>>

опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення. Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 01.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства фінансів України

14 серпня 2015 року № 706

(у редакції наказу Міністерства

фінансів України

17 березня 2021 року № 158)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 травня 2021 р.

за № 708/36330

ПОРЯДОК

опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення

1. Цей Порядок розроблено на виконання абзацу третього підпункту 39.5.1.1 підпункту 39.5.1 та абзаців першого та сьомого підпункту 39.5.2.13 пункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цей Порядок визначає послідовність дій контролюючих органів та платників податків при організації та проведенні опитування для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (далі - опитування).

3. Контролюючий орган, що проводить аналіз звітів про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), додаткової інформації та/або обґрунтувань поданих платником податків відповідно до підпункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, або перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», самостійно визначає необхідність проведення опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків, етапи опитування та обсяг питань, за якими необхідно провести таке опитування.

4. Опитування проводиться з метою дослідження дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» відповідно до пункту 39.1 статті 39 розділу I Кодексу під час проведення ним контрольованих операцій, зокрема, перевіряється відповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», об’єктивність та повнота проведення платником податків економічного та функціонального аналізу контрольованої операції, достатність та повнота обґрунтування платником податків економічної доцільності і наявності ділової мети в контрольованих операціях та відображення відповідної інформації у звіті про контрольовані операції та/або в документації з трансфертного ціноутворення, глобальній документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), додатковій інформації та/або обґрунтуваннях, наданих платником податків відповідно до підпункту 39.4.9 статті 39 розділу I Кодексу.

5.

Рішення про проведення опитування приймається:

під час аналізу звітів про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), додаткової інформації та/або обґрунтувань поданих платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу;

під час проведення перевірки контрольованої операції посадовою особою, яка проводить перевірку платника податків. У разі необхідності проведення опитування платників податків, які є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, рішення про проведення опитування такого платника приймається керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу, який проводить перевірку.

6. Контролюючим органом визначаються перелік питань для опитування і уповноважена або посадова особа, та/або працівник платника податків, які були відповідальними за прийняття рішень за відповідними напрямами його господарської діяльності та/або готували (оформляли), підписували відповідні документи (контракти, договори, угоди, фінансову, технічну та іншу документацію), що пов’язані з контрольованою операцією, та/або готували звіт про контрольовані операції та/або документацію з трансфертного ціноутворення.

7. Повідомлення щодо проведення опитування:

1) повідомлення про прийняті контролюючим органом рішення щодо проведення опитування направляються платникам податків у порядку, визначеному статтею 42 розділу II Кодексу.

2) у повідомленні про проведення опитування зазначаються уповноважена, посадова особа та/або працівник платника податків, якого запрошують для опитування; дата, час та місце проведення опитування та контактні дані посадової особи контролюючого органу, відповідальної за організацію та/або проведення опитування;

3) разом з повідомленням про проведення опитування контролюючим органом платнику податків може надсилатися (вручатися) орієнтований перелік питань для опитування;

4) повідомлення щодо проведення опитування надсилається платнику податків не менше ніж за 7 календарних днів до дати проведення опитування або вручається не менше ніж за 2 робочих дні до дати проведення опитування у порядку.

8. Опитування проводиться шляхом очної зустрічі посадової особи контролюючого органу та відповідної уповноваженої, посадової особи або працівника платника податків.

9. Місце проведення опитування:

опитування, рішення про проведення якого прийнято під час аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), додаткової інформації та/або обґрунтування, поданих платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, проводиться у приміщенні контролюючого органу;

опитування, рішення про проведення якого прийнято під час проведення перевірки платника податків, проводиться у приміщенні платника податків за місцем проведення перевірки та/або у приміщенні контролюючого органу (останнє - за згодою платника податків);

опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків, який є стороною контрольованої операції, що перевіряється, проводиться у приміщенні контролюючого органу, в якому такий платник перебуває на обліку.

10. Платник податків зобов’язаний сприяти контролюючому органу у проведенні опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків.

11. Платник податків у разі неможливості присутності на опитуванні будь-якої з визначених податковим органом уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків інформує про це контактну особу контролюючого органу не менше ніж за один робочий день до дати проведення опитування, письмово повідомляє про причини такої неможливості та вживає заходів щодо узгодження місця, дати та часу проведення опитування таких осіб.

12. Результати опитування оформляються протоколом опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, який складається у двох примірниках та підписуються посадовою(ими) особою(ами) контролюючого органу, яка(які) проводила(и) опитування, та опитуваним(и). Протокол складається на паперовому носії державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

Другий примірник протоколу опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення вручається опитуваному(ним), про що в першому примірнику робиться відповідний запис.

13. У разі відмови уповноваженої, посадової особи або працівника платника податків від надання пояснень під час опитування та/або підписання протоколу опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Такий акт реєструється у відповідному журналі реєстрації актів контролюючого органу.

Директор Департаменту

міжнародного оподаткування

Л. Паламар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.06.2021 — 2021 р., № 44, стор. 394, стаття 2738, код акта 105200/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -