному

антикорупційному бюро України

узагальнених (додаткових узагальнених)

матеріалів та отримання Державною

службою фінансового моніторингу

України інформації про хід їх розгляду

(пункт 5 розділу II)

ПЕРЕЛІК

відомостей, які мають міститися в інформації Національного антикорупційного бюро України

№ з/п

Відомості, які мають міститися в інформації НАБУ

1

2

I.

Перелік інформації, необхідної для звернення до Держфінмоніторингу

1.

Вид фінансових операцій, стосовно яких у НАБУ є підозри, що вони пов’язані з:

1)

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

2)

фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

3)

вчиненням іншого кримінального правопорушення

4)

вчиненням діяння, за яке передбачені міжнародні санкції

2.

Інформацію про фінансові операції, зазначені у пункті 1 цього Переліку, має бути отримано:

1)

у разі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України, підслідність яких визначено частиною п’ятою статті 216 Кримінального процесуального кодексу України

2)

під час виконання завдань, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», з метою попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ, а також запобігання вчиненню нових

3.

Інформація щодо кримінального провадження:

1)

номер реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у тому числі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі - ЄРДР)

2)

дата реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у тому числі в ЄРДР

3)

кваліфікація кримінального(-их) правопорушення(-нь), щодо вчинення якого(-их) є підозри

4)

найменування слідчого підрозділу, який здійснює досудове розслідування

5)

стислий опис обставин кримінального правопорушення (дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби, інші особливості вчинення злочину, дані осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, тощо)

6)

орієнтовний розмір матеріальних збитків та/або злочинних доходів (грн)

4.

Інформація щодо оперативно-розшукової справи:

1)

номер оперативно-розшукової справи

2)

дата заведення оперативно-розшукової справи

3)

кваліфікація кримінального(-их) правопорушення(-нь), щодо вчинення якого(-их) є підозри

4)

найменування правоохоронного органу, його структурного підрозділу, у провадженні якого перебуває оперативно-розшукова справа

5.

Опис фінансової операції, щодо якої у НАБУ є підозри, що вона пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або вчиненням іншого кримінального правопорушення, або діянням, за яке передбачені міжнародні санкції:

1)

дата проведення фінансової операції

2)

сума фінансової операції

3)

зміст фінансової операції

4)

найменування банку

5)

відомості щодо учасників фінансової операції

6)

інші відомості про фінансову операцію (за наявності)

6.

Підстави обґрунтованої підозри стосовно того, що фінансова операція пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або вчиненням іншого кримінального правопорушення, або діянням, за яке передбачені міжнародні санкції

7.

Наявність причинного зв’язку між обставинами, які досліджуються в ході кримінального провадження, в оперативно-розшуковій справі, та фінансовою операцією

8.

Обов’язкові ідентифікаційні дані юридичних та фізичних осіб, які здійснили фінансові операції та прямо чи опосередковано можуть бути причетні до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, або вчинення іншого кримінального правопорушення, або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції:

1)

для фізичних осіб - резидентів:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

2)

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (українською та/або англійською мовою)

3)

для юридичних осіб:

повне найменування

код за ЄДРПОУ (для резидентів)

Місцезнаходження

II.

Обсяг (перелік) інформації, необхідної для звернення до підрозділу фінансової розвідки іншої держави

1.

Інформація, зазначена в пунктах 1-3, 6, 7 розділу I цього Переліку

2.

Відомості, що ідентифікують суб’єкта: найменування суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи та/або найменування юридичної особи)

3.

Фінансова та інша інформація:

1)

найменування банку (SWIFT-код (BIC-code) банку)

2)

номер банківського рахунку

3)

опис необхідної інформації (запитання)

4)

мета використання інформації, що запитується

5)

застосування арешту, вилучення або конфіскації майна

6)

сума (вид валюти) та/або походження коштів

7)

країни, які задіяні у розслідуванні


Додаток 2

до Порядку надання

Державною службою фінансового

моніторингу України Національному

антикорупційному бюро України

узагальнених (додаткових узагальнених)

матеріалів та отримання Державною

службою фінансового моніторингу

України інформації про хід їх розгляду

(пункт 1 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК

відомостей про стан розгляду Національним антикорупційним бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів

№ з/п

Стадії розгляду

Відомості про стан розгляду узагальнених матеріалів

та додаткових узагальнених матеріалів

1

2

3

1.

Загальні відомості (надаються в усіх випадках)

1. Номер, дата узагальненого матеріалу (далі - УМ), додаткового узагальненого матеріалу (далі - ДУМ)

2. Підрозділ НАБУ, який отримав УМ (ДУМ) для перевірки

У разі направлення до іншого органу (підрозділу) УМ (ДУМ) або матеріалів їх розгляду Держфінмоніторингу надається копія супровідного листа або інформація про дату і номер супровідного листа та найменування органу (підрозділу), до якого спрямовано УМ (ДУМ)

2.

Розгляд УМ (ДУМ) у межах кримінального провадження

Надається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) або така інформація:

1. Дата і номер реєстрації в ЄРДР кримінального провадження, у межах якого перевіряється УМ (ДУМ)

2. Стаття(-і) Кримінального кодексу України та її (їх) частина(-и), за ознаками якої(-их) здійснюється досудове розслідування

3. Найменування органу та його підрозділу, яким відомості внесені до ЄРДР

4. Найменування органу та його підрозділу, яким здійснюється досудове розслідування

5. Стан досудового розслідування (розслідування триває, кримінальне провадження передано за підслідністю, зупинено, закрито тощо)

6. Стислий опис фабули досудового розслідування

7. Установлена сума легалізованих доходів (млн грн)

8. Загальна сума грошових коштів (перелік майна), на які накладено арешт та/або які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн)

У разі завершення перевірки УМ (ДУМ) надається копія постанови про закриття кримінального провадження або (та) мотивований висновок про результати розгляду УМ (ДУМ)

У разі направлення кримінального провадження до суду надається інформація про найменування суду, прізвища, імена, по батькові (за наявності) підозрюваних, обвинувачених, статті Кримінального кодексу України

3.

Розгляд УМ

(ДУМ) у межах оперативно-розшукової справи

1. Номер оперативно-розшукової справи (далі - ОРС) та дата її заведення

2. Найменування органу та його підрозділу, яким здійснюється перевірка УМ (ДУМ) у межах ОРС

3. Підстава закриття ОРС

Додаток 3

до Порядку надання

Державною службою фінансового

моніторингу України Національному

антикорупційному бюро України

узагальнених (додаткових узагальнених)

матеріалів та отримання Державною

службою фінансового моніторингу

України інформації про хід їх розгляду

(пункт 2 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ

щодо прийнятого процесуального рішення


Додаток 4

до Порядку надання

Державною службою фінансового

моніторингу України Національному

антикорупційному бюро України

узагальнених (додаткових узагальнених)

матеріалів та отримання Державною

службою фінансового моніторингу

України інформації про хід їх розгляду

(пункт 7 розділу IV)

Для службового користування

Прим. ________

(у разі заповнення)

АКТ

звірки результатів розгляду переданих узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів

за період ____________________________________

№ з/п

Номер та дата супровідного листа Держфінмоніторингу

Номер та дата узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу

Вид та умовне найменування узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу

Дата та номер реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, номери статей Кримінального кодексу України

Результати розгляду узагальнених матеріалів (останнє на звітну дату прийняте рішення згідно із законодавством)

1

2

3

4

5

6

Керівник структурного підрозділу

Держфінмоніторингу

або його заступник

_________

(підпис)

______________________

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

___  _______________ 20___ року

Керівник структурного підрозділу

Національного антикорупційного

бюро України або його заступник

_________

(підпис)

______________________

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

___  _______________ 20___ року

Додаток 5

до Порядку надання

Державною службою фінансового

моніторингу України Національному

антикорупційному бюро України

узагальнених (додаткових узагальнених)

матеріалів та отримання Державною

службою фінансового моніторингу

України інформації про хід їх розгляду

(абзац другий пункту 4 розділу V)

ІНФОРМУВАННЯ

Національним антикорупційним бюро України Держфінмоніторингу про відсутність події (складу) кримінального правопорушення за результатами досудового розслідування щодо зупинення фінансових операцій

№ з/п

Інформація щодо зупинених фінансових операцій

Інформація щодо встановлення відсутності події кримінального правопорушення або відсутності у діянні складу кримінального правопорушення

дата листа Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансових операцій

номер листа Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансових операцій

номер(-и) рахунку(-ів), за яким(-и) зупинено фінансові операції

1

2

3

4

5

Додаток 6

до Порядку надання

Державною службою фінансового

моніторингу України Національному

антикорупційному бюро України

узагальнених (додаткових узагальнених)

матеріалів та отримання Державною

службою фінансового моніторингу

України інформації про хід їх розгляду

(абзац третій пункту 4 розділу V)

ІНФОРМУВАННЯ

Національним антикорупційним бюро України Держфінмоніторингу про накладення арешту на рахунки за результатами досудового розслідування щодо зупинення фінансових операцій

№ з/п

Вид інформації

Зміст інформації

1

2

3

1.

Інформація щодо зупинених фінансових операцій

1) дата листа Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансових операцій

2) номер листа Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансових операцій

3) номер(-и) рахунку(-ів), за яким(-и) зупинено фінансові операції

2.

Інформація щодо накладення арешту на рахунки

1) номер(-и) рахунку(-ів), на який(-і) накладено арешт

2) сума коштів, на яку накладено арешт

3) вид валюти рахунку, на який накладено арешт

4) дата винесення судом (слідчим суддею) ухвали, якою накладено арешт

5) номер ухвали, якою накладено арешт

6) найменування суду, яким винесено ухвалу про накладення арешту

7) дата реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань(далі - ЄРДР)

8) номер реєстрації кримінального провадження в ЄРДР

9) номер(-и) статті(-ей), за яким(-и) зареєстровано кримінальне провадження


Документи та файли

Сигнальний документ — f506289n139.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.05.2021 — 2021 р., № 39, стор. 242, стаття 2347, код акта 104841/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -