<<
>>

НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022

Документ актуальний на 20.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2022  № 80/88

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 березня 2022 р.

за № 284/37620

Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України

Відповідно до статті 8 Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», підпункту 24-1 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Порядку здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136, підпункту 2 пункту 3 та підпункту 3 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124, пункту 7 Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 483, підпункту 26 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, з метою забезпечення здійснення верифікації та моніторингу державних виплат НАКАЗУЄМО:

1.

Затвердити Порядок надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України, що додається.

2. Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків, Голову Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Міністр фінансів України

С. Марченко

Міністр аграрної політики

та продовольства України

Р. Лещенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

В.о. Голови Державної служби України

з питань геодезії, картографії та кадастру

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

О. Вискуб

С. Завадський

Ю. Щиголь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України,

Міністерства аграрної політики

та продовольства України

16 лютого 2022 року № 80/88

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 березня 2022 р.

за № 284/37620

ПОРЯДОК

надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму надання на запити Мінфіну Держгеокадастром інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», підпункту 26 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, та пункту 7 Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 483, для здійснення верифікації достовірності інформації поданої фізичними особами відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу державних виплат».

2. Суб’єктами інформаційної взаємодії відповідно до цього Порядку є Мінфін та Держгеокадастр.

Інформаційна взаємодія здійснюється між Державним земельним кадастром та Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про Державний земельний кадастр», «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».

4. Цей Порядок регламентує обмін інформацією між суб’єктами інформаційної взаємодії, правила складання та подання Мінфіном до Держгеокадастру запитів на отримання з Державного земельного кадастру інформації, необхідної для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, формування і надання Держгеокадастром відповідей на такі запити.

5. Структура та формати запитів і відповідей, що передаються та приймаються у порядку інформаційної взаємодії, довідників, форма журналів обліку запитів і відповідей визначаються суб’єктами інформаційної взаємодії відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку (далі - Протокол) та/або договорами про інформаційну взаємодію.

6. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

II. Регламент інформаційної взаємодії між Держгеокадастром та Мінфіном

1. Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні в електронній формі між інформаційними системами суб’єктів інформаційної взаємодії засобами інформаційно-комунікаційних систем з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

Визначена в абзаці першому цього пункту процедура інформаційної взаємодії діє до підключення відповідних інформаційних систем до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів».

2. Суб’єкти інформаційної взаємодії забезпечують ведення електронних журналів обліку запитів та відповідей на запити.

3. Інформаційний обмін між суб’єктами інформаційної взаємодії здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Криптографічний захист інформації забезпечується шифруванням відкритим ключем відповідальної особи отримувача, а цілісність даних - накладенням кваліфікованого електронного підпису або печатки відправника.

4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційної взаємодії зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів від дня виникнення таких обставин.

III. Порядок формування запитів і надання відповідей на запити

1. Формування запитів

1. Мінфін формує та подає до Держгеокадастру в автоматичному режимі запити засобами Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу.

2. Запит формується щодо однієї або декількох фізичних осіб. Одній фізичній особі відповідає один запис. Запит містить такі дані:

унікальний ідентифікатор;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

дату народження фізичної особи (у разі відсутності даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта);

період, за який запитується інформація.

Запит може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про фізичну особу та визначаються Протоколом та/або договором про інформаційну взаємодію відповідно до пункту 5 розділу I цього Порядку.

2. Надання відповідей на запити

1. Держгеокадастр забезпечує автоматизовану обробку запитів та надає відповіді на запити Мінфіну одночасно з їх формуванням у режимі реального часу.

2. Відповідь на запит містить такі відомості:

унікальний ідентифікатор;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи;

дата, на яку надається інформація;

період, за який надається інформація;

результат обробки запиту.

Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному земельному кадастрі наявна інформація про земельні ділянки за запитуваний період, відповідь на запит містить такі відомості:

кадастровий номер, місце розташування (адреса) земельної ділянки, цільове призначення (категорію земель, вид цільового призначення земельної ділянки в межах певної категорії земель), площу, нормативну грошову оцінку, відомості про державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації земельної ділянки), відомості про право власності / право користування (вид права, інформація про власників, користувачів земельної ділянки), відомості про обмеження у використанні земельної ділянки.

3. Інформація з Державного земельного кадастру не надається, якщо:

інформація про земельні ділянки за визначений період в Державному земельному кадастрі відсутня;

у запиті зазначено недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків або інформація про фізичну особу за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта в Державному земельному кадастрі відсутня;

не заповнені або некоректно заповнені поля, обов’язкові для заповнення;

реквізити, зазначені у запиті, зок-рема реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, яка наявна в Державному земельному кадастрі.

4. Після отримання запитів або відповідей суб’єкти інформаційної взаємодії здійснюють їх перевірку на відповідність встановленому формату.

5. Запит або відповідь вважаються неприйнятими та не обробляються, якщо такі запит чи відповідь не пройшли перевірку або надано повторно.

Про виявлені помилки суб’єкти інформаційної взаємодії протягом одного робочого дня інформують один одного в електронній формі шляхом направлення повідомлення про неприйняття запиту або відповіді із зазначенням причини неприйняття.

Суб’єкт інформаційної взаємодії, якого повідомлено про неприйняття запиту чи відповіді до оброблення, зобов’язаний протягом одного робочого дня після дня отримання відповідного повідомлення подати коректно сформований запит або відповідь з оновленою інформацією.

IV. Захист інформації під час інформаційної взаємодії

1. Під час обміну інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційної взаємодії впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу до неї відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

2. Для захисту інформації під час її передавання згідно із цим Порядком застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері захисту інформації.

3. Інформація, що передається з Державного земельного кадастру, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Мінфіном виключно з метою виконання обов’язків, покладених на Мінфін відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу державних виплат».

Директор Департаменту

забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи Міністерства

фінансів України

Ю. Конюшенко

Начальник Управління

регулювання аграрних

ресурсів Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

О. Пазинич


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2022 — 2022 р., № 22, стор. 95, стаття 1176, код акта 110363/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 14.01.2022 № 12 "Про внесення зміни у додаток 2 до Умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівника Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління», що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України»". Мінфін України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 20.01.2022 № 23 "Про затвердження Змін до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України". Мінфін України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -