<<
>>

заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів. Мінфін України. 2023

Документ актуальний на 27.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

04 січня 2023 року № 6

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 січня 2023 р.

за № 49/39105

ПОРЯДОК

заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини сьомої статті 236 глави 36 розділу VI Митного кодексу України і з метою встановлення правил заповнення реєстру (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень (далі - Реєстр), форму якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1458, а також порядку внесення змін до такого реєстру.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

відправлення - міжнародне поштове або міжнародне експрес-відправлення;

відправник - особа (громадянин або підприємство), прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) або найменування якої зазначені у документі, передбаченому актами Всесвітнього поштового союзу або в міжнародному транспортному документі, яка безпосередньо подала відправлення оператору для переміщення (пересилання);

одержувач - особа (громадянин або підприємство), прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) або найменування якої зазначені у документі, передбаченому актами Всесвітнього поштового союзу або в міжнародному транспортному документі, якій адресується відправлення;

оператор - оператор поштового зв’язку та/або експрес-перевізник.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у Митному та Податковому кодексах України, законах України «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг», в інших нормативно-правових актах з питань митної справи та електронного документообігу.

3.

Реєстр у формі електронного документа з використанням електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, передається митному органу оператором з використанням інформаційних технологій.

Відомості, заявлені у Реєстрі, є відомостями, необхідними для митних цілей.

Оброблення персональних даних, що містяться в інформаційних системах митних органів та операторів, проводиться відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Інформаційна взаємодія з державними електронними інформаційними системами, у тому числі з системами, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів у митних органах, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

4. Митним органам не дозволяється встановлювати порядок заповнення Реєстрів і визначати особливості їх заповнення, відмінні від визначених цим Порядком, а також висувати до оператора вимоги щодо внесення до Реєстрів відомостей, не передбачених цим Порядком.

II. Особливості заповнення Реєстру як електронного документа та окремих граф Реєстру

1. Заповнення Реєстрів оператором та оформлення Реєстрів митним органом здійснюються в електронній формі.

Структуру та формат даних для подання оператором митному органу Реєстру визначає Держмитслужба, які оприлюднює на своєму офіційному вебсайті.

2. Відомості щодо відправлень з граф 2, 4-11, 21 таблиці розділу II Реєстру автоматично переносяться до розділу III Реєстру по кожному окремому відправленню, зазначеному у графі 2 розділу II Реєстру відповідно.

3. Реєстр заповнюється державною мовою. При цьому, якщо написання прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) осіб, власних назв і адрес, торговельних марок, моделей, артикулів тощо виконується іноземною мовою, яка використовує латинський алфавіт, такі відомості зазначаються латинськими літерами.

4. Графи 2, 4-7 розділу І, 1-21, 25-28 розділу II, розділ III Реєстру оператор заповнює відповідно до вимог цього Порядку з урахуванням особливостей щодо заповнення цих граф залежно від статусу особи, яка є одержувачем (при ввезенні) чи відправником (при вивезенні), а також напрямку переміщення, наведених у додатку 1 до цього Порядку.

Графи 22-24 розділу II та розділ IV Реєстру заповнюють посадові особи митного органу.

Інші графи, визначені у цьому Порядку, можуть заповнюватись в електронних інформаційних системах автоматично або шляхом вибору інформації.

В окремих випадках, визначених цим Порядком, до зазначених граф Реєстру частину відомостей може вносити оператор, а посадові особи митних органів можуть вносити відомості, що належать до компетенції митних органів, до інших граф Реєстру, зокрема під час внесення змін до Реєстру.

5. Відомості стосовно відправника та одержувача, а також щодо товарів у відправленні оператор заповнює на підставі товаросупровідних документів, пакувальних аркушів, інших документів, складених відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу, у тому числі, які прямують з відправленням, а також додаткових даних та документів, отриманих від відправника або одержувача чи складених під час здійснення операцій із сортування та обробки відправлень, за результатами фізичного огляду, виконання інших митних формальностей.

III. Заповнення граф Реєстру

1. Розділ І «Загальні відомості про реєстр»

Графа 1 «Номер реєстру»

У графі проставляється 18-значний реєстраційний номер Реєстру, що формується за такою схемою:

«РРUAММММММНННННННК»,

де

«РР»

-

останні 2 цифри року, в якому прийнято Реєстр для оформлення;

«UAММММММ»

-

восьмизначний код структурного підрозділу митниці, який прийняв Реєстр для оформлення, згідно з Класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада 2019 року № 495 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2020 року № 831) (далі - Класифікатор);

«ННННННН»

-

7-значна алфавітно-цифрова складова реєстраційного номера Реєстру. Нумерація розпочинається з цифрової складової «0000001» кожного календарного року та не має повторюватись для відповідного коду підрозділу митного оформлення протягом календарного року. У разі реорганізації структурних підрозділів митниць новостворені структурні підрозділи, що використовуватимуть коди, які були закріплені за підрозділами, попередньо розташованими за відповідними адресами, забезпечують використання номерів, які починаються з наступного за останнім порядковим номером оформленого Реєстру у цьому підрозділі митного оформлення;

«К»

-

контрольний символ.

Графа формується автоматично під час прийняття посадовою особою митного органу Реєстру для митного оформлення.

Графа 2 «Вид реєстру»

Обирається вид реєстру: тимчасовий або додатковий.

Графа 3 «Дата подання реєстру»

Зазначається дата подання Реєстру для митного оформлення.

Графа 4 «Напрямок переміщення»

Обирається напрямок переміщення відправлень:

ввезення - при переміщенні (пересиланні) відправлень на митну територію України;

вивезення - при переміщенні (пересиланні) відправлень за межі митної території України;

Графа 5 «Код підрозділу митного оформлення»

Обирається код структурного підрозділу митниці згідно з Класифікатором, посадові особи якого здійснюватимуть митне оформлення товарів, задекларованих відповідно до Реєстру.

Графа 6 «Найменування та код згідно з ЄДРПОУ оператора поштового зв’язку / експрес-перевізника»

Вносяться відомості про оператора, а саме найменування, зазначене в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (допускається наведення скороченої інформації про організаційно-правову форму господарювання) (далі - ЄДРПОУ), та код ЄДРПОУ.

Графа 7 «Декларант/представник»

Вносяться відомості про представника оператора - фізичну особу, яка безпосередньо склала Реєстр: прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті).

До графи також вносяться у міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора мобільного зв’язку) відомості про номер телефону особи, яка склала Реєстр, та адресу електронної пошти, що використовується для передавання електронних документів митним органам і отримання від митних органів зворотної інформації.

2. Розділ II «Загальні відомості про відправлення»

Графа 1 «Порядковий номер»

Проставляється порядковий номер відправлення в цьому Реєстрі, починаючи з одиниці.

Графа 2 «Унікальний номер відправлення»

Вноситься унікальний номер (трек-номер), який присвоює оператор кожному відправленню.

У разі переміщення (пересилання) декількох міжнародних поштових відправлень (далі  - МПВ) на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника або декількох міжнародних експрес-відправлень (далі - МЕВ) на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника у графі зазначаються номери відправлень.

Графа 3 «Номер депеші / транспортного (перевізного) документа»

Вноситься номер депеші або транспортного (перевізного) документа, згідно з яким переміщується (пересилається) відправлення через митний кордон України.

Відомості про відправника (графи 4-6)

Графа 4 «найменування / прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)»

Зазначається найменування відповідно до ЄДРПОУ (допускається наведення скороченої інформації про організаційно-правову форму господарювання) чи тільки найменування - для юридичної особи - резидента чи юридичної особи - нерезидента відповідно; власне ім’я, прізвище та по батькові (за наявності) - для фізичних осіб, зокрема фізичних осіб - підприємців.

Графа 5 «адреса»

Зазначаються відомості про місцезнаходження осіб, надані оператору відправником, зафіксовані у відповідних товаросупровідних або інших документах, отриманих оператором від відправника відправлення.

Графа 6 «код згідно з ЄДРПОУ / індивідуальний податковий номер»

Зазначається код згідно з ЄДРПОУ або індивідуальний податковий номер (далі - ІПН) або серія (за наявності) та номер паспорта (для громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті).

Графа не заповнюється, якщо у графі 4 розділу II Реєстру зазначено юридичну особу - нерезидента.

Відомості про одержувача (графи 7-9) заповнюються аналогічно правилам заповнення граф 4-6 цієї глави.

Графа 10 «Країна відправлення»

Зазначається літерний код альфа-2 країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, з якої здійснювалось відправлення товару (товарів) у МПВ або МЕВ.

Графа 11 «Країна призначення»

Зазначається літерний код альфа-2 країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, до якої прямує товар (товари) у МПВ або МЕВ.

Відомості про товари (графи 12-16)

Графа 12 «кількість місць»

Зазначається загальна кількість місць, з яких складається МПВ або МЕВ.

При цьому не враховується тара (контейнер або інше транспортне обладнання), яка безпосередньо використовується для переміщення відправлення.

Графа 13 «кількість товарів»

Зазначається загальна кількість задекларованих товарів у відправленні.

Графа 14 «загальна вага»

До графи вносяться відомості про масу брутто (у кілограмах) задекларованих товарів у відправленні з урахуванням упаковки (за виключенням контейнера та іншого транспортного обладнання) відповідно до товаросупровідних документів.

Якщо значення маси брутто перевищує 1 кілограм та має дробову частину, вона округлюється в такий спосіб:

від 0,001 до 0,499 - до найближчого кілограма в бік зменшення;

від 0,5 до 0,999 - до найближчого кілограма в бік збільшення.

Маса брутто, менша за 1 кілограм, зазначається у форматі десяткових чисел з точністю до трьох знаків після коми (наприклад, 0,654 для відправлення у 654 грами).

Графа 15 «фактурна/митна вартість в іноземній валюті»

Зазначається з точністю до двох знаків у дробовій частині сумарна фактурна / митна вартість товарів у відправленні (відправленнях) у валюті, в якій складено рахунки або інші документи, що визначають вартість товару.

Графа 16 «код валюти»

Зазначається літерний код валюти згідно з Переліком кодів валют для статистичних цілей, затвердженим наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 33, у якій складено рахунки або інші документи, що визначають вартість товару.

Відомості про митні платежі (графи 17-21)

Відомості про митні платежі у графах 17-20 зазначаються у валюті України.

Якщо митний орган приймав рішення відповідно до частини четвертої статті 368 глави 53 розділу XII Митного кодексу України, графи 17-20 заповнюються з урахуванням цього рішення. При цьому у графі 28 «Примітки» розділу II Реєстру зазначаються дата та номер такого рішення.

Графи 17-19 формуються автоматично з урахуванням відомостей, зазначених у графах 14-16 розділу III Реєстру, та правил розрахунку відповідної суми за кожним видом платежу, встановленими митним та податковим законодавством.

Графа 17 «мито»

Зазначається з точністю до двох знаків у дробовій частині загальна сума нарахованого мита на товари у відправленні, що підлягає сплаті до державного бюджету.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 18 «податок на додану вартість»

Зазначається з точністю до двох знаків у дробовій частині загальна сума нарахованого податку на додану вартість (далі - ПДВ) на товари у відправленні, що підлягає сплаті до державного бюджету.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 19 «інші»

Зазначається з точністю до двох знаків у дробовій частині загальна сума нарахованих інших митних платежів на товари у відправленні, що підлягають сплаті до державного бюджету.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 20 «усього»

Зазначається з точністю до двох знаків у дробовій частині загальна сума усіх митних платежів, зазначених у графах 17-19 розділу II Реєстру, нарахованих на товари у відправленні, що підлягають сплаті до державного бюджету.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 21 «курс валюти»

Зазначається офіційний курс валюти України до євро з урахуванням положень частини дев’ятої статті 236 глави 36 розділу VI Митного кодексу України.

Відомості про рішення про відмову в митному оформленні (графи 22-24)

Графи 22-24 заповнює як оператор, так і митний орган з урахуванням таких особливостей:

під кодом «1» зазначаються відомості згідно з правилами заповнення граф 22-24 цієї глави, які заповнює митний орган під час митного оформлення Реєстру щодо відправлення, яке пред’являється митному органу для декларування;

під кодом «2» зазначаються відомості згідно з правилами заповнення граф 22-24 цієї глави, які заповнює оператор під час оформлення Реєстру щодо відправлення, стосовно якого митний орган вже прийняв рішення про відмову в митному оформленні.

При цьому цей код зазначається лише у графі 22 розділу II Реєстру.

В інших випадках графи 22-24 не заповнюються.

Графа 22 «номер рішення»

Зазначається номер рішення про відмову в митному оформленні товарів у відправленні.

Графа 23 «дата прийняття рішення»

Зазначається дата рішення про відмову в митному оформленні товарів у відправленні.

Графа 24 «причини відмови»

Зазначається код причин незавершення митного оформлення згідно з класифікатором причин незавершення митного оформлення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011.

Відомості про тимчасовий реєстр (графи 25, 26)

Графи 25, 26 заповнюються у додатковому Реєстрі на товари у відправленнях, які раніше декларувались митному органу шляхом подання тимчасового Реєстру.

В інших випадках графи не заповнюються.

Графа 25 «номер реєстру»

Зазначається номер тимчасового Реєстру.

Графа 26 «дата оформлення»

Зазначається дата завершення оформлення товарів у відправленні за тимчасовим Реєстром.

Графа 27 «Відомості про повернення»

Графу заповнює оператор при поданні до митного оформлення додаткових реєстрів:

у напрямку вивезення зазначаються реєстраційний номер та дата тимчасового реєстру, за яким відправлення задекларовано при ввезенні;

у напрямку ввезення зазначаються реєстраційний номер та дата додаткового реєстру, за яким відправлення оформлено для вивезення з метою повернення.

Графа 28 «Примітки»

Зазначається унікальний номер відправлення, якщо такий номер сформував оператор у цілях повернення, а також інші відомості, визначені цим Порядком.

В інших випадках графа не заповнюється.

3. Розділ III «Відомості щодо товарів у відправленні» (графи з таблиці)

Графа 1 «Номер товару»

Зазначається порядковий номер товару щодо загальної кількості задекларованих товарів у відправленні.

Графа 2 «Найменування та звичайний торговельний опис товару»

Зазначаються найменування та звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар. Цей опис має містити відомості в обсязі, достатньому для однозначного віднесення товару до коду згідно з УКТ ЗЕД (HS Code) та застосування відповідних ставок податків, у кількості знаків, визначених правилами заповнення графи 4 цієї глави.

Графа 3 «Вага»

До графи вносяться відомості про масу нетто (у кілограмах) задекларованого товару без будь-якої упаковки відповідно до товаросупровідних документів.

Якщо значення маси нетто перевищує 1 кілограм та має дробову частину, вона округлюється в такий спосіб:

від 0,001 до 0,499 - до найближчого кілограма в бік зменшення;

від 0,5 до 0,999 - до найближчого кілограма в бік збільшення.

Маса нетто, менша за 1 кілограм, зазначається у форматі десяткових чисел з точністю до трьох знаків після коми (наприклад, 0,654 для пакунка у 654 грами).

Графа 4 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД»

Вносяться відомості про код товару на рівні товарної підпозиції (6 знаків) згідно з УКТ ЗЕД (HS Code).

Графа 5 «Торговельна марка»

Зазначається повне найменування торговельної марки (без будь-яких скорочень).

У разі відсутності інформації щодо торговельної марки у графі зазначається «нема даних».

Графа 6 «Виробник»

Зазначається повне найменування виробника (без будь-яких скорочень).

У разі відсутності інформації стосовно виробника у графі зазначається «нема даних».

Графа 7 «Кількість товару»

Зазначається кількість товару та одиниця виміру, зазначеного у графі 2 розділу III Реєстру.

Графа 8 «Фактурна/митна вартість в іноземній валюті»

Зазначається з точністю до двох знаків у дробовій частині фактурна/митна вартість товару (товарів) у валюті, у якій складено рахунки або інші документи, що визначають вартість товару (товарів).

Графа 9 «Код валюти»

Зазначається літерний код валюти згідно з Переліком кодів валют для статистичних цілей, затвердженим наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 33, у якій складено рахунки або інші документи, що визначають вартість товару (товарів).

Графа 10 «Фактурна/митна вартість в грн»

Зазначається з точністю до двох знаків у дробовій частині значення фактурної/митної вартості товару, наведене у графі 8 розділу III Реєстру, перераховане у валюту України за курсом, указаним у графі 21 розділу II Реєстру щодо цього відправлення.

Графа 11 «Країна походження»

Зазначається літерний код альфа-2 країни походження товару відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32.

Якщо документи не вказують на конкретну країну походження товару, а містять інформацію про походження товару з країн Європейського Співтовариства, у графі зазначається «EU», крім випадків, коли законодавством передбачено необхідність визначення конкретної країни походження товару.

Якщо країна походження невідома, в графі зазначається «00».

Графа 12 «Умови поставки»

Графа заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються за угодами (договорами, контрактами) купівлі-продажу (крім випадків декларування товарів, що переміщуються в межах зазначених договорів на безоплатній основі) та здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Зазначається скорочене літерне найменування умов поставки згідно з класифікатором умов поставки, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2019 року № 1011.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 13 «Характер угоди»

Зазначається код характеру угоди (договору, контракту) згідно з класифікатором характерів угод, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2019 року № 1011.

Якщо характеру угоди (договору, контракту) не визначено відповідним класифікатором, у графі зазначається «99».

Митні платежі (графи 14-19)

Відомості про митні платежі у графах 14-19 зазначаються у валюті України за кожним видом надходжень.

Графи 14-19 заповнюються сумарно щодо всіх товарів у відправленні та є взаємозалежними з графами 17-21 розділу ІІ Реєстру.

Якщо митний орган приймав рішення відповідно до частини четвертої статті 368 глави 53 розділу XII Митного кодексу України, графи 14-21 заповнюються з урахуванням цього рішення. При цьому у графі 28 «Примітки» розділу II Реєстру зазначаються дата та номер такого рішення.

Графа 14 «вид»

Зазначається код (коди) виду надходжень згідно з класифікатором видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2019 року № 1011.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 15 «основа нарахування»

У графі з точністю до двох знаків у дробовій частині зазначається сума, з якої нараховуватимуться митні платежі, відповідно до положень Митного та Податкового кодексу України, що регулюють питання переміщення (пересилання) товарів у МПВ та МЕВ.

Графа 16 «ставка»

За кожним видом надходжень зазначається установлений законодавством розмір ставки згідно з видом платежу, зазначеним у графі 14 розділу III Реєстру.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 17 «сума»

У графі з точністю до двох знаків у дробовій частині зазначається загальна сума нарахованого платежу, за видом платежу, зазначеним у графі 14 розділу III Реєстру.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 18 «спосіб платежу»

Зазначається код способу розрахунку відповідно до класифікатора способів розрахунку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2019 року № 1011.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 19 «усього»

У графі з точністю до двох знаків у дробовій частині зазначається загальна сума нарахованих митних платежів за всіма видами платежів, указаними у графі 14 розділу III Реєстру, яка підлягає сплаті до державного бюджету.

В інших випадках графа не заповнюється.

Преференція (графи 20, 21)

Графа 20 «код пільги із сплати митних платежів»

Зазначається код пільги відповідно до класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України або класифікатора звільнень від сплати вивізного мита, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2019 року № 1011.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 21 «сума»

У графі з точністю до двох знаків у дробовій частині вказується сума пільги, зазначеної у графі 20 розділу III Реєстру.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 22 «Примітки»

У разі якщо митний орган уже приймав рішення про відмову у митному оформленні товару (товарів) у відправленні, відомості про таке рішення зазначаються за такою схемою:

номер рішення;

дата рішення;

код причин незавершення митного оформлення згідно з класифікатором причин незавершення митного оформлення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа «Документи, що додаються»

У графі зазначаються відомості про відповідні документи щодо відправлення, а також товарів у відправленні, що декларуються:

код документа відповідно до класифікатора документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2019 року № 1011;

номер документа;

дата документа.

4. Розділ IV «Відомості щодо митного оформлення реєстру»

Графа 1 «Інформація про списання митних платежів»

У графі зазначаються відомості про нараховані митні платежі за всіма відправленнями, задекларованими оператором й оформленими митним органом, у формі двох складових:

з точністю до двох знаків у дробовій частині - загальна сума нарахованих митних платежів за Реєстром;

код способу розрахунку відповідно до класифікатора способів розрахунку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2019 року № 1011.

Графа формується автоматично з урахуванням відомостей, зазначених у графах 17-21 розділу II Реєстру та графах 14-21 розділу III Реєстру.

Графа 2 «Зобов’язання про подання додаткового реєстру (додаткових реєстрів) та сплату митних платежів»

Зазначається кінцева дата подання для оформлення додаткового Реєстру до тимчасового, яка формується за результатами рішення про завершення митного оформлення митним органом товарів у відправленнях.

Графа не заповнюється у разі подання митному органу для митного оформлення додаткового Реєстру.

Графа 3 «Рішення про відмову в прийнятті реєстру для оформлення»

Зазначаються відомості щодо відмови митного органу у прийнятті Реєстру для оформлення за такою схемою:

номер картки відмови;

дата картки відмови;

причини відмови.

IV. Внесення змін до Реєстру

1. Зміни до Реєстру вносить посадова особа митного органу за зверненням оператора виключно під час митного оформлення такого Реєстру.

Заяву про внесення змін до Реєстру оператор подає митному органу у вигляді електронного документа з використанням електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, декларанта або уповноваженої ним особи, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку в електронній формі.

Дозвіл митного органу на зміну відомостей у Реєстрі щодо відправлення, митне оформлення товарів у якому не завершено, або відмову у наданні такого дозволу надає посадова особа митного органу, яка здійснює оформлення цього Реєстру, невідкладно протягом години після отримання відповідної заяви.

Інформація про результати розгляду заяви надсилається оператору в електронній формі.

2. Внесення змін до Реєстру не дозволяється, якщо:

оператора повідомлено про необхідність пред’явлення відправлення для митного огляду (крім випадків, коли після проведення зазначених митних формальностей порушень митних правил не виявлено);

виявлено порушення митних правил щодо задекларованих у цьому Реєстрі товарів;

надано дозвіл на випуск товарів.

Зміни до розділів І та IV Реєстру не вносяться.

3. Кожна зміна, внесена посадовою особою митного органу до Реєстру, засвідчується її електронним підписом чи печаткою, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

При цьому у розділі II Реєстру навпроти кожного відправлення у графі 28 «Примітки» зазначається номер заяви оператора, на підставі якої митний орган вніс зміни до Реєстру.

4. У разі виявлення за результатами документальної перевірки порушень митного законодавства України за конкретним Реєстром та/або відправленням, задекларованим у Реєстрі, внесення змін, у тому числі шляхом доповнення відомостей, здійснюється шляхом подання додаткового Реєстру щодо кожного окремого відправлення.

При цьому у графі 28 «Примітки» розділу II Реєстру зазначаються відомості, щодо яких виявлено порушення.

Директор Департаменту

митної політики

О. Москаленко


Додаток 1

до Порядку заповнення реєстрів

(тимчасового та додаткового)

міжнародних поштових

та експрес-відправлень, та внесення змін

до таких реєстрів

(пункт 4 розділу II)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ

граф реєстру (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень

Найменування графи Реєстру

Громадянин

Підприємство,

фізична особа -  підприємець

Ввезення

Вивезення

Ввезення

Вивезення

Розділ І «Загальні відомості про реєстр»

Графа 1 «Номер реєстру»

М

М

М

М

Графа 2 «Вид реєстру»

М

М

М

М

Графа 3 «Дата подання реєстру»

М

М

М

М

Графа 4 «Напрямок переміщення»

М

М

М

М

Графа 5 «Код підрозділу митного оформлення»

М

М

М

М

Графа 6 «Найменування та код згідно з ЄДРПОУ оператора поштового зв’язку/експрес-перевізника»

М

М

М

М

Графа 7 «Декларант/представник»

М

М

М

М

Розділ II «Загальні відомості про відправлення»

Графа 1 «Порядковий номер»

М

М

М

М

Графа 2 «Унікальний номер відправлення»

М

М

М

М

Відомості про відправника (графи 4-6)

Графа 3 «Номер депеші/транспортного (перевізного) документа»

М

Х

М

Х

Графа 4 «найменування/прізвище, власне ім’я, побатькові (за наявності)»

М

М

М

М

Графа 5 «адреса»

М

М

М

М

Графа 6 «код згідно з ЄДРПОУ/індивідуальний податковий номер»

Х

Х

Y

Y

Відомості про одержувача (графи 7-9)

Графа 7 «найменування/прізвище, власне ім’я, побатькові (за наявності)»

М

М

М

М

Графа 8 «адреса»

М

М

М

М

Графа 9 «код згідно зЄДРПОУ/індивідуальний податковий номер»

Х

Х

Y

Y

Графа 10 «Країна відправлення»

М

М

М

М

Графа 11 «Країна призначення»

М

М

М

М

Відомості про товари (графи 12-16)

Графа 12 «кількість місць»

М

М

М

М

Графа 13 «кількість товарів»

М

М

М

М

Графа 14 «загальна вага»

М

М

М

М

Графа 15 «фактурна/митна вартість в іноземній валюті»

М

М

М

М

Графа 16 «код валюти»

М

М

М

М

Відомості про митні платежі (графи 17-21)

Графа 17 «мито»

Y

Y

Y

Y

Графа 18 «податок на додану вартість»

Y

Y

Y

Y

Графа 19 «інші»

Y

Y

Y

Y

Графа 20 «усього»

Y

Y

Y

Y

Графа 21 «курс валюти»

М

М

М

М

Відомості про-рішення про-відмову в-митному оформленні (графи 22-24)

Графа 22 «номер рішення»

Y

Y

Y

Y

Графа 23 «дата прийняття рішення»

Y

Y

Y

Y

Графа 24 «причини відмови»

Y

Y

Y

Y

Відомості про-тимчасовий реєстр

(графи 25-26)

Графа 25 «номер реєстру»

Y

Y

Y

Y

Графа 26 «дата оформлення»

Y

Y

Y

Y

Графа 27 «Відомості про повернення»

Y

Y

Y

Y

Графа 28 «Примітки»

Y

Y

Y

Y

Розділ III «Відомості щодо товарів у відправленні» (графи з таблиці)

Графа 1 «Номер товару»

М

М

М

М

Графа 2 «Найменування та звичайний торговельний опис товару»

М

М

М

М

Графа 3 «Вага»

Y

Y

М

М

Графа 4 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД»

М

М

М

М

Графа 5 «Торговельна марка»

Y

Y

М

М

Графа 6 «Виробник»

Y

Y

М

М

Графа 7 «Кількість товару»

М

М

М

М

Графа 8 «Фактурна/митна вартість в іноземній валюті»

М

М

М

М

Графа 9 «Код валюти»

М

М

М

М

Графа 10 «Фактурна/митна вартість в грн»

М

М

М

М

Графа 11 «Країна походження»

Y

Y

М

М

Графа 12 «Умови поставки»

X

X

М

М

Графа 13 «Характер угоди»

X

X

М

М

Митні платежі (графи 14-19)

Графа 14 «вид»

Y

Y

Y

Y

Графа 15 «основа нарахування»

М

М

М

М

Графа 16 «ставка»

Y

Y

Y

Y

Графа 17 «сума»

Y

Y

Y

Y

Графа 18 «спосіб платежу»

Y

Y

Y

Y

Графа 19 «усього»

Y

Y

Y

Y

Преференція (графи 20-21)

Графа 20 «код пільги із сплати митних платежів»

Y

Y

Y

Y

Графа 21 «сума»

Y

Y

Y

Y

Графа 22 «Примітки»

Y

Y

Y

Y

Графа «Документи, що додаються»

М

М

М

М

Розділ IV «Відомості щодо митного оформлення реєстру»

Графа 1 «Інформація про списання митних платежів»

М

М

М

М

Графа 2 «Зобов’язання про подання додаткового реєстру (додаткових реєстрів) та сплату митних платежів»

Y

Y

Y

Y

Графа 3 «Рішення про відмову в прийнятті реєстру для оформлення»

Y

Y

Y

Y

__________

Примітки:

Х - графа не заповнюється;

Y - графа заповнюється за наявності інформації з урахуванням вимог щодо особливостей їх внесення, визначених Порядком заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень, та внесення змін до таких реєстрів;

М - графа заповнюється в обов’язковому порядку.


Додаток 2

до Порядку заповнення реєстрів

(тимчасового та додаткового)

міжнародних поштових

та експрес-відправлень, та внесення змін

до таких реєстрів

(пункт 1 розділу IV)

ЗАЯВА

про внесення змін до Реєстру


Документи та файли

Сигнальний документ — f522838n247.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.01.2023 — 2023 р., № 4, стор. 592, стаття 389, код акта 116162/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 5 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 13.01.2023 № 23 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6". Мінфін України. 2023 рікк
 3. до. Мінфін України. 2023 рікк
 4. заповнення митної декларації М-16. Мінфін України. 2023 рікк
 5. визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій. Мінфін України. 2023 рікк
 6. НАКАЗ від 04.01.2023 № 6 "Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 02.01.2023 № 1 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430". Мінфін України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -