<<
>>

НАКАЗ від 17.08.2021 № 470 "Про затвердження Змін до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 03.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2021  № 470

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2021 р.

за № 1335/36957

Про затвердження Змін до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа

Відповідно до частини другої статті 246, частин першої, третьої статті 247 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою забезпечення реалізації пункту 38 розділу VI плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну політику, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 569-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 631, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2012 року за № 1360/21672, що додаються.

2. Державній митній службі України протягом 30 днів з дня офіційного опублікування наказу доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу та забезпечити організацію роботи підрозділів митних компетенцій.

3. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Драганчука Ю.О. та Голову Державної митної служби України Рябікіна П.Б.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

В.о. Голови Державної митної служби України

Голова Державної регуляторної служби України

О. Вискуб

С. Звягінцев

О. Кучер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

17 серпня 2021 року № 470

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2021 р.

за № 1335/36957

ЗМІНИ

до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа

1. У розділі I:

1) пункти 1.2-1.4 викласти у такій редакції:

«1.2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:

АСМО - автоматизована система митного оформлення;

АСУР - автоматизована система управління ризиками;

ДМВ - декларація митної вартості;

ЕД - електронні документи, створені в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг, або електронні копії паперових документів, які подаються митному органу разом з електронною митною декларацією;

ЕДМВ - електронна декларація митної вартості;

ЕК ДМВ - електронна копія декларації митної вартості на паперовому носії;

ЕК МД - електронна копія митної декларації на паперовому носії;

ЕМД - електронна митна декларація;

ЄАД - єдиний адміністративний документ;

ЄАІС митних органів України - єдина автоматизована інформаційна система митних органів України;

інформаційний термінал - програмно-технічний модуль, за допомогою якого декларант або уповноважена ним особою (далі - Декларант) відповідно до частини четвертої статті 264 Кодексу здійснює самостійне фіксування в електронній системі митного оформлення факту і часу подачі митному органу митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, на паперовому носії;

картка відмови - картка відмови у прийнятті митної декларації або митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

КЕП - кваліфікований електронний підпис;

МД - митна декларація на бланку ЄАД, що подається митному органу на паперовому носії або у вигляді електронного документа (у тому числі митна декларація, заповнена у звичайному порядку, попередня митна декларація, тимчасова митна декларація, періодична митна декларація, додаткова декларація);

ПМО - підрозділ митного оформлення митного органу (митний пост, відділ, сектор), посадові особи якого безпосередньо виконують митні формальності при здійсненні митного оформлення товарів, що декларуються шляхом подання МД;

підрозділ митних компетенцій - підрозділ митниці, посадові особи якого згідно з пунктом 4.7 розділу IV цього Порядку можуть виконувати митні формальності, передбачені підпунктами 4.5.5, 4.5.6 та 4.5.10 пункту 4.5 розділу IV цього Порядку, та/або митні формальності, передбачені пунктами 4.3-4.5 та 4.9 розділу IV цього Порядку, за МД, поданими, у тому числі, до інших митних органів;

спеціалізований підрозділ - підрозділ митниці, посадові особи якого виконують митні формальності згідно з пунктом 4.7 розділу IV цього Порядку;

СУР - система управління ризиками;

штамп ПМК - штамп «Під митним контролем».

Термін «кваліфікований електронний підпис» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про електронні довірчі послуги».

Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених законодавством України з питань митної справи.

1.3. Митні органи здійснюють митні формальності, передбачені цим Порядком, у зонах діяльності, визначених для таких митних органів, за винятком випадків, коли відповідно до частини третьої статті 247 Кодексу, митні формальності можуть виконувати посадові особи підрозділу митних компетенцій інших митниць.

1.4. Митні формальності, передбачені цим Порядком, виконуються за місцем розташування ПМО та/або спеціалізованого підрозділу чи підрозділу митних компетенцій, за винятком випадків:

виконання митних формальностей посадовими особами підрозділів митних компетенцій інших митниць;

виконання митних формальностей посадовими особами ПМО за письмовим зверненням Декларанта відповідно до частини сьомої статті 247 Кодексу.»;

2) пункт 1.5 після слів та цифр «розділу VI цього Порядку» доповнити словами «, та випадків, коли окремі митні формальності здійснює підрозділ митних компетенцій»;

3) доповнити розділ новими пунктами 1.13, 1.14 такого змісту:

«1.13. У разі якщо АСМО або посадовою особою митного органу за результатами здійснення контролю із застосуванням СУР не визначено необхідності участі у виконанні митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів комерційного призначення посадової особи митного органу, такі митні формальності може виконувати АСМО в автоматичному режимі.

1.14. Розроблення та реалізація заходів з автоматизації митних формальностей, які може виконувати АСМО без участі посадової особи митного органу, здійснюються на стратегічному та тактичному рівнях. При цьому ці заходи реалізуються залежно від результатів аналізу ризиків, типу МД, митного режиму, особливостей, засобів та способів переміщення товарів через митний кордон України.

Стратегічний рівень передбачає розроблення та затвердження типових алгоритмів виконання АСМО митних формальностей в автоматичному режимі. Відповідні алгоритми розглядаються та схвалюються на засіданні Експертної комісії з автоматизованого виконання митних формальностей, що утворюється Мінфіном.

Типові алгоритми виконання АСМО митних формальностей в автоматичному режимі призначено виключно для використання Держмитслужбою і є документами для службового користування. Облік, зберігання і використання типових алгоритмів здійснюються відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

На тактичному рівні реалізацію заходів здійснює Держмитслужба й передбачає технічну реалізацію типових алгоритмів виконання АСМО митних формальностей в автоматичному режимі, їх супроводження та вдосконалення.».

2. У розділі II:

1) у пункті 2.2:

після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим - шостим такого змісту:

«У разі виконання митних формальностей посадовими особами підрозділу митних компетенцій іншої митниці та необхідності подання оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів, зазначених у графі 44 МД, інформація про необхідність подання документів, зазначених у графі 44 МД, надсилається за допомогою АСМО посадовій особі митного органу, якому подано МД та пред’явлено товари, транспортні засоби комерційного призначення. Така посадова особа вносить відповідну інформацію до розділу IV Інформаційного аркуша.

Декларант після отримання повідомлення про вимогу надання оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій надає документи безпосередньо до підрозділу митних компетенцій іншої митниці або до митного органу, якому подано МД та пред’явлено товари, транспортні засоби комерційного призначення.

Посадова особа митного органу, якому подано МД та пред’явлено товари, транспортні засоби комерційного призначення, після отримання від Декларанта оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій сканує документи та за допомогою АСМО передає посадовій особі підрозділу митних компетенцій.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

в абзаці сьомому після слів «посадової особи митного органу» доповнити словами «, на вимогу якої здійснюється витребування відповідних документів, у тому числі посадової особи підрозділу митних компетенцій»;

2) у пункті 2.3:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«У разі виконання митних формальностей посадовими особами підрозділу митних компетенцій інформаційний обмін щодо необхідності подання додаткових документів чи відомостей про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару здійснюється в порядку, передбаченому абзацами четвертим - шостим пункту 2.2 цього розділу.».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

в абзаці четвертому після слів «посадової особи митного органу» доповнити словами «, на вимогу якої здійснюється витребування відповідних документів, у тому числі посадової особи підрозділу митних компетенцій».

3. У розділі III:

1) абзац другий пункту 3.9 викласти у такій редакції:

«Засвідчення ЕМД та ЕД Декларантом, а також посадовими особами митних органів заходів під час виконання митних формальностей здійснюється з використанням КЕП відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».»;

2) у пункті 3.10:

в абзаці першому слова «і призначення посадової особи ПМО» замінити словами «, визначення необхідності участі у виконанні митних формальностей посадової особи митного органу та її призначення»;

абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

«посадову особу підрозділу митних компетенцій, призначену для виконання окремих митних формальностей (за наявності);»;

після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами п’ятнадцятим, шістнадцятим такого змісту:

«стан обробки МД;

призупинення митного оформлення товарів згідно з пунктом 4.6 розділу IV цього Порядку.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий, шістнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим;

у першому реченні абзацу сімнадцятого після слів «посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення» доповнити словами «(у разі оформлення МД із залученням посадової особи митного органу)».

4. У розділі IV:

1) пункт 4.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«За результатами здійснення контролю із застосуванням АСУР після прийняття МД для оформлення АСМО додатково визначає необхідність участі у виконанні митних формальностей підрозділу митних компетенцій.

У разі якщо митні формальності, передбачені пунктами 4.3-4.5 та 4.9 розділу IV цього Порядку, за МД здійснює підрозділ митних компетенцій, посадова особа ПМО, до якого подано МД, виконує митні формальності, передбачені пунктами 4.6, 4.8 розділу IV цього Порядку, за запитом підрозділу митних компетенцій. Відповідна інформація вноситься до Інформаційного аркуша та АСМО.

У такому разі після прийняття МД для оформлення виконання митних формальностей в автоматичному режимі передається до підрозділу митних компетенцій.»;

2) у підпункті 4.5.4 пункту 4.5 слова «системи управління ризиками» замінити словом «СУР»;

3) у пункті 4.7:

абзац перший викласти у такій редакції:

«4.7. Передання виконання митних формальностей за МД до спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій.»;

в абзаці другому слова «ПМО передає виконання окремої митної формальності за МД до спеціалізованого підрозділу» замінити словами «або підрозділу митних компетенцій ПМО передає виконання окремої митної формальності за МД до такого підрозділу»;

абзац третій після слів «спеціалізованим підрозділом» доповнити словами «або підрозділом митних компетенцій»;

після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

«Відомості щодо об’єктів моніторингу та селективність МД (показник, який кількісно характеризує його вибіркову здатність), митні формальності за якими під час виконання посадовими особами ПМО підлягають моніторингу підрозділом митних компетенцій, визначаються у порядку, передбаченому статтею 363 Кодексу.

Загальні відомості щодо відбору МД, що підлягатимуть моніторингу (критерії, обсяг, термін моніторингу) публікуються на офіційному вебсайті Держмитслужби не пізніше ніж за 10 днів до початку такого моніторингу.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим;

в абзаці сьомому слова «спеціалізований підрозділ» доповнити словами «або підрозділ митних компетенцій»;

абзац восьмий після слів «спеціалізованого підрозділу» доповнити словами «або підрозділу митних компетенцій»;

абзац дев’ятий після слів «спеціалізованим підрозділом» та «спеціалізованого підрозділу» доповнити відповідно словами «або підрозділом митних компетенцій» та «або підрозділу митних компетенцій»;

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

«У разі здійснення посадовими особами підрозділу митних компетенцій митних формальностей, передбачених цим пунктом контроль правильності класифікації товарів і прийняття рішень про визначення коду товару, порядок взаємодії з ПМО здійснюється у порядку, визначеному пунктами 1-19 розділу III та розділом IV Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 650, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2012 року за № 1085/21397.»;

4) доповнити пункт 4.8 новими абзацами четвертим - шостим такого змісту:

«У разі виконання митних формальностей підрозділом митних компетенцій іншої митниці проведення митного огляду з ініціативи посадових осіб підрозділу митних компетенцій здійснюють посадові особи митного органу, якому подано МД та пред’явлено товари, транспортні засоби комерційного призначення.

Посадові особи підрозділу митних компетенцій з урахуванням територіальної наближеності до митного органу, якому пред’явлено товари та транспортні засоби, можуть брати участь у митному огляді. У разі присутності під час митного огляду інформація про таку посадову особу (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), номер посвідчення) вноситься до Акта огляду.

У разі виконання митних формальностей підрозділом митних компетенцій дані Акта огляду передаються за допомогою АСМО для подальшого виконання митних формальностей підрозділу митних компетенцій.»;

5) у підпункті 4.9.1 пункту 4.9 слова «системи управління ризиками» замінити словом «СУР»;

6) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«4.11. Незалежно від закінчення митних формальностей митний контроль за товарами можуть здійснювати посадові особи ПМО шляхом здійснення пост-митного контролю у порядку, передбаченому статтею 337-1 Кодексу.».

5. Пункт 5.2 розділу V викласти у такій редакції:

«5.2. У разі подання Декларантом електронної попередньої МД, якщо АСМО за результатами здійснення контролю із застосуванням АСУР не визначено необхідності участі у виконанні митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів комерційного призначення посадової особи митного органу, її реєстрація, перевірка, прийняття для оформлення та постановка на контроль в ЄАІС митних органів України здійснюються згідно з частиною першою статті 247 Кодексу цілодобово в автоматичному режимі за допомогою АСМО.».

6. Доповнити після розділу V новим розділом VI такого змісту:

«VI. Особливості виконання митних формальностей за тимчасовою митною декларацією

6.1. У випадках, визначених Кодексом, декларування товарів, ввезених на митну територію України, або товарів, що вивозяться за межі митної території України, може бути здійснено з використанням тимчасової МД.

Подання тимчасової МД митному органу Декларант здійснює у порядку, визначеному розділом III цього Порядку, з наданням документів та/або відомостей, у тому числі засобами інформаційних технологій.

6.2. Якщо Декларант не володіє точними відомостями про код товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або митний орган взяв проби (зразки) товарів чи прийняв рішення про застосування інших заходів контролю, які потребують додаткової інформації, спеціальних знань тощо, результати яких можуть вплинути, зокрема, на класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД, виконання митних формальностей здійснюється у порядку, визначеному розділом IV цього Порядку, з урахуванням таких особливостей:

6.2.1. Для випуску товарів відповідно до заявленого митного режиму за тимчасовою МД застосовуються курси валют, визначені відповідно до статті 31 Кодексу, заходи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинні на дату прийняття митним органом тимчасової МД.

У разі якщо товари підпадають під дію заборон або обмежень, їх випуск за тимчасовою МД здійснюється за умови дотримання таких заходів.

6.2.2. Якщо Декларант не володіє точними відомостями, необхідними для визначення ставок митних платежів, для нарахування сум митних платежів за тимчасовою МД застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під яку може підпадати товар.

У такому разі відповідний код згідно з УКТ ЗЕД визначає митний орган відповідно до пункту 4 розділу III Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 650, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2012 року за № 1085/21397.

6.2.3. Якщо на момент декларування товарів за тимчасовою МД підтверджується країна походження товару, що відповідно до міжнародної угоди передбачає право на застосування преференційної ставки мита, найбільша ставка мита має визначатись відповідно до такої угоди. У разі відсутності документів про походження товарів, передбачених статтею 43 Кодексу або міжнародними договорами України, застосовується найбільша повна ставка Митного тарифу України.

6.2.4. Якщо митний орган не визнав заявленої митної вартості товарів згідно з частиною третьою статті 54 Кодексу, митний орган приймає рішення про відмову у митному оформленні згідно зі статтею 256 Кодексу.

У картці відмови зазначається інформація, необхідна Декларанту для розрахунку фінансової гарантії, що обчислюється з урахуванням найбільшої величини вартості таких товарів, час імпорту яких в Україну збігається з часом імпорту задекларованих товарів та є максимально наближеним до нього та визначається на підставі наявних відомостей відповідно до статті 308 Кодексу.

У разі відсутності інформації про товар у доданих Декларантом до МД документах та відповідно неможливості визначення характеристик товарів, однакових з оцінюваними, необхідних та достатніх для розрахунку фінансової гарантії, обирається найбільша митна вартість за товарною підкатегорією, у якій може класифікуватись товар, з урахуванням країни походження або виробництва.

Випуск товарів за тимчасовою МД у такому разі здійснюється за умови надання митному органу гарантії відповідно до розділу X Кодексу щодо забезпечення сплати різниці між сумою митних платежів, обчисленою згідно з митною вартістю товарів, визначеною Декларантом, та сумою митних платежів, обчисленою з урахуванням інформації, зазначеної в картці відмови.

6.3. У разі невиконання умов, визначених цим розділом, випуск товарів за тимчасовою МД до одержання результатів відповідних досліджень (аналізу, експертиз) не здійснюється.».

У зв’язку з цим розділи VI, VII, пункти 6.1, 6.2 розділу VI, пункти 7.1-7.6 розділу VII вважати відповідно розділами VII, VIII, пунктами 7.1, 7.2 розділу VII, пунктами 8.1-8.6 розділу VIII.

7. Пункт 8.4 розділу VIII викласти у такій редакції:

«8.4. Номер картки відмови формується за схемою UA123456/РРРР/НННHНН, де:

UA123456 - буквено-цифровий код підрозділу митного органу згідно з Класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, затвердженим в установленому порядку, посадова особа якого прийняла рішення про відмову;

РРРР - чотири цифри поточного року;

НННННН - порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).».

8. У тексті Порядку:

слова «АСАУР», «ЕЦП» замінити відповідно словами «АСУР», «КЕП»;

слова «державна митна справа» у всіх відмінках замінити словами «митна справа» у відповідних відмінках.

9. У додатку 3 до Порядку:

слова «автоматизованої системи аналізу та управління ризиками» замінити словами «автоматизованої системи управління ризиками»;

після слів «вимога спеціалізованого підрозділу» доповнити словами «або підрозділу митних компетенцій».

Директор

Департаменту митної політики

О. Москаленко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.10.2021 — 2021 р., № 82, стор. 270, стаття 5298, код акта 107776/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307". Мінфін України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 14.01.2022 № 12 "Про внесення зміни у додаток 2 до Умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівника Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління», що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України»". Мінфін України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -