<<
>>

НАКАЗ від 22.01.2020 № 20 "Про затвердження Положення про Комісію з атестації". Мінфін України. 2020

Документ актуальний на 30.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2020  № 20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2020 р.

за № 238/34521

Про затвердження Положення про Комісію з атестації

Відповідно до частини восьмої статті 19 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з атестації, що додається.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ходаковського П.В.

В.о. Міністра

Ю. Гелетій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Ради нагляду за аудиторською діяльністю

Л. Гапоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

22 січня 2020 року № 20

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з атестації

I.

Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок діяльності Комісії з атестації (далі - Комісія) відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - Закон).

2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом і працює на громадських засадах.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, у тому числі цим Положенням.

4. Матеріально-технічне та методичне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

II. Склад Комісії

1. Комісія з атестації складається з дев'яти осіб та формується шляхом делегування до її складу:

1) однієї особи від закладів вищої освіти за поданням Міністерства освіти і науки України;

2) двох осіб - представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів;

3) однієї особи від Аудиторської палати України;

4) по одній особі від Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерства фінансів України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

2. Кожна професійна організація аудиторів та бухгалтерів, яка є членом Міжнародної федерації бухгалтерів, може делегувати не більше одного представника. У разі якщо загальна кількість делегованих представників більше двох, вибір представників до Комісії проводиться шляхом рейтингового голосування у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

У разі якщо професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, делегували менше двох представників, професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які не є членами Міжнародної федерації бухгалтерів і мають у своєму складі повноправними членами не менше 20 відсотків загальної кількості аудиторів, включених до Реєстру станом на 1 січня поточного року, можуть делегувати не більше одного представника від кожної професійної організації. При цьому членство аудитора може бути враховано лише в одній професійній організації, за вибором аудитора, що має бути ним письмово засвідчено.

Професійні організації аудиторів та бухгалтерів обирають представників до Комісії шляхом рейтингового голосування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністерства фінансів України.

4. Голова Комісії обирається з числа її членів простою більшістю голосів від загальної кількості членів Комісії.

5. Строк повноважень членів Комісії становить три роки.

Суб'єкт, який делегував свого представника до Комісії, має право відкликати його достроково.

6. Члени Комісії зобов'язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, у тому числі цього Положення;

2) брати участь у засіданнях Комісії та забезпечувати виконання рішень Комісії;

3) сумлінно виконувати свої обов'язки;

4) бути неупередженими та об'єктивними;

5) не допускати конфлікту інтересів;

6) дотримуватися режиму конфіденційності щодо інформації, яка їм може стати відомою у процесі виконання обов'язків, передбачених Законом та цим Положенням.

III. Повноваження Комісії

1. До повноважень Комісії належать:

1) організація розробки проєктів Порядку складання іспитів, Порядку проходження стажування, Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, Порядку зарахування теоретичних знань, інших нормативно-правових актів з питань атестації та професійного навчання аудиторів та подання їх на схвалення до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, який передає зазначені проєкти на затвердження до Міністерства фінансів України;

2) затвердження програм іспитів для кандидатів в аудитори в обсязі, не меншому ніж обсяги навчальних програм закладів вищої освіти IV рівня акредитації;

3) організація проведення іспитів;

4) затвердження результатів іспитів;

5) прийняття рішень про зарахування іспиту у випадках, передбачених Законом;

6) розгляд апеляцій на результати іспитів;

7) акредитація незалежних центрів оцінювання, центрів з підготовки екзаменаційних завдань та призначення осіб з перевірки екзаменаційних робіт;

8) формування вимог до юридичних осіб, що можуть проводити безперервне професійне навчання аудиторів;

9) прийняття рішення про визнання кваліфікаційної придатності особи до провадження аудиторської діяльності.

2. Комісія має інші повноваження відповідно до Закону.

IV. Порядок організації та проведення засідань Комісії

1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

2. Рішення про проведення засідання Комісії приймається Головою Комісії.

3. Повідомлення про проведення засідання Комісії разом із проєктом порядку денного та матеріалами з питань, які пропонуються до розгляду, за дорученням Голови Комісії розсилаються уповноваженою особою Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю не пізніше п'яти робочих днів до дати засідання.

4. У засіданнях Комісії беруть участь Голова Комісії, члени Комісії, уповноважена особа Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (без права голосу) для ведення протоколу, а також інші особи, які можуть бути запрошені за рішенням Голови Комісії для розгляду окремих питань порядку денного засідання (без права голосу).

5. Засідання Комісії вважається правомочним у разі присутності на ньому більше половини загальної кількості членів Комісії, а саме не менше п'яти осіб (наявність кворуму).

6. Головує на засіданнях Комісії Голова Комісії.

У разі відсутності Голови Комісії засідання Комісії проводить головуючий, обраний з числа членів Комісії.

7. Проєкт порядку денного засідання Комісії визначається в робочому порядку Головою Комісії, виходячи із прийнятих Комісією рішень та з урахуванням пропозицій членів Комісії.

8. Для оперативного узгодження пропозицій членів Комісії щодо проєкту порядку денного засідання та матеріалів, які розглядатимуться на засіданні, комунікація між членами Комісії здійснюється в електронному вигляді.

9. Порядок денний затверджується на засіданні Комісії, до якого можуть бути включені питання, запропоновані членами Комісії на початку відповідного засідання.

10. Члени Комісії голосують на засіданнях Комісії особисто шляхом відкритого голосування. Кожен член Комісії має під час голосування один голос. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається неприйнятим.

У разі можливого виникнення у члена Комісії конфлікту інтересів під час розгляду окремих питань він зобов'язаний повідомити про це членам Комісії під час засідання та утриматися від голосування з відповідного питання.

11. Інформація про хід засідання Комісії фіксується аудіо записом та в протоколі, у якому в обов'язковому порядку зазначаються:

1) дата, час і місце проведення засідання Комісії;

2) склад присутніх і відсутніх членів Комісії;

3) прізвища та посади осіб, запрошених на засідання Комісії, в тому числі для участі в розгляді окремих питань;

4) затверджений порядок денний засідання Комісії;

5) матеріали до питань порядку денного, пропозиції членів Комісії, їх окремі думки з прийнятих рішень;

6) посилання на факти та/або обставини, які учасники засідання Комісії просять зафіксувати у протоколі;

7) результати голосування з кожного питання порядку денного засідання Комісії;

8) прийняті рішення з кожного питання порядку денного засідання Комісії.

12. Протокол засідання Комісії має бути складений з урахуванням вимог пункту 11 цього розділу, оформлений за весь час засідання від моменту оголошення засідання Комісії відкритим до моменту його закриття.

13. Протокол веде уповноважена особа Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Підготовка проєкту протоколу здійснюється упродовж трьох робочих днів.

Ознайомлення членів Комісії з проєктом протоколу забезпечується засобами електронного зв'язку. Члени Комісії мають повідомити про наявність зауважень до тексту протоколу упродовж двох робочих днів з дати його отримання.

У разі ненадходження зауважень протокол вважається узгодженим. Після узгодження протокол підписується Головою Комісії або головуючим (у разі відсутності Голови Комісії) та усіма присутніми на засіданні членами Комісії.

14. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на засіданнях Комісії, здійснює Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

15. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю забезпечує належне зберігання протоколів кожного засідання Комісії протягом трьох років з дати проведення відповідного засідання Комісії.

16. Інформаційні повідомлення про дату та місце проведення засідань Комісії, а також про прийняті на цих засіданнях рішення підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

V. Порядок оформлення прийнятих на засіданнях Комісії рішень

1. Кожне прийняте рішення на засіданні Комісії оформлюється рішенням Комісії.

2. Рішення Комісії оформлюються уповноваженою особою Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю і підписуються Головою Комісії або головуючим (у разі відсутності Голови Комісії) та усіма присутніми на засіданні членами Комісії не пізніше десяти календарних днів з дати відповідного засідання Комісії.

3. Рішення Комісії містить такі структурні складові: заголовок, преамбула (вступна частина), текст (розпорядча частина), додатки (за потреби), інформація про наявність викладеної письмово окремої думки члена/членів Комісії, підпис Голови Комісії або головуючого (у разі відсутності Голови Комісії).

4. Рішення Комісії виготовляється на бланку та містить такі реквізити:

1) найменування органу - Комісія з атестації;

2) заголовок документа - рішення;

3) порядковий реєстраційний номер (індекс);

4) місце і дата видання;

5) заголовок до тексту;

6) текст;

7) підпис.

5. Заголовок до тексту рішення Комісії має бути лаконічним та передавати його основний зміст.

6. Преамбула рішення Комісії складається з таких слів:

"Комісія з атестації вирішила:".

За потреби перед цими словами може зазначатися посилання на відповідну структурну одиницю нормативно-правового акта, що дає стислу інформацію про необхідність та мету прийняття рішення Комісії.

7. Розпорядча частина рішення Комісії має бути чіткою, зрозумілою, стислою, послідовною, однозначною (не допускати різного тлумачення) та викладеною відповідно до вимог законодавства про державну мову з дотриманням ділового стилю.

Текст рішення Комісії поділяється на пункти та підпункти. За потреби текст рішення Комісії може бути складений з розділів та підрозділів, які мають заголовки і наскрізну в межах розділу порядкову нумерацію.

8. Прийняті на засіданні Комісії рішення, які підлягають оприлюдненню, після їх належного оформлення розміщуються на офіційному вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

9. Рішення Комісії набирають чинності з дати, зазначеної у відповідному рішенні.

10. Неправомірні рішення Комісії, її дії або бездіяльність, що обмежують чи порушують права юридичних або фізичних осіб, можуть бути оскаржені до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або до суду.

Директор Департаменту

прогнозування доходів

бюджету та методології

бухгалтерського обліку

Ю. Романюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.03.2020 — 2020 р., № 23, стор. 905, стаття 365, код акта 98464/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 29.01.2020 № 30 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість". Мінфін України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 03.02.2020 № 37/185 "Про затвердження Змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". Мінфін України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 13.02.2020 № 60 "Про внесення змін до Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". Мінфін України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 13.02.2020 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67". Мінфін України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.04.2020 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон". Мінфін України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 21.04.2020 № 167 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 року № 1". Мінфін України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 21.04.2020 № 166 "Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину". Мінфін України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.05.2020 № 192 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року № 1489". Мінфін України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 04.05.2020 № 185 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 14 лютого 2011 року № 103". Мінфін України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 25.05.2020 № 239 "Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету". Мінфін України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 29.05.2020 № 244 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 26.05.2020 № 241 "Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку". Мінфін України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 18.05.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів". Мінфін України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 14.05.2020 № 209 "Про внесення зміни до Переліку місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі". Мінфін України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 09.06.2020 № 282 "Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону". Мінфін України. 2020 рікк
 18. до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України. Мінфін України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 09.06.2020 № 281 "Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 01.06.2020 № 256 "Про затвердження Порядку зарахування теоретичних знань". Мінфін України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -