>>

НАКАЗ від 26.07.2021 № 427 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питання застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 21.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2021  № 427

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 вересня 2021 р.

за № 1171/36793

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питання застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій

Відповідно до Закону України від 01 грудня 2020 року № 1017 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій», Закону України від 17 грудня 2020 року № 1117 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питання застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С.

Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

В.о. Голови Національного банку України

В.о. Голови Державної податкової служби України

Голова Державної регуляторної служби України

О. Вискуб

Ю. Гелетій

Є. Олейніков

О. Кучер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26 липня 2021 року № 427

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 вересня 2021 р.

за № 1171/36793

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питання застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій

1. У Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженому наказом Міністерства фінансів України, від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 918/29048:

1) у розділі II:

абзац шостий пункту 8 глави 2 виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шостим-тринадцятим;

у другому реченні пункту 12 слова «трьох діб» замінити словами «трьох робочих днів»;

2) у розділі III:

у пункті 4:

абзац десятий викласти у такій редакції:

«проводити розрахункові операції через РРО для підакцизних товарів із використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості;»;

абзац одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-шістнадцятим;

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватися через РРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо такі внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій:

операція «службове внесення» використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту;

операція «службова видача» використовується для реєстрації суми готівки, яка вилучається з місця проведення розрахунків та/або видається держателям електронних платіжних засобів.

Проведення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів здійснюється суб’єктами господарювання із використанням РРО у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовим актом Національного банку України з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні.»;

абзац третій пункту 8 викласти у такій редакції:

«Акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку, помилкової форми оплати зберігаються протягом трьох років. При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати зазначені акти контролюючим органам під час проведення перевірки.»;

пункт 13 виключити;

3) додаток 1 до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

2. У Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 919/29049:

1) у розділі І:

абзаци восьмий, дев’ятий пункту 2 виключити;

у пункті 3 слова «фіскальний сервер контролюючого органу» виключити;

2) у розділі II:

у другому реченні пункту 12 глави 2 слова «трьох діб» замінити словами «трьох робочих днів»;

у пункті 7 глави 4 слово «огану» замінити словом «органу»;

3) у розділі III:

в абзаці восьмому пункту 3 після слів «з торгівлі валютними цінностями» доповнити словами «в готівковій формі».

3. У Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 921/29051:

1) у пункті 3 розділу І слова «програмний реєстратор розрахункових операцій» та «фіскальний сервер контролюючого органу» виключити;

2) у пункті 6 розділу II слова «трьох діб» замінити словами «трьох робочих днів».

4. У Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року № 317, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 липня 2020 р. за № 635/34918:

1) у розділі І:

у пункті 3:

абзац перший доповнити словами «та/або на офіційному вебпорталі ДПС»;

абзац другий викласти у такій редакції:

«Після встановлення безкоштовного або іншого програмного рішення для ПРРО на відповідний пристрій, що належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування, такий ПРРО підлягає реєстрації згідно з цим Порядком.»;

пункт 6 після слів «фіскальним сервером контролюючого органу» доповнити словами «(далі - фіскальний сервер)»;

2) у розділі II:

в абзаці другому пункту 1 слова «електронних підписів та/або печаток» замінити словами «кваліфікованих або удосконалених електронних підписів та/або печаток (далі - електронний підпис та/або печатка)»;

у пункті 2 слова «ДПС (далі - фіскальний сервер)» виключити;

пункт 3 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«У заяві зазначається локальний номер ПРРО, який присвоюється такому ПРРО суб’єктом господарювання. Локальний номер ПРРО становить числовий номер, він є унікальним серед номерів, що присвоюються суб’єктом господарювання у довільному порядку ПРРО для його реєстрації та застосування у відповідній господарській одиниці.

Локальний номер ПРРО зберігається за ПРРО до дати скасування реєстрації ПРРО.»;

абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:

«Така інформація направляється у вигляді квитанції, що є електронним повідомленням, яке формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу за результатами ідентифікації, обробки електронного документа (далі - квитанція).»;

у пункті 5:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому слова «другій» і «та наданням першої порції діапазону фіскальних номерів» виключити;

у пункті 6:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«ПРРО із зазначеними у Заяві назвою та локальним номером вже зареєстрований;»;

абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:

«7. Дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими ПРРО, вносяться до Реєстру на підставі поданих суб’єктами господарювання в електронній формі повідомлень про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО за формою № 5-ПРРО (додаток 5).»;

3) у розділі IV:

у пункті 1:

абзац дев’ятий викласти у такій редакції:

«передавати засобами телекомунікацій створену ПРРО інформацію у формі електронних копій розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків, повідомлення, передбачені цим Порядком, для їх реєстрації і довгострокового зберігання на фіскальному сервері та обліку роботи ПРРО фіскальним сервером;»;

в абзаці десятому після слів «до фіскального сервера» доповнити словами «з отриманням від фіскального сервера підтвердження про їх доставку»;

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

«проводити розрахункові операції через ПРРО для підакцизних товарів із використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості;»;

абзац тринадцятий виключити;

пункт 2 доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

«ПРРО може бути встановлений та застосовуватися лише на пристрої, що належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування, на якого зареєстровано ПРРО. Розрахункові операції на такому ПРРО можуть проводити лише ті особи, сертифікати електронних підписів та/або печаток яких внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.

У ПРРО може використовуватися удосконалена електронна печатка юридичної особи, фізичної особи - підприємця, створювачем якої є така особа.

Використання у ПРРО кваліфікованої або удосконаленої електронної печатки можливе за умови доступу до особистого ключа печатки лише створювача (уповноваженого представника створювача) електронної печатки та захисту такого ключа від несанкціонованого доступу інших осіб, та з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» та Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Використовувати ПРРО під час оптової та/або роздрібної торгівлі пальним забороняється.»;

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Для переведення у фіскальний режим роботи ПРРО, зареєстрованого у Реєстрі, забезпечення реєстрації розрахункових документів на фіскальному сервері особа, яка здійснює розрахункову операцію (за умови закриття попередньої зміни на такому ПРРО), відкриває робочу зміну, ініціюючи відповідною командою ПРРО автоматичне створення службового документа, якому ПРРО автоматично присвоює локальний номер та тип «Відкриття зміни» (далі - повідомлення про відкриття зміни).

Локальний номер цього та інших електронних документів, що створюються ПРРО, є порядковим числовим номером, автоматично сформованим ПРРО, який присвоюється електронним документам, створеним ПРРО.

Таке повідомлення направляється до фіскального сервера і реєструється фіскальним сервером шляхом присвоєння йому номера, який є номером зміни.

Номер зміни повідомляється особі, яка відкриває зміну на ПРРО, у відповіді фіскального сервера.»;

у пункті 4 після слів «електронних фіскальних звітних чеках,» доповнити словами «електронних фіскальних звітах»;

останнє речення пункту 8 викласти у такій редакції:

«У таких випадках операція «сторно» здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.»;

доповнити розділ новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватися через ПРРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо такі внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій:

операція «службове внесення» використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту;

операція «службова видача» використовується для реєстрації суми готівки, яка вилучається з місця проведення розрахунків та/або видається держателям електронних платіжних засобів.

Проведення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів здійснюється суб’єктами господарювання із використанням ПРРО у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовим актом Національного банку України з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні.»;

4) у розділі V:

абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

«Такі електронні документи мають зберігатися в електронній формі в ПРРО до моменту їх передачі до фіскального сервера з отриманням від фіскального сервера підтвердження про їх доставку.»;

у пункті 7:

у першому реченні слова та цифри «Повідомлення за формою № 3-ПРРО про відкриття наступної зміни.» замінити словами «повідомлення про відкриття зміни, що створюється для наступної зміни.»;

у другому реченні слова та цифри «та Повідомлення за формою № 3-ПРРО про відкриття наступної зміни» виключити;

у пункті 8 слово «чеки» замінити словами «електронні копії розрахункових документів та/або електронні копії фіскальних звітних чеків (контрольна стрічка)»;

у пункті 9:

у першому реченні слова та цифри «Повідомлення за формою № 3-ПРРО з відміткою «відкриття зміни»» замінити словами «повідомлення про відкриття зміни»;

у другому реченні слова та цифри «Повідомлення за формою № 3-ПРРО про відкриття наступної зміни,» виключити;

5) додаток 1 до Порядку викласти у новій редакції, що додається;

додаток 3 до Порядку виключити;

доповнити Порядок новим додатком 5, що додається.

5. У Порядку визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року № 317, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 липня 2020 р. за № 636/34919:

1) у розділі І:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Для цілей цього Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

офлайн сесія - період роботи ПРРО в режимі офлайн, який вимірюється проміжком часу від дати та часу, зазначених у повідомленні про початок переведення ПРРО в режим офлайн, до дати та часу, зазначених у повідомленні про завершення режиму офлайн;

номер офлайн сесії - унікальний числовий номер, що автоматично формується фіскальним сервером для кожної офлайн сесії.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених у Законі та іншим законодавством.»;

абзац другий пункту 4 після слів «електронних розрахункових документів,» доповнити словами «електронних фіскальних звітних чеків, а також повідомлень, передбачених Порядком, затвердженим відповідно до статті 7 Закону (далі - електронні документи),»;

в абзацах другому, третьому пункту 6 слово «розрахункового» виключити;

2) у розділі II:

у пункті 1 слова «електронним розрахунковим документам» замінити словами «електронним документам»;

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Перша порція зарезервованих номерів Діапазону для ПРРО формується фіскальним сервером автоматично на запит ПРРО для отримання резервних номерів, який є службовим документом, створення якого ініціюється відповідною командою ПРРО (далі - запит ПРРО), або у відповідь на службовий документ з типом «Відкриття зміни», сформований та направлений до фіскального сервера згідно з порядком, затвердженим відповідно до статті 7 Закону.

Відповідь фіскального сервера на запит ПРРО містить перелік фіскальних номерів з Діапазону. Відповідь фіскального сервера на службовий документ з типом «Відкриття зміни» містить номер офлайн сесії та перелік фіскальних номерів з Діапазону.»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Наступні порції зарезервованих фіскальних номерів для ПРРО формуються фіскальним сервером автоматично у відповідь на запит ПРРО, або у відповідь на отриманий пакет даних, сформований відповідно до пункту 8 розділу III цього порядку.

Відповідь фіскального сервера на запит ПРРО містить перелік наступних фіскальних номерів з Діапазону. Відповідь фіскального сервера на отриманий пакет даних містить номер офлайн сесії та перелік наступних фіскальних номерів з Діапазону.»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Зарезервований за ПРРО фіскальний номер, що присвоюється електронним документам, формується як унікальний набір літер і цифр, або цифр, розділених крапками.»;

3) у розділі III:

в абзаці п’ятому пункту 1 слова «у фіскальних чеках» замінити словами «в електронних розрахункових документах»;

в абзаці шостому пункту 1 слова «електронного розрахункового документа, виданого», замінити словами «електронного документа, створеного»;

у пункті 2 слово «розрахунковому» виключити;

в абзаці дев’ятому пункту 6 слова «геш-функція» замінити словами «хеш-функція»;

абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

«8. Протягом години після встановлення зв’язку із фіскальним сервером здійснюється передача до фіскального сервера пакета даних встановленого формату, що містить повідомлення про початок переведення ПРРО в режим офлайн та повідомлення про завершення режиму офлайн, за формою, встановленою Порядком, затвердженим відповідно до статті 7 Закону, електронні копії розрахункових документів та/або електронні копії фіскальних звітних чеків (контрольна стрічка) із присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами із Діапазону.»;

в абзаці другому пункту 8 слово «розрахункових» виключити.

6. У Порядку ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 13 лютого 2019 року № 64, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 березня 2019 року за № 307/33278:

1) у пункті 1 Розділу II слова «і митну» виключити;

2) в абзаці першому пункту 1 розділу V слова «в органах ДФС» замінити словами «у контролюючих органах»;

3) у тексті Порядку слово «ДФС» замінити словом «ДПС».

7. У Порядку ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 13 лютого 2019 року № 64, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 березня 2019 року за № 308/33279:

1) у тексті Порядку слово «ДФС» замінити словом «ДПС»;

2) у додатку 1 до Порядку слова «Державної фіскальної служби України» та «веб-порталі ДФС» замінити відповідно словами «Державної податкової служби України» та «вебпорталі ДПС».

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

Додаток 1

до Порядку реєстрації та застосування

реєстраторів розрахункових операцій,

що застосовуються для реєстрації

розрахункових операцій

за товари (послуги)

(пункт 4 глави 2 розділу II)

Форма № 1-РРО

ЗАЯВА

про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

Додаток 1

до Порядку реєстрації, ведення реєстру

та застосування програмних реєстраторів

розрахункових операцій

(пункт 3 розділу II)

Форма № 1-ПРРО

ЗАЯВА

про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

Додаток 5

до Порядку реєстрації, ведення реєстру

та застосування програмних реєстраторів

розрахункових операцій

(пункт 7 розділу II)

Форма № 5-ПРРО

ПОВІДОМЛЕННЯ

про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО

Додаток 1

Порядку ведення реєстру

центрів сервісного обслуговування

реєстраторів розрахункових операцій

(пункт 1 розділу III)

Форма № 1-РЦСО

ЗАЯВА

про включення до Реєстру ЦСО РРО


Документи та файли

Сигнальний документ — f509950n157.doc
Сигнальний документ — f509950n158.doc
Сигнальний документ — f509950n159.doc
Сигнальний документ — f509950n169.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.09.2021 — 2021 р., № 72, стор. 196, стаття 4575, код акта 107071/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -