<<
>>

визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій. Мінфін України. 2023

Документ актуальний на 27.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

04 січня 2023 року № 6

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 січня 2023 р.

за № 47/39103

ПОРЯДОК

визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини шостої статті 233 глави 36 розділу VI Митного кодексу України (далі - Кодекс) з метою встановлення порядку визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

авторизація - будь-яка з діючих авторизацій, яких набули підприємства відповідно до вимог Кодексу, а також авторизації на застосування спрощення, що використовується для процедури спільного транзиту, відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року, ратифікованої Законом України від 30 серпня 2022 року № 2555-IX «Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту»;

електронна система обліку та зберігання - інформаційна система експрес-перевізника, що призначена для ведення обліку всіх категорій відправлень, які надходять у центральні та регіональні сортувальні станції (далі - ЦСС (РСС)), вивозяться з ЦСС (РСС), та містить в електронному вигляді перелік відомостей про відправлення, які використовують експрес-перевізник, а також митні органи;

електронна система обліку транспортних засобів - інформаційна система експрес-перевізника, яка містить інформацію про в’їзд та виїзд автомобільного транспортного засобу, що здійснює перевезення вантажу експрес-перевізника, із зазначенням дати та часу в’їзду (виїзду), реєстраційних номерних знаків, ваги (з вантажем) та інших відомостей за визначенням самого експрес-перевізника;

місце зберігання міжнародних експрес-відправлень - спеціально обладнане перевізником складське приміщення чи його відгороджена частина для зберігання міжнародних експрес-відправлень (далі - МЕВ) під митним контролем, що виключає можливість несанкціонованого вилучення МЕВ з-під митного контролю;

місце розташування ЦСС (РСС) - фактична адреса розташування ЦСС (РСС);

моніторинг відповідності - комплекс заходів, які здійснюють митниця, у зоні діяльності якої функціонує ЦСС (РСС), та/або Держмитслужба, що забезпечують систематичний контроль за дотриманням експрес-перевізником умов і вимог, визначених Кодексом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок та умови здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях;

оцінка відповідності - фактична перевірка митницею відповідності підприємства вимогам цього Порядку для отримання дозволу про визначення центральної (регіональної) сортувальної станції;

підрозділ митного оформлення (далі - ПМО) - структурний підрозділ митниці, посадові особи якого здійснюють митні формальності щодо товарів, які переміщуються (пересилаються) у МЕВ;

прилегла до центральної (регіональної) сортувальної станції територія - огороджена за периметром територія, що прилягає до центральної (регіональної) сортувальної станції, в межах якої створено місце доставки транспортних засобів, і призначена для стоянки транспортних засобів з вантажами експрес-перевізника, що перебувають під митним контролем, а також проведення навантажувально-розвантажувальних робіт;

регіональна сортувальна станція (далі - РСС) - це відповідним чином облаштовані приміщення та територія, на яких регіональний підрозділ експрес-перевізника здійснює операції з МЕВ та їх зберігання в рамках виконання угод з іноземними операторами про обмін МЕВ, а також виконуються митні формальності;

уповноважений структурний підрозділ митниці - структурний підрозділ митниці, до компетенції якого віднесено функції з оцінки відповідності та контролю за діяльністю експрес-перевізника (його моніторингу відповідності);

центральна сортувальна станція (далі - ЦСС) - це відповідним чином облаштовані приміщення та територія, на яких виключно експрес-перевізник здійснює операції з МЕВ та їх зберігання в рамках виконання угод з іноземними операторами про обмін МЕВ, а також виконуються митні формальності.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Кодексі та інших нормативно-правових актах з питань митної справи.

3.

Взаємодія між митницею, Держмитслужбою та експрес-перевізником, у тому числі надання інформації про прийняті рішення та висновки, передбачені цим Порядком, здійснюється з використанням систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів із дотриманням вимог законодавства у сферах електронного документообігу, електронних довірчих послуг та захисту інформації.

4. Подання до митниці заяви про визначення центральної (регіональної) сортувальної станції та документів, а також інших заяв, визначених цим Порядком, в електронній формі здійснюється з використанням систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів.

Документи або їх копії, наявні тільки в паперовій формі, додаються до заяв у форматі PDF.

У разі подання електронних документів документи на паперових носіях не подаються.

Заяви та документи, які подаються до митниці та/або Держмитслужби, засвідчуються електронним підписом чи печаткою, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, особи, яка її склала, й реєструються в митниці та Держмитслужбі в автоматичному режимі.

У разі подання заяв та документів у паперовій формі копії документів засвідчує підприємство у встановленому законодавством порядку, а заяву про визначення центральної (регіональної) сортувальної станції підписує керівник підприємства та скріплює печаткою підприємства (за наявності). Такі документи реєструються в митниці та Держмитслужбі у встановленому законодавством порядку.

5. Інформація та документи, що були надані митниці та Держмитслужбі при визначенні ЦСС (РСС), для внесення змін до наявних даних, а також надані комісії під час оцінки відповідності, не можуть без дозволу особи, яка їх подала, розголошуватися чи передаватися третім особам, включаючи інші органи державної влади, крім випадків передачі інформації в порядку, визначеному Кодексом та іншими законами України.

6. Не допускається здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в МЕВ, у ЦСС (РСС), не визначених відповідно до цього Порядку.

II. Вимоги до облаштування та обладнання ЦСС (РСС)

1. Для здійснення митного та інших видів контролю товарів, що переміщуються (пересилаються) у МЕВ, підприємство на момент подання заяви про визначення ЦСС (РСС) і протягом усього періоду функціонування сортувальної станції забезпечує:

1) організацію та функціонування на прилеглій до ЦСС (РСС) території місця доставки товарів транспортними засобами (далі - місце доставки).

Вимоги до місця доставки визначаються наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 646 «Про місця доставки товарів транспортними засобами», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 2012 року за № 1052/21364 (далі - Наказ про місця доставки), з урахуванням таких особливостей.

Територія місця доставки товарів для автомобільного транспорту, а також прилегла до ЦСС (РСС) територія має бути забезпечена:

твердим покриттям;

освітленням;

цілодобовою охороною та наявністю засобів пожежогасіння;

наявністю і функціонуванням системи відеоконтролю (далі - СВК) на території місця доставки та прилеглій до ЦСС (РСС) території;

наявністю рампи або естакади, або оглядового майданчика (за необхідності);

наявністю та функціонуванням контрольно-пропускної системи при в’їзді на територію ЦСС (РСС) та при виїзді з неї, обладнаної шлагбаумами.

Експрес-перевізник забезпечує ведення окремого електронного обліку транспортних засобів, які переміщують МЕВ, при в’їзді та виїзді з місця доставки;

2) у приміщеннях (на території) ЦСС (РСС):

цілодобову охорону, у тому числі функціонування охоронної сигналізації, у всіх приміщеннях, де перебувають або можуть перебувати товари, що підлягають митному контролю та оформленню;

функціонування протипожежної сигналізації та наявність засобів пожежогасіння;

наявність і функціонування СВК у місцях на ЦСС (РСС), де перебувають або можуть перебувати товари, що підлягають митному контролю (з фіксацією, у тому числі всіх воріт та/або дверних отворів ЦСС (РСС), через які здійснюється ввезення та/або вивезення МЕВ, всіх в’їздів і виїздів з місця доставки та прилеглої до ЦСС (РСС) території), з можливістю виведення інформації з неї в ПМО; фіксування зображень СВК для виявлення несанкціонованого доступу до товарів, що перебувають під митним контролем; ведення архіву відеозаписів СВК;

наявність і функціонування матеріально-технічного обладнання у достатній для забезпечення діяльності ЦСС (РСС) кількості (навантажувально-розвантажувальних засобів; спеціального сертифікованого та повіреного електронного обладнання для зважування МЕВ і вантажу експрес-перевізника; технічних засобів контролю, у тому числі тих, що дають змогу проводити неруйнівний контроль товарів з використанням скануючих систем (без розпакування МЕВ));

наявність і функціонування каналів і засобів зв’язку, у тому числі захищених каналів зв’язку, для виконання посадовими особами митних органів своїх повноважень;

наявність інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем для відстеження проходження МЕВ протягом усього часу його переміщення від відправника до одержувача;

наявність та ведення електронної системи обліку та зберігання МЕВ;

належні умови зберігання МЕВ з метою уникнення випадків пошкодження, втрати чи несанкціонованого доступу до товарів у МЕВ, що перебувають під митним контролем.

Вимоги до СВК наведено у додатку 1 до цього Порядку;

3) безпосередньо у приміщеннях ЦСС (РСС):

наявність оглядових залів з місцями для проведення посадовими особами ПМО митного огляду з розпакуванням МЕВ та облаштування їх достатньою кількістю технічних засобів (пристроїв для зважування, оглядових столів, обладнання для розпакування/запакування відправлень, комп’ютерної техніки, технічних засобів контролю тощо);

наявність обладнаних місць зберігання МЕВ (окремо для МЕВ, що ввозяться в Україну, МЕВ, призначених для вивезення за межі митної території України, МЕВ, що переміщуються транзитом);

наявність окремих місць для здійснення обробки МЕВ документарного характеру та МЕВ, у яких переміщуються товари, що підлягають письмовому декларуванню;

розмежування в ЦСС (РСС) напрямків руху МЕВ під час проведення їх обробки (МЕВ, що ввозяться в Україну; МЕВ, призначених для вивезення за межі митної території України; МЕВ, митне оформлення яких не завершено або завершено);

обладнання вікон у приміщеннях ЦСС (РСС), у яких товари в МЕВ перебувають під митним контролем, з внутрішнього боку металевими ґратами;

можливість накладення не менше ніж двох засобів забезпечення (ідентифікації), які унеможливлюють проникнення в місця зберігання МЕВ або вилучення МЕВ із цих місць без пошкодження засобів забезпечення (ідентифікації), один з яких має належати митниці, другий - експрес-перевізнику.

2. Для здійснення на ЦСС (РСС) ПМО митного контролю та митного оформлення товарів експрес-перевізник відповідно до статті 556 глави 76 розділу ХХ Кодексу забезпечує безоплатне надання у тимчасове користування належно облаштованих службових та побутових приміщень, а також обладнання, засобів та каналів електронних комунікацій (у тому числі забезпечення можливості доступу до автоматизованої системи митного оформлення, мережі «Інтернет»), для виконання посадовими особами ПМО своїх повноважень.

3. Експрес-перевізник забезпечує безперешкодний доступ посадових осіб митниці, у зоні діяльності якої розміщується ЦСС (РСС), до:

товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем на території ЦСС (РСС), у тому числі в місцях зберігання МЕВ, а також до документів на такі товари;

комп’ютерної системи для відстеження проходження МЕВ та електронної систему обліку та зберігання МЕВ, електронної системи обліку транспортних засобів (у режимі перегляду);

СВК.

Експрес-перевізник забезпечує надання митниці, у зоні діяльності якої розміщується ЦСС (РСС), та відповідному структурному підрозділу Держмитслужби, на який покладено функції з координації застосування системи управління ризиками, віддаленого доступу до наявних СВК (у тому числі архівів відеозображень).

На письмовий запит керівника митниці експрес-перевізник надає митниці відеоінформацію з СВК на носіях, узгоджених із митницею, за період, зазначений у запиті.

III. Розгляд Заяви, оцінка відповідності та визначення ЦСС (РСС)

1. Для визначення ЦСС (РСС) підприємство-резидент, яке здійснює або планує здійснювати прискорене перевезення МЕВ (далі - заявник), подає до митниці, у зоні діяльності якої планується створення ЦСС (РСС), заяву про визначення центральної (регіональної) сортувальної станції за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку (далі - Заява).

2. Підприємство, яке подає Заяву, має відповідати таким умовам:

особи, зазначені у графі 9 розділу І Заяви, не мають непогашеної або незнятої в установленому законом порядку судимості за вчинення: контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності; кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;

на осіб, зазначених у графі 9 розділу І Заяви, у зв’язку з виконанням ними дій, пов’язаних із здійсненням митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в інтересах такого підприємства, протягом календарного року, в якому здійснюється оцінка відповідності підприємства, та будь-якого з попередніх трьох календарних років не були накладені адміністративні стягнення за порушення митних правил, що належать до систематичних або серйозних порушень митних правил відповідно;

підприємство має досвід здійснення діяльності в межах міжнародного ланцюга постачання товарів протягом календарного року, в якому проводиться оцінка відповідності підприємства, та попередніх трьох календарних років;

підприємство має працівника, відповідального за митні питання, або інших працівників (не менше двох), які мають досвід практичної роботи за напрямом здійснення митних формальностей не менше трьох років.

3. До Заяви додаються такі документи, у тому числі засвідчені заявником копії документів:

довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 03 вересня 2018 року № 733, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1102/32554;

загальний план території, на якій розташовано приміщення ЦСС (РСС);

план (плани) приміщень ЦСС (РСС);

копії документів, що підтверджують право власності на об’єкти (будівлі, споруди, інженерно-технічні засоби та комунікації тощо) та прилеглу територію, на площах яких планується розташовування ЦСС (РСС), або право користування ними, а також державну реєстрацію цих об’єктів в установленому порядку;

копії угоди (копії угод) про обмін МЕВ з іноземним(и) оператором(ами) в галузі прискореного перевезення міжнародних відправлень;

зразок (зразки) міжнародного транспортного документа, який є договором на перевезення кожного окремого МЕВ і буде супроводжувати його на всьому шляху переміщення від відправника до одержувача;

копії технічних паспортів технічних засобів контролю, зокрема тих, які дають змогу проводити неруйнівний контроль товарів з використанням скануючих систем (без розпакування МЕВ); обладнання СВК; обладнання для зважування МЕВ (вантажу експрес-перевізника) на ЦСС (РСС);

копія санітарного паспорта на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України.

Вимоги до оформлення загального плану території та плану (планів) приміщень ЦСС (РСС) наведено в додатку 3 до цього Порядку.

4. Попередній розгляд Заяви та оцінку відповідності здійснює уповноважений структурний підрозділ митниці у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня реєстрації Заяви. При цьому попередній розгляд Заяви не має перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації Заяви.

У разі якщо підприємство має діючу авторизацію (авторизації), попередній розгляд Заяви та оцінка відповідності здійснюються у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня реєстрації Заяви.

5. Попередній розгляд Заяви:

1) під час попереднього розгляду Заяви проводиться перевірка відповідності підприємства умовам, зазначеним у пункті 2 цього розділу, а також перевірка відповідності відомостей, зазначених у Заяві та поданих заявником документах;

2) уповноважений структурний підрозділ митниці з використанням систем, що забезпечують функціонування електронних ресурсів митних органів, інших державних та єдиних реєстрів, а також інших інформаційних баз, перевіряє:

відповідність відомостей про державну реєстрацію заявника інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на офіційному вебсайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації;

перебування заявника на обліку в митних органах згідно зі статтею 455 глави 65 розділу XVI Кодексу;

наявність у заявника дозволу на провадження митної брокерської діяльності;

відсутність факту перебування заявника в процесі припинення - за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

відсутність факту перебування заявника у процедурі санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство чи факту відкриття провадження у справі про банкрутство згідно з Єдиним реєстром боржників;

відсутність фактів притягнення осіб, зазначених у графі 9 розділу І Заяви, до кримінальної відповідальності (наявність непогашеної або незнятої в установленому законом порядку судимості за вчинення: контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності; кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг), за допомогою відповідних реєстрів МВС;

відсутність накладення на осіб, зазначених у графі 9 розділу І Заяви, адміністративних стягнень за порушення митних правил, що належать до систематичних або серйозних порушень митних правил, у зв’язку з виконанням цими особами дій, пов’язаних із здійсненням митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в інтересах такого підприємства, протягом календарного року, в якому здійснюється оцінка відповідності підприємства, та будь-якого з попередніх трьох календарних років;

відсутність діючих санкцій, застосованих до заявника та осіб, зазначених у графі 9 розділу І Заяви, та/або до іноземного оператора в галузі прискореного перевезення міжнародних відправлень, зазначеного в графі 5 розділу ІІ Заяви, згідно із законами України та/або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

публічність діяльності заявника (підприємство здійснює свою діяльність та публічно висвітлює її у спосіб (наприклад, на своєму офіційному вебсайті), який дає змогу громадськості здійснювати моніторинг його діяльності, дізнаватися про виконувані підприємством функції і послуги, що надаються, умови та строки їх надання, мережу, контрагентів, укладені угоди, тарифи на послуги, умови оплати, зобов’язання, систему для відстеження проходження МЕВ протягом усього часу його переміщення від відправника до одержувача, результати діяльності тощо).

Для визначення систематичних або серйозних порушень використовуються критерії, наведені у пункті 2 частини першої статті 14 глави 2 розділу І Кодексу;

3) для перевірки досвіду діяльності заявника в міжнародному ланцюгу постачання може використовуватись інформація:

щодо митних оформлень;

щодо наявних дозволів на провадження видів діяльності, передбачених статтею 404 глави 58 розділу XV Кодексу; ліцензії перевізника;

з офіційного вебсайту підприємства, яка свідчить про публічність його діяльності;

інша інформація, яка підтверджує досвід діяльності підприємства, надана за бажанням самим підприємством;

4) досвід практичної роботи за напрямом здійснення митних формальностей працівника, відповідального за митні питання, або інших працівників, які мають досвід практичної роботи за напрямом здійснення митних формальностей, може підтверджуватися:

витягом із трудової книжки особи; та/або

інформацією про особу у відповідних графах раніше оформлених цією особою митних деклараціях(за наявності); та/або

копією посадової інструкції, якою на таку особу покладено обов’язки із здійснення митних формальностей або контролю за їх виконанням; та/або

рекомендаціями з попереднього (попередніх) місця (місць) роботи, які підтверджують виконання обов’язків із здійснення митних формальностей або контролю за їх виконанням (за наявності).

Під час попереднього розгляду Заяви працівник, на якого покладено обов’язок із взаємодії з митницею та Держмитслужбою щодо визначення ЦСС (РСС) або внесення змін до Реєстру (далі - уповноважений працівник підприємства), надає уповноваженому структурному підрозділу митниці для перевірки документи (або завірені в установленому законодавством порядку їх копії), які підтверджують практичний досвід роботи працівників, зазначених в абзаці шостому графи 6 розділу ІІ Заяви;

5) у разі якщо заявник має діючу авторизацію (авторизації), для надання якої (яких) було підтверджено відповідність підприємства умовам, відповідно до Кодексу ідентичним тим, які зазначені у пункті 2 цього розділу, уповноважений структурний підрозділ митниці під час попереднього розгляду Заяви здійснює:

перевірку відомостей, зазначених у Заяві та поданих заявником документах, у тому числі дійсність зазначеної у Заяві авторизації;

заходи, передбачені абзацами дев’ятим та десятим підпункту 2 цього пункту;

6) за результатами попереднього розгляду Заяви у строки, передбачені цим Порядком, митниця приймає одне з таких рішень:

про початок проведення оцінки відповідності;

про відмову в розгляді Заяви у формі листа за підписом керівника митниці, в якому зазначаються підстави такої відмови, строк і порядок оскарження такого рішення.

Інформація про початок оцінки відповідності вноситься до систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів.

У разі подання документів у паперовій формі лист про відмову в розгляді Заяви не пізніше ніж на наступний робочий день після дня його реєстрації надсилається на адресу електронної пошти заявника, зазначену у графі 7 розділу І Заяви;

7) митниця відмовляє у попередньому розгляді Заяви у разі, якщо:

підприємство не перебуває на обліку в митних органах згідно зі статтею 455 глави 65 розділу XVI Кодексу;

підприємство є нерезидентом;

Заява та документи подано до митниці, яка не має повноважень щодо їх розгляду;

подано не всі документи, необхідні для прийняття митницею рішення, та/або до таких документів внесено відомості не в повному обсязі;

Заяву складено не за встановленою формою або підписано особою, яка не має на це повноважень;

встановлено невідповідності заявника хоча б одній з умов, визначеній у пункті 2 цього розділу;

стосовно заявника введено процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство або щодо такого підприємства відкрито провадження у справі про банкрутство;

заявник перебуває у процесі припинення;

до заявника та/або до іноземного оператора в галузі прискореного перевезення міжнародних відправлень застосовано санкції відповідно до законів України та/або міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

6. Оцінка відповідності:

1) оцінка відповідності підприємства проводиться з обов’язковим оглядом території та приміщень, призначених для ЦСС (РСС).

Огляд території та приміщень, призначених для ЦСС (РСС), здійснює комісія у порядку та строки, передбачені статтею 343 глави 49 розділу XI Кодексу. За результатами огляду складається акт про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року № 615, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2012 року за № 981/21293 (далі - Акт огляду);

2) до складу комісії для проведення огляду території та приміщень, призначених для розташування ЦСС (РСС), залучаються:

посадові особи уповноваженого структурного підрозділу митниці, одна з яких є головою комісії;

посадові особи митниці, до функціональних обов’язків яких належить контроль за використанням технічних засобів митного контролю, відеоконтролю та забезпечення функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем у митниці;

посадова особа митниці, відповідальна за забезпечення охорони праці;

посадова особа митниці, до функціональних обов’язків якої належить контроль за доставкою товарів та місць доставки;

посадова особа ПМО, яка у разі прийняття рішення про визначення ЦСС (РСС) здійснюватиме митний контроль та митне оформлення товарів у МЕВ;

3) під час проведення огляду території та приміщень, призначених для ЦСС (РСС), члени комісії здійснюють:

перевірку забезпечення заявником вимог, визначених у розділі II цього Порядку;

перевірку відповідності території, приміщень, обладнання, технічних засобів та СВК відомостям у Заяві та у поданих заявником підтвердних документах;

перевірку забезпечення належних умов для здійснення посадовими особами ПМО своїх функціональних обов’язків;

фотографування території та приміщень ЦСС (РСС).

Під час проведення огляду території та приміщень, призначених для ЦСС (РСС), працівники підприємства, присутні при огляді, за власним бажанням можуть надавати копії додаткових документів, необхідні для підтвердження відомостей, зазначених у Заяві, та вимог, визначених у розділі II цього Порядку. Додаткові документи долучаються до Акта огляду;

4) за результатами оцінки відповідності у строки, передбачені цим Порядком, митниця оформлює висновок про можливість визначення ЦСС (РСС) за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку (далі - висновок).

7. Висновок митниці про можливість визначення ЦСС (РСС) у строки, визначені цим Порядком, надсилається Держмитслужбі та заявнику.

Разом з висновком Держмитслужбі надсилаються скановані копії:

копій документів, отриманих від заявника під час попереднього розгляду Заяви та оцінки відповідності;

Акта огляду з фотографіями;

загального плану території, на якій розташовано приміщення, призначені для ЦСС (РСС), та плану (планів) приміщень ЦСС (РСС), затверджених заявником та керівником митниці;

подання про внесення даних до переліку місць доставки за формою, встановленою Наказом про місця доставки.

У разі подання Заяви у паперовій формі до висновку долучаються також скановані копії самої Заяви та документів, наданих разом із Заявою.

8. Висновок митниці про неможливість визначення ЦСС (РСС) надсилається виключно заявнику з використанням електронних інформаційних ресурсів митних органів.

Якщо подання Заяви та документів відбувалось в паперовій формі, завірена в установленому законодавством копія висновку не пізніше ніж на наступний робочий день після дня його реєстрації надсилається на адресу електронної пошти заявника, зазначену у графі 7 розділу І Заяви.

9. Держмитслужба у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня реєстрації висновку, здійснює розгляд висновку, Заяви та документів, розміщених на інформаційних ресурсах митних органів та/або переданих митницею до Держмитслужби для розгляду у встановленому законодавством порядку.

У разі якщо підприємство має діючу авторизацію (авторизації), строк розгляду висновку не має перевищувати 5 робочих днів з дня реєстрації висновку в Держмитслужбі.

10. Якщо відомості, зазначені у наданих Держмитслужбі документах, свідчать про відповідність заявника, фактичного стану територій і приміщень, передбачених для ЦСС (РСС), обладнання і технічних засобів, а також організації виконання митних формальностей щодо вантажів експрес-перевізника і товарів у МЕВ вимогам Кодексу, цього Порядку та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок та умови здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у МЕВ, Держмитслужба видає наказ про визначення ЦСС (РСС) та включення її до Реєстру ЦСС, РСС (далі - Реєстр).

Інформацію про визначення ЦСС (РСС) Держмитслужба вносить до Реєстру протягом одного робочого дня, що слідує за днем видання відповідного наказу Держмитслужби, з одночасним включенням території ЦСС (РСС) до Переліку місць доставки, ведення якого передбачено Наказом про місця доставки.

Відмова Держмитслужби у визначенні ЦСС (РСС) із зазначенням підстав такої відмови, строку та порядку оскарження такого рішення, оформлена у вигляді листа за підписом керівника Держмитслужби, надсилається заявнику та митниці, яка розглядала Заяву.

Якщо Заява та документи були подані в паперовій формі, лист про відмову не пізніше ніж на наступний робочий день після дня його реєстрації надсилається на адресу електронної пошти заявника, зазначену у графі 7 розділу І Заяви.

11. Держмитслужба відмовляє заявнику у наданні дозволу на визначення ЦСС (РСС) у разі, якщо за результатами вибіркової перевірки Заяви та документів, висновку встановлено невідповідність заявника умовам та критеріям, визначеним цим Порядком.

IV. Ведення Реєстру

1. Держмитслужба забезпечує ведення в електронному вигляді Реєстру в системах, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів.

Реєстр містить інформацію про:

реєстраційний номер ЦСС (РСС);

статус сортувальної станції: ЦСС чи РСС;

повне та скорочене найменування експрес-перевізника українською та англійськими мовами;

податковий номер експрес-перевізника;

податкову адресу експрес-перевізника;

контактні дані експрес-перевізника (адреса електронної пошти);

найменування митниці, у зоні діяльності якої експрес-перевізник перебуває на обліку згідно зі статтею 455 глави 65 розділу XVI Кодексу;

місцезнаходження ЦСС (РСС);

найменування митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС);

дату і номер наказу Держмитслужби про визначення ЦСС (РСС) та включення її до Реєстру;

дату початку експлуатації ЦСС (РСС);

дату і номер угоди про обмін МЕВ, строк її дії; найменування, адресу іноземного оператора в галузі прискореного перевезення міжнародних відправлень; номер і дату документа, яким продовжено строк або припинено дію угоди;

повірених експрес-перевізника: найменування (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)); податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (у встановлених випадках); податкову адресу; реквізити договору доручення з експрес-перевізником (номер, дата, дата закінчення строку дії договору), реквізити довіреності (серія та номер (за наявності), дата її вчинення, строк дії довіреності); про зміну зазначених реквізитів;

номер і дату наказу Держмитслужби про припинення функціонування ЦСС (РСС) та виключення її з Реєстру;

підставу для припинення функціонування ЦСС (РСС) та виключення її з Реєстру;

кінцеву дату зберігання МЕВ на ЦСС (РСС) під митним контролем;

дату припинення функціонування ЦСС (РСС).

2. Реєстраційний номер ЦСС (РСС) є унікальним і формується за такою схемою:

E/XХХ/A/BВ,

де

E

-

маркер, який вказує на належність цього реєстраційного номера сортувальній станції (зазначається як «E»);

XXX

-

порядковий номер ЦСС (РСС) у загальному переліку сортувальних станцій (2-4 - символи реєстраційного номера ЦСС (РСС) формуються в порядку зростання, починаючи з «001»);

A

-

літерний код статусу сортувальної станції:

«C»

-

ЦСС;

«R»

-

РСС;

BВ (символи 6-7)

-

відображають історію визначення та функціонування ЦСС (РСС) і формуються таким чином: при визначенні ЦСС (РСС) зазначається «00»; у разі внесення змін у відомості, зазначені в Реєстрі щодо найменування експрес-перевізника або його місцезнаходження чи місця розташування ЦСС (РСС), вперше - «01», вдруге - «02» і так далі.

V. Внесення змін та припинення функціонування ЦСС (РСС)

1. Внесення змін або доповнень у документи чи до інформації, що була подана підприємством (заявником) відповідно до розділу III цього Порядку, здійснюється з урахуванням таких особливостей:

зміна місця розташування сортувальної станції розглядається митницею та Держмитслужбою як визначення нової ЦСС (РСС) згідно з вимогами розділу III цього Порядку;

зміни щодо найменування експрес-перевізника або його місцезнаходження вносяться до Реєстру на підставі відповідного наказу Держмитслужби, інші зміни - без видання наказу.

Експрес-перевізник протягом 5 робочих днів з дня, коли стало відомо про ці зміни, надсилає Держмитслужбі та митниці, в зоні діяльності якої функціонує ЦСС (РСС), заяву довільної форми та електронні або скановані копії документів, що підтверджують такі зміни.

Будь-які зміни планів місць зберігання МЕВ, оглядових залів чи службових приміщень для посадових осіб ПМО та їх розміщення на території ЦСС (РСС) здійснює експрес-перевізник після погодження цих змін із митницею, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС).

У разі якщо зміни у поданих експрес-перевізником заяві і документах стосуються місця доставки товарів; обладнання, СВК, технічних засобів, у тому числі, що підтверджують їх технічний стан; чинності договорів (угод), що надавались або відомості про які були надані при визначенні ЦСС (РСС), а також інших змін, які можуть вплинути на організацію виконання митних формальностей щодо вантажів експрес-перевізника і товарів у МЕВ на ЦСС (РСС), розгляд Держмитслужбою заяви про внесення змін здійснюється після надання митницею листа про відповідність обладнання та засобів змінам, заявленим експрес-перевізником. Відповідний лист експрес-перевізник може отримати в митниці до моменту подання до Держмитслужби заяви про внесення змін.

2. Функціонування ЦСС (РСС) припиняється шляхом виключення цієї ЦСС (РСС) із Реєстру на підставі наказу Держмитслужби у разі:

надання експрес-перевізником заяви про припинення функціонування ЦСС (РСС) довільної форми із зазначенням дати припинення функціонування такого ЦСС (РСС);

припинення експрес-перевізника, якому визначено ЦСС (РСС);

встановлення факту надання експрес-перевізником митним органам під час або після визначення ЦСС (РСС) недостовірної інформації (даних) та/або підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості;

закінчення строків дії договорів оренди територій, приміщень, які використовуються як ЦСС (РСС), якщо такі договори укладались;

невідповідності експрес-перевізника, фактичного стану територій і приміщень ЦСС (РСС), обладнання і технічних засобів, а також організації виконання митних формальностей щодо вантажів експрес-перевізника і товарів у МЕВ вимогам Кодексу, цього Порядку та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок та умови здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у МЕВ;

переміщення (пересилання) експрес-перевізником МЕВ на підставі угоди про обмін МЕВ та/або провадження діяльності повіреними, щодо яких не внесено інформацію (зміни) до Реєстру.

Рішення про припинення функціонування ЦСС (РСС), у тому числі за поданням митниці, в зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), приймає Держмитслужба шляхом видання відповідного наказу та виключення цієї ЦСС (РСС) з Реєстру.

Інформацію про припинення функціонування ЦСС (РСС) і виключення її з Реєстру Держмитслужба вносить до Реєстру протягом одного робочого дня, наступного за днем видання наказу Держмитслужби.

До Реєстру вноситься інформація про:

номер і дату наказу Держмитслужби про припинення функціонування ЦСС (РСС) та виключення її з Реєстру;

підставу для припинення функціонування ЦСС (РСС) та виключення її з Реєстру (відповідно до пункту 2 цього розділу);

кінцеву дату зберігання МЕВ на ЦСС (РСС) під митним контролем;

дату припинення функціонування ЦСС (РСС).

Копія наказу про припинення функціонування ЦСС (РСС) та виключення її з Реєстру надсилається експрес-перевізнику та митниці, в зоні діяльності якої розміщується ЦСС (РСС), не пізніше ніж на наступний робочий день з дня видання наказу.

МЕВ, що перебувають під митним контролем на ЦСС (РСС), повинні бути оформлені в обраний митний режим чи повернені відправнику з дотриманням строків, встановлених Кодексом, але не більше ніж протягом 30 календарних днів з дня виключення ЦСС (РСС) з Реєстру.

З дня припинення функціонування ЦСС (РСС) розміщення нових МЕВ на ЦСС (РСС) не дозволяється.

3. Розгляд документів, наданих експрес-перевізником або митницею у випадках, визначених пунктами 1 (крім зміни місця розташування сортувальної станції) та 2 цього розділу, Держмитслужба здійснює протягом 5 робочих днів у взаємодії з митницею та уповноваженим працівником підприємства.

Держмитслужба здійснює внесення змін шляхом внесення відповідної інформації до Реєстру, а також до систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів.

Якщо за результатами розгляду подання митниці і доданих до нього документів Держмитслужба прийняла рішення про відмову у припиненні функціонування ЦСС (РСС) у зв’язку з недостатньо обґрунтованим поданням, відповідній митниці засобами електронного зв’язку надсилається лист за підписом керівника Держмитслужби з вимогою щодо необхідності доопрацювання подання чи про відсутність підстав для припинення функціонування ЦСС (РСС) та виключення її з Реєстру.

VI. Прикінцеві положення

1. Митні органи та Держмитслужба забезпечують протягом усього періоду функціонування ЦСС (РСС) періодичне здійснення моніторингу відповідності.

Під час проведення моніторингу відповідності посадові особи митних органів та Держмитслужба узагальнюють та аналізують відомості щодо діяльності експрес-перевізника, отримані:

під час або після визначення ЦСС (РСС) та моніторингу відповідності;

за результатами документальних перевірок;

під час здійснення митних формальностей щодо вантажів експрес-перевізника, товарів у МЕВ;

з баз даних, що використовують митні органи;

від державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, уповноважених органів іноземних держав;

від експрес-перевізника;

у відповідь на письмовий запит до експрес-перевізника щодо обставин, які можуть свідчити про недотримання підприємством умов та вимог, визначених Кодексом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок та умови здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях.

2. Організація та виконання заходів з моніторингу відповідності покладаються на митницю за місцезнаходженням ЦСС (РСС) та здійснюються протягом календарного року відповідно до плану проведення заходів з моніторингу відповідності. При цьому моніторинг відповідності експрес-перевізників, які мають авторизацію, здійснюється вибірково з урахуванням вимог законодавства щодо проведення моніторингу таких підприємств.

3. Якщо за результатами моніторингу відповідності виявлено невідповідність експрес-перевізника, приміщень і територій ЦСС (РСС) хоча б одній умові, визначеній пунктом 2 розділу III цього Порядку, а також невідповідність вимогам, визначеними розділом II цього Порядку, митниця надсилає до Держмитслужби подання про припинення функціонування ЦСС (РСС) у порядку, передбаченому розділом V цього Порядку.

При цьому експрес-перевізнику надається право на усунення виявлених митницею під час моніторингу відповідності порушень протягом 30 календарних днів з дня такого виявлення, що підтверджується відповідними документами та фотографіями (за необхідності).

Про усунення порушень, виявлених митницею під час моніторингу відповідності, експрес-перевізник інформує митницю до закінчення строку усунення таких порушень з наданням відповідних підтвердних документів та фотографій (за наявності).

У разі якщо експрес-перевізник не надав інформації та/або документів про підтвердження усунення порушень, виявлених митницею під час моніторингу відповідності, митниця приймає рішення про направлення до Держмитслужби подання про припинення функціонування ЦСС (РСС) з урахуванням наявних у неї інформації та/або документів.

Подання про припинення функціонування ЦСС (РСС) надсилається до Держмитслужби протягом 10 робочих днів з дня закінчення строку, передбаченого цим Порядком, для усунення порушень, виявлених митницею під час моніторингу відповідності.

Про надсилання до Держмитслужби подання про припинення функціонування ЦСС (РСС) митниця одночасно інформує експрес-перевізника.

4. Висновок митниці про можливість визначення місця розташування РСС не може бути прийнятий митницею за відсутності в заявника ЦСС.

5. Переміщення (пересилання) експрес-перевізником МЕВ на підставі угоди про обмін МЕВ та/або провадження діяльності повіреними, щодо яких не внесено інформацію (зміни) до Реєстру, не допускається.

6. Будь-які рішення та висновки, прийняті відповідно до вимог цього Порядку, можуть бути оскаржені експрес-перевізником у встановленому законодавством порядку.

Директор Департаменту

митної політики

О. Москаленко


Додаток 1

до Порядку визначення

та обладнання центральних

(регіональних) сортувальних станцій

(підпункт 2 пункту 1 розділу II)

ВИМОГИ

до системи відеоконтролю

1. Затверджена керівником підприємства (заявника) схема розміщення відеокамер, кількість відеокамер і кути їх огляду погоджуються з митницею, у зоні діяльності якої планується розміщення центральної (регіональної) сортувальної станції (далі - ЦСС (РСС)) під час проведення митницею оцінки відповідності.

2. Кількість відеокамер має бути достатньою для фіксації:

всіх в’їздів і виїздів на/з територію(ї) ЦСС (РСС);

усіх воріт або дверних отворів ЦСС (РСС), через які здійснюється ввезення або вивезення міжнародних експрес-відправлень (далі - МЕВ);

місць накладення (зняття) митного забезпечення в ЦСС (РСС);

місць обробки, огляду та зберігання МЕВ;

інших місць, визначених підприємством та погоджених керівником митниці (особою, яка виконує його обов’язки).

3. Місце розміщення відеокамер визначається з урахуванням конструктивних особливостей приміщень ЦСС (РСС).

4. Підприємство має зберігати відеоінформацію з системи відеоконтролю не менше 90 днів з дати її отримання.

5. Відеозаписувальні пристрої мають:

забезпечувати чітке зображення відеозапису за будь-яких погодних умов, часу доби та освітлення (при температурі від -30 °C до +40 °C);

бути стаціонарними та захищеними від зовнішніх електромагнітних випромінювачів і грозових розрядів;

бути постійно увімкненими в режимі «очікування» та за сигналом детектора руху автоматично здійснювати відеозапис;

технологічно обслуговуватись для забезпечення збереження запису.

6. Кожен кадр відеозапису повинен мати час та дату запису.

7. Формат кадру відеозапису повинен мати розподільчу здатність не менше 1024 × 768 пікселів.

8. Швидкість реєстрації відеоінформації має бути не менше ніж 8 кадр/сек. на канал.

9. У разі виходу з ладу системи відеоконтролю або її елемента (відеокамери тощо) експрес-перевізник невідкладно вживає заходів щодо відновлення роботи системи та письмово інформує митницю про період, протягом якого ця система чи її елементи не працювали.


Додаток 2

до Порядку визначення

та обладнання центральних

(регіональних) сортувальних станцій

(пункт 1 розділу III)

№ __________ від _________20___ р.

Начальнику

______________________________

              (найменування митниці)

ЗАЯВА

про визначення центральної (регіональної) сортувальної станції*

І. Загальні відомості

1. Найменування підприємства

2. Організаційно-правова форма підприємства

3. Дата реєстрації підприємства

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / код згідно з ЄДРПОУ

5. Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

6. Місцезнаходження підприємства

7. Адреса електронної пошти

8. Вебсайт підприємства

9. Інформація про осіб, які мають відношення до підприємства:

кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) підприємства;

власників істотної участі (за наявності) (у тому числі відсоток їх володіння акціями підприємства);

членів правління чи іншого виконавчого органу підприємства (за наявності);

членів наглядової ради (за наявності);

керівника;

головного бухгалтера;

керівника підрозділу з роботи з митницею (за наявності);

працівника, відповідального за митні питання (за наявності), та інших уповноважених осіб підприємства, відомості про яких внесені до облікової картки осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи.

10. Обліковий номер

11. Інформація про наявність діючих авторизацій, отриманих відповідно до Митного кодексу України

Авторизація авторизованого економічного оператора

Інші авторизації

II. Інформація про обєкт, щодо якого подається заява

1. Прошу надати дозвіл на визначення:

ЦСС

РСС

2. Місцезнаходження території та приміщень, призначених для ЦСС (РСС)

3. Графік роботи ЦСС (РСС)

4. Обґрунтування доцільності створення ЦСС (РСС)

5. Відомості про угоду (угоди) про обмін міжнародними експрес-відправленнями з іноземним оператором у галузі прискореного перевезення міжнародних відправлень

6. Відомості про:

дозвіл на провадження митної брокерської діяльності;

декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

наказ заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ та/або договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідним територіальним органом Національної поліції або іншим суб’єктом господарювання;

працівника, на якого покладено обов’язок із взаємодії з митницею та Держмитслужбою, щодо отримання дозволу про визначення місця розташування ЦСС (РСС), включення його до Реєстру ЦСС (РСС) та внесення змін до Реєстру;

працівника, відповідального за митні питання (за наявності) та інших уповноважених осіб підприємства, відомості про яких внесені до облікової картки осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи;

повірених.

7. Кількісні та якісні характеристики матеріально-технічного оснащення ЦСС (РСС).

8. Документи (копії документів), що додаються:

Керівник підприємства

___________________

(підпис)

___________________________

(власне ім’я, прізвище)

М. П.

(за наявності)

__________

* Пояснення до заповнення заяви про визначення місця розташування центральної (регіональної) сортувальної станції наведено в додатку.


Додаток

до форми заяви про визначення

центральної (регіональної)

сортувальної станції

ПОЯСНЕННЯ

до заповнення заяви про визначення центральної (регіональної) сортувальної станції

І. Загальні відомості

1. Найменування підприємства

У графі зазначається повне найменування підприємства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРПОУ).

2. Організаційно-правова форма підприємства

У графі зазначаються організаційно-правова форма підприємства відповідно до ЄДРПОУ і її код згідно з Державним класифікатором «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» (ДК 002:2004).

3. Дата реєстрації підприємства

У графі зазначається дата державної реєстрації підприємства відповідно до ЄДРПОУ.

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / код згідно з ЄДРПОУ

У графі зазначається:

для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків;

для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта,- серія (за наявності) та номер паспорта;

для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ.

5. Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

У графі зазначається індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності).

6. Місцезнаходження підприємства

У графі зазначається місцезнаходження підприємства відповідно до ЄДРПОУ.

7. Адреса електронної пошти

У графі зазначається адреса електронної пошти підприємства, яка складається з ідентифікатора, позначки «@» та доменного імені, що використовується підприємством для листування з державними, у тому числі контролюючими, органами.

8. Вебсайт підприємства

У графі зазначається офіційна вебсторінка (FTP-site, WWW-site тощо), яка використовується підприємством для популяризації своєї діяльності, у тому числі містить усю необхідну інформацію для потенційних споживачів.

9. Інформація про осіб, які мають відношення до підприємства

У графі по кожному пункту зазначаються власне ім’я, прізвище, дата народження та громадянство.

10. Обліковий номер

У графі зазначається обліковий номер особи, наданий згідно зі статтею 455 глави 65 розділу XVI Митного кодексу України.

11. Інформація про наявність діючих авторизацій, отриманих відповідно до Митного кодексу України

У графі ставиться позначка щодо наявної авторизації (авторизацій) та зазначаються відомості про номер діючої авторизації авторизованого економічного оператора, наданої підприємству (за наявності), та/або інших авторизацій, наданих підприємству відповідно до Митного кодексу України (за наявності). Номери діючих авторизацій зазначаються через кому.

У разі відсутності авторизацій графа не заповнюється.

II. Інформація про об’єкт, щодо якого подається заява

1. У графі робиться позначка, щодо якої (ЦСС або РСС) подається заява.

2. Місцезнаходження ЦСС (РСС)

У графі зазначається місцезнаходження ЦСС (РСС), на території якої здійснюватимуться операції з МЕВ (розпакування, перепакування, пред’явлення для огляду, у тому числі при здійсненні заходів офіційного контролю тощо), їх зберігання до випуску у вільний обіг чи повернення відправникам, а також виконуватимуться митні формальності з товарами у міжнародних експрес-відправленнях (далі - МЕВ) і щодо якої подається Заява.

3. Графік роботи ЦСС (РСС)

У графі зазначається встановлений підприємством (заявником) робочий час на ЦСС (РСС).

4. Обґрунтування доцільності створення ЦСС (РСС)

У графі стисло зазначається інформація про очікувані річні обсяги вхідних і вихідних МЕВ (за видами), про організацію виробничо-технологічного процесу з надання послуг прискореного перевезення МЕВ.

5. Відомості про угоду (угоди) про обмін міжнародними експрес-відправленнями з іноземним оператором у галузі прискореного перевезення міжнародних відправлень

У графі щодо кожної угоди зазначається інформація про найменування, адреса іноземного оператора в галузі прискореного перевезення міжнародних відправлень; номер і дата угоди про обмін МЕВ, строк її дії.

Кожна угода нумерується, а інформація щодо угоди заповнюється через кому.

6. У графі зазначається така інформація згідно з підпунктами цієї графи:

реквізити дозволу на провадження митної брокерської діяльності;

реквізити декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

реквізити наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ та/або договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідним територіальним органом Національної поліції України або суб’єктом господарювання будь-якої форми власності, створеним і зареєстрованим на території України, що здійснює охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії; реквізити ліцензії;

власне ім’я, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти особи, визначеної підприємством відповідальною за супроводження заяви та надання інформації посадовим особам митних органів, які будуть проводити оцінку відповідності.

Під час розгляду заяви для цілей її супроводження особа, зазначена у цій графі, може відрізнятися від особи, відповідальної за митні питання;

перелік працівників, відповідальних за митні питання (за наявності), та інших уповноважених осіб підприємства, відомості про яких внесені до облікової картки осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи, із зазначенням таких відомостей: власне ім’я, прізвище; податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті); податкова адреса; реквізити трудового договору (номер, дата, строк дії договору) у разі його укладання;

перелік повірених заявника із зазначенням таких відомостей: власне ім’я, прізвище; податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті); податкова адреса; реквізити договору доручення з експрес-перевізником (номер, дата, строк дії договору); реквізити довіреності (серія та номер (за наявності), дата її вчинення, строк дії довіреності).

7. Кількісні та якісні характеристики матеріально-технічного оснащення ЦСС (РСС)

Зазначається якісна та кількісна характеристика матеріально-технічного оснащення:

місця доставки (твердого покриття; освітлення; огородження або умов, що убезпечують несанкціонований доступ сторонніх осіб на територію місця доставки під час знаходження вантажу експрес-перевізника, МЕВ у місці доставки; системи відеоконтролю; рампи та/або естакади, та/або оглядового майданчика; контрольно-пропускної системи);

приміщення ЦСС або РСС (системи відеоконтролю; засобів зв’язку; спеціального сертифікованого та повіреного електронного обладнання для зважування МЕВ та сканування товарів, навантажувально-розвантажувальної техніки, оглядових залів, місць для зберігання МЕВ, інформаційно-телекомунікаційної системи для відстеження проходження МЕВ, електронної системи обліку та зберігання відправлень; іншого матеріально-технічного обладнання за необхідності).

Зазначаються коротко відомості щодо наявності приміщень для посадових осіб митниці, дотримання санітарних норм при їх можливому розміщенні.

8. Документи (копії документів), що додаються

У цій графі зазначають назви та реквізити документів, їх копій, які відповідно до положень цього Порядку подаються разом із Заявою.


Додаток 3

до Порядку визначення

та обладнання центральних

(регіональних) сортувальних станцій

(пункт 3 розділу III)

ВИМОГИ

до оформлення загального плану території та плану (планів) приміщень центральної (регіональної) сортувальної станції

1. На загальному плані території центральної (регіональної) сортувальної станції (далі - ЦСС (РСС)) зазначається адреса розташування ЦСС (РСС) та схематично відображаються приміщення ЦСС (РСС) із зазначенням лінійних розмірів цих приміщень, а також прилеглої до ЦСС (РСС) території, на якій планується визначення місця доставки товарів транспортними засобами, з позначенням під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, розташування системи відеоконтролю, контрольно-пропускних пунктів, пунктів охорони (за наявності).

Такий план може бути виготовлений із використанням зображень об’єктів, отриманих через мережу «Інтернет». У такому разі має бути зазначена дата створення такого зображення.

2. На плані (планах) приміщень ЦСС (РСС) схематично позначаються вікна, двері, ворота; службові приміщення для посадових осіб митного органу; оглядові зали з позначенням службових місць для посадових осіб митного органу; місця зберігання міжнародних експрес-відправлень (далі - МЕВ) із позначенням їх спеціалізації; системи відеконтролю та технічних засобів контролю; схеми руху МЕВ, що ввозяться в Україну, і тих, що призначені для вивезення за межі України.

3. Загальний план території та план (плани) приміщень ЦСС (РСС) затверджує керівник підприємства (заявником) та погоджує керівник митниці, у зоні діяльності якої планується розміщення ЦСС (РСС).


Додаток 4

до Порядку визначення

та обладнання центральних 

(регіональних) сортувальних станцій

(підпункт 4 пункту 6 розділу III)

ВИСНОВОК

про можливість визначення центральної (регіональної) сортувальної станції

(з додатком)


Документи та файли

Сигнальний документ — f522836n324.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.01.2023 — 2023 р., № 4, стор. 572, стаття 389, код акта 116162/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 5 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 13.01.2023 № 23 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6". Мінфін України. 2023 рікк
 3. до. Мінфін України. 2023 рікк
 4. заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів. Мінфін України. 2023 рікк
 5. заповнення митної декларації М-16. Мінфін України. 2023 рікк
 6. НАКАЗ від 04.01.2023 № 6 "Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 02.01.2023 № 1 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430". Мінфін України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -