>>

НАКАЗ від 13.04.2023 № 190 "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання". Мінфін України. 2023

Документ актуальний на 25.05.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2023  № 190

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 травня 2023 р.

за № 718/39774

Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання, що додається.

2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д.В.

В.о. Міністра

Д. Улютін

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова правління Пенсійного фонду України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної міграційної служби України

В.о. Голови

Державної податкової служби України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Урядовий Уповноважений

з прав осіб з інвалідністю

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова Громадської організації

«Всеукраїнська організація

«Союз осіб з інвалідністю України»

Голова виконавчого комітету

Всеукраїнської спілки громадських організацій

«Конфедерація громадських організацій

інвалідів України»

Генеральний Секретар Громадської спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна Асамблея

людей з інвалідністю України»

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України

О.

Жолнович

Є. Капінус

І. Клименко

Н. Науменко

Т. Кірієнко

Д. Лубінець

Т. Баранцова

Г. Осовий

Р. Іллічов

В.В. Назаренко

В.В. Карпенко

В. Назаренко

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

13 квітня 2023 року № 190

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 травня 2023 р.

за № 718/39774

МЕТОДИКА

верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання

І. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо здійснення верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

2. Терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

3. Цю Методику розроблено з урахуванням нормативно-правових актів, що діють у сфері правового регулювання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання і проведення верифікації.

II. Верифікація пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання

1. Верифікація пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання здійснюється шляхом порівняння даних Пенсійного фонду України щодо реципієнтів, їх законних представників та інформації суб’єктів надання інформації.

Дані про реципієнтів та/або їх законних представників Пенсійний фонд України формує з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

2. Порядок та умови обміну інформацією, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації, крім банків, визначаються органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Електронна інформаційна взаємодія між електронними інформаційними ресурсами суб’єктів надання інформації та органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, крім інформації з обмеженим доступом, здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, інформаційний обмін може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи у порядку, встановленому законодавством.

Електронна інформаційна взаємодія між електронними інформаційними ресурсами органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що є суб’єктами єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (далі - ЄІС МВС), здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» та/або ЄІС МВС.

Дані, отримані від Міністерства внутрішніх справ України, є інформацією функціональних підсистем ЄІС МВС.

3. Для здійснення верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання використовується інформація з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб’єкти надання інформації, у тому числі інформація з обмеженим доступом, зокрема з:

Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, володільцем якого є Державна податкова служба України (щодо достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків);

Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба України (щодо дійсності паспортів громадянина України, документів, що підтверджують право на постійне проживання в Україні; відомостей про серію (за наявності), номер, дату видачі паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав (номер, дату видачі паспорта громадянина України у формі картки та код уповноваженого суб’єкта, що його видав), а для іноземців та осіб без громадянства - реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні; унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі);

централізованого банку даних з проблем інвалідності, держателем якого є Міністерство соціальної політики України (щодо групи інвалідності, категорії інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність);

Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо народження, смерті фізичної особи).

4. Для здійснення верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання використовується зазначена інформація за умови проходження перевірки інформаційного файлу на відповідність вимогам порядків обміну інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації.

5. Верифікація пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання відбувається за такими етапами:

1) перевірка дотримання вимог, визначених договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації (далі - валідація), щодо персональних даних реципієнтів та/або їх законних представників.

Об’єктом валідації даних про реципієнтів та/або їх законних представників є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства - реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

Під час валідації персональних даних про реципієнтів та/або їх законних представників здійснюється перевірка наданої Пенсійним фондом України інформації щодо повноти та відповідності даних стосовно об’єктів перевірки, зазначених у цьому підпункті, затвердженому/встановленому формату (шаблону) або структурі, що визначені договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації;

2) перевірка достовірності персональних даних про реципієнтів та/або їх законних представників.

Об’єктом перевірки даних про реципієнтів та/або їх законних представників є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства - реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні;

серія та номер свідоцтва про народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією, отриманою від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом та/або його законним представником, а саме щодо:

серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, реквізитів паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземців та осіб без громадянства), згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав);

серії та номера свідоцтва про народження згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) згідно з даними такого реєстру;

перевірка правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

Об’єктом перевірки даних про реципієнтів та/або їх законних представників щодо правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання є відомості стосовно:

смерті реципієнта та/або його законного представника;

групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність.

Перевірка об’єктів здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом та/або його законним представником, а саме щодо:

смерті реципієнта та/або його законного представника згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність, згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Директор

Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи

Ю. Конюшенко

Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання

Наказ; Мінфін України від 13.04.2023 № 190

Редакція від 23.05.2023, підстава — z0779-23

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0718-23

Законодавство України

станом на 25.05.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.05.2023 — 2023 р., № 49, стор. 161, стаття 2745, код акта 118327/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 5 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 13.01.2023 № 23 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6". Мінфін України. 2023 рікк
 3. до. Мінфін України. 2023 рікк
 4. заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів. Мінфін України. 2023 рікк
 5. заповнення митної декларації М-16. Мінфін України. 2023 рікк
 6. визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій. Мінфін України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 04.01.2023 № 6 "Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 02.01.2023 № 1 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430". Мінфін України. 2023 рікк
 9. НАКАЗ від 02.01.2023 № 2 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 431". Мінфін України. 2023 рікк
 10. НАКАЗ від 17.01.2023 № 26 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463". Мінфін України. 2023 рікк
 11. НАКАЗ від 19.01.2023 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 468". Мінфін України. 2023 рікк
 12. НАКАЗ від 23.01.2023 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 13. НАКАЗ від 30.01.2023 № 45 "Про внесення змін до Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
 14. НАКАЗ від 26.01.2023 № 43 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 06 січня 2023 року № 10". Мінфін України. 2023 рікк
 15. НАКАЗ від 09.01.2023 № 11 "Про затвердження Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
 16. НАКАЗ від 06.01.2023 № 10 "Про внесення зміни у додаток до Порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів". Мінфін України. 2023 рікк
 17. НАКАЗ від 02.02.2023 № 57 "Про внесення змін до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2023 № 18 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2023 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів Україні від 26 січня 2023 року № 41". Мінфін України. 2023 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2023 № 41 "Про особливості складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік". Мінфін України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -