<<
>>

НАКАЗ від 26.07.2021 № 426 "Про затвердження Методики верифікації державних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 28.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2021  № 426

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 вересня 2021 р.

за № 1215/36837

Про затвердження Методики верифікації державних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику верифікації державних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, що додається.

2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д.В.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

Перший заступник

Міністра соціальної політики України

В.о. Голови Державної податкової служби України

Міністр освіти і науки України

Голова правління Пенсійного фонду України

Заступник директора

Державного центру зайнятості

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Міністр внутрішніх справ України

О.

Вискуб

Т. Михайленко

Є. Котик

Є. Олейніков

С. Шкарлет

Є. Капінус

Р. Криган

Р. Іллічов

Г.В. Осовий

Л. Денісова

А. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26 липня 2021 року № 426

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 вересня 2021 р.

за № 1215/36837

МЕТОДИКА

верифікації державних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо верифікації державних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі - Фонд).

2. Терміни у цій Методиці вживаються в значенні, наведеному в Законах України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

3. Цю Методику розроблено з урахуванням положень нормативно-правових актів, що діють у сфері правового регулювання соціального страхування і проведення верифікації.

II. Верифікація державних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду

1. Верифікація державних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду, проводиться шляхом порівняння даних про реципієнтів, які були надані Фондом, та інформації суб’єктів надання інформації.

2. До державних виплат, що підлягають верифікації, відносяться виплати особам, які є отримувачами виплат з Фонду у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:

1) щомісячна страхова виплата втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності;

2) щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого;

3) одноразова допомога потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності;

4) одноразова допомога членам сім’ї потерпілого (в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві);

5) страхова виплата дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

6) відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг;

7) страхова виплата в разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;

8) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

9) допомога по вагітності та пологах;

10) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

3. Порядок та умови обміну інформацією, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації, крім банків, визначаються органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Дані, отримані від Міністерства внутрішніх справ України, є інформацією функціональних підсистем єдиної інформаційної системи МВС (далі - ЄІС МВС).

Електронна інформаційна взаємодія між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що є суб’єктами ЄІС МВС, здійснюється засобами ЄІС МВС.

4. Для здійснення верифікації державних виплат використовується інформація, одержана від суб’єктів надання інформації, зокрема від:

1) Державної податкової служби України - щодо:

достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків (дані Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО));

доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (дані ДРФО);

2) Міністерства внутрішніх справ України - щодо:

викрадених (втрачених) та недійсних паспортів громадянина України;

інформації про серію (за наявності), номер та дату видачі паспорта громадянина України (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав);

інформацію про осіб, які перетнули державний кордон;

інформацію про дані паспортів громадян України для виїзду за кордон;

3) Міністерства юстиції України - щодо:

відомостей про народження фізичної особи, про шлюб, смерть фізичної особи (дані Державного реєстру актів цивільного стану громадян);

державної реєстрації фізичної особи - підприємця (дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

4) Міністерства соціальної політики України - щодо наявності інвалідності реципієнта (дані Центрального банку даних з проблем інвалідності);

5) Пенсійного фонду України - щодо:

відомостей про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (дані Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);

отримання реципієнтом пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах (дані Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);

6) Міністерства освіти і науки України - щодо навчання реципієнта для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою здобуття освіти (дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти);

7) Державного центру зайнятості - щодо осіб, зареєстрованих у службі зайнятості як безробітні та які є отримувачами страхових виплат з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (дані Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції).

5. Для здійснення верифікації використовується зазначена інформація за умови проходження перевірки інформаційного файлу на відповідність вимогам порядків обміну інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації.

6. Верифікація державних виплат відбувається за такими етапами:

1) перевірка дотримання вимог, визначених договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації, або іншими актами відповідно до законодавства (далі - валідація) щодо персональних даних реципієнта, який отримує державну виплату.

Об’єктом валідації даних про реципієнта, який отримує державну виплату, є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

Під час валідації персональних даних здійснюється перевірка наданої Фондом інформації щодо повноти та відповідності даних щодо об’єктів перевірки, зазначених у цьому підпункті, затвердженому/встановленому формату (шаблону) або структурі, визначеним технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації;

2) перевірка достовірності персональних даних реципієнта, який отримує державну виплату.

Об’єктом перевірки даних про реципієнта, який отримує державну виплату, є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України реципієнта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) реципієнта;

відомості щодо смерті реципієнта.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Фонду, з інформацією, отриманою від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом, а саме щодо:

достовірності серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС (крім інформації про серію, номер та дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав);

відомостей в ЄІС МВС про викрадення (втрату) чи визнання недійсним паспорта громадянина України;

достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) згідно з даними ДРФО;

смерті реципієнта згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

3) перевірка правомірності надання державної виплати.

Об’єкт перевірки даних про отримувачів державних виплат щодо правомірності їх надання визначається окремо по кожному виду державних виплат, зазначених у пункті 2 цього розділу.

III. Особливості проведення перевірки правомірності надання державних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду

1. Для державних виплат, визначених у підпункті 1 пункту 2 розділу II цієї Методики:

1) об’єктом перевірки даних про отримувачів страхової виплати щодо правомірності її надання є відомості щодо:

проживання за кордоном отримувача страхової виплати у період, за який нарахована страхова виплата, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

смерті отримувача страхових виплат у період її отримання;

2) перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Фонду, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо:

проживання за кордоном реципієнта у період, за який нарахована страхова виплата, згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС;

відомостей про смерть отримувача страхової виплати згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

2. Для державних виплат, визначених у підпункті 2 пункту 2 розділу II цієї Методики:

1) об’єктом перевірки даних про отримувачів страхової виплати щодо правомірності її надання є відомості щодо:

смерті потерпілого;

навчання реципієнта віком від 16 до 23 років, який має право на відшкодування шкоди, для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою здобуття освіти;

шлюбу реципієнта з потерпілим;

дітей потерпілого;

смерті отримувача страхових виплат у період їх отримання;

доходів реципієнта;

державної реєстрації реципієнта як фізичної особи - підприємця;

наявності в реципієнта інвалідності;

реєстрації реципієнта як безробітного та отримання страхових виплат з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

2) перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Фонду, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо:

відомостей про смерть потерпілого згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

навчання реципієнта віком від 16 до 23 років за денною формою здобуття освіти згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

відомостей про шлюб реципієнта з потерпілим згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян (наявність актового запису про шлюб реципієнта з потерпілим);

відомостей про дітей потерпілого віком до 18 років, у тому числі народжених протягом не більше як десятимісячного строку після смерті потерпілого, згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

відомостей про смерть отримувача державних страхових виплат у період їх отримання згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

доходів, нарахованих фізичній особі (реципієнту) податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (згідно з даними ДРФО);

державної реєстрації реципієнта як фізичної особи - підприємця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

наявності в реципієнта інвалідності згідно з даними Центрального банку даних з проблем інвалідності Міністерства соціальної політики України;

реєстрації реципієнта як безробітного згідно з даними Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в тому числі щодо безробітних осіб, які є отримувачами страхових виплат з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

3. Для державних виплат, визначених у підпункті 3 пункту 2 розділу II цієї Методики:

1) об’єктом перевірки даних про отримувачів страхової виплати щодо правомірності її надання є відомості щодо:

смерті потерпілого у період їх отримання;

проживання за кордоном реципієнта у період, за який нарахована страхова виплата, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

2) перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Фонду, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо:

відомостей про смерть отримувача державних виплат згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

проживання за кордоном реципієнта у період, за який нарахована страхова виплата згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС.

4. Для державних виплат, визначених у підпункті 4 пункту 2 розділу II цієї Методики:

1) об’єктом перевірки даних про отримувачів страхової виплати щодо правомірності її надання є відомості щодо:

смерті потерпілого;

навчання реципієнта віком від 16 до 23 років, який має право на відшкодування шкоди, для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою здобуття освіти;

шлюбу реципієнта з потерпілим;

дітей потерпілого;

смерті отримувача страхових виплат у період їх отримання;

доходів реципієнта;

державної реєстрації реципієнта як фізичної особи - підприємця;

наявності в реципієнта інвалідності;

реєстрації реципієнта як безробітного та отримання страхових виплат з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

отримання реципієнтом пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах;

2) перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Фонду, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо:

відомостей про смерть потерпілого згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

навчання реципієнта віком від 16 до 23 років за денною формою здобуття освіти згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

відомостей про шлюб реципієнта з потерпілим згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян (наявність актового запису про шлюб реципієнта з потерпілим);

відомостей про дітей віком до 18 років, у тому числі народжених протягом не більше як десятимісячного строку після смерті потерпілого, згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

відомостей про смерть отримувача страхових виплат у період їх отримання згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (згідно з даними ДРФО);

державної реєстрації реципієнта як фізичної особи - підприємця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

наявності в реципієнта інвалідності згідно з даними Центрального банку даних з проблем інвалідності Міністерства соціальної політики України;

отримання реципієнтом пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах згідно з даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

реєстрації реципієнта як безробітного згідно з даними Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в тому числі щодо безробітних осіб, які є отримувачами страхових виплат з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

5. Для державних виплат, визначених у підпункті 5 пункту 2 розділу II цієї Методики:

1) об’єктом перевірки даних про отримувачів страхової виплати щодо правомірності її надання є відомості щодо:

смерті отримувача страхових виплат у період її отримання;

наявності в дитини інвалідності;

проживання за кордоном реципієнта у період, за який нарахована страхова виплата, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

народження реципієнта;

2) перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Фонду, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо:

відомостей про смерть отримувача страхових виплат у період їх отримання згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

наявності в дитини інвалідності згідно з даними Центрального банку даних з проблем інвалідності Міністерства соціальної політики України;

проживання за кордоном реципієнта у період, за який нараховано страхову виплату, згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС.

6. Для державних виплат, визначених у підпункті 6 пункту 2 розділу II цієї Методики:

1) об’єктом перевірки даних про отримувачів виплати щодо правомірності її надання є відомості щодо смерті потерпілого;

2) перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Фонду, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо відомостей про смерть отримувача страхових виплат у період їх отримання згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

7. Для державних виплат, визначених у підпункті 7 пункту 2 розділу II цієї Методики:

1) об’єктом перевірки даних про отримувачів страхової виплати щодо правомірності її надання є відомості щодо смерті отримувача страхових виплат у період їх отримання;

2) перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Фонду, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо відомостей про смерть отримувача страхових виплат у період їх отримання згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

8. Для державних виплат, визначених у підпункті 8 пункту 2 розділу II цієї Методики:

1) об’єктом перевірки даних про отримувача допомоги по тимчасовій непрацездатності щодо правомірності її надання є відомості щодо:

перебування за кордоном отримувача допомоги по тимчасовій непрацездатності у період, за який вона нарахована, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

сплати єдиного внеску відповідно до законодавства;

смерті отримувача допомоги;

дітей отримувача допомоги по тимчасовій непрацездатності;

2) перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Фонду, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо:

перебування за кордоном реципієнта у період, за який нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС;

відомостей про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

відомостей про смерть отримувача допомоги згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

відомостей про народження дітей отримувача допомоги по тимчасовій непрацездатності згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

9. Для державних виплат, визначених у підпункті 9 пункту 2 розділу II цієї Методики:

1) об’єктом перевірки даних про отримувачів допомоги по вагітності та пологах щодо правомірності її надання є відомості про суми сплати єдиного внеску відповідно до законодавства;

2) перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Фонду, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо відомостей про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

10. Для державних виплат, визначених у підпункті 10 пункту 2 розділу II цієї Методики:

1) об’єктом перевірки даних про отримувачів допомоги на поховання є відомості щодо:

смерті застрахованої особи або смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи;

навчання члена сім’ї реципієнта віком від 16 до 23 років для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою здобуття освіти (в разі смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи);

шлюбу реципієнта із застрахованою особою або із членом сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи;

дітей застрахованої особи (в разі смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи);

смерті отримувача допомоги на поховання у період її отримання;

доходів членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи (в разі смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи);

державної реєстрації реципієнта як фізичної особи - підприємця (в разі смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи);

реєстрації члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи, як безробітного та отримання страхових виплат з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (в разі смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи);

2) перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Фонду, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо:

відомостей про смерть застрахованої особи або смерть члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи, згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

навчання члена сім’ї реципієнта віком від 16 до 23 років за денною формою здобуття освіти згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (в разі смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи);

відомостей про шлюб реципієнта із застрахованою особою або із членом сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи, згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян (наявність актового запису про шлюб реципієнта);

відомостей про народження дітей застрахованої особи віком до 18 років згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян (у разі смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи);

відомостей про смерть отримувача допомоги на поховання у період її отримання згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

доходів членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи, згідно з даними ДРФО (в разі смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи);

державної реєстрації реципієнта як фізичної особи - підприємця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (у разі смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи);

реєстрації члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи, як безробітного та отримання ним страхових виплат з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття згідно з даними Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері зайнятості населення та трудової міграції (в разі смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи).

Директор

Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи

Ю. Конюшенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.09.2021 — 2021 р., № 75, стор. 307, стаття 4737, код акта 107221/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 5 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 13.01.2023 № 23 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6". Мінфін України. 2023 рікк
 3. до. Мінфін України. 2023 рікк
 4. заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів. Мінфін України. 2023 рікк
 5. заповнення митної декларації М-16. Мінфін України. 2023 рікк
 6. визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій. Мінфін України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 04.01.2023 № 6 "Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 02.01.2023 № 1 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430". Мінфін України. 2023 рікк
 9. НАКАЗ від 02.01.2023 № 2 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 431". Мінфін України. 2023 рікк
 10. НАКАЗ від 17.01.2023 № 26 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463". Мінфін України. 2023 рікк
 11. НАКАЗ від 19.01.2023 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 468". Мінфін України. 2023 рікк
 12. НАКАЗ від 23.01.2023 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 13. НАКАЗ від 30.01.2023 № 45 "Про внесення змін до Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
 14. НАКАЗ від 26.01.2023 № 43 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 06 січня 2023 року № 10". Мінфін України. 2023 рікк
 15. НАКАЗ від 09.01.2023 № 11 "Про затвердження Методики верифікації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Мінфін України. 2023 рікк
 16. НАКАЗ від 06.01.2023 № 10 "Про внесення зміни у додаток до Порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів". Мінфін України. 2023 рікк
 17. НАКАЗ від 02.02.2023 № 57 "Про внесення змін до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2023 № 18 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2023 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2023 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів Україні від 26 січня 2023 року № 41". Мінфін України. 2023 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2023 № 41 "Про особливості складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік". Мінфін України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -