<<
>>

НАКАЗ від 27.08.2021 № 484 "Про затвердження Змін до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку його складання". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 28.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2021  № 484

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 вересня 2021 р.

за № 1236/36858

Про затвердження Змін до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку його складання

Відповідно до підпункту 39.4.2.2 підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 839, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 березня 2021 року за № 278/35900, що додаються.

2. Департаменту міжнародного оподаткування в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Державній податковій службі України забезпечити оприлюднення на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України доопрацьованої XML-схеми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та її опису.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С.

Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

В.о. Голови Державної податкової служби України

О. Вискуб

Є. Олейніков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

27 серпня 2021 року № 484

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 вересня 2021 р.

за № 1236/36858

ЗМІНИ

до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

1. У формі Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній:

графу 8 викласти в такій редакції:

«

8

Дата, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній

.

.

»;

графу 11 викласти в такій редакції:

«

11

Інформація щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному

11.1 [К]

код інтервалу

11.2

код валюти фінансової звітності материнської компанії

».

2. У розділі ІІ Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній:

1) у пункті 1 слова та цифри «РРРР-ММ-ДД (наприклад, «2020-12-31»)» замінити словами та цифрами «ДД-ММ-РРРР (наприклад, «31-12-2020»)»;

2) у пункті 6:

абзац перший після слів «звіту в розрізі країн» доповнити словами «міжнародної групи компаній»;

в абзаці п’ятому слова «на нього» замінити словами «на платника податків»;

3) абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:

«8. За загальним правилом, у графі 8 зазначається дата, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність МГК (тобто, періоду бухгалтерського обліку для МГК) у форматі «ДД-ММ-РРРР». Наприклад, якщо Повідомлення подається за звітний період, останнім днем якого є 31 грудня 2020 року, а останнім днем поточного фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність МГК, є 31 березня 2021 року, в елементі має бути вказано «31-03-2020». У цьому разі у графі 9 проставляється код «UNC201».»;

4) у пункті 9:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«платник податків є учасником МГК, іншим, ніж материнська компанія МГК, і не уповноважений на подання Звіту - CBC709;».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

в абзаці п’ятому слова та цифри «CBC702» замінити словами та цифрами «CBC709»;

5) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. У графі 11 наводиться інформація щодо сукупного консолідованого доходу МГК за фінансовий рік, що передує звітному, в розрізі відповідних інтервалів сум шляхом зазначення одного із кодів в графі 11.1:

якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує звітному, є меншим за еквівалент 50 мільйонів євро,- UNC 901;

якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує звітному, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, але є меншим або дорівнює еквіваленту 750 мільйонів євро,- UNC 902;

якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує звітному, перевищує еквівалент 750 мільйонів євро,- UNC 903.»;

6) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Для цілей заповнення графи 11.1 при визначенні інтервалу сум сукупний консолідований дохід МГК, в яку входить платник податків, розраховується згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК (а у разі відсутності інформації — відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку). Перерахунок у євро валюти звітності МГК, відмінної від євро, здійснюється відповідно до офіційного курсу гривні щодо євро (середній за період) за календарний рік, що передує звітному року.»;

7) пункти 12 і 13 виключити.

У зв’язку з цим пункти 14-42 вважати відповідно пунктами 12-40;

8) у пункті 12:

цифри «11.4» замінити цифрами «11.2»;

доповнити новим реченням такого змісту:

«Для української гривні застосовується код «UAH».»;

9) у пункті 14 слова «у форматі РРРР-ММ-ДД’Т’гг:хх:сс, де: РРРР-ММ-ДД - дата; гг:хх:сс - час» виключити;

10) доповнити пункт 15 новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо материнська компанія МГК утворена відповідно до законодавства певної країни, але не є податковим резидентом жодної держави (території), для цілей заповнення Повідомлення вважається, що така компанія не має податкового резидентства. В такому випадку при заповненні інформації щодо держави (території) податкового резидентства такої компанії МГК у розділі І Повідомлення застосовується спеціальний код «X5».»;

11) у пункті 34 слова «материнської компанії» замінити словом «учасника»;

12) у пункті 37 слова «через відсутність вимог, або за умови звільнення від такого подання» виключити;

13) у пункті 38:

слово «обов’язково» виключити;

слова та цифри «зазначення коду «CBC809» замінити словами та цифрами «одночасного зазначення кодів «CBC709» у графі 10 та «CBC809»;

14) у пункті 39:

слово «учасника» замінити словом «учасників»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо у складі МГК є учасник, утворений відповідно до законодавства певної країни, але який не є податковим резидентом жодної держави (території), для цілей заповнення Повідомлення вважається, що такий учасник не має податкового резидентства. В такому випадку при заповненні інформації щодо держави (території) податкового резидентства такого учасника міжнародної групи компаній у графі 32.2 застосовується спеціальний код «X5».».

Директор Департаменту

міжнародного оподаткування

Л. Паламар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.09.2021 — 2021 р., № 74, стор. 173, стаття 4680, код акта 107325/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -