Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 17.12.2014 № 1207 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44". Мінфін України. 2014

Документ актуальний на 17.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2014  № 1207

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2014 р.

за № 1649/26426

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою забезпечення повного висвітлення фінансової та бюджетної звітності і підвищення рівня її прозорості НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та в пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (зі змінами), слова «фінансової та бюджетної» замінити словами «фінансової, бюджетної та іншої».

2. Затвердити Зміни до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Литвиненко Л.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Чуприненко Р.С.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І.І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова

Державної казначейської служби України

Т. в. о. Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Т.Я. Слюз

О.Л. Шейко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства фінансів України

17.12.2014  № 1207

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2014 р.

за № 1649/26426

ЗМІНИ

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

1. У заголовку Порядку слова «фінансової та бюджетної» замінити словами «фінансової, бюджетної та іншої».

2. У главі 1:

1) в абзаці другому пункту 1.1 слова «фінансової та бюджетної» замінити словами «фінансової, бюджетної та іншої»;

2) пункт 1.10 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у рядках «Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)» проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

3) пункт 1.14 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«У разі неподання на звітну дату фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції, до зведеної фінансової та бюджетної звітності включаються показники фінансової та бюджетної звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, яка була подана ними за попередній звітний період.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

4) пункт 1.15 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної фінансової та бюджетної звітності окремо подають зведену фінансову та бюджетну звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території.».

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим.

3. У главі 2:

1) абзац сьомий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим, а додаток 9 до Порядку виключити. Додатки 10-38 вважати відповідно додатками 9-37. У тексті Порядку посилання на додатки 10-38 замінити посиланнями відповідно на додатки 9-37;

2) у пункті 2.2:

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;

абзац восьмий виключити.

У зв’язку з цим додаток 35 до Порядку виключити, а додатки 36, 37 вважати відповідно додатками 35, 36. У тексті Порядку посилання на додатки 36, 37 замінити посиланнями відповідно на додатки 35, 36;

3) у пункті 2.4:

підпункт 2.4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19).».

У зв’язку з цим доповнити Порядок після додатка 18 новим додатком 19, що додається, а додатки 19-36 вважати відповідно додатками 20-37. У тексті Порядку посилання на додатки 19-36 замінити посиланнями відповідно на додатки 20-37;

абзац вісімнадцятий підпункту 2.4.2 виключити;

4) у пункті 2.6:

у підпункті 2.6.1:

абзац другий підпункту «а» викласти в такій редакції:

«Елементи квартальної фінансової звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів фінансової звітності (додатки 18, 19) згідно з абзацами п'ятим, шостим підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цієї глави;»;

в абзаці другому підпункту «б» слово «п’ятим» замінити словом «шостим»;

у підпункті 2.6.2:

в абзаці першому підпункту «а» слово «одинадцятим» замінити словом «десятим»;

у підпункті «б»:

в абзаці першому слово «десятим» замінити словом «дев’ятим»;

в абзацах другому і третьому слово «вісімнадцятим» замінити словом «сімнадцятим»;

5) у пункті 2.8 слова та цифри «та/або «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) (форма № 4-5д) (додаток 9)» виключити;

6) у підпунктах «а» і «б» підпункту 2.11.2 пункту 2.11 слово «восьмим» замінити словом «сьомим».

4. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

в абзаці тридцять восьмому розділу II «Оборотні активи» Активу слова «що перерахована в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України» замінити словами «що перерахована в установленому порядку в національну валюту»;

у розділі ІІІ «Витрати» Активу:

абзац сьомий після слова «видатки» доповнити словами «та надання кредитів» та після слів «фактичних видатків» доповнити словами «та наданих кредитів»;

абзац десятий виключити.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом десятим;

в абзацах чотирнадцятому та п’ятнадцятому розділу ІІ «Зобов’язання» Пасиву слова «органів доходів і зборів» замінити словами «органів Державної фіскальної служби»;

абзац одинадцятий розділу ІІІ «Доходи» Пасиву виключити.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом одинадцятим;

2) абзац п’ятнадцятий у Спеціальному фонді пункту 3.2 виключити.

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - тридцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять дев’ятим;

3) у пункті 3.3:

абзац двадцять другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій - тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять дев’ятим;

в абзаці двадцять сьомому слова «у тому числі сум фінансових казначейських векселів,» виключити;

в абзаці двадцять восьмому знаки, цифри та літеру «№ 4-5д;» і слова «, у тому числі проведених фінансовими казначейськими векселями,» виключити;

4) у пункті 3.5:

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

в абзацах сьомому та восьмому знаки, цифри та літери «№ 4-5д,» та «№ 4-5д;» виключити;

підпункт 3.5.5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3.5.6, 3.5.7 вважати відповідно підпунктами 3.5.5, 3.5.6;

у підпункті 3.5.6:

в абзацах першому та другому знаки, цифри та літери «№ 4-5д;» та «; № 4-5д» виключити;

в абзаці п’ятому слова та цифри «, № 4-5д (додатки 7, 9)» замінити словом та цифрою «(додаток 7)»;

в абзаці десятому слова «за офіційним курсом Національного банку України, що склався на звітну дату» замінити словами «в установленому порядку»;

в абзаці п’ятнадцятому слова «у тому числі фінансовими казначейськими векселями,» виключити;

в абзаці шістнадцятому слова «на звітну дату» замінити словами «в установленому порядку»;

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«у графах «Касові за звітний період (рік)» форми № 4-4д (додаток 8) та «Касові за звітний період (рік), усього» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків поточного бюджетного року;»;

в абзаці двадцять третьому:

слова та цифри «, № 4-5д (додатки 6, 8, 9)» замінити словом і цифрами «(додатки 6, 8)»;

слова «, видатки, розрахунки за якими проведені фінансовими казначейськими векселями,» виключити;

абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

«Одержувачі бюджетних коштів у формах № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м (додатки 6, 7) графу «Фактичні за звітний період (рік)» та у формі № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 9) графи «Фактичні за звітний період (рік) - ін. валюта» і «Фактичні за звітний період (рік) - грн» не заповнюють.»;

в абзаці тридцять другому слово та цифри «, № 4-5д (додатки 7, 9, 10)» замінити словом і цифрами «(додатки 7, 9)».

5. У главі 4:

1) абзац тринадцятий пункту 4.2 після слів «за минулий рік» доповнити словами «, інформація про повноту включення до зведеної фінансової та бюджетної звітності показників фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери управління, у тому числі що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції»;

2) після пункту 4.6 доповнити главу новим пунктом 4.7 такого змісту:

«4.7. Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19). Довідка складається та подається до органу Казначейства розпорядниками бюджетних коштів, які отримували від підприємств (організацій, установ) - постачальників матеріальні цінності та передавали їх на відповідальне зберігання. У цій довідці наводиться інформація про необоротні активи та запаси, які передані розпорядниками бюджетних коштів на відповідальне зберігання підприємствам (організаціям, установам) на підставі договору в розрізі субрахунків. У складі зведеної квартальної та річної фінансової і бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається.

У розділі І «Необоротні активи» цієї довідки наводиться інформація про необоротні активи, зазначені у рядках 122, 132 «Первісна (переоцінена) вартість» розділу І «Необоротні активи» Активу Балансу (форма № 1) (додаток 1), які передані на відповідальне зберігання.

У розділі ІІ «Запаси» наводиться інформація про запаси, зазначені у рядках 150 «Матеріали і продукти харчування», 160 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 170 «Інші запаси» розділу ІІ «Оборотні активи» Активу Балансу (форма № 1) (додаток 1), які передані на відповідальне зберігання.».

У зв’язку з цим пункти 4.7-4.23 вважати відповідно пунктами 4.8-4.24;

3) пункт 4.24 виключити.

6. Главу 5 після слів «зараховується до бюджету» доповнити словами «та подається до органів Казначейства і розпорядників вищого рівня у терміни, встановлені для фінансової звітності».

7. У тексті Порядку:

слова «тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» замінити словами «програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)»;

слова «та отриманих асигнувань для проведення розрахунків фінансовими казначейськими векселями» виключити.

8. Додатки 1, 28, 29, 33 та 36 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

9. У додатку 2 до Порядку рядок 160 виключити.

10. У додатку 3 до Порядку рядок 260 виключити.

11. У додатках 4-7, 9-11 до Порядку:

слова «Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» замінити словами «Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*»;

доповнити додатки новою виноскою такого змісту:

«*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.».

12. У додатках 17 та 32 до Порядку слова «Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів» замінити словами «Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

Директор

Департаменту

державного бюджету

В.П. Лозицький


Додаток 1

до Порядку складання фінансової,

бюджетної та іншої звітності

розпорядниками та одержувачами

бюджетних коштів

(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

БАЛАНС

(форма № 1)

Додаток 19

до Порядку складання фінансової,

бюджетної та іншої звітності

розпорядниками та одержувачами

бюджетних коштів

(абзац шостий підпункту 2.4.1 пункту 2.4)

ДОВІДКА

про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання

Додаток 28

до Порядку складання фінансової,

бюджетної та іншої звітності

розпорядниками та одержувачами

бюджетних коштів

(абзац десятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)

ДОВІДКА

про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

Додаток 29

до Порядку складання фінансової,

бюджетної та іншої звітності

розпорядниками та одержувачами

бюджетних коштів

(абзац одинадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)

ДОВІДКА

про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

Додаток 33

до Порядку складання фінансової,

бюджетної та іншої звітності

розпорядниками та одержувачами

бюджетних коштів

(абзац п’ятнадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)

ДОВІДКА

про дебіторську заборгованість за видатками

Додаток 36

до Порядку складання фінансової,

бюджетної та іншої звітності

розпорядниками та одержувачами

бюджетних коштів

(пункт 2.5)

ЗВІРКА ПОКАЗНИКІВ

форм фінансової та бюджетної звітності


Документи та файли

Сигнальний документ — f437051n132.doc
Сигнальний документ — f437051n131.doc
Сигнальний документ — f437051n130.doc
Сигнальний документ — f437051n129.doc
Сигнальний документ — f437051n128.doc
Сигнальний документ — f437051n127.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.01.2015 — 2015 р., № 4, стор. 49, стаття 73, код акта 75352/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -