<<
>>

НАКАЗ від 30.06.2017 № 611 "Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі". Мінфін України. 2017

Документ актуальний на 01.09.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.2017  № 611

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 2017 р.

за № 908/30776

Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів

№ 479 від 06.08.2020}

Відповідно до пункту 95.7 статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 575 «Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2013 року за № 2159/24691.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О.

Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -

Міністр економічного розвитку

і торгівлі України

В.о. Голови Фонду державного майна України

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Степан Кубів

Д. Парфененко

М.В. Продан


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

30.06.2017 № 611

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 2017 р.

за № 908/30776

ПОЛОЖЕННЯ

про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

{У тексті Положення слово «ДФС» замінено словом «ДПС»; слова «веб-сайті ДФС» замінено словами «вебпорталі ДПС» згідно з Наказом Міністерства фінансів № 479 від 06.08.2020}

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 95.7 статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

2. Це Положення визначає умови і порядок проведення конкурсів з визначення товарних бірж, створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу», уповноважених організовувати і проводити біржові торги, у тому числі електронні торги, та цільові аукціони з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, у рахунок погашення податкового боргу.

3. Конкурс з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі (далі - конкурс), проводиться конкурсною комісією за наявності двох або більше допущених до нього претендентів, заяви від яких отримані Державною податковою службою України в установлений термін після опублікування (оприлюднення) повідомлення про проведення конкурсу. 

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 479 від 06.08.2020}

4. Повідомлення про проведення конкурсу повинно містити такі відомості:

дату, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін подання документів на конкурс;

обов’язкові вимоги до учасників конкурсу;

адресу, за якою подаються (надсилаються) документи;

контактні телефони для довідок з питань, що стосуються конкурсу.

5. Зазначене повідомлення публікується ДПС в одному із друкованих засобів масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження не пізніше ніж за місяць до дати проведення конкурсу та оприлюднюється на офіційному вебпорталі ДПС.

II. Комісія з проведення конкурсу

1. Для організації і проведення конкурсу ДПС створюється конкурсна комісія (далі - комісія) у складі голови комісії - Голови ДПС (заступника Голови ДПС), заступника голови комісії - керівника (його заступника) підрозділу ДПС, до функцій якого належить організація проведення конкурсу з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та 7 членів комісії - трьох представників структурних підрозділів ДПС, представника структурного підрозділу ДПС, до функцій якого належать питання запобігання та виявлення корупції, представника Міністерства фінансів України (за згодою), представника Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за згодою), представника Фонду державного майна України (за згодою).

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 479 від 06.08.2020}

2. Секретарем комісії призначається один з членів комісії - представник підрозділу ДПС, до функцій якого належить організація проведення конкурсу.

3. Персональний склад комісії затверджується наказом ДПС.

Зміни до складу комісії вносяться наказом ДПС.

4. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, зокрема цим Положенням.

5. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення дати проведення конкурсу;

оприлюднення інформації про проведення конкурсу;

прийняття документів від претендентів на участь у конкурсі;

розгляд конкурсних пропозицій;

визначення переможців конкурсу;

складання та затвердження протоколів про результати проведення конкурсу;

виключення уповноваженої біржі, яка допустила порушення умов реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про реалізацію майна, в порядку, визначеному в розділі VI цього Положення;

призначення додаткового конкурсу.

6. Організовує роботу та керує діяльністю комісії голова, який у межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях;

організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням.

У разі потреби голова комісії залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

7. У разі відсутності голови комісії його функції і обов’язки виконує заступник голови комісії.

III. Вимоги до претендентів на участь у конкурсі

1. До участі в конкурсі допускаються біржі, створені відповідно до Закону України «Про товарну біржу», які мають право на організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, досвід роботи не менше одного року в цій сфері діяльності й подали (надіслали) на розгляд комісії передбачений у пункті 2 цього розділу пакет документів.

2. Для участі в конкурсі претендент подає (надсилає) до ДПС за адресою, зазначеною в повідомленні про проведення конкурсу, на розгляд комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі, реквізитів (місцезнаходження, телефон), складу керівництва (прізвища, ініціали, посади), чисельності працівників;

2) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

3) копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік з відповідним підтвердженням їх прийняття органом статистики;

4) правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів про їх затвердження, завірені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) біржі;

{Підпункт 4 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 479 від 06.08.2020}

5) обґрунтовану інформацію про технічні можливості для забезпечення організації продажу майна, що перебуває у податковій заставі, та виконання взятих зобов’язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою у довільній формі), у тому числі:

про кількість договорів, укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року, та про обсяги реалізованого майна, які не повинні бути меншими за 2,5 млн гривень;

про наявність відокремленого приміщення для персоналу біржі, який забезпечує її функціонування, площею не менше ніж 40 м-2 та приміщення для проведення торгів площею не менше ніж 100 м-2, обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

{Абзац четвертий підпункту 5 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 479 від 06.08.2020}

про наявність електронної пошти та власної сторінки (вебсайту) біржі у глобальній мережі Інтернет (із зазначенням адреси вебсайту);

{Абзац четвертий підпункту 5 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 479 від 06.08.2020}

про наявність у штаті біржі не менше двох оцінювачів (підтверджується фотокопіями кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів - документів оцінювачів, виданих Фондом державного майна України згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», засвідчених в установленому порядку);

{Абзац п'ятий підпункту 5 пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 479 від 06.08.2020}

{Абзац шостий підпункту 5 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 479 від 06.08.2020}

про наявність не менше 10 брокерських контор, зареєстрованих на біржі (із зазначенням їх місцезнаходження та спеціалізації біржових операцій);

про розмір плати за користування послугами біржі за останній рік у відсотках до вартості біржового контракту (угоди);

{Підпункт 6 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 479 від 06.08.2020}

6) довідку про обліковий ідентифікатор, який присвоєно внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації щодо взяття на облік суб’єкта первинного фінансового моніторингу за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 08 червня 2015 року № 542, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за № 749/27194.

3. Документи, зазначені в пункті 2 цього розділу, реєструються в журналі реєстрації конкурсних документів (додаток) секретарем комісії за датою реєстрації вхідної кореспонденції в ДПС, а в разі подання їх нарочним - за датою їх вручення секретарю комісії, що засвідчується підписом уповноваженої особи претендента в журналі реєстрації.

4. До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які подали (надіслали) неповний пакет документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, або після встановленого кінцевого терміну їх подання.

IV. Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться один раз на три роки. За його результатами визначаються переможці, які мають право на організацію і проведення біржових торгів, у тому числі електронних торгів, та цільових аукціонів з продажу майна платників податків, що перебуває у податковій заставі, у рахунок погашення їх податкового боргу.

У разі потреби дозволяється проводити додатковий конкурс у порядку, передбаченому цим Положенням.

Додатковий конкурс може проводитись за рішенням комісії, прийнятим у зв’язку з надходженням до ДПС пропозицій не менше двох бірж, які виявили бажання здійснювати продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

2. При визначенні переможців комісією на підставі поданих заяв та документів, передбачених пунктом 2 розділу III цього Положення, вивчаються та оцінюються такі критерії:

обсяги реалізованого майна на біржових торгах та аукціонах протягом останнього року;

кількість договорів, укладених на біржі за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року;

розмір плати за користування послугами біржі за останній рік;

розмір власного капіталу.

3. Комісія присвоює кожному критерію зважений коефіцієнт від 0 до 1. Сума зважених коефіцієнтів за критеріями не перевищує 1.

4. Під час проведення засідання члени комісії, які беруть участь у засіданні, оцінюють кожну біржу окремо, присвоюючи від 1 до 10 балів за кожним визначеним критерієм, шляхом множення присвоєного бала на відповідний зважений коефіцієнт окремо за кожним критерієм та додавання одержаних показників.

За результатами проведення оцінювання біржі члени комісії, які беруть участь у засіданні, заповнюють та підписують бланки оцінювання біржі і передають їх секретареві комісії.

Секретар комісії після перевірки розрахунків у бланках оцінювання біржі вираховує середньоарифметичний бал за кожною біржею, складає і підписує звіт про оцінювання бірж за встановленою комісією формою, який разом із зазначеними бланками подає комісії для розгляду та визначення переможця конкурсу.

5. За результатами розгляду даних, наведених у бланках та звіті про оцінювання бірж, комісія визначає переможцями конкурсу біржі, які набрали 7 і більше балів.

6. Засідання комісії є легітимним за умови участі в ньому не менше двох третин усіх членів комісії.

7. Після закінчення засідання комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, у якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати оцінювання;

обґрунтування визначення переможців.

8. Протокол про результати проведення конкурсу складається і підписується всіма членами комісії, які брали участь в оцінюванні, та затверджується головою комісії.

9. Після затвердження протоколу про результати проведення конкурсу ДПС у десятиденний строк з дня його затвердження включає переможців конкурсу до переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

10. Облік протоколів про результати проведення конкурсів та документів, передбачених пунктом 2 розділу III цього Положення, які подаються на розгляд комісії, ведеться підрозділом ДПС, до функцій якого належить організація проведення конкурсу.

11. Інформація про результати конкурсу у десятиденний строк надсилається комісією всім біржам - учасникам конкурсу, контролюючим органам та оприлюднюється на офіційному вебпорталі ДПС.

V. Розгляд спорів

1. У разі незгоди з результатами конкурсу учасник конкурсу у десятиденний строк з моменту отримання інформації стосовно переможців конкурсу, занесених до переліку уповноважених бірж, може подати до конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії. 

2. Засідання комісії проводиться у двадцятиденний строк з дати закінчення строку оскарження, передбаченого пунктом 1 цього розділу, про що повідомляється учасник конкурсу, яким подано скаргу, за три дні до засідання. У засіданні комісії має право брати участь представник цього учасника конкурсу.

3. Рішення комісії про результати розгляду скарги може бути оскаржено згідно із законодавством.

VI. Виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про реалізацію майна, що перебуває у податковій заставі

1. У разі виявлення фактів недотримання уповноваженою біржею вимог нормативно-правових актів, які регулюють порядок проведення біржових торгів, у тому числі електронних торгів, та цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, скликається позачергове засідання комісії, на якому розглядається питання виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Рішення про виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо під час прийняття рішення про виключення біржі з переліку уповноважених бірж голоси членів комісії розділилися порівну.

Протокол про виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, затверджується згідно з пунктом 9 розділу IV цього Положення.

2. Після затвердження протоколу про виключення уповноваженої біржі, яка допустила порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення біржових торгів, у тому числі електронних торгів, та цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, ДПС наступного дня виключає таку біржу з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

3. Інформація про виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, у триденний строк надсилається комісією відповідній біржі та контролюючим органам та відображається на офіційному вебпорталі ДПС.

4. З дня виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, на підставі рішення комісії така біржа не є уповноваженою біржею, з якою контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

5. У разі незгоди з рішенням комісії біржа може його оскаржити згідно із законодавством.

В.о. директора Департаменту

податкової політики

В.П. Овчаренко


Додаток

до Положення про умови і порядок

проведення конкурсів з визначення

уповноважених бірж з продажу майна,

що перебуває у податковій заставі

(пункт 3 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ

реєстрації конкурсних документів

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 479 від 06.08.2020}


Документи та файли

Сигнальний документ — f469109n119.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.09.2017 — 2017 р., № 70, стор. 497, стаття 2139, код акта 87090/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -