<<
>>

НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022

Документ актуальний на 09.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2022  № 55

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 лютого 2022 р.

за № 249/37585

Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа

{Із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства фінансів

№ 100 від 17.03.2022}

Відповідно до частини шостої статті 257 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1372/21684, що додаються.

2. Державній митній службі України протягом 15 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

3. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 100 від 17.03.2022}

5.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю.О. та Голову Державної митної служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України

Голова Державної регуляторної

служби України

В.о. Голови Державної митної служби України

О. Вискуб

О. Кучер

В. Демченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

08 лютого 2022 року № 55

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 лютого 2022 р.

за № 249/37585

ЗМІНИ

до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа

1. У розділі I:

1) в абзаці двадцятому пункту 2 слово «державної» виключити;

2) у пункті 3:

абзац третій підпункту 3.3 доповнити новими реченнями такого змісту: «При електронному декларуванні відомості, передбачені пунктами 4, 5 розділу II цього Порядку, які заповнюються в аркуші з позначенням «4/5» МД на паперовому носії під час перевезення, вносяться посадовою особою митного органу лише до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України (далі - ЄАІС Держмитслужби України). Внесення змін до відомостей, зазначених у МД при декларуванні, при цьому не здійснюється.»;

в абзаці п’ятому підпункту 3.6 друге речення виключити;

3) у підпункті 4.11 пункту 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4.11. У випадках, передбачених законодавством, допускається подання відомостей, що не зазначались у МД при декларуванні у зв’язку з відсутністю інформації, шляхом подання Декларантом підрозділу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, Реєстру номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документів (додаток 2 до Положення про митні декларації, далі - Реєстр).»;

в абзаці третьому слова «засвідченого електронним цифровим підписом» замінити словами «засвідченого із використанням електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа,»;

в абзаці четвертому слова «Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України (далі - ЄАІС Держмитслужби України)» замінити словами «ЄАІС Держмитслужби України»;

4) доповнити третє речення абзацу четвертого підпункту 5.1 пункту 5 після слів «При вивезенні товарів за періодичною або електронною МД» словами та цифрами «аркуші з позначенням «4/5» МД не застосовуються, а»;

5) абзац шостий підпункту 7.1 пункту 7 викласти в такій редакції:

«товарів, щодо яких декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, і які декларуються за тимчасовою митною декларацією;»;

6) у підпункті 7.2 пункту 7 цифри «100» замінити цифрами «150»;

7) у підпункті 7.3 пункту 7:

в абзаці третьому слова «(вивозяться за межі митної території України)» виключити;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;

доповнити абзац п’ятий після слів «до кількох попередніх або тимчасових» словом «, спрощених»;

8) доповнити пункт новим підпунктом 7.4 такого змісту:

«7.4. Одна попередня МД (крім випадку, визначеного абзацом третім підпункту 7.3 цього пункту, та попередньої МД для декларування консолідованих вантажів, що переміщуються через митні склади згідно з частиною третьою статті 124 Митного кодексу України та вільні митні зони комерційного типу) на товари, що переміщуються через митний кордон України автомобільним транспортом, або товари, що переміщуються через митний кордон України морським транспортом та переміщуються до митного органу, яким здійснюється їх митне оформлення, автомобільним транспортом, складається на партію товарів, що переміщується єдиним транспортним засобом.

Єдиним транспортним засобом вважається автотранспортний засіб (моторний транспортний засіб) разом із причепом (причепами) або напівпричепом (напівпричепами).».

2. У пункті 1 розділу II:

1) доповнити правила заповнення графи 2 після абзацу четвертого новими абзацами п’ятим, шостим такого змісту:

«При декларуванні товарів у митний режим вільної митної зони зазначаються відомості про особу, яка поміщує товари в митний режим вільної митної зони.

У разі переміщення експрес-перевізником з центральної (регіональної) сортувальної станції міжнародного експрес-відправлення в митному режимі реекспорту у графі зазначаються згідно з додатком до цього Порядку відомості про експрес-перевізника та адреса відповідної центральної (регіональної) сортувальної станції відправлення.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно абзацами сьомим-дев’ятим;

2) доповнити абзац четвертий правил заповнення графи 8 новим реченням такого змісту: «Якщо у митний режим вільної митної зони або митного складу поміщуються товари, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або іншим документом, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), у графі додатково вчиняється запис: «Див. доп.», а в доповненні наводяться відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).»;

3) доповнити абзац четвертий правил заповнення графи 9 новим реченням такого змісту: «При декларуванні товарів у митні режими митного складу, вільної митної зони зазначаються відомості про особу, яка поміщує товари в митний режим, а якщо товари переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або іншим документом, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), про резидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).»;

4) правила заповнення графи 12 викласти в такій редакції:

«Графа 12 «Відомості про вартість»

Графа заповнюється у разі сплати вивізного мита, необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.

У графі зазначається у валюті України сума наведених у графах 45 ЄАД і додаткових аркушів митних вартостей задекларованих товарів (або сума митних вартостей за ЄАД і аркушами специфікації).

Графа не заповнюється у спрощеній МД.»;

5) у правилах заповнення графи 14:

в абзаці першому слова та цифри «пунктами 1, 2, 4 додатка» замінити словом «додатком»;

в абзаці четвертому слова «ліцензії на провадження митної брокерської діяльності та дата її видачі» замінити словами «дозволу на провадження митної брокерської діяльності та дата його видачі»;

6) у правилах заповнення графи 18:

доповнити після абзацу одинадцятого новим абзацом дванадцятим такого змісту:

«при поміщенні товарів у митні режими безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони;».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим-вісімнадцятим;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«у періодичній, спрощеній МД, додатковій декларації на товари, переміщені через митний кордон України за періодичною, спрощеною МД;»;

7) доповнити правила заповнення графи 20 новим абзацом такого змісту: «Графа не заповнюється у спрощеній МД.»;

8) абзац чотирнадцятий правил заповнення графи 21 викласти в такій редакції:

«у періодичній та спрощеній МД;»;

9) в абзаці третьому правил заповнення графи 22 слова та цифри «у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129» замінити словами «зі змінами»;

10) доповнити правила заповнення графи 23 новим абзацом такого змісту: «Графа не заповнюється у спрощеній МД.»;

11) правила заповнення графи 24 викласти в такій редакції:

«Графа 24 «Характер угоди»

У лівому підрозділі графи зазначається код характеру договору (контракту) згідно з класифікатором характерів угод.

Якщо характеру договору (контракту) не визначено класифікатором характерів угод, у лівому підрозділі графи проставляється код згідно з класифікатором характерів угод, що відповідає позиції «Інше».

У правому підрозділі графи зазначається літерний код валюти розрахунку відповідно до класифікації валют. Якщо розрахунків у грошовій формі не передбачається, валюта розрахунку не внесена до класифікації валют або невідома, проставляється код «000».

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів у митний режим безмитної торгівлі;

у періодичній, спрощеній МД;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.»;

12) доповнити правила заповнення графи 25 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«Якщо на момент подання періодичної митної декларації декларант не володіє відомостями щодо способу вивезення товарів, а саме, чи прямуватиме товар у контейнері, у графі зазначається код відповідного виду транспорту без урахування наявності контейнера.».

У зв’язку з цим абзаци третій-п’ятий уважати відповідно абзацами четвертим-шостим;

13) у правилах заповнення графи 26:

доповнити після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«Якщо на момент подання періодичної митної декларації декларант не володіє відомостями щодо способу вивезення товарів, а саме, чи прямуватиме товар у контейнері, у графі зазначається код відповідного виду транспорту без урахування наявності контейнера.».

У зв’язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим;

доповнити після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«при поміщенні товарів у митні режими безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьомий уважати відповідно абзацами шостим-восьмим;

14) доповнити правила заповнення графи 27 новим абзацом такого змісту: «Графа не заповнюється в спрощеній МД.»;

15) правила заповнення графи 28 викласти в такій редакції:

«Графа 28 «Фінансові та банківські відомості»

У графі наводяться відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) окремими рядками відомості про уповноважений банк, що здійснює валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів особи, зазначеної у графі 9 МД, які передбачають розрахунки у грошовій формі, що здійснюються через цей банк:

код згідно з ЄДРПОУ уповноваженого банку;

найменування банку.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів при здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій, гуманітарної, технічної допомоги;

при переміщенні товарів за операціями в межах митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України відповідно до угоди (без передання права власності виконавцю);

при переміщенні товарів за односторонніми правочинами;

при поміщенні товарів у митний режим безмитної торгівлі;

у періодичній, спрощеній МД;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.»;

16) у правилах заповнення графи 31:

доповнити після абзацу другого новими абзацами третім-п’ятим такого змісту:

«товари, обсяги яких відображено в різних позиціях відповідної ліцензії або документа у разі, якщо ліцензію або документ видано на декілька товарів, у тому числі з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД;

товари, обсяги яких відображено в різних дозволах на переробку товарів за межами митної території України;

природний газ, ввезений на митну територію України трубопровідним транспортом для зберігання в газосховищах за різними МД, при вивезенні за її межі після такого зберігання;».

У зв’язку з цим абзаци третій-сорок третій вважати відповідно абзацами шостим-сорок шостим;

доповнити абзац одинадцятий після слів «віднесення його до коду згідно з УКТ ЗЕД» словами «та застосування ставок податків,»;

доповнити після абзацу тринадцятого новими абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«у спрощеній МД наводяться найменування товарів та звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар;».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий-сорок шостий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим-сорок сьомим;

17) у правилах заповнення графи 33:

в абзаці шостому слово «(експортне)» виключити;

доповнити після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

«у спрощеній МД;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-вісімнадцятим;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«при поміщенні товарів у митні режими митного складу, вільної митної зони.»;

18) у правилах заповнення графи 37:

доповнити абзац третій після слів «еквівалентних українських товарів,» словами «до ввезення на митну територію України іноземних товарів для переробки,»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Якщо до поміщення в митний режим переробки за межами митної території України українських товарів у митний режим імпорту оформлено продукти переробки, одержані з іноземних еквівалентних товарів, третьою та четвертою цифрами коду проставляється код митного режиму імпорту продуктів переробки, одержаних з іноземних еквівалентних товарів.»;

19) абзац п’ятий правил заповнення графи 38 викласти в такій редакції:

«Графа не заповнюється у спрощеній МД та при переміщенні електроенергії.»;

20) правила заповнення графи 40 викласти в такій редакції:

«Графа 40 «Загальна декларація / Попередній документ»

Графа заповнюється, якщо поданню МД передувало оформлення тимчасової, попередньої, періодичної, спрощеної МД, МД, за якою ці товари розміщувалися в останній митний режим, що передує заявленому, або іншого документа, який при оформленні товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замість МД.

У графі зазначаються відомості про відповідні попередні документи у формі коду з трьох складових, розділених знаком «/»:

код документа відповідно до класифікатора документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації (далі - класифікатор документів);

номер документа;

номер товару у відповідному документі (за наявності в такому документі нумерації товарів).

При реекспорті продуктів переробки, утворених унаслідок переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України, у наведеному вище порядку зазначаються відомості про МД, згідно з якою (якими) у митний режим переробки на митній території України поміщувались товари, використані для отримання цих продуктів переробки.

При реекспорті продуктів переробки, отриманих у результаті переробки на митній території України еквівалентних українських товарів, до поміщення в митний режим переробки відповідних іноземних товарів відомості про МД відповідно до митного режиму переробки на митній території України не зазначаються.

У разі поміщення в митний режим переробки за межами митної території України українських товарів після імпорту продуктів переробки, одержаних з іноземних еквівалентних товарів, у вищенаведеному порядку зазначаються відомості про МД відповідно до митного режиму імпорту на продукти переробки, одержані з еквівалентних іноземних товарів.»;

21) доповнити правила заповнення графи 41 після абзацу п’ятого новим абзацом шостим такого змісту:

«у спрощеній МД;».

У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

22) у правилах заповнення графи 44:

доповнити після абзацу тринадцятого новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«У разі подання МД із застосуванням спеціальних спрощень, наданих авторизованим економічним операторам, зазначаються відомості про дозволи на застосування таких спеціальних спрощень.».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий-двадцять третій вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим-двадцять четвертим;

в абзаці п’ятнадцятому слово «ліцензії» замінити словом «дозволи»;

абзаци двадцять перший-двадцять четвертий замінити двома новими абзацами двадцять першим та двадцять другим такого змісту:

«У разі переміщення експрес-перевізником з центральної (регіональної) сортувальної станції міжнародного експрес-відправлення в митному режимі реекспорту у графі зазначаються відомості про номерний товаросупровідний документ, який є договором на перевезення кожного окремого міжнародного експрес-відправлення, і рахунок або інший документ, що визначає вартість товару.

У графі також зазначаються у вигляді кодів відповідно до класифікатора документів відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України та інші передбачені частиною восьмою статті 257 Митного кодексу України відомості, необхідні для дотримання будь-яких особливих правил.»;

23) правила заповнення графи 45 викласти в такій редакції:

«Графа 45 «Коригування»

Графа заповнюється у разі сплати вивізного мита, необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.

У графі зазначається у валюті України митна вартість товару.

Графа не заповнюється у спрощеній МД.»;

24) доповнити абзац п’ятий правил заповнення графи 46 після слів «при декларуванні товарів за періодичною,» словом «спрощеною,»;

25) у правилах заповнення графи 47:

абзац перший викласти в такій редакції:

«Графа заповнюється у разі сплати вивізного мита, сплати ввізного мита на матеріали іншого походження, які були поміщені у митний режим переробки на митній території України, під час видачі сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR. 1 або оформлення декларацій інвойсів (походження) при реекспорті продуктів переробки у встановлених законодавством випадках, сплати плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі - плата), необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.»;

доповнити після абзацу дев’ятнадцятого новими абзацами двадцятим, двадцять першим такого змісту:

«При застосуванні механізму заборони повернення та звільнення від сплати ввізного мита під час видачі сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1 або оформлення декларацій інвойсів (походження) при реекспорті продуктів переробки зазначаються відомості про сплату ввізного мита за матеріали іншого походження, які було поміщено у митний режим переробки на митній території України.

Графа не заповнюється у спрощеній МД.».

У зв’язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять другим;

26) у правилах заповнення графи В:

в абзаці першому слова «вивізного мита» замінити словами «митних платежів»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«для осіб, які взяті на облік відповідно до статті 455 Митного кодексу України,- код згідно з ЄДРПОУ платника  юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи резидента або нерезидента, який має власний код згідно з ЄДРПОУ), або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону); для осіб, на яких не поширюються положення статті 455 Митного кодексу України щодо взяття на облік,- реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);»;

27) у правилах заповнення графи 50:

абзац другий викласти в такій редакції:

«У графі згідно з додатком до цього Порядку зазначаються відомості про перевізника товарів, задекларованих у МД, номер його телефону в міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора мобільного зв’язку) та відомості про фізичну особу, що приймає задекларовані товари до перевезення: прізвище, власне ім’я, серія та номер паспорта (для громадян нерезидентів: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), громадянство, реквізити паспортного документа або документа, що його замінює).»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«При переміщенні товарів залізничним транспортом, у несупроводжуваному багажі, вантажобагажі, міжнародних поштових та експрес-відправленнях, стаціонарними засобами транспортування відомості про фізичну особу, що приймає задекларовані товари до перевезення, не зазначаються.»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«при переміщенні товарів у ручній поклажі, супроводжуваному багажі;»;

28) правила заповнення графи 52 викласти в такій редакції:

«Графа 52 «Гарантія не дійсна для»

Графа заповнюється у разі необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.

У лівому підрозділі графи зазначається розмір гарантійної суми, що не підлягає поверненню (підлягає сплаті) у разі невиконання зобов’язання, забезпеченого фінансовою гарантією.

У спрощеній МД лівий підрозділ графи не заповнюється.

У правому підрозділі графи проставляється цифровий код згідно з класифікатором заходів гарантування заходу гарантування та виду фінансової гарантії, обраних Декларантом, або гарантія не надається.»;

29) абзаци третій-п’ятий правил заповнення графи 54 виключити.

3. У пункті 2 розділу II:

1) абзац сьомий правил заповнення графи 6 доповнити після слів «додатковій декларації» словами «на товари, випущені митним органом за періодичною МД або спрощеною МД,»;

2) правила заповнення графи 12 викласти в такій редакції:

«Графа 12 «Відомості про вартість»

Графа заповнюється у разі сплати митних платежів, необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.

У графі зазначається у валюті України сума наведених у графах 45 ЄАД і додаткових аркушів митних вартостей задекларованих товарів (або сума митних вартостей за ЄАД і аркушами специфікації).

Графа не заповнюється у спрощеній МД.»;

3) у правилах заповнення графи 14:

в абзаці першому слова та цифри «пунктами 1, 2, 4 додатка» замінити словом «додатком»;

в абзаці четвертому слова «ліцензії на провадження митної брокерської діяльності та дата її видачі» замінити словами «дозволу на провадження митної брокерської діяльності та дата його видачі»;

4) у правилах заповнення графи 18 абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«у попередній МД для ввезення, спрощеній, періодичній МД, додатковій декларації на товари, випущені митним органом за періодичною або спрощеною МД;»;

5) у правилах заповнення графи 20:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Графа не заповнюється:»;

доповнити після абзацу шостого двома новими абзацами такого змісту:

«у спрощеній МД;

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу.»;

6) абзац чотирнадцятий правил заповнення графи 21 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«при декларуванні товарів за періодичною, спрощеною МД;

при декларуванні товарів за попередньою МД для ввезення на товари, що переміщуються залізничним транспортом.»;

7) в абзаці восьмому правил заповнення графи 22 слова «гуманітарної допомоги,» виключити;

8) доповнити правила заповнення графи 23 після абзацу п’ятого двома новими абзацами шостим, сьомим такого змісту:

«у спрощеній МД;

у додатковій МД, що подається з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;

9) правила заповнення графи 24 викласти в такій редакції:

«Графа 24 «Характер угоди»

У лівому підрозділі графи зазначається код характеру договору (контракту) згідно з класифікатором характерів угод.

Якщо характеру договору (контракту) не визначено класифікатором характерів угод, у лівому підрозділі графи проставляється код згідно з класифікатором характерів угод, що відповідає позиції «Інше».

У правому підрозділі графи зазначається літерний код валюти розрахунку відповідно до класифікації валют. Якщо розрахунків у грошовій формі не передбачається, валюта розрахунку не внесена до класифікації валют або невідома, проставляється код «000».

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

у періодичній, спрощеній МД, попередній МД для ввезення.»;

10) правила заповнення графи 28 викласти в такій редакції:

«Графа 28 «Фінансові та банківські відомості»

У графі наводяться відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) окремими рядками відомості про уповноважений банк, що здійснює валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів особи, зазначеної в графі 9 МД, які передбачають розрахунки в грошовій формі, що здійснюються через цей банк:

код згідно з ЄДРПОУ уповноваженого банку;

найменування банку.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу, крім поміщення у зазначені митні режими товарів, ввезених на митну територію України згідно із зовнішньоекономічним договором купівлі-продажу, стороною якого є резидент;

при переміщенні товарів при здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій, гуманітарної, технічної допомоги;

при переміщенні товарів за операціями в межах митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України відповідно до угоди (без передання права власності виконавцю);

при переміщенні товарів за односторонніми правочинами;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

у періодичній МД, попередній МД для ввезення.»;

11) у правилах заповнення графи 31:

доповнити після абзацу четвертого новими трьома абзацами п’ятим-сьомим такого змісту:

«товари, обсяги яких відображено в різних позиціях відповідної ліцензії або документа у разі, якщо ліцензію або документ видано на декілька товарів, у тому числі з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД;

товари, обсяги яких відображено в різних дозволах на переробку товарів на митній території України;

природний газ, ввезений на митну територію України трубопровідним транспортом для зберігання в газосховищах за різними МД, при зміні митного режиму після такого зберігання;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-п’ятдесят перший вважати відповідно абзацами восьмим-п’ятдесят четвертим;

доповнити абзац чотирнадцятий після слів «віднесення його до коду згідно з УКТ ЗЕД» словами «та застосування ставок податків,»;

доповнити після абзацу шістнадцятого новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

«у спрощеній МД зазначаються найменування товарів та звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар;».

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий-п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим-п’ятдесят п’ятим;

доповнити після абзацу двадцять першого новим абзацом двадцять другим такого змісту:

«для товарів, що переміщуються в крижаній глазурі чи разом із розсолом (тузлуком, маринадом тощо) в упаковці, яка не підпадає під визначення первинної тари (упаковки), зазначаються відомості про підхід до визначення значення ваги нетто у графі 38 МД у формі запису відповідно «чиста вага» або «вага з урахуванням (без урахування) ваги крижаної глазурі, тузлука, маринаду тощо;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять другий-п’ятдесят п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять третім-п’ятдесят шостим;

доповнити після абзацу тридцять третього двома новими абзацами тридцять четвертим, тридцять п’ятим такого змісту:

«кількість товару в одиниці виміру, що застосовується для визначення бази оподаткування акцизним податком у разі, якщо на товар установлено специфічну ставку акцизного податку в грошовому розмірі на одиницю вимірювання кількості товару або комбіновану ставку зі специфічною складовою в грошовому розмірі на одиницю вимірювання кількості товару та як одиниця виміру бази оподаткування використовується одиниця, відмінна від основної або додаткової одиниці вимірювання товару, передбачених УКТ ЗЕД, кількість підакцизного товару, якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукція) та інші види продукції та для цілей оподаткування товару акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції), та код відповідної одиниці виміру;

для товарів, щодо яких класифікатором окремих товарів, при декларуванні яких застосовуються додаткові одиниці виміру, визначено додаткову одиницю виміру,- кількість товару у відповідній одиниці виміру та код такої одиниці виміру;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять четвертий-п’ятдесят шостий вважати відповідно абзацами тридцять шостим-п’ятдесят восьмим;

12) у правилах заповнення графи 33:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«У тимчасовій МД на товари, якщо декларант не володіє точними відомостями про код товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або митним органом здійснено взяття проб (зразків) товарів чи прийнято рішення про застосування інших заходів контролю, які потребують додаткової інформації, спеціальних знань тощо, результати яких можуть вплинути на класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД, у графі зазначається код згідно з УКТ ЗЕД з тих кодів, у яких може класифікуватись товар та для якого суму митних платежів обчислено виходячи з найбільших ставок митних платежів.»;

доповнити після абзацу дванадцятого новим абзацом тринадцятим такого змісту:

«у спрощеній МД;».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий-двадцять перший вважати відповідно чотирнадцятим-двадцять другим;

в абзаці двадцять другому слова «вивезення такого товару за межі митної території» замінити словами «ввезення такого товару на митну територію»;

13) у правилах заповнення графи 37:

доповнити абзац третій після слів «еквівалентних іноземних товарів» словами «до поміщення в митний режим переробки за межами митної території України українських товарів»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Якщо при поміщенні в митний режим переробки на митній території України іноземних товарів у митний режим реекспорту оформлені продукти переробки, одержані з українських еквівалентних товарів, третьою і четвертою цифрами коду проставляється код митного режиму реекспорту продуктів переробки, одержаних з українських еквівалентних товарів.»;

14) правила заповнення графи 40 викласти в такій редакції:

«Графа 40 «Загальна декларація / Попередній документ»

Графа заповнюється, якщо поданню МД передувало оформлення тимчасової, попередньої, періодичної, спрощеної МД, МД, за якою ці товари розміщувалися в останній митний режим, що передує заявленому, або іншого документа, який при оформленні товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замість МД.

У графі зазначаються відомості про відповідні попередні документи у формі коду з трьох складових, розділених знаком «/»:

код документа відповідно до класифікатора документів;

номер документа;

номер товару у відповідному документі (за наявності в такому документі нумерації товарів).

При імпорті продуктів переробки, утворених унаслідок переробки товарів у митному режимі переробки за межами митної території України, у наведеному вище порядку зазначаються відомості про МД, згідно з якою (якими) у митний режим переробки за межами митної території України поміщувались товари, використані для отримання цих продуктів переробки.

При імпорті продуктів переробки, отриманих у результаті переробки за межами митної території України еквівалентних іноземних товарів, до поміщення в митний режим переробки за межами митної території України відповідних українських товарів, відомості про МД відповідно до митного режиму переробки за межами митної території України не вносяться.

У разі поміщення за операціями в митний режим переробки на митній території України іноземних товарів після реекспорту продуктів переробки, одержаних з українських еквівалентних товарів, у наведеному вище порядку зазначаються відомості про МД відповідно до митного режиму реекспорту на продукти переробки, одержані з еквівалентних українських товарів.»;

15) доповнити правила заповнення графи 41 після абзацу п’ятого новим абзацом шостим такого змісту:

«у спрощеній МД;».

У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

16) в абзаці п’ятому правил заповнення графи 42 слова «гуманітарної допомоги,» виключити;

17) доповнити правила заповнення графи 43 новим абзацом такого змісту:

«Графа не заповнюється у спрощеній МД.»;

18) у правилах заповнення графи 44:

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий-двадцять перший вважати відповідно абзацами сьомим-двадцятим;

доповнити після абзацу тринадцятого новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«У разі подання МД із застосуванням спеціальних спрощень, наданих авторизованим економічним операторам, зазначаються відомості про дозволи на застосування таких спеціальних спрощень.».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий-двадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим-двадцять першим;

в абзаці п’ятнадцятому слово «ліцензії» замінити словом «дозволи»;

абзаци вісімнадцятий-двадцять перший замінити двома новими абзацами вісімнадцятим та дев’ятнадцятим такого змісту:

«У додатковій митній декларації, що подається з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами у разі, якщо частина тимчасово ввезених товарів була реекспортована або поміщена в інший митний режим, зазначаються відомості про МД, за якою (якими) такі товари були реекспортовані або поміщені в інший митний режим.

У графі також зазначаються у вигляді кодів відповідно до класифікатора документів відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України, відомості про підхід до визначення значення ваги нетто у графі 38 МД та інші передбачені частиною восьмою статті 257 Митного кодексу України відомості, необхідні для дотримання будь-яких особливих правил.»;

19) правила заповнення графи 45 викласти в такій редакції:

«Графа 45 «Коригування»

Графа заповнюється у разі сплати митних платежів, необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.

У графі зазначається у валюті України митна вартість товару, визначена Декларантом самостійно, у тому числі за результатами консультацій з митним органом.

У додатковій МД, що подається з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами, зазначаються відомості про митну вартість товарів, визначену на дату поміщення таких товарів у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами.

У разі переміщення через митний кордон товарів як носіїв результатів виконаних робіт у графі зазначається митна вартість таких носіїв без урахування вартості інформації, що на них розміщена.

Якщо МД заповнюється на декілька товарів, при обчисленні митної вартості відповідні витрати розподіляються між товарами у МД у порядку, що використовується при заповненні декларації митної вартості.

Графа не заповнюється у спрощеній МД.»;

20) доповнити абзац п’ятий правил заповнення графи 46 після слів «при декларуванні товарів за періодичною,» словом «спрощеною,»;

21) у правилах заповнення графи 47:

абзаци перший, другий викласти в такій редакції:

«Графа заповнюється у разі сплати митних платежів, плати, необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.

У графі наводяться відомості про нарахування митних платежів. Якщо за МД нараховується та справляється плата, відомості про її нарахування наводяться у цій графі ЄАД.»;

абзац шістнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий-сорок четвертий вважати відповідно абзацами шістнадцятим-сорок третім;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

«У тимчасовій МД на товари, якщо декларант не володіє точними відомостями про код товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або митним органом здійснено взяття проб (зразків) товарів чи прийнято рішення про застосування інших заходів контролю, які потребують додаткової інформації, спеціальних знань тощо, результати яких можуть вплинути на класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД, у графі зазначаються відомості про нарахування митних платежів за ставками, визначеними для коду товарів, зазначеного в графі 33 МД. Якщо результати досліджень та/або інших заходів контролю можуть вплинути на застосування податкових пільг, митні платежі нараховуються без урахування таких пільг. У разі коли на момент декларування товарів за тимчасовою митною декларацією підтверджується країна походження товару, що відповідно до міжнародної угоди передбачає право на застосування тарифної преференції, найбільша ставка мита має визначатись відповідно до такої угоди. У разі відсутності документів про походження товарів, передбачених статтею 43 Митного кодексу України або міжнародними договорами України, застосовується найбільша повна ставка Митного тарифу України.»;

в абзаці двадцять п’ятому слова «та єдиного збору» виключити;

доповнити після абзацу тридцять третього вісімнадцятьма новими абзацами тридцять четвертим-п’ятдесят першим такого змісту:

«У разі коли декларант або уповноважена ним особа подає митному органу тимчасову МД, проте не надає митному органу точних відомостей, зокрема, про характер, найменування, кількість, країну походження, митну вартість та код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД, унаслідок чого неможливо точно визначити суму митних платежів, що підлягають сплаті, відображення сум митних платежів здійснюється окремими рядками, а саме:

сума кожного виду надходжень, розрахована виходячи з найбільшої величини ставки податку, вартості та/або кількості товарів, що можуть бути визначені на підставі наявних відомостей;

митні платежі, що підлягають сплаті до державного бюджету, нараховані згідно з митною вартістю товару, визначеною декларантом або уповноваженою ним особою, та за найбільшою ставкою з тих, під які може підпадати товар;

гарантійна сума, яка розраховується як різниця між першим та другим рядками, на яку надається гарантія.

При митному оформленні товарів у митному режимі імпорту з наданням розстрочення сплати податку на додану вартість відображення сум податку на додану вартість здійснюється окремими рядками, а саме:

1) при першому поданні МД з наданням розстрочення:

нарахування загальної суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті при поміщенні відповідних товарів у митний режим імпорту;

нарахування щомісячної суми платежу;

нарахування різниці між загальною сумою податку на додану вартість та щомісячною сумою платежу, сплата якої забезпечується шляхом надання гарантій відповідно до розділу X Митного кодексу України;

2) при щомісячному поданні додаткової МД зі сплатою розстроченого платежу:

нарахування загальної суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті при поміщенні відповідних товарів у митний режим імпорту;

нарахування суми податку на додану вартість, сплаченої рівними частинами в порядку розстрочення раніше;

нарахування щомісячної суми платежу;

нарахування різниці між загальною сумою податку на додану вартість та значеннями щомісячної суми платежу та сплаченої рівними частинами в порядку розстрочення раніше, сплата якої забезпечується шляхом надання гарантій відповідно до розділу X Митного кодексу України.

У додатковій МД, що подається з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, відображення сум митних платежів здійснюється окремими рядками, а саме:

митні платежі, які підлягали б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розраховані на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування;

митні платежі, сплачені у зв’язку з наданням умовного часткового звільнення за строк перебування товарів у митному режимі тимчасового ввезення;

митні платежі, які підлягають сплаті до держбюджету за такою декларацією, розраховані з урахуванням строку, на який продовжено тимчасове ввезення.».

У зв’язку з цим абзаци тридцять четвертий-сорок третій вважати відповідно абзацами п’ятдесят другим-шістдесят першим;

22) у правилах заповнення графи В:

в абзаці першому слова «та/або сплати єдиного збору» виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«для осіб, взятих на облік відповідно до статті 455 Митного кодексу України,- код згідно з ЄДРПОУ платника - юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи резидента або нерезидента, який має власний код згідно з ЄДРПОУ), або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону); для осіб, на яких не поширюються положення статті 455 Митного кодексу України щодо взяття на облік,- реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);»;

доповнити після абзацу сьомого трьома новими абзацами восьмим-десятим такого змісту:

«У МД, заповненій у звичайному порядку, попередній МД, яка містить всю необхідну для випуску товарів інформацію, додатковій МД на товари, що переміщуються підприємствами:

у разі сплати сум податку на додану вартість, а також у разі повернення сум податку на додану вартість при оформленні додаткової МД додатково зазначаються відомості про податковий номер особи, якій відповідна сплачена сума може бути віднесена на податковий кредит з податку на додану вартість або з рахунку якої в системі електронного адміністрування податку на додану вартість віднімаються суми податку на додану вартість, що підлягають поверненню.

На паперовому примірнику МД зазначені вище відомості відображаються в графі у рядку, в якому зазначено відомості про сплату податку на додану вартість додатково у квадратних дужках.».

У зв’язку з цим абзаци восьмий-десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-тринадцятим;

в абзаці одинадцятому слова «, єдиного збору» виключити;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«Якщо відомості про нарахування плати в графі 47 МД зазначає посадова особа митного органу, до графи В МД відомості про цю плату також заносить посадова особа митного органу.»;

23) правила заповнення графи 52 викласти в такій редакції:

«Графа 52 «Гарантія не дійсна для»

Графа заповнюється у разі необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.

У лівому підрозділі графи зазначається розмір гарантійної суми, що не підлягає поверненню (підлягає сплаті) у разі невиконання зобов’язання, забезпеченого фінансовою гарантією.

У спрощеній МД лівий підрозділ графи не заповнюється.

У правому підрозділі графи проставляється цифровий код згідно з класифікатором заходів гарантування заходу гарантування та виду фінансової гарантії, обраних Декларантом, або гарантія не надається.

При заповненні попередньої МД, яка містить усю необхідну для випуску товарів інформацію, зазначаються у встановленому порядку відомості про гарантійну суму, що набуває статусу грошової застави з моменту пропуску товарів на митну територію України до моменту прийняття відповідного рішення згідно з частиною п’ятою статті 259 Митного кодексу України, а також у разі прийняття рішення про пред’явлення митному органу товарів, задекларованих за цією попередньою МД.»;

24) абзаци третій-п’ятий правил заповнення графи 54 виключити.

4. У пункті 3 розділу II:

1) доповнити правила заповнення графи 2 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«У разі переміщення вантажу експрес-перевізника з центральної сортувальної станції до регіональної сортувальної станції або з регіональної сортувальної станції до центральної сортувальної станції зазначаються згідно з додатком до цього Порядку відомості про експрес-перевізника та адреса відповідної центральної (регіональної) сортувальної станції відправлення.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) доповнити правила заповнення графи 8 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«У разі переміщення вантажу експрес-перевізника з центральної сортувальної станції до регіональної сортувальної станції або з регіональної сортувальної станції до центральної сортувальної станції зазначаються згідно з додатком до цього Порядку відомості про експрес-перевізника та адреса відповідної центральної (регіональної) сортувальної станції відправлення.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

3) у правилах заповнення графи 12 абзац перший викласти в такій редакції:

«Графа заповнюється у разі необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.»;

4) у правилах заповнення графи 14:

в абзаці першому слова та цифри «пунктами 1, 2, 4 додатка» замінити словом «додатком»;

в абзаці четвертому слова «ліцензії на провадження митної брокерської діяльності та дата її видачі» замінити словами «дозволу на провадження митної брокерської діяльності та дата його видачі»;

5) абзац перший правил заповнення графи 22 викласти в такій редакції:

«Графа заповнюється у разі необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.»;

6) доповнити абзац другий правил заповнення графи 31 після слів та цифр «у кількості знаків, визначеній правилами заповнення графи 33 МД,» словами «а також застосування ставок податків»;

7) у правилах заповнення графи 33 абзац шостий викласти в такій редакції:

«9903» - у разі переміщення внутрішнім транзитом вантажу експрес-перевізника товарів у міжнародних експрес-відправленнях з центральної сортувальної станції до регіональної сортувальної станції або з регіональної сортувальної станції до центральної сортувальної станції;»;

8) правила заповнення графи 40 викласти в такій редакції:

«Графа 40 «Загальна декларація / Попередній документ»

Графа заповнюється, якщо поданню МД передувало оформлення тимчасової, попередньої, періодичної МД, МД, за якою ці товари розміщувалися в останній митний режим, що передує заявленому, або іншого документа, який при оформленні товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замість МД.

У графі зазначаються відомості про відповідні попередні документи у формі коду з трьох складових, розділених знаком «/»:

код документа відповідно до класифікатора документів;

номер документа;

номер товару у відповідному документі (за наявності в такому документі нумерації товарів).»;

9) абзац перший правил заповнення графи 42 викласти в такій редакції:

«Графа заповнюється у разі необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.»;

10) у правилах заповнення графи 44:

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий-двадцятий вважати відповідно абзацами шостим-дев’ятнадцятим;

в абзаці тринадцятому слово «ліцензії» замінити словом «дозволи»;

доповнити після абзацу тринадцятого двома новими абзацами чотирнадцятим, п’ятнадцятим такого змісту:

«У разі подання МД із застосуванням спеціальних спрощень, наданих авторизованим економічним операторам, зазначаються відомості про дозволи на застосування таких спеціальних спрощень.

При переміщенні міжнародних експрес-відправлень у графі зазначаються відомості про номерний товаросупровідний документ, який є договором на перевезення кожного окремого міжнародного експрес-відправлення, і рахунок або інший документ, що визначає вартість товару.».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий-дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим-двадцять першим;

абзаци вісімнадцятий-двадцять перший замінити новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

«У графі також зазначаються у вигляді кодів відповідно до класифікатора документів відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України та інші передбачені частиною восьмою статті 257 Митного кодексу України відомості, необхідні для дотримання будь-яких особливих правил.»;

11) абзац перший правил заповнення графи 45 викласти в такій редакції:

«Графа заповнюється у разі необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.»;

12) у правилах заповнення графи 47:

абзаци перший, другий викласти в такій редакції:

«Графа заповнюється у разі сплати за МД плати, необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.

У графі наводяться відомості про нарахування митних платежів. Якщо за МД нараховується та справляється плата, відомості про її нарахування наводяться у цій графі основного аркуша МД.»;

абзаци тринадцятий, двадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий-дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим-вісімнадцятим, абзаци двадцять перший-двадцять четвертий - відповідно абзацами дев’ятнадцятим-двадцять другим;

в абзаці двадцять першому слова «та єдиного збору» виключити;

13) у правилах заповнення графи В:

в абзаці першому слова «сплати єдиного збору та/або» виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«для осіб, взятих на облік відповідно до статті 455 Митного кодексу України,- код згідно з ЄДРПОУ платника - юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи резидента або нерезидента, який має власний код згідно з ЄДРПОУ), або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону); для осіб, на яких не поширюються положення статті 455 Митного кодексу України щодо взяття на облік,-з реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);»;

в абзаці сьомому слова «єдиного збору та/або» виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Якщо відомості про нарахування плати в графі 47 МД зазначає посадова особа митного органу, до графи В МД відомості про цю плату також заносить посадова особа митного органу.»;

14) у правилах заповнення графи 50:

абзац перший викласти в такій редакції:

«У графі згідно з додатком до цього Порядку зазначаються відомості про перевізника товарів, задекларованих у МД, номер його телефону в міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора мобільного зв’язку) та відомості про фізичну особу, що приймає задекларовані товари до перевезення: прізвище, власне ім’я, серія та номер паспорта (для громадян нерезидентів: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), громадянство, реквізити паспортного документа або документа, що його замінює).»;

доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«При переміщенні товарів залізничним транспортом, стаціонарними засобами транспортування відомості про фізичну особу, що приймає задекларовані товари до перевезення, не зазначаються.».

У зв’язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п’ятим;

15) правила заповнення графи 52 викласти в такій редакції:

«Графа 52 «Гарантія не дійсна для»

Графа заповнюється у разі необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, а також у разі ненадання фінансової гарантії, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро.

У лівому підрозділі графи зазначається розмір гарантійної суми, що не підлягає поверненню (підлягає сплаті) у разі невиконання зобов’язання, забезпеченого фінансовою гарантією.

У правому підрозділі графи проставляється цифровий код згідно з класифікатором заходів гарантування заходу гарантування та виду фінансової гарантії, обраних Декларантом, або гарантія не надається.»;

16) абзаци третій-п’ятий правил заповнення графи 54 виключити.

5. У пункті 4 розділу II:

1) правила заповнення графи А викласти в такій редакції:

«Графа A «Митний орган відправлення/експорту/призначення»

У першому рядку графи автоматизованою системою митного оформлення (далі - АСМО) чи посадовою особою підрозділу митного оформлення митного органу, якому подана МД, проставляється 18-значний реєстраційний номер МД, що формується за такою схемою:

«PPUAММММММНННННННК», де

«РР» - останні 2 цифри року, в якому прийнято МД;

«UAММММММ» - код згідно з Класифікатором митних органів підрозділу митного оформлення, яким прийнято МД;

«ННННННН» - 7-значна цифрова (цифрово-літерна) складова реєстраційного номера МД, що не повинна повторюватись для відповідного восьмизначного коду підрозділу митного оформлення протягом календарного року. Для МД, оформлених у період виходу з ладу АСМО, першим знаком проставляється «8». У разі реорганізації структурних підрозділів митниць новоствореними структурними підрозділами, що використовуватимуть коди, які були закріплені за підрозділами, попередньо розташованими за відповідними адресами, забезпечується використання порядкових номерів з діапазону, що виключає повторення використаних номерів;

«К» - контрольний символ.

У МД на паперовому носії в ЄАД під реєстраційним номером названою посадовою особою також проставляються дата та час подання декларації, її прізвище та підпис.

Реєстраційний номер МД проставляється також у правому верхньому куті кожного аркуша доповнення та специфікації.

Частину коду «PPUAММММММ» може зазначати особа, яка склала МД.

В електронній МД у нижній частині графи за допомогою програмного забезпечення особи, яка склала МД, додатково вчиняється запис: «Електронне декларування».»;

2) правила заповнення графи С викласти в такій редакції:

«Графа C «Митний орган відправлення»

Графа заповнюється в ЄАД.

При ввезенні транспортних засобів на митну територію України з наданням пільг з оподаткування у разі наявності обмежень щодо передавання транспортного засобу його власником у володіння та/або користування, та/або розпорядження іншим громадянам чи підприємствам без сплати належних митних платежів у вільному місці графи вчиняється запис:

«Обмеження щодо використання транспортного засобу:» із зазначенням конкретного обмеження, встановленого законодавством України, зокрема:

«Не може використовуватись для цілей підприємницької діяльності в Україні»;

«Не може бути розкомплектований чи переданий у володіння, користування або розпорядження іншим особам»;

«Тимчасовий облік до «_____» та зазначається кінцева дата тимчасового обліку транспортного засобу в державних реєстраційних органах України;

інші обмеження (зазначаються обмеження та реквізити нормативно-правового акта, відповідно до якого встановлюється таке обмеження).

Якщо в МД декларуються декілька товарів, перед зазначеним записом додатково вчиняється запис: «Товар №» і зазначається номер товару, якого стосується такий запис.

У МД на паперовому носії запис засвідчується підписом посадової особи митного органу та скріплюється відбитком її особистої номерної печатки.»;

3) у правилах заповнення графи D/J:

доповнити після абзацу дев’ятого новим абзацом десятим такого змісту:

«У разі застосування спеціального спрощення у вигляді самостійного накладення пломб спеціального типу, якщо розміщення товарів у митний режим передбачає накладення митного забезпечення у вигляді пломб, у полі «Накладення пломби» зазначаються відомості про кількість та ідентифікаційні відомості накладених пломб;».

У зв’язку з цим абзаци десятий-двадцять восьмий вважати відповідно абзацами одинадцятим-двадцять дев’ятим;

абзац двадцять перший доповнити після слова «тимчасовій» словом «, спрощеній»;

абзац двадцять четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий-двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим-двадцять восьмим;

6. У пункті 5 розділу II у правилах заповнення графи 55:

доповнити абзац перший після слів «Графа заповнюється» словами та цифрами «в аркушах з позначенням «4/5» МД»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«При електронному декларуванні відомості, передбачені правилами заповнення цієї графи, вносить посадова особа митного органу до ЄАІС Держмитслужби України.».

7. У Порядку наведення відомостей про осіб, наведеному в додатку до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа:

1) в абзаці першому пункту 1 слова «Класифікації країн світу» замінити словами «Переліку кодів країн світу для статистичних цілей»;

2) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«Для громадян-резидентів, у тому числі фізичних осіб - підприємців, зазначаються власне ім’я, прізвище, серія (за наявності) та номер паспорта.»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У лівому нижньому куті графи проставляється:

для осіб, стосовно яких статтею 455 Митного кодексу України встановлено вимогу про перебування на обліку осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи,- обліковий номер особи;

для осіб, стосовно яких відсутні вимоги про перебування на такому обліку,- відомості не зазначаються.».

Директор Департаменту

митної політики

О. Москаленко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.03.2022 — 2022 р., № 20, стор. 45, стаття 1074, код акта 110304/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 5 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 13.01.2023 № 23 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6". Мінфін України. 2023 рікк
 3. до. Мінфін України. 2023 рікк
 4. заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів. Мінфін України. 2023 рікк
 5. заповнення митної декларації М-16. Мінфін України. 2023 рікк
 6. визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій. Мінфін України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 04.01.2023 № 6 "Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 02.01.2023 № 1 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430". Мінфін України. 2023 рікк
 9. НАКАЗ від 02.01.2023 № 2 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 431". Мінфін України. 2023 рікк
 10. НАКАЗ від 17.01.2023 № 26 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463". Мінфін України. 2023 рікк
 11. НАКАЗ від 19.01.2023 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 468". Мінфін України. 2023 рікк
 12. НАКАЗ від 23.01.2023 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 13. НАКАЗ від 30.01.2023 № 45 "Про внесення змін до Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
 14. НАКАЗ від 26.01.2023 № 43 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 06 січня 2023 року № 10". Мінфін України. 2023 рікк
 15. НАКАЗ від 09.01.2023 № 11 "Про затвердження Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
 16. НАКАЗ від 06.01.2023 № 10 "Про внесення зміни у додаток до Порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів". Мінфін України. 2023 рікк
 17. НАКАЗ від 02.02.2023 № 57 "Про внесення змін до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2023 № 18 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2023 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів Україні від 26 січня 2023 року № 41". Мінфін України. 2023 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2023 № 41 "Про особливості складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік". Мінфін України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -