<<
>>

НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022

Документ актуальний на 26.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2022 № 88

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 березня 2022 р.

за № 300/37636

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу

Відповідно до Бюджетного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 939 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 року за № 1809/22121.

3. Департаменту фінансово-економічного планування, аналізу та майнових відносин забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства фінансів України Самоненка Д.А.

Міністр

С.

Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної аудиторської

служби України

Голова Державної казначейської служби України

В.о. Голови Державної митної служби України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

В.о. Голови

Державної податкової служби України

Голова Державної служби

фінансового моніторингу України

Г. Пліс

Т. Слюз

В. Демченко

О. Вискуб

Т. Кірієнко

І. Черкаський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

22 лютого 2022 року № 88

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 березня 2022 р.

за № 300/37636

ПОРЯДОК

взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 20, частини п’ятої статті 22, статей 28, 33, 35, 46, 58-61 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2001 року № 574, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2002 року за № 3/6291 (далі - Інструкція).

2. Цей Порядок регулює взаємовідносини між Мінфіном як головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу за кодом відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350 «Міністерство фінансів України» (далі - КВК 350) відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

3. Особливості участі відповідальних виконавців у бюджетному процесі визначено Інструкцією.

4. Відповідальними виконавцями бюджетних програм системи головного розпорядника є апарат Мінфіну, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - відповідальні виконавці).

5. Обов’язки щодо організації та координації роботи відповідальних виконавців у бюджетному процесі покладаються на:

заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків;

державного секретаря Мінфіну та структурний підрозділ Мінфіну, що виконує функції головного розпорядника за КВК 350, відповідно до його положення (далі - головний розпорядник).

6. Головний розпорядник приймає від відповідальних виконавців на розгляд у встановлені терміни:

пропозиції до Бюджетної декларації, включаючи інформацію щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показників їх досягнення;

бюджетний запит, включаючи інформацію про мету, завдання та результативні показники, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, а також інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, і показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному бюджетному періоді та прогнозні на середньостроковий період;

мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які будуть отримувати кошти з державного бюджету, та зміни до неї;

проекти паспортів бюджетних програм та зміни до них для затвердження, звіти про виконання паспортів бюджетних програм;

результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період;

зведені кошториси та зведені плани асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету (далі - план асигнувань загального фонду бюджету), зведені плани надання кредитів із загального фонду та зведені плани спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (далі - план спеціального фонду), зведення показників спеціального фонду, зведені плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і зведені помісячні плани використання бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;

розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів та зміни до них;

кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду та зведення показників спеціального фонду кошторису апарату відповідального виконавця за кожною бюджетною програмою з детальними обґрунтуваннями та розрахунками в розрізі кодів економічної класифікації видатків;

копії структури та штатного розпису апарату відповідального виконавця після затвердження та погодження в установленому порядку;

пропозиції змін до розпису державного бюджету з розрахунками та обґрунтуваннями;

зміни до кошторисів з розрахунками та обґрунтуваннями в розрізі кодів економічної класифікації видатків;

пропозиції щодо формування порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів;

розподіли відкритих асигнувань та коригувальні розподіли за мережею розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

фінансову та бюджетну звітність;

інформацію про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період;

інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період.

7. Головний розпорядник спільно зі структурними підрозділами Мінфіну готує зауваження та пропозиції щодо документів, зазначених у пункті 6 цього розділу. Після врахування зауважень та пропозицій документи в установленому порядку подаються на підпис і погодження керівництву Мінфіну.

8. Пропозиції до Бюджетної декларації, включаючи інформацію щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, та показників їх досягнення, бюджетні запити, зведені кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів установ, розглядаються головним розпорядником у разі потреби у присутності посадових осіб відповідальних виконавців.

9. Головний розпорядник та відповідальний виконавець у встановленому порядку здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу з метою забезпечення ефективного та результативного управління бюджетними коштами.

ІІ. Порядок підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та їх розгляду головним розпорядником

1. Головний розпорядник:

організовує роботу відповідальних виконавців із підготовки пропозицій до Бюджетної декларації після отримання від Мінфіну інструкцій з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період;

забезпечує розподіл орієнтовних граничних показників, доведених Мінфіном, за бюджетними програмами, реалізація яких спрямована на досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості);

доводить до відповідальних виконавців інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації, орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на кожний рік середньострокового періоду за бюджетними програмами.

2. Відповідальний виконавець:

здійснює аналіз бюджетних асигнувань, затверджених за бюджетними програмами на поточний рік у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, та готує пропозиції щодо потреби у видатках на середньостроковий період з урахуванням змін законодавства, закінчення/періодичності дії програм з відповідними обґрунтуваннями;

надає перелік та обсяги видатків та кредитів на середньостроковий період, зміни обсягів яких відбуваються у зв’язку зі змінами показників, що впливають на розрахунок видатків, разом з детальними розрахунками та обґрунтуваннями;

надає перелік та обсяги нових видатків (надання/повернення кредитів) державного бюджету на середньостроковий період відповідно до змін у законодавстві або у зв’язку з періодичністю виконання певних програм разом з детальними розрахунками і обґрунтуваннями;

вносить пропозиції щодо скорочення видатків, враховуючи:

закінчення терміну дії бюджетної програми або напряму використання бюджетних коштів (у зв’язку із зміною законодавства або періодичністю дії програми);

закінчення терміну дії державної цільової програми, яка виконується в межах відповідної бюджетної програми;

аналіз та перегляд бюджетних програм з огляду на відсоток їх виконання у попередніх роках;

вносить пропозиції щодо об’єднання, розщеплення та зміни назв бюджетних програм з детальним обґрунтуванням таких змін;

має прагнути досягти цілей державної політики в межах доведених показників, спрямовуючи кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням можливої економії коштів за діючими бюджетними програмами або напрямами використання коштів у межах окремих бюджетних програм;

здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на середньостроковий період за кожною бюджетною програмою за напрямами використання бюджетних коштів та кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету, як за загальним, так і за спеціальним фондами, з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяги видатків та надання кредитів у середньостроковому періоді;

вживає заходів для врахування висновків органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновків Рахункової палати; рішень Кабінету Міністрів України за результатами огляду витрат державного бюджету; результатів гендерного аналізу бюджетних програм; результатів оцінки ефективності бюджетних програм за попередні бюджетні періоди та результатів моніторингу виконання бюджетних програм, зокрема щодо поліпшення якості планування видатків за бюджетними програмами та відповідних розрахунків при формуванні бюджетних програм з метою зменшення потреби у перерозподілі/передачі затверджених у законі бюджетних призначень під час виконання державного бюджету;

подає головному розпоряднику пропозиції до Бюджетної декларації, включаючи інформацію щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показників їх досягнення відповідно до інструкцій та орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період;

разом з пропозиціями до Бюджетної декларації подає головному розпоряднику потрібну для здійснення аналізу пропозицій до Бюджетної декларації інформацію за формами, які за потреби доводяться до відповідального виконавця, а також інформацію щодо розрахунків показників, включених до пропозицій до Бюджетної декларації.

3. Головний розпорядник здійснює аналіз отриманих від відповідальних виконавців пропозицій до Бюджетної декларації на предмет їх відповідності орієнтовним граничним показникам, вимогам доведених інструкцій, а також ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, та при необхідності готує висновки, зауваження і пропозиції до них.

4. Відповідальний виконавець вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головним розпорядником та вносить уточнення до пропозицій до Бюджетної декларації у встановлені головним розпорядником терміни.

5. Відповідальний виконавець може брати участь у погоджувальних нарадах або інших заходах (консультаціях, робочих зустрічах, зокрема з використанням електронних комунікаційних мереж, у тому числі мережі Інтернет), які проводить Мінфін з головним розпорядником щодо показників Бюджетної декларації метою усунення розбіжностей.

III. Порядок формування бюджетних запитів та їх розгляду головним розпорядником

1. Головний розпорядник:

організовує роботу відповідальних виконавців із підготовки бюджетних запитів після отримання від Мінфіну інструкцій з підготовки бюджетних запитів для підготовки проекту Державного бюджету України;

здійснює розподіл доведених Мінфіном граничних показників за бюджетними програмами як за загальним, так і за спеціальним фондами, на основі розрахунків, інформації та показників, врахованих під час складання Бюджетної декларації;

доводить до відповідальних виконавців інструкції з підготовки бюджетних запитів, граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на кожний рік середньострокового періоду за бюджетними програмами та форми щодо розрахунків показників, включених до бюджетного запиту.

2. Відповідальний виконавець забезпечує:

складання бюджетних запитів за кожною бюджетною програмою, за виконання якої він відповідає, для подання головному розпоряднику відповідно до Бюджетної декларації та вимог інструкцій з підготовки бюджетних запитів, з урахуванням планів діяльності на середньостроковий період, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм у терміни та порядку, встановлені головним розпорядником;

своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту державного бюджету та загалом бюджетних показників на середньостроковий період;

подання інформації за формами, які доводяться головним розпорядником щодо розрахунків показників, включених до бюджетного запиту, підтвердних документів (у разі потреби);

включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигід щодо реалізації таких інвестиційних проектів, та/або підписаного договору з іноземними державами, іноземними фінансовими установами, міжнародними фінансовими організаціями.

3. Головний розпорядник здійснює аналіз отриманих від відповідальних виконавців бюджетних запитів на предмет їх відповідності Бюджетній декларації, схваленій у поточному році, ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм та дотримання вимог інструкцій з підготовки бюджетних запитів.

4. У разі виявлення головним розпорядником розбіжностей відповідальний виконавець вживає заходів щодо їх усунення та подає оновлену інформацію у встановлені головним розпорядником терміни.

5. Відповідальний виконавець може брати участь у погоджувальних нарадах або інших заходах (консультаціях, робочих зустрічах, зокрема з використанням електронних комунікаційних мереж, у тому числі мережі Інтернет), які проводить Мінфін з головним розпорядником щодо показників проекту державного бюджету з метою усунення розбіжностей.

6. Відповідальний виконавець забезпечує уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України та подає їх головному розпоряднику у порядку подання бюджетних запитів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

IV. Порядок формування мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

1. Головний розпорядник до початку бюджетного періоду визначає мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів за КВК 350 (далі - мережа) та подає Казначейству у визначені ним терміни відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662 (далі - Порядок казначейського обслуговування).

2. Відповідальний виконавець визначає мережу відповідно до розділу II Порядку казначейського обслуговування та подає головному розпоряднику для зведення мережі за головним розпорядником у встановлені терміни.

3. При підготовці мережі відповідальний виконавець повинен визначити:

статус кожної установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), яка обслуговується у відповідному органі Казначейства;

рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів.

4. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головного розпорядника, якщо вони отримують бюджетні асигнування безпосередньо від нього.

5. Якщо протягом бюджетного періоду виникають зміни мережі, зокрема: у разі внесення до мережі нової установи або новоствореного розпорядника бюджетних коштів для отримання коштів державного бюджету в поточному бюджетному періоді, виключення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, відповідальний виконавець подає головному розпоряднику реєстр змін до мережі за формою згідно з додатком 2 до Порядку казначейського обслуговування з відповідним обґрунтуванням.

6. Головний розпорядник подає до Казначейства у визначений ним строк підготовлену інформацію щодо мережі відповідно до Порядку казначейського обслуговування.

V. Підготовка та затвердження порядків використання коштів державного бюджету

1. Відповідальний виконавець:

розробляє проект порядку використання коштів державного бюджету за кожною бюджетною програмою, здійснення заходів за якою потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів (далі - проект Порядку використання коштів), відповідно до вимог частини сьомої статті 20 Кодексу;

при складанні проекту Порядку використання коштів керується Методичними рекомендаціями щодо підготовки проектів порядків використання коштів державного бюджету, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2010 року № 1458;

узгоджує з головним розпорядником проект Порядку використання коштів та оформлює перелік документів для погодження із заінтересованими органами в установленому порядку.

2. У разі виявлення зауважень проект Порядку використання коштів повертається відповідальному виконавцю на доопрацювання. Відповідальний виконавець разом з головним розпорядником доопрацьовують проект Порядку використання коштів і подають на повторне погодження в установленому порядку.

3. Головний розпорядник:

подає погоджений проект Порядку використання коштів до Кабінету Міністрів України для затвердження в установленому порядку;

забезпечує затвердження проекту Порядку використання коштів протягом 30 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

4. Якщо реалізація бюджетної програми продовжується у наступних бюджетних періодах, дія порядку використання бюджетних коштів за такою бюджетною програмою (з урахуванням змін до цього порядку, внесених у разі необхідності) продовжується до завершення її реалізації.

VI. Порядок складання та затвердження паспортів бюджетних програм та звіту про їх виконання

1. Відповідно до вимог частини восьмої статті 20 Кодексу головний розпорядник бюджетних коштів протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України затверджує за погодженням з Мінфіном паспорт бюджетної програми.

2. Відповідальний виконавець розробляє проект паспорта бюджетної програми, керуючись вимогами Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (далі - Правила), і подає на затвердження головному розпоряднику у встановлені ним терміни.

3. Відповідальний виконавець забезпечує своєчасність подання проектів паспортів бюджетних програм, достовірність, зміст і повноту інформації, що в них міститься.

4. У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету, порядку використання бюджетних коштів та Правилам головний розпорядник повідомляє відповідального виконавця про необхідність доопрацювання такого проекту паспорта.

5. Зміни до паспортів бюджетних програм уносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції в порядку, установленому для складання паспортів бюджетних програм.

6. У разі необхідності внесення змін до паспорта бюджетної програми відповідальний виконавець подає головному розпоряднику:

проект паспорта в новій редакції у встановлені терміни;

порівняльну таблицю з поясненнями щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом.

7. Головний розпорядник протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного наказу про затвердження паспорта бюджетної програми, погодженого Мінфіном, забезпечує:

подання засвідчених в установленому законодавством порядку його копій та копій паспорта до Мінфіну та Казначейства;

доведення його копій та копій паспортів до відповідальних виконавців за відповідними бюджетними програмами.

8. Відповідальний виконавець забезпечує доведення копій наказу та затверджених паспортів за бюджетними програмами до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

9. Відповідальні виконавці у терміни, визначені для подання річної бюджетної звітності, подають головному розпоряднику звіти про виконання паспортів бюджетних програм відповідно до Правил.

VII. Порядок здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

1. Відповідно до вимог частини шостої статті 20 Кодексу на всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Результати оцінки ефективності бюджетних програм використовуються для обґрунтування пропозицій щодо внесення змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, розпису державного бюджету та відповідних змін до паспортів бюджетних програм, а також під час:

формування пропозицій до Бюджетної декларації та бюджетного запиту;

складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;

підготовки інформації про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики у відповідній сфері діяльності;

проведення оглядів витрат державного бюджету.

2. Головний розпорядник організовує та здійснює моніторинг протягом поточного бюджетного періоду з метою своєчасного прийняття управлінських рішень для попередження відхилень від запланованих параметрів та забезпечення цільового, ефективного та результативного використання бюджетних коштів.

3. Відповідальний виконавець:

забезпечує здійснення оцінки ефективності за усіма бюджетними програмами у межах встановлених йому бюджетних призначень та за бюджетними програмами, які він формує під час підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та складання бюджетного запиту, керуючись вимогами Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2020 року № 223, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 липня 2020 року за № 646/34929;

організовує та координує роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів із здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, визначаючи заходи із моніторингу виконання бюджетних програм, аналізу та контролю за цільовим, ефективним та результативним використанням бюджетних коштів, їх виконавців та строки проведення, узгоджені із стадіями бюджетного процесу;

за результатами оцінки ефективності бюджетних програм за попередні бюджетні періоди та результатами моніторингу виконання бюджетних програм вживає заходів щодо підвищення ефективності бюджетних витрат, зокрема щодо поліпшення якості планування видатків за бюджетними програмами та відповідних розрахунків при формуванні бюджетних програм з метою зменшення потреби у перерозподілі затверджених у законі бюджетних призначень під час виконання державного бюджету;

у терміни, визначені для подання річної бюджетної звітності, подає головному розпоряднику результати оцінки ефективності бюджетної програми за звітний період.

4. За результатами оцінки ефективності бюджетних програм головні розпорядники у межах своїх повноважень вживають заходів щодо підвищення ефективності бюджетних витрат.

VIII. Порядок взаємодії під час складання розпису Державного бюджету України

1. Головний розпорядник організовує роботу відповідальних виконавців з метою своєчасної підготовки пропозицій до розпису державного бюджету на відповідний рік (далі - розпис) та доводить до них лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування (далі - лімітні довідки) за кожною бюджетною програмою відповідального виконавця.

2. Відповідальний виконавець згідно з отриманими лімітними довідками, керуючись вимогами Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (далі - Інструкція про складання і виконання розпису), подає головному розпоряднику пропозиції до розпису, зведені кошториси та зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду та зведені плани спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, зведені плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і зведені помісячні плани використання бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою, за виконання якої вони відповідають, з детальними обґрунтуваннями та розрахунками за визначеними головним розпорядником формами.

3. Головний розпорядник аналізує отримані матеріали, перевіряє їх на відповідність показникам лімітних довідок, вносить за необхідності до них корективи і подає Мінфіну для включення до розпису.

4. У разі якщо розпис не затверджено в установлений законодавством термін, в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період.

Пропозиції до тимчасового розпису державного бюджету на відповідний період готуються відповідальним виконавцем у порядку, визначеному для складання пропозицій до розпису з дотриманням вимог, визначених статтею 41 Кодексу.

IХ. Порядок складання та затвердження кошторисів і штатних розписів

1. Головний розпорядник:

забезпечує організацію та координацію роботи відповідальних виконавців зі складання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів, зведення показників спеціального фонду кошторису на плановий бюджетний період та складання цих документів за бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо головним розпорядником;

після отримання витягів з розпису від Казначейства в одноденний термін доводить відповідальним виконавцям витяги із розпису за кожною бюджетною програмою, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів усіма розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

2. Відповідальний виконавець в одноденний термін після отримання витягів з розпису надає головному розпоряднику розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі.

3. Відповідальний виконавець, який має власну мережу, після отримання витягів з розпису надає відповідному органу Казначейства розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів в установленому порядку.

4. Відповідальний виконавець, керуючись вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (далі - постанова № 228), зобов’язаний забезпечити:

дотримання вимог законодавства, а також вказівок головного розпорядника щодо складання кошторисів на плановий бюджетний період;

дотримання режиму економії, включення до кошторисів бюджетних асигнувань, зумовлених характером діяльності установи;

дотримання доведених у лімітних довідках річних обсягів бюджетних асигнувань та їх помісячного розподілу з урахуванням строків проведення окремих заходів і можливості здійснення відповідних видатків бюджету та надання кредитів з бюджету протягом бюджетного періоду;

підтвердження показників розрахунками та економічними обґрунтуваннями;

погодження форми розрахунків з головним розпорядником бюджетних коштів;

затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів протягом 30 календарних днів після затвердження розпису.

5. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи затверджуються та погоджуються відповідно до постанови № 228, якщо законом не встановлено інший порядок затвердження.

6. Плани використання бюджетних коштів одержувачами затверджуються їх керівниками за погодженням з відповідальними виконавцями, через яких вони одержують бюджетні кошти.

7. У разі складання тимчасового розпису бюджету на відповідний період в установленому порядку:

головний розпорядник відповідно до витягів з тимчасового розпису державного бюджету, наданих Казначейством, розсилає витяги з тимчасового розпису державного бюджету відповідальним виконавцям;

бюджетні установи складають на цей період тимчасові кошториси відповідно до вимог постанови № 228.

8. У разі внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду складаються відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому ж порядку, що й кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, та складаються зведення показників спеціального фонду кошторису.

9. Протягом бюджетного періоду розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису з урахуванням вимог пункту 49 постанови № 228.

Х. Взаємодія головного розпорядника та відповідальних виконавців під час унесення змін до розпису державного бюджету

1. У разі необхідності внесення змін до розпису у випадках, визначених Кодексом та Інструкцією про складання і виконання розпису, головний розпорядник за обґрунтованим поданням відповідальних виконавців готує пропозиції відповідним структурним підрозділам Мінфіну для підготовки довідки про зміни до розпису.

2. Пропозиції щодо перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету відповідальний виконавець надає головному розпоряднику не пізніше 12 числа місяця, в якому вносяться зміни, з обґрунтуваннями щодо доцільності внесення запропонованих змін, детальними розрахунками та додатком 1 до цього Порядку.

3. Після отримання довідки про зміни до розпису від Казначейства головний розпорядник в одноденний термін в робочому порядку доводить її відповідальному виконавцю, що є підставою для внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів.

4. Відповідальний виконавець в одноденний термін після отримання довідок про зміни до розпису надає головному розпоряднику для підписання та подання Казначейству реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду відповідно до мережі.

Документи надаються з візами посадових осіб, яким відповідно до законодавства та установчих документів надано право підписання розпорядчих та розрахункових документів.

5. Відповідальні виконавці доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду.

XI. Відкриття асигнувань та перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань за бюджетними програмами

1. Головний розпорядник після отримання виписки органів Казначейства з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального (спеціального) фонду державного бюджету:

розподіляє обсяги відкритих асигнувань загального (спеціального) фонду державного бюджету між відповідальними виконавцями;

повідомляє відповідальних виконавців про обсяги таких асигнувань за бюджетними програмами, напрямами використання видатків (захищені видатки/інші видатки) та реєстраційні дані (номер і дату) розподілів відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

2. Відповідальний виконавець надає головному розпоряднику в одноденний термін для підписання та подання Казначейству розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі.

Розподіли відкритих асигнувань надаються з візами посадових осіб, яким відповідно до законодавства та установчих документів надано право підписання розпорядчих та розрахункових документів.

Якщо при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям їх використання, то цей напрям зазначається у примітці розподілу відкритих асигнувань.

3. Відповідальні виконавці готують розподіл відкритих асигнувань з урахуванням наявних бюджетних фінансових зобов’язань.

4. У разі необхідності відкриття асигнувань не в повному обсязі разом з розподілом відповідальним виконавцем надається довідка про залишки відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

5. За умови прийняття відповідальним виконавцем рішення про перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань або у разі помилково здійснених операцій головному розпоряднику подається коригувальний розподіл, у якому зазначаються реквізити підвідомчих установ та суми, на які проводиться коригування, з обґрунтованими поясненнями та виписками з рахунків відкритих асигнувань підвідомчих установ, за якими вносяться корективи.

6. У разі внесення змін до мережі та/або розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) (крім зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв’язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства) відповідальні виконавці коригують відкриті з початку року асигнування. Для коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки, та залишків невикористаних відкритих асигнувань відповідальний виконавець подає головному розпоряднику окремі коригувальні розподіли відкритих асигнувань та лист із відповідним обґрунтуванням.

7. Головний розпорядник перевіряє розподіли відкритих асигнувань на відповідність вказаних у розподілі сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, напряму цільового спрямування відкритих асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду бюджету та у разі невідповідності вносить корективи або повертає відповідальному виконавцю на доопрацювання.

8. За правильність складання розподілу відкритих асигнувань та своєчасність подання до Казначейства відповідають головні розпорядники та відповідальні виконавці.

9. Після проведення розподілу відкритих асигнувань Казначейством один екземпляр, підписаний головним розпорядником, повертається відповідальному виконавцю для ведення обліку.

XII. Особливості в процесі виконання бюджету

1. Відповідальний виконавець забезпечує та здійснює контроль за дотриманням установами, що належать до сфери його управління, вимог щодо проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

2. Відповідальні виконавці бюджетних програм можуть передбачати попередню оплату у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти за згодою головного розпорядника та визначеними ним умовами.

3. Відповідальний виконавець готує обґрунтовані пропозиції для прийняття рішення головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Мінфіном щодо визначення бюджетної програми за загальним та/або спеціальним фондами, в межах бюджетних асигнувань якої будуть оплачені бюджетні фінансові зобов’язання за загальним фондом, які залишились не оплаченими на кінець минулого бюджетного періоду (бюджетна кредиторська заборгованість) та обліковуються органами Казначейства за бюджетними програмами, за якими відсутні бюджетні асигнування або обсяг бюджетної кредиторської заборгованості перевищує бюджетні асигнування відповідно до встановлених законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період та/або переданих в установленому порядку бюджетних призначень.

XIII. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності

1. Відповідальний виконавець подає головному розпоряднику фінансову та бюджетну звітність разом з пояснювальною запискою, додаткові довідки до пояснювальної записки, інформацію щодо показників фінансової звітності та інформацію щодо виконання бюджетних програм відповідно до мережі, в термін, встановлений головним розпорядником бюджетних коштів.

2. Фінансова звітність складається та подається відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398, Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за № 384/30252, та Типової форми 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2017 року за № 1539/31407.

3. Бюджетна звітність складається та подається відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509.

4. Головний розпорядник здійснює перевірку та аналіз фінансової і бюджетної звітності, поданої відповідальним виконавцем, і у разі виявлення помилок та невідповідностей повідомляє відповідального виконавця про необхідність їх усунення.

5. Відповідальний виконавець вживає заходів щодо усунення помилок та у встановлені головним розпорядником терміни подає доопрацьовану фінансову та бюджетну звітність разом з пояснювальною запискою.

6. Відповідальний виконавець здійснює контроль за складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності до органів Казначейства установами, що належать до сфери його управління, з дотриманням термінів подання звітності, установлених органами Казначейства.

7. Головний розпорядник в установленому порядку подає зведену квартальну (проміжну) і річну фінансову та бюджетну звітність Казначейству за встановленим Казначейством графіком та Рахунковій палаті.

XIV. Публічне представлення інформації про бюджет

1. Головний розпорядник відповідно до статті 28 Кодексу оприлюднює шляхом розміщення на своєму вебсайті у встановлені терміни:

бюджетні запити, включаючи інформацію про мету, завдання та результативні показники, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, а також інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, і показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному бюджетному періоді та прогнозні на середньостроковий період;

інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період;

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм);

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період;

результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період;

інформацію про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період;

звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів;

2. Відповідальні виконавці готують та подають головному розпоряднику інформацію, зазначену у пункті 1 цього розділу, в установлені головним розпорядником терміни.

Директор Департаменту

фінансово-економічного

планування, аналізу

та майнових відносин

В. Якубівський


Додаток 1

до Порядку взаємодії

Міністерства фінансів України

як головного розпорядника коштів

державного бюджету та відповідальних

виконавців бюджетних програм на всіх

стадіях бюджетного процесу

(пункт 2, Розділ Х)

ІНФОРМАЦІЯ

про зміни до річного розпису державного бюджету за загальним (спеціальним) фондом за бюджетною програмою

за КПКВК _______ на ____ рік

(тис. грн)

КЕКВ/

ККК

Найменування

Показники річного розпису бюджету (зі змінами)

Пропозиції про зміни до річного розпису бюджету

Обґрунтування запропонованих змін та розрахунки

зменшення

збільшення

НАДХОДЖЕННЯ - усього

у тому числі:

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

ВИТРАТИ - усього

у тому числі:

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

Керівник

_______________

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Керівник бухгалтерської служби/

начальник планово-фінансового

підрозділу

_____________

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ


Додаток 2

до Порядку взаємодії

Міністерства фінансів України

як головного розпорядника коштів

державного бюджету та відповідальних

виконавців бюджетних програм на всіх

стадіях бюджетного процесу

(пункт 4, Розділ ХІ)

ДОВІДКА

про стан розподілу відкритих асигнувань відповідальному виконавцю

_________________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

Відкрито асигнувань

Розподілено асигнувань

Залишок відкритих нерозподілених асигнувань, (грн)

Причина утворення залишку

дата

КПКВК

КЕКВ/ ККК

сума (грн)

дата

номер розподілу

сума (грн)

Керівник бухгалтерської служби/

начальник планово-фінансового

підрозділу

_____________

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу

Наказ; Мінфін України від 22.02.2022 № 88

Прийняття від 22.02.2022

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0300-22

Законодавство України

станом на 28.04.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.03.2022 — 2022 р., № 23, стор. 31, стаття 1221, код акта 110406/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 5 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 13.01.2023 № 23 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6". Мінфін України. 2023 рікк
 3. до. Мінфін України. 2023 рікк
 4. заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів. Мінфін України. 2023 рікк
 5. заповнення митної декларації М-16. Мінфін України. 2023 рікк
 6. визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій. Мінфін України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 04.01.2023 № 6 "Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 02.01.2023 № 1 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430". Мінфін України. 2023 рікк
 9. НАКАЗ від 02.01.2023 № 2 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 431". Мінфін України. 2023 рікк
 10. НАКАЗ від 17.01.2023 № 26 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463". Мінфін України. 2023 рікк
 11. НАКАЗ від 19.01.2023 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 468". Мінфін України. 2023 рікк
 12. НАКАЗ від 23.01.2023 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 13. НАКАЗ від 30.01.2023 № 45 "Про внесення змін до Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
 14. НАКАЗ від 26.01.2023 № 43 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 06 січня 2023 року № 10". Мінфін України. 2023 рікк
 15. НАКАЗ від 09.01.2023 № 11 "Про затвердження Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
 16. НАКАЗ від 06.01.2023 № 10 "Про внесення зміни у додаток до Порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів". Мінфін України. 2023 рікк
 17. НАКАЗ від 02.02.2023 № 57 "Про внесення змін до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2023 № 18 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2023 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів Україні від 26 січня 2023 року № 41". Мінфін України. 2023 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2023 № 41 "Про особливості складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік". Мінфін України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -