<<
>>

НАКАЗ від 29.01.2020 № 30 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість". Мінфін України. 2020

Документ актуальний на 02.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2020  № 30


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2020 р.
за № 171/34454

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Відповідно до статей 180-184 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою врегулювання деяких питань реєстрації платників податку на додану вартість у контролюючих органах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами Міністерства фінансів України, Департаменту податкових сервісів Державної податкової служби України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Ходаковського П.В. та Голову Державної податкової служби України Верланова С.О.

Міністр

О.

Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної податкової служби УкраїниК. Ляпіна

С. ВерлановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 січня 2020 року № 30


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2020 р.
за № 171/34454

ЗМІНИ
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. У підпункті 2 пункту 1.6 розділу I:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2) для фізичних осіб - 12-розрядний числовий номер такої структури: 1-10-й знаки - реєстраційний номер облікової картки платника податків, 11-й та 12-й знаки - контрольні розряди, алгоритм формування яких встановлює Державна податкова служба України.»;

в абзаці другому слова та цифри «внесено серію та номер паспорта, індивідуальний податковий номер становить 10-значний номер, що включає номер паспорта» замінити словами «внесено серію (за наявності) та номер паспорта, 1-10-й знаки 12-розрядного індивідуального податкового номера включають номер паспорта;».

2. У розділі II:

у першому реченні абзацу шостого пункту 2.2 слова «головного бухгалтера» замінити словами «особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку,»;

абзац одинадцятий пункту 2.4 викласти у такій редакції:

«розгляд скарг, поданих в адміністративному порядку відповідно до статей 55, 56 розділу II Кодексу, або звернень про перегляд рішень контролюючих органів з питань реєстрації, анулювання реєстрації, перереєстрації платників податку або про внесення записів чи змін до Реєстру.».

3. У розділі III:

в абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 3.5 слова «реєстраційної картки» замінити словами «заяви про державну реєстрацію»;

в абзаці другому пункту 3.9 слово «виписку» замінити словом «складання».

4. У розділі V:

доповнити пункт 5.6 двома новими абзацами такого змісту:

«У день отримання контролюючим органом з Єдиного державного реєстру відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або в день внесення до реєстру платників єдиного податку запису про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість, до Реєстру вноситься відмітка «Реєстрація особи підлягає анулюванню».

Разом із такою відміткою до Реєстру вноситься підстава для анулювання реєстрації відповідно до пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу та дата виникнення такої підстави.»;

в абзаці третьому пункту 5.10 друге речення виключити.

5. У розділі VII:

доповнити пункт 7.1 новим абзацом такого змісту:

«У разі наявності стосовно особи у Реєстрі інформації про те, що її реєстрація платником ПДВ підлягає анулюванню, разом із даними з Реєстру, до дати здійснення анулювання реєстрації оприлюднюються відмітка «Реєстрація особи підлягає анулюванню», підстава для анулювання реєстрації платника ПДВ та дата виникнення такої підстави.»;

в абзаці другому пункту 7.4 слова «уповноваженою на це особою» замінити словами «Представником платника».

6. В абзаці другому підпункту 1 пункту 3.5 розділу III, абзаці другому пункту 5.3 розділу V, абзаці п’ятому пункту 7.4 та абзаці першому пункту 7.7 розділу VII слова «щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством» замінити словами «щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством».

7. У тексті Положення слова «Державна фіскальна служба України» у всіх відмінках замінити словами «Державна податкова служба України» у відповідних відмінках.

8. У додатках до Положення:

у додатку 1:

у розділі «Відомості про відповідальних осіб платника» слова «головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку» замінити словами «особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку»;

примітку 2 доповнити словами «, а також учасників договорів про спільну діяльність та управителів майна під час подання реєстраційної заяви з позначкою «Реєстрація»;

у примітці 3 слова «- платників податку» виключити;

у додатку до реєстраційної заяви платника податку на додану вартість слова та цифри «Абзац перший пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу» замінити словами та цифрами «Пункт 182.1 статті 182 розділу V Кодексу»;

у додатку 5:

рядок «Комісією встановлено:» доповнити знаком примітки «*»;

після пункту 5 доповнити приміткою такого змісту:

«* У разі отримання контролюючим органом із Єдиного державного реєстру відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця пункти 2-5 можуть не виводитись на друк та/або не заповнюватись.»;

у розділі 6 «Відомості про особу, яка подала запит» додатка 11:

слова «уповноважена особа (за довіреністю)» замінити словами «представник платника (за довіреністю)»;

після рядка

«


керівник»

доповнити рядком такого змісту

«


особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку»;

у розділі 4 «Відомості про особу, яка подала запит» додатка 13 слова «головний бухгалтер юридичної особи» замінити словами «особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи»;

у тексті додатків слова «номер та серія», «серія та номер» у всіх відмінках замінити словами «серія (за наявності) та номер» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
податкової політики
та нагляду
за фіскальними органами
Л. Максименко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.02.2020 — 2020 р., № 16, стор. 79, стаття 637, код акта 98097/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 03.02.2020 № 37/185 "Про затвердження Змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". Мінфін України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 13.02.2020 № 60 "Про внесення змін до Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". Мінфін України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 13.02.2020 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67". Мінфін України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2020 № 20 "Про затвердження Положення про Комісію з атестації". Мінфін України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.04.2020 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон". Мінфін України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.01.2019 № 37 "Про внесення змін до пункту 19 Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій". Мінфін України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.01.2019 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів". Мінфін України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2019 № 52 "Про внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 «Фінансова звітність за сегментами»". Мінфін України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2019 № 41 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.02.2019 № 77 "Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту". Мінфін України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 22.02.2019 № 80 "Про затвердження Змін до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів". Мінфін України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 12.03.2019 № 106 "Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету". Мінфін України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 04.03.2019 № 96 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 04.03.2019 № 97 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України від 03 лютого 2011 року № 68/23". Мінфін України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 03.04.2019 № 135 "Про затвердження Змін до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 28.03.2019 № 126 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2012 року № 1246". Мінфін України. 2019 рікк
 17. до. Мінфін України. 2019 рікк
 18. ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій. Мінфін України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2019 № 64 "Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій". Мінфін України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 11.02.2019 № 60 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені". Мінфін України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -