<<
>>

НАКАЗ від 13.07.2017 № 629 "Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» та Вимог до його (її) складення". Мінфін України. 2017

Документ актуальний на 01.09.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2017  № 629

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 липня 2017 р.

за № 931/30799

Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» та Вимог до його (її) складення

Відповідно до підпункту 39.5.2.17 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України та пункту 5 розділу ІІ Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі,  що додаються:

форму акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»;

Вимоги до складення акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 912 «Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1396/27841.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о.

Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

М.В. Продан


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

13.07.2017 № 629

АКТ (ДОВІДКА)

про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»

В. о. директора

Департаменту податкової

політики

В.П. Овчаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

13.07.2017 № 629

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 липня 2017 р.

за № 931/30799

ВИМОГИ

до складення акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до положень підпункту 39.5.2.17 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс) для застосування посадовими особами контролюючих органів при оформленні результатів документальних перевірок платників податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» (далі - перевірка).

2. Якщо за результатами перевірки виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, що відповідають принципу «витягнутої руки» (виявлено відхилення ціни, застосованої в контрольованій операції, від звичайної ціни - для контрольованих операцій, здійснених у 2013-2014 роках), що призвело до неправильного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження суми податку, складається акт перевірки, у разі відсутності таких порушень складається довідка.

3. Акт (довідка) про результати перевірки складається на паперовому носії державною мовою і має наскрізну нумерацію сторінок.

Титульний аркуш акта (довідки) про результати перевірки друкується на номерному бланку контролюючого органу для складання актів документальних перевірок.

4. В акті (довідці) про результати перевірки не допускаються виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

5. У разі необхідності використання в акті (довідці) про результати перевірки скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні вони зазначаються повністю з одночасним наведенням у дужках їх скорочень, абревіатур, які будуть використовуватись далі в тексті.

6. В акті (довідці) про результати перевірки усі вартісні показники відображаються у національній валюті України. У разі використання для розрахунку оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження сум податків показників, виражених в іноземній валюті, в акті (довідці) одночасно відображається їх еквівалент у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату проведення фінансово-господарських операцій, якщо інше не встановлено законом.

II. Зміст акта (довідки) про результати перевірки

1. Акт (довідка) про результати перевірки складається з чотирьох частин: вступної, загальних положень, результатів перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» та висновків. До акта додаються інформативні додатки.

2. Вступна частина акта (довідки) про результати перевірки повинна містити такі дані:

1) підстави для проведення перевірки відповідно до Кодексу;

2) реквізити наказу контролюючого органу про проведення перевірки;

3) посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб контролюючого органу, які проводили перевірку;

4) найменування, код за ЄДРПОУ платника податків, який перевірявся;

5) найменування, код за ЄДРПОУ/код в країні реєстрації, місцезнаходження контрагента(ів) - сторін контрольованих операцій;

6) найменування операції(й), опис групи однорідних операцій, щодо яких проводилась перевірка, номер(и) та дата(и) відповідного(их) договору(ів);

7) період здійснення контрольованих операцій, які перевірялись;

8) інформація про надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення під розписку платнику податків копії наказу контролюючого органу про проведення перевірки;

9) інформація про ознайомлення платника податків з направленням на проведення перевірки або про надіслання платнику податків письмового повідомлення про дату та місце проведення перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення (залежно від місця проведення перевірки).

3. Загальні положення акта (довідки) про результати перевірки повинні містити такі дані:

1) місце проведення перевірки;

2) строк проведення перевірки (дата початку і дата закінчення перевірки);

3) реквізити наказу контролюючого органу про продовження перевірки, інформація про надіслання його копії платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення під розписку, дата, до якої було продовжено строк перевірки (у разі продовження перевірки відповідно до підпункту 39.5.2.9 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу);

4) місцезнаходження платника податків;

5) відомості про взяття на облік платника податків, реєстраційні дані платника податку на додану вартість (у разі проведення перевірки за 2013 - 2014 звітні роки);

6) інформація про посадових осіб платника податків або його представників, відповідальних за фінансово-господарську діяльність за період, що перевіряється (прізвище, ім'я, по батькові керівника, головного бухгалтера або осіб, які виконували їх обов'язки, інформація щодо наказів про призначення та звільнення із займаної посади). У разі якщо протягом періоду, що перевіряється, відбувались зміни у складі зазначених осіб, то перелік цих осіб наводиться із зазначенням періоду, протягом якого вказані особи займали відповідні посади згідно з наказами, розпорядженнями, протоколами зборів засновників та іншими документами про призначення, звільнення з посади, про виконання обов'язків.

4. Результати перевірки повинні містити, зокрема, але не виключно, такі відомості:

1) загальний опис контрольованої(их) операції(й), у тому числі опис товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованої(их) операції(й);

2) підстави віднесення операцій до контрольованих та критерії визнання осіб пов'язаними (для контрольованих операцій з пов'язаними особами) відповідно до Кодексу;

3) інформація про включення (або невключення) відомостей про контрольовані операції, що перевіряються, до звіту про контрольовані операції за відповідний звітний рік, щодо подання документації з трансфертного ціноутворення про ці операції;

4) інформація про проведення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу (у разі проведення);

5) результати перевірки (для контрольованих операцій, здійснених у 2013 - 2014 роках, зазначаються результати перевірки відповідності ціни, застосованої під час здійснення контрольованої(их) операції(й), звичайній (ринковій) ціні), а саме:

опис методів (комбінації методів) встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (відповідності ціни контрольованої операції рівню звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років), використаних платником податків та контролюючим органом.

Якщо контролюючим органом використано інші методи (комбінацію методів), ніж ті, що використані платником, наводиться аргументація того, що застосований платником податків метод (комбінація методів) не дає змоги найбільш обґрунтовано встановити відповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (відповідність ціни контрольованої операції рівню звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років);

джерела інформації, що використані для встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(й) принципу «витягнутої руки» (для визначення ціни контрольованих операцій - для звітних періодів 2013 та 2014 років), використані платником податків та контролюючим органом.

Якщо контролюючим органом використано інші, ніж використані платником, джерела інформації, наводиться аргументація застосування контролюючим органом джерела інформації для отримання вищого рівня зіставності комерційних та фінансових умов операцій;

відомості про зіставні неконтрольовані операції та/або про зіставних юридичних осіб, які використані платником податків та контролюючим органом під час застосування відповідного методу трансфертного ціноутворення;

інформація про сторону, що досліджувалась платником податків та/або контролюючим органом (сторона, для якої перевірявся фінансовий показник) під час застосування методів трансфертного ціноутворення, зазначених у підпунктах 39.3.4-39.3.6 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу;

показники рентабельності, обрані платником податків та контролюючим органом для використання методів трансфертного ціноутворення, зазначених у підпунктах 39.3.4-39.3.7 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу;

діапазон цін (рентабельності) та медіана діапазону цін (рентабельності) (якщо ціна (рентабельність) у контрольованій операції знаходиться поза межами діапазону), що  розраховані платником податків та/або контролюючим органом (у випадках, якщо під час застосування методів трансфертного ціноутворення порівняння ціни або рентабельності в контрольованій операції проводилось з цінами або показниками рентабельності кількох зіставних неконтрольованих операцій або юридичних осіб);

інші відомості щодо встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(й) принципу «витягнутої руки» (відповідності ціни контрольованої операції рівню звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років), зокрема результати заходів, здійснених контролюючим органом під час податкового контролю;

опис встановлених фактів відхилення умов контрольованої(их) операції(й) від умов, що відповідають принципу «витягнутої руки» (відхилення ціни контрольованої операції від рівня звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років), або висновок про відсутність таких фактів.

У разі встановлення фактів відхилення умов контрольованої(их) операції(й) від умов, що відповідають принципу «витягнутої руки» (відхилення ціни контрольованої операції від рівня звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років), що спричинило неправильний розрахунок обсягу оподатковуваного прибутку платника податків та/або заниження суми податку, в акті про результати перевірки наводяться:

зміст порушень з посиланням на норми законодавства та обґрунтуванням того, що ці порушення спричинили заниження сум податків;

документально підтверджені факти з посиланням на первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, документи, пов’язані зі сплатою податків, ведення яких передбачено законодавством, матеріали, отримані від підприємств, установ, іноземних держав, інші джерела інформації, які підтверджують виявлені порушення;

розрахунок обсягів заниження оподатковуваного прибутку платника податків та/або заниження суми податку, що спричинені відхиленням умов контрольованої(их) операції(й) від умов, що відповідають принципу «витягнутої руки» (відхилення ціни контрольованої операції від рівня звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років).

Письмові пояснення посадових осіб платника податків або його представників стосовно встановлених фактів порушень (у разі наявності) додаються до акта (довідки)  про результати перевірки.

5. Висновки акта (довідки) про результати перевірки повинні містити такі дані:

1) узагальнений висновок про виявлені перевіркою порушення податкового законодавства щодо дотримання принципу «витягнутої руки» (відхилення ціни, застосованої під час здійснення операцій, від звичайної (ринкової) ціни -  для звітних періодів 2013 та 2014 років) з посиланням на відповідні норми, що порушені платником податків, або відображення інформації про відсутність таких порушень;

2) відомості про інші встановлені перевіркою факти порушень податкового законодавства та інші виявлені перевіркою обставини, зокрема про виявлені факти неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, недекларування (несвоєчасного декларування) контрольованих операцій у звіті (у разі встановлення та/або виявлення таких фактів);

3) зазначення права платника податків подати заперечення за результатами проведеної перевірки;

4) відображення кількості примірників акта (довідки) про результати перевірки, додатків до нього (неї) та відмітка про вручення одного примірника посадовим особам платника податків або його представникам з окремою частиною додатків.

III. Інформативні додатки до акта (довідки) про результати перевірки

1. Залежно від результатів перевірки до інформативних додатків належать:

узагальнений перелік документів, які було використано при проведенні перевірки;

інформація про фінансово-господарську діяльність платника податків, яка стосується контрольованих операцій, щодо яких проведена перевірка;

матеріали, що підтверджують факти відхилення умов контрольованої операції від умов, що відповідають принципу «витягнутої руки» (відхилення ціни контрольованої операції від рівня звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років);

відомості та/або таблиці, у яких систематизовано та згруповано інформацію, яка винесена з інших частин акта (довідки) про результати перевірки;

інші матеріали, що мають значення для прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки та вжиття відповідних заходів;

пояснення, зауваження або заперечення посадових осіб платника податків чи його представників щодо виявлених порушень або з інших питань, що виникли під час перевірки.

2. Усі додатки (крім додатків, що містять інформацію службового характеру, у тому числі інформацію про опрацювання встановлених ризикових операцій та аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків, матеріалів зустрічних звірок, направлених запитів та документації, що надана платником податків), відомості та/або таблиці, у яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, підписуються посадовими особами контролюючого органу, які здійснили перевірку, та посадовими особами платника податків або його представниками.

Додатки, що містять інформацію з обмеженим доступом, реєстр направлених запитів та документація, яка надається платником податків, додаються до примірника акта (довідки) про результати перевірки, який залишається в контролюючому органі.

3. Додатки до акта (довідки) про результати перевірки є його (її) невід'ємною частиною.

IV. Підписання акта (довідки) про результати перевірки

1. Акт (довідка) про результати перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється в контролюючому органі, який проводив перевірку.

При цьому строк складення акта (довідки) про результати перевірки зараховується до строку проведення перевірки, встановленого Податковим кодексом України, з урахуванням його продовження.

2. Акт (довідка) про результати перевірки протягом двох робочих днів з дати його (її) складення (реєстрації) вручається посадовим особам платника податків або його представникам під розписку.

У разі відмови посадових осіб платника податків або його представників від підписання акта (довідки) про результати перевірки посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.

При цьому в акті відмови від підписання акта (довідки) про результати перевірки зазначається про ознайомлення (чи відмову від ознайомлення) посадових осіб платника податків або його представників зі змістом акта (довідки) про результати перевірки, обов'язки, права і відповідальність платника податків.

Один примірник акта (довідки) про результати перевірки з відповідними додатками у день його (її) підписання чи відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його представнику.

3. У разі відмови платника податків або його представників від отримання примірника акта (довідки) про результати перевірки чи неможливості його (її) вручення та підписання у зв'язку з відсутністю платника податків або його представників за місцезнаходженням такий акт (довідка) надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 глави 4 розділу II Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. У таких випадках контролюючим органом складається відповідний акт.

В.о. директора Департаменту

податкової політики

В.П. Овчаренко


Документи та файли

Сигнальний документ — f469111n100.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.09.2017 — 2017 р., № 70, стор. 503, стаття 2140, код акта 87088/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 29.01.2020 № 30 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість". Мінфін України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 03.02.2020 № 37/185 "Про затвердження Змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". Мінфін України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.02.2020 № 60 "Про внесення змін до Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". Мінфін України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 13.02.2020 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67". Мінфін України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 22.01.2020 № 20 "Про затвердження Положення про Комісію з атестації". Мінфін України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 13.04.2020 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон". Мінфін України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 21.04.2020 № 167 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 року № 1". Мінфін України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 21.04.2020 № 166 "Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину". Мінфін України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 06.05.2020 № 192 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року № 1489". Мінфін України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 04.05.2020 № 185 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 14 лютого 2011 року № 103". Мінфін України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -