<<
>>

НАКАЗ від 15.03.2019 № 112 "Про внесення змін до Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі". Мінфін України. 2019

Документ актуальний на 22.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2019  № 112


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2019 р.
за № 385/33356

Про внесення змін до Інструкції  про статус відповідальних виконавців  бюджетних програм та особливості  їх участі у бюджетному процесі

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,  НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2001 року № 574, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03 січня 2002 року за № 3/6291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 листопада 2010 року № 1455), виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Департаменту державного бюджету забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О.

Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби УкраїниТ.Я. Слюз


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України 
14 грудня 2001 року № 574 
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 15 березня 2019 року № 112)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2019 р.
за № 385/33356

ІНСТРУКЦІЯ
про статус відповідальних виконавців бюджетних програм 
та особливості їх участі у бюджетному процесі

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена з метою розмежування повноважень головного розпорядника коштів державного бюджету (далі - головний розпорядник) та відповідального виконавця бюджетної програми (далі - відповідальний виконавець) у процесі складання, затвердження та виконання бюджету.

2. Відповідальний виконавець визначається головним розпорядником за погодженням з Мінфіном.

У структурі коду бюджетної програми ознакою відповідального виконавця є четверта цифра коду.

У системі головного розпорядника не може бути більше ніж дев’ять відповідальних виконавців (цифри від 1 до 9), включаючи апарат головного розпорядника, ознакою якого є цифра 1.

3. Відповідальним виконавцем може бути:

головний розпорядник - за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом;

розпорядник бюджетних коштів державного бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня), який забезпечує виконання бюджетних програм у системі головного розпорядника.

4. Відповідальний виконавець є юридичною особою та має окремий рахунок.

Відповідальний виконавець у процесі виконання бюджетних програм забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.

5. Відповідальний виконавець:

1) розробляє плани діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів) з урахуванням Бюджетної декларації, закону про Державний бюджет України, прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку;

2) організовує та забезпечує відповідно до Бюджетної декларації, вимог інструкцій з підготовки бюджетних запитів, планів діяльності на середньостроковий період та інших документів, передбачених частиною першою статті 35 Бюджетного кодексу України, складання бюджетного запиту з обґрунтованими розрахунками і подає їх головному розпоряднику;

3) отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України, приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів (далі - одержувач), розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;

4) затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів), якщо інше не передбачено законодавством;

5) надає головному розпоряднику пропозиції щодо порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів (в тому числі за бюджетними програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України);

6) розробляє проекти паспортів бюджетних програм та подає їх головному розпоряднику для затвердження, складає звіти про виконання паспортів бюджетних програм, здійснює аналіз стану виконання результативних показників бюджетних програм;

7) здійснює оцінку ефективності бюджетних програм, у тому числі організовує та здійснює моніторинг, аналіз та контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів;

8) здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів у бюджетному процесі;

9) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами і витрачанням ними бюджетних коштів;

10) здійснює своєчасне повернення у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих державою, та коштів, наданих під державні гарантії;

11) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

ІІ.  Особливості участі відповідальних виконавців у процесі складання  Бюджетної декларації та підготовки проекту Державного бюджету України

1. Після отримання від Мінфіну інструкцій з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період, інструкції з підготовки бюджетних запитів головні розпорядники організовують роботу відповідальних виконавців із підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України.

2. Відповідальний виконавець в установленому головним розпорядником порядку забезпечує складання бюджетних запитів за кожною бюджетною програмою, за виконання якої він відповідає, та подає головному розпоряднику.

3. У процесі опрацювання бюджетних запитів у Мінфіні відповідальний виконавець має право спільно з головним розпорядником брати участь в обговоренні та узгодженні бюджетних програм, що пропонуються головним розпорядником для включення до проекту Державного бюджету України.

ІІІ.  Особливості участі відповідальних виконавців у процесі виконання  державного бюджету

1. Після отримання головним розпорядником від Мінфіну лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування головний розпорядник визначає помісячні обсяги відповідних показників в цілому за кожним відповідальним виконавцем та доводить відповідальним виконавцям лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування.

2. Відповідальний виконавець доводить розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам за мережею обсяги бюджетних асигнувань, складає та подає у визначений термін головному розпоряднику проекти зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджетів) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду, зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів, а також уточнює розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету.

3. Для складання розпису державного бюджету головні розпорядники в установленому порядку подають Мінфіну проекти зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів (у розрізі бюджетних програм та їх відповідальних виконавців).

4. У розписі державного бюджету розподіл бюджетних асигнувань головним розпорядникам здійснюється в розрізі відповідальних виконавців за всіма бюджетними програмами та в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

5. До початку бюджетного періоду відповідальний виконавець визначає мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів і подає головному розпоряднику для зведення мережі за головним розпорядником та подання до Казначейства в установленому порядку.

У процесі виконання бюджету зміни до мережі вносять головні розпорядники за поданням відповідальних виконавців.

6. Казначейство доводить витяги з розпису державного бюджету головним розпорядникам за всіма бюджетними програмами в розрізі відповідальних виконавців.

Головний розпорядник доводить витяги з розпису державного бюджету відповідальним виконавцям за їх бюджетними програмами.

7. Відповідальний виконавець здійснює розподіли показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів за своєю мережею в розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів за територіями та подає головному розпоряднику для зведення показників за головним розпорядником.

Головний розпорядник подає Казначейству зазначені документи в установленому порядку та у процесі виконання бюджету за поданням відповідальних виконавців вносить зміни до розподілу показників таких документів.

Відповідальний виконавець відповідає за зведення показників, своєчасність подання та достовірність інформації, поданої головному розпоряднику.

8. Казначейство подає головному розпоряднику зведену виписку з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального (спеціального) фонду державного бюджету (з обов’язковим урахуванням примітки щодо напряму використання відкритих асигнувань).

Головні розпорядники після отримання такої виписки розподіляють зазначені обсяги відкритих асигнувань загального (спеціального) фонду державного бюджету між відповідальними виконавцями та повідомляють відповідальних виконавців про обсяги таких асигнувань за бюджетними програмами та напрямами використання.

Відповідальний виконавець здійснює розподіл відкритих асигнувань за своєю мережею та подає відповідні документи на підпис головному розпоряднику.

Головний розпорядник подає Казначейству розподіли відкритих асигнувань в установленому порядку.

9. Відповідальний виконавець подає фінансову та бюджетну за бюджетними програмами звітність головному розпоряднику.

Головний розпорядник у встановленому порядку подає зведену бюджетну та консолідовану фінансову звітність Казначейству.

10. Головний розпорядник та відповідальний виконавець у встановленому порядку здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу з метою забезпечення ефективного та результативного управління бюджетними коштами.

Директор Департаменту 
державного бюджету


В.П. Лозицький


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.05.2019 — 2019 р., № 33, стор. 50, стаття 1188, код акта 94234/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 29.01.2020 № 30 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість". Мінфін України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 03.02.2020 № 37/185 "Про затвердження Змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". Мінфін України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 13.02.2020 № 60 "Про внесення змін до Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". Мінфін України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 13.02.2020 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67". Мінфін України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 22.01.2020 № 20 "Про затвердження Положення про Комісію з атестації". Мінфін України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 13.04.2020 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон". Мінфін України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 21.04.2020 № 167 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 року № 1". Мінфін України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 21.04.2020 № 166 "Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину". Мінфін України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 28.01.2019 № 37 "Про внесення змін до пункту 19 Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій". Мінфін України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 11.01.2019 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів". Мінфін України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 08.02.2019 № 52 "Про внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 «Фінансова звітність за сегментами»". Мінфін України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 01.02.2019 № 41 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 21.02.2019 № 77 "Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту". Мінфін України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 22.02.2019 № 80 "Про затвердження Змін до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів". Мінфін України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 12.03.2019 № 106 "Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету". Мінфін України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 04.03.2019 № 96 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 04.03.2019 № 97 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України від 03 лютого 2011 року № 68/23". Мінфін України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 03.04.2019 № 135 "Про затвердження Змін до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 28.03.2019 № 126 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2012 року № 1246". Мінфін України. 2019 рікк
 20. до. Мінфін України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -