Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 27.10.2021 № 567 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 31.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.10.2021  № 567

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 листопада 2021 р.

за № 1501/37123

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.

2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С.І.

Міністр

С. Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

27 жовтня 2021 року № 567

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 листопада 2021 р.

за № 1501/37123

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

1.

У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1019/18314:

1) у розділі І:

у пункті 3:

в абзаці третьому слово «активи» замінити словом «інструменти»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«біологічні активи, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю та сільськогосподарською продукцією під час збирання врожаю.»;

після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Це Національне положення (стандарт) не застосовується до оцінки запасів, утримуваних суб’єктами державного сектору після збирання врожаю, до корисних копалин та мінеральної сировини за умови, що вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.».

У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5;

2) у розділі II:

в абзаці третьому пункту 4 слова «на дату балансу» виключити;

абзац перший пункту 6 після слів «що їх передав,» доповнити словами «на дату здійснення операції»;

у пункті 7 слово «обмін,» виключити;

в абзаці першому пункту 8 слово «фактичних» виключити;

у пункті 11:

абзац третій викласти в такій редакції:

«фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі);»;

абзац четвертий після слів «які необхідні» доповнити словами «у процесі виробництва»;

в абзаці шостому слово «збут» замінити словом «продаж»;

пункт 12 виключити;

3) у пункті 9 розділу IV слова «виключається зі складу активів (списується з балансу)» замінити словами «списується з балансу»;

4) у розділі V:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«вартість запасів, визнану витратами протягом періоду.»;

пункт 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«суму часткового списання вартості запасів до чистої вартості їх реалізації, визнану витратами, відповідно до пункту 4 розділу III цього Національного положення (стандарту);».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 903/21215:

1) пункт 4 розділу І після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«кваліфікаційний актив - актив, підготовка якого для використання за призначенням або для продажу обов’язково потребує суттєвого періоду часу;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати відповідно абзацами п’ятим-сьомим;

2) у пункті 2 розділу II:

в абзаці другому слова «грошове забезпечення військовослужбовців» замінити словами «грошове забезпечення тощо»;

абзац третій після слів «соціальні заходи» доповнити словами «(нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«матеріальні витрати (використання сировини та матеріалів, інших предметів, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, палива та електроенергії тощо);»;

3) у розділі III:

у пункті 1 слова «оцінка витрат» замінити словами «їх оцінка»;

абзац шостий пункту 2 після слова «послуг» доповнити словом «тощо»;

у пункті 3:

у підпункті 3.1 слова «рішенням місцевої ради» замінити словами «рішенням про місцевий бюджет»;

у підпункті 3.2 слова «одночасно з отриманням доходу» замінити словами «одночасно з визнанням доходу»;

підпункт 3.3 після слів «нараховані (визнані зобов’язаннями)» доповнити словами «, крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до інших національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі»;

4) у розділі IV:

у пункті 3 слово «робітникам» замінити словом «працівникам»;

у пункті 5:

підпункт 5.1 викласти в такій редакції:

«5.1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління виробничими (навчальними) підрозділами, майстернями, цехами, дільницями, навчально-дослідними господарствами тощо; відрахування на соціальні заходи апарату управління виробничими (навчальними) підрозділами, майстернями, цехами, дільницями, навчально-дослідними господарствами; витрати на оплату службових відряджень персоналу виробничих (навчальних) підрозділів, майстерень, цехів, дільниць, навчально-дослідних господарств тощо).»;

підпункт 5.7 викласти в такій редакції:

«5.7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці та відрахування на соціальні заходи загальновиробничого персоналу та апарату управління виробництвом; медичне страхування персоналу та апарату управління виробництвом; витрати на роботи та послуги із здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).»;

у підпункті 5.9 слово «цехів» замінити словом «виробництва»;

абзац третій пункту 6 після другого речення доповнити новими реченнями такого змісту: «Сума постійних загальновиробничих витрат, розподілених на кожну одиницю продукції (робіт, послуг), не зростає внаслідок низького рівня виробництва або простоїв. У періоди надзвичайно високого рівня виробництва сума постійних загальновиробничих витрат, розподілених на кожну одиницю продукції (робіт, послуг), зменшується.»

3. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 «Біологічні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 15 листопада 2017 року № 943, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2017 року за № 1478/31346:

1) у розділі І:

пункт 1 після слів «сільськогосподарську продукцію» доповнити словами «під час збирання врожаю»;

абзац сьомий пункту 3 після слів «бухгалтерського обліку в державному секторі» доповнити словами «, крім продукції таких плодоносних рослин»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

біологічний актив - жива тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи;

біологічні перетворення - процеси росту, дегенерації, продукування та відтворення, які спричиняють якісні або кількісні зміни біологічного активу;

витрати на продаж - витрати, пов’язані із продажем біологічних активів і сільськогосподарської продукції (комісійні винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, сплачувані під час реалізації продукції, тощо, за винятком фінансових витрат);

група біологічних активів - сукупність подібних (за характеристиками та/або призначенням та/або умовами вирощування) живих тварин або рослин;

довгострокові біологічні активи - усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами;

додаткові біологічні активи - біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень;

збирання врожаю - відокремлення продукції від біологічного активу або отримання продукції внаслідок припинення життєвих процесів біологічного активу;

плодоносні рослини - живі рослини, які використовуються в процесі виробництва сільськогосподарської продукції та систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, за очікуванням, протягом періоду, що перевищує 12 місяців;

поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі;

сільськогосподарська діяльність - процес управління біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів;

сільськогосподарська продукція - актив, одержаний у результаті збирання врожаю біологічних активів, призначений для продажу, безоплатної передачі, переробки або внутрішньогосподарського споживання.»;

2) у розділі II:

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Біологічні активи при їх первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо.

Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо, біологічний актив зараховується на баланс суб’єкта державного сектору за первісною вартістю, яка визначається відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (далі - Національне положення (стандарт) 121 «Основні засоби»), або Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1019/18314 (далі - Національне положення (стандарт) 123 «Запаси»).»;

пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6-14 вважати відповідно пунктами 5-13;

пункт 5 викласти в такій реакції:

«5. Безоплатно отримані біологічні активи при їх первісному визнанні оцінюються відповідно до пункту 4 цього розділу.»;

пункт 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7-13 вважати відповідно пунктами 6-12;

у пункті 7 слово та цифри «пункті 10» замінити словом та цифрою «пункті 8»;

у пункті 8:

в абзаці першому слова «суми їх зносу» замінити словами «накопиченої амортизації»;

в абзаці другому слова «та додаткові біологічні активи» виключити;

абзац перший пункту 9 після слів «витрат на продаж» доповнити словами «під час збирання врожаю»;

3) у пункті 4 розділу III слово та цифри «пункту 10» замінити словом та цифрою «пункту 8»;

4) у розділі IV:

у пункті 1 слово «короткостроковими» замінити словом «поточними»;

у пунктах 4-6 слово та цифри «пунктом 10» замінити словом та цифрою «пунктом 8»;

5) у додатку до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 «Біологічні активи»:

у графі «Сільськогосподарська продукція» слова «Приріст живої маси» замінити словом «Туші»;

у графі «Активи» слова «Консерви овочеві, соління» замінити словами «Технічні культури».

Директор Департаменту

методології бухгалтерського

обліку та нормативного

забезпечення аудиторської

діяльності

Л. Гапоненко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.11.2021 — 2021 р., № 91, стор. 69, стаття 5913, код акта 108403/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -