<<
>>

НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020

Документ актуальний на 31.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.03.2020  № 191

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2020 р.

за № 278/34561

Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування

Відповідно до абзацу другого пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1043 «Про реалізацію експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування», Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, та з метою реалізації експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасове положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування, що додається.

2. Директорату залізничного транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Д. Абрамовича.

Міністр

В. Криклій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з безпеки на транспорті

Т.в.о.

Голови

Державної регуляторної служби України

О. Погорілий

О. Мірошніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

04 березня 2020 року № 191

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування

I. Загальні положення

1.1. Це Тимчасове положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування (далі - Положення) визначає порядок допуску локомотивів, що належать суб’єктам господарювання, які не відносяться до сфери управління АТ «Укрзалізниця», до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування у вантажному русі та є обов’язковим при виконанні перевезень вантажів та порожніх вагонів всіма суб’єктам господарювання, допущеними до участі у експериментальному проєкті, що реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1043 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо допуску до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування» (далі - експериментальний проєкт) та цього Положення.

Це Положення визначає вимоги до заявників, підприємств залізничного транспорту-учасників експериментального проєкту, локомотивів, локомотивних бригад, які допускаються до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування, технічного обслуговування рухомого складу та його ремонту.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

дільниця залізничних колій загального користування для здійснення курсування приватних локомотивів (дільниця) - частина інфраструктури залізничного транспорту загального користування між станціями для здійснення курсування приватних локомотивів в рамках експериментального проєкту;

заявник - суб’єкт господарювання - резидент України, який має намір брати участь в експериментальному проєкті, до якого не застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції» та місце реєстрації якого відмінне від місця реєстрації на тимчасово окупованих територіях;

маршрут на залізничних коліях загального користування (маршрут) - пропускна здатність інфраструктури залізничного транспорту на дільниці між станціями, необхідна для руху поїзду дільницею за визначений графіком руху часовий проміжок, виділена Підприємству відповідно до Договору про допуск приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами залізничних колій загального користування;

підприємства залізничного транспорту-учасники експериментального проєкту (Підприємства) - суб’єкти господарювання будь-якої форми власності, які провадять діяльність у сфері залізничного транспорту, та в рамках експериментального проєкту допущені до участі у ньому на визначених наказом Міністерства інфраструктури України дільницях;

приватні локомотиви - локомотиви Підприємств, якими вони володіють на праві власності або іншому праві.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про захист прав споживачів», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постановах Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 193 «Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом» та від 11 липня 2013 року № 494 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту», Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств, затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 15 лютого 2010 року № 70, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 березня 2010 року за № 237/17532 (далі - ПТЕ).

1.3. Статус підприємства залізничного транспорту - учасника експериментального проєкту поширюється виключно на діяльність Підприємств на період та в рамках реалізації експериментального проєкту.

1.4. Під час реалізації експериментального проєкту організація перевезення вантажів або порожніх вагонів приватними локомотивами здійснюється на підставі Закону України «Про залізничний транспорт», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та у відповідності до Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 457, Правил перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 861/5082 (далі - Правила перевезення вантажів), Правил перевезення наливних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 18 квітня 2003 року № 299, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 558/7879, Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року № 1430 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за № 180/16196, цього Положення та інших законодавчих та нормативних документів, виданих уповноваженими органами державної влади.

II. Порядок допуску до участі у експериментальному проєкті та його реалізації

2.1. Відбір учасників експериментальному проєкту здійснюється Комісією Міністерства інфраструктури України з відбору учасників експериментального проєкту та дільниць залізничних колій загального користування для здійснення курсування приватних локомотивів, а також для моніторингу реалізації експериментального проєкту (далі - Комісія), яка діє згідно з затвердженим Мінінфраструктури положенням.

2.2. З метою участі в експериментальному проєкті заявник подає до Комісії:

заяву про участь у експериментальному проєкті за формою, встановленою у додатку 1;

інформацію про вантаж та річний обсяг перевезень, що планується здійснювати в рамках експериментального проєкту;

інформацію щодо переліку та технічних характеристик приватних локомотивів, які передбачаються до використання в рамках експериментального проєкту;

гарантійний лист щодо надання Комісії протягом шести місяців з моменту прийняття позитивного рішення Комісії щодо участі заявника в експериментальному проєкті завірених в установленому порядку суб’єктом господарювання копій документів, визначених в пункті 2.7 цього Положення;

письмове підтвердження вантажовласника (вантажовідправника) щодо визначеного обсягу перевезень, що планується здійснюватися заявником в рамках експериментального проєкту (в разі наявності).

Заявники, що надали письмове підтвердження вантажовласника (вантажовідправника) щодо визначеного обсягу перевезень, що планується здійснювати у рамках експериментального проєкту, на певній дільниці мають перевагу щодо підтвердження до участі в експериментальному проєкті перед заявниками, що не надали такого підтвердження для тієї самої дільниці.

2.3. Заява та додані до неї документи можуть бути подані в паперовому або електронному вигляді.

У разі, коли заява та додані до неї документи подаються в паперовому вигляді, вони мають бути підписані уповноваженою посадовою особою заявника, а копії документів повинні бути завірені в установленому порядку суб’єктом господарювання.

У разі, коли заява та додані до неї документи подаються в електронному вигляді, вони мають бути підписані уповноваженою посадовою особою за допомогою електронного цифрового підпису та містити електронну печатку (у разі наявності) відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

2.4. Комісія протягом двадцяти робочих днів після надходження заявок на участь в експериментальному проєкті та документів, доданих до неї:

розглядає дільниці (виключно на підставі заявок заявників) щодо технічної можливості для участі в експериментальному проєкті;

проводить аналіз поданих заявником документів на відповідність вимогам, встановленим цим Положенням;

складає протокол за результатами засідання, який містить висновки та обґрунтування щодо визначення заявника підприємством-учасником експериментального проєкту або відмови заявнику в участі у експериментальному проєкті.

2.5. Підставами для відмови заявнику в участі у експериментальному проєкті є:

подання заявником неповного пакета документів;

виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

відсутність на дільниці вільних маршрутів (ниток графіку);

наявність руху швидкісних пасажирських поїздів;

наявність документально підтверджених АТ «Укрзалізниця» обмежень, пов’язаних з безпекою руху поїздів, що унеможливлюють рух поїздів на дільниці;

віднесення дільниці до дільниць з особливими режимами роботи (дільниці з системою сигналізації АЛСО, дільниці що обслуговуються з допоміжними локомотивами тощо);

невідповідність технічних характеристик приватних локомотивів, які передбачаються до використання в рамках експериментального проєкту, технічним параметрам дільниці;

відсутність ліцензії в сфері провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом при намірі перевозити в рамках експериментального проєкту небезпечні вантажі;

перебування заявника у процесі провадження у справі про банкрутство, санації;

місце реєстрації засновника заявника в державі, що здійснює збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії якої створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

2.6. Протокол за результатами засідання, який містить висновки та обґрунтування щодо визначення заявника підприємством-учасником експериментального проєкту або відмови заявнику в участі у експериментальному проєкті підписується усіма членами Комісії, копія протоколу направляється заявнику.

У разі відмови заявнику у визнанні залізничним підприємством-учасником експериментального проєкту Комісія повертає заявнику документи разом із вмотивованим висновком.

Заявник, якому відмовлено в участі в експериментальному проєкті, може повторно подати заявку на участь в експериментальному проєкті з доопрацьованим пакетом документів.

2.7. В разі визначення заявника підприємством-учасником експериментального проєкту заявник протягом шести місяців зобов’язаний подати до Комісії:

копії документів (технічних паспортів (формулярів) щодо приватних локомотивів, які будуть експлуатуватись заявником, і які відповідають вимогам цього Положення;

копії документів про види та дати проведення останніх технічних ремонтів та/або обслуговування приватних локомотивів;

інформацію щодо кількості та кваліфікації працівників локомотивних бригад;

копію підписаного керівником Підприємства документу, що регулює Систему управління безпекою на Підприємстві, основні елементи якої включають:

політику безпеки, затверджену керівником Підприємства та доведену до відома всьому персоналу;

якісні та кількісні показники Підприємства для підтримки та покращення безпеки, а також плани та процедури для їх досягнення;

процедури для дотримання технічних та експлуатаційних стандартів, ПТЕ, процедури для забезпечення відповідності стандартам рухомого складу під час експлуатації;

програми для навчання персоналу та системи для забезпечення підтримки компетентності персоналу для належного виконання завдань;

заходи для обміну інформацією з безпеки всередині Підприємства та, в разі необхідності, між Підприємством та АТ «Укрзалізниця»;

процедури для забезпечення звітування, розслідування та аналізу аварій, інцидентів, аварійних ситуацій та інших небезпечних випадків, а також прийняття превентивних заходів щодо них;

положення про періодичні внутрішні аудити системи управління безпекою та систему прийняття рішень за результатами внутрішніх аудитів.

Всі копії документів повинні бути завірені в установленому порядку суб’єктом господарювання.

У разі необхідності внесення змін до поданої інформації, заявник подає нову заяву до Комісії та Комісія розглядає заяву згідно цього Положення.

2.8. Комісія протягом двадцяти робочих днів після надходження зазначених у пункті 2.7 цього Положення документів проводить аналіз поданих заявником документів на відповідність вимогам, встановленим цим Положенням.

2.9. Допуск до участі у експериментальному проєкті здійснюється на підставі:

1) затвердженого Міністром інфраструктури України протоколу засідання Комісії, який містить висновки про відповідність заявника вимогам, визначеним цим Положенням, та можливість участі у експериментальному проєкті;

2) наказу Міністерства інфраструктури України про допуск до участі у експериментальному проєкті.

2.10. Наказ Міністерства інфраструктури України про допуск до участі у експериментальному проєкті розміщується на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

2.11. Реалізація участі у експериментальному проєкті здійснюється на підставі договору про допуск приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами залізничних колій загального користування (далі - Договір), що укладається між АТ «Укрзалізниця» та Підприємством відповідно до законодавства України протягом тридцяти робочих днів з дня, наступного за днем видачі наказу Мінінфраструктури про допуск до участі у експериментальному проєкті.

Строк укладання Договору може бути продовжений Комісією за зверненням АТ «Укрзалізниця» або Підприємства при умові подання відповідних обґрунтувань.

Договір повинен містити, зокрема, назву дільниці, маршрут, порядок та умови розподілу (формування) графіків руху, порядок та умови розподілу відповідальності, порядок фінансових розрахунків між сторонами, перелік всіх відомчих інструкцій та документів, необхідних для забезпечення безпеки руху поїздів та безперервності технологічного процесу перевезень (зокрема, що регламентують організацію експлуатації локомотивів, роботу локомотивних бригад, вимоги до тягового рухомого складу та забезпечення безпеки руху поїздів), яких повинні дотримуватись Підприємства.

Одностороння відмова АТ «Укрзалізниця» або/та Підприємства від укладання Договору не допускається.

2.12. Зміни до Договору вносяться виключно за угодою сторін.

Внесення змін до Договору не допускається, якщо такі зміни передбачають зміну затверджених Міністерством інфраструктури України назв дільниць (маршрутів) або заміну Підприємства як сторони договору (крім зміни назви підприємства (з наданням підтверджуючих документів до АТ «Укрзалізниця») або назви станції на дільниці).

2.13. У разі, коли Підприємство виявило намір відмовитися від участі у експериментальному проєкті, воно подає до Мінінфраструктури відповідне повідомлення (додаток 2) не пізніше ніж за тридцять днів до дати припинення участі в експериментальному проєкті.

Повідомлення про припинення участі в експериментальному проєкті щодо допуску до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування може бути подане в паперовому або електронному вигляді.

2.14 Наказ Міністерства інфраструктури України про припинення участі у експериментальному проєкті розміщується на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

2.15. Перевезення вантажів або порожніх вагонів приватними локомотивами здійснюється за визначеним графіком руху поїздів по перевізним документам, які повинні бути оформлені відповідно до вимог Правил перевезення вантажів.

III. Вимоги до заявників (Підприємств), рухомого складу, їх технічного обслуговування і ремонту, та персоналу

3.1. Приватні локомотиви допускаються для роботи на коліях загального користування у разі наявності:

сертифікату або декларації про відповідність рухомого складу залізничного транспорту вимогам Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1194 (окрім пункту 16) - щодо рухомого складу, побудованого після 30 грудня 2015 року;

інших сертифікатів відповідності рухомого складу залізничного транспорту, виданих органами з оцінки відповідності, які признаються в Україні - щодо рухомого складу, побудованого до 30 грудня 2015 року.

У разі, коли заявником планується використання у експериментальному проєкті приватних локомотивів, що раніше не використовувались на коліях загального користування України, допуск на колії загального користування можливий за умови отримання сертифікату відповідності виданого органом з оцінки відповідності (органом з сертифікації), акредитованим Національним агентством з акредитації України (НААУ) відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та включеним в Реєстр організацій, які визнані Радою щодо залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності з урахуванням вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:2012), оформленого на бланку органу з оцінки відповідності за встановленою ним формою.

Крім того приватні локомотиви повинні відповідати вимогам:

Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1194 (крім пункту 16);

ПТЕ.

Підприємства повинні забезпечувати дотримання вимог цього пункту протягом всього строку участі у експериментальному проєкті.

3.2. Підприємства під час здійснення перевезення вантажів або порожніх вагонів повинні дотримуватись вимог нормативно-правових актів, зокрема за переліком, що додається у додатку 3.

3.3. Підприємства протягом усього періоду участі у експериментальному проєкті зобов’язані забезпечити:

утримання належного йому залізничного рухомого складу в належному санітарному та технічному стані, використання рухомого складу з непростроченим терміном експлуатації та термінами проведення відповідних видів ремонту й технічного обслуговування;

проведення ремонтів приватних локомотивів відповідно до термінів, визначених у додатку 4 до цього Положення, або відповідно до порядку, об’єму та термінів, визначених виробником для відповідного типу та/або серії локомотива, якщо тип та серії локомотиву не визначено у додатку 4;

залучення до роботи працівників локомотивних бригад, які пройшли перевірку знань відповідно до Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14 червня 2007 року № 499, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 липня 2007 року за № 777/14044 (далі - Положення про перевірку знань) та отримали посвідчення форми РБУ-9 (додаток 5);

проходження періодичного медичного огляду локомотивних бригад відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого Міністерством юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113, та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку від 29 квітня 2010 року № 240, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2010 року за № 537/17832;

наявність у машиніста посвідчення на право керування локомотивом, а у помічника машиніста - посвідчення помічника машиніста локомотиву, які були отримані у навчальному закладі, що має ліцензію Міністерства освіти на підготовку машиніста, помічника машиніста за програмою затвердженою АТ «Укрзалізниця». Посвідчення на право керування локомотивом або посвідчення помічника машиніста локомотиву, які були видані підприємствами інших міністерств і відомств, не дають дозволу на право виїзду на залізничні колії загального користування АТ «Укрзалізниця»;

проведення на договірних умовах з АТ «Укрзалізниця» практичних іспитів (пробних поїздок) з машиністами;

наявність у машиніста посвідчення на право керування локомотивом, вкладишу до прав керування локомотивом (додаток 6), отриманого на підставі позитивних результатів проходження ним теоретичної та практичної перевірки знань, посвідчення форми РБУ-9, документа, що підтверджує особу, акта перевірки технічного стану локомотива;

наявність у помічника машиніста посвідчення помічника машиніста локомотиву, посвідчення форми РБУ-9, документа, що підтверджує особу;

дотримання правил роботи та відпочинку локомотивних бригад з урахуванням необхідності передрейсового відпочинку не менше 16 годин та загальною тривалістю їх роботи, що не повинна перевищувати 12 годин. В окремих випадках, коли розрахунковий відпочинок становить менше 16 годин, допускається, як виняток, в разі згоди колективів локомотивних бригад надання мінімального відпочинку між поїздками по місцю проживання 12 годин;

ведення локомотивними бригадами технічних формулярів довільної форми, що повинні містити інформацію про швидкості руху поїзда, що допускаються на дільниці, основні положення відомчих інструкцій з безпеки руху, що стосуються кола обов’язків локомотивних бригад, виписки з техніко-розпорядчого акта станцій, на які дозволений виїзд, регламенту переговорів по радіостанції;

наявність у локомотивної бригади інформації про відомості щодо профіля колії, максимально допустимі швидкості руху поїздів, встановлених уніфікованих та граничних довжин і ваги поїздів; дії у нестандартних ситуаціях, а також виписки з технічно-розпорядчих актів станцій та інших відомчих інструкцій;

виконання локомотивними бригадами вказівок поїзного та маневрового диспетчера, чергового по станції та керівника маневрів;

відправлення приватних локомотивів відповідно до умов Договору з дотриманням графіку руху, складеного та затвердженого АТ «Укрзалізниця»;

здійснення комплексних заходів із забезпечення безпеки руху поїздів у відповідності до підписаного керівником Підприємства документу, що регулює Систему управління безпекою на Підприємстві;

відшкодування збитків, заданих третім особам та/або їх майну, що стались внаслідок транспортної події з вини Підприємства, відповідно до вимог законодавства України;

оплату відповідно до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги та Коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 березня 2009 року № 317, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за № 340/16356.

3.4. Для локомотивів, що раніше не використовувались на коліях загального користування України, локомотивні бригади та персонал з обслуговування та проведення ремонтів, мають пройти навчання та отримати усі необхідні підтверджуючі документи від виробника такого локомотиву та/або відповідного сервісного/навчального центру, офіційно визнаного виробником такого локомотиву, на управління локомотивом даної серії та його сервісного обслуговування.

При цьому локомотивна бригада зобов’язана пройти всі інші необхідні перевірки та мати документи, визначені Положенням про перевірку знань та цим Положенням.

3.5. Підприємство має право застрахувати ризики щодо відшкодування збитків, заданих третім особам та/або їх майну внаслідок транспортної події.

3.6. АТ «Укрзалізниця» в рамках реалізації експериментального проєкту:

безоплатно забезпечує доступ заявників до відомчих інструкцій та документів, що регламентують допуск локомотивних бригад та приватних локомотивів;

безоплатно забезпечує доступ Підприємств до форм журналів, формулярів і інших необхідних документів які вимагатиме від Підприємств;

забезпечує необхідний та достатній доступ співробітників заявників та Підприємств для підготовки та складання теоретичних та практичних іспитів для надання Підприємствами послуг на коліях і станціях АТ «Укрзалізниця»;

визначає в Договорі перелік всіх відомчих інструкцій та документів, необхідних для забезпечення безпеки руху поїздів та безперервності технологічного процесу перевезень та обов’язкових для виконання Підприємством;

присвоює приватним локомотивам, що виїжджають на колії загального користування, восьмизначну нумерацію із зазначенням приналежності приватного локомотива Підприємству;

враховує в Договорі та забезпечує періодичний огляд приватних локомотивів, у тому числі у випадку прямування приватного локомотива в ремонт (в гарячому чи холодному стані);

безоплатно надає інформацію Підприємствам щодо профіля колії, виписки з технічно-розпорядчих актів станцій, наказів про максимально допустимі швидкості руху поїздів, встановлених уніфікованих та граничних довжин та ваги поїздів, діях у нестандартних ситуаціях, інших інструкцій, якими за рішенням АТ «Укрзалізниця» повинні керуватися у своїй роботі працівники локомотивних бригад Підприємств;

забезпечує рух поїздів з використанням приватних локомотивів відповідно до умов Договору з дотриманням графіку руху, складеного та затвердженого АТ «Укрзалізниця».

3.7. АТ «Укрзалізниця» та Підприємства повідомляють Комісію про випадки порушення вимог цього Положення.

Генеральний директор

Директорату залізничного

транспорту

О. Федоренко

Додаток 1

до Тимчасового положення

про порядок допуску приватних

локомотивів до роботи окремими

маршрутами на залізничних коліях

загального користування

(пункт 2 розділу II)

ЗАЯВА

про участь у експериментальному проекті щодо допуску до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування

Додаток 2

до Тимчасового положення

про порядок допуску приватних

локомотивів до роботи окремими

маршрутами на залізничних коліях

загального користування

(пункт 2.14 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про припинення участі в експериментальному проекті щодо допуску до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування


Додаток 3

до Тимчасового положення

про порядок допуску приватних

локомотивів до роботи окремими

маршрутами на залізничних коліях

загального користування

(пункт 3.2 розділу III)

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, які регламентують організацію експлуатації локомотивів, роботи локомотивних бригад, вимоги до тягового рухомого складу та забезпечення безпеки руху поїздів

1. Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 року № 411, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 лютого 1997 року за № 50/1854 (із змінами);

2. Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14 червня 2007 року № 499, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 9 липня 2007 року за № 777/14044;

3. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 50/1854;

4. Інструкція з сигналізації на залізницях України», затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23 червня 2008 року № 747 (наказ визнано таким, що не підлягає державній реєстрації (згідно з наказом Міністерства юстиції України від 27 червня 2008 року № 1091/5);

5. Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 21 грудня 2009 року № 1322, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 березня 2010 року за № 230/17525;

6. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29 квітня 2010 року № 240, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 липня 2010 року за № 537/17832 (із змінами);

7. Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті, затверджене наказом Міністерства інфраструктури України від 03 липня 2017 року № 235, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 липня 2017 року за № 904/30772;

8. Порядок технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 21 вересня 2018 року № 433, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2018 року за № 1185/32637.


Додаток 4

до Тимчасового положення

про порядок допуску приватних

локомотивів до роботи окремими

маршрутами на залізничних коліях

загального користування

(пункт 3.3 розділу III)

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

проходження ремонтів локомотивів підприємств

Вид та серія тепловоза

НОРМАТИВНІ МІЖРЕМОНТНІ ПЕРІОДИ

Примітка

Технічне обслуговування

Поточні ремонти

Капітальні ремонти

ТО-3 тис.км

ПР-1 тис.км/міс

ПР-2 тис.км/міс

ПР-3 тис.км/міс

КР-1 тис.км/рік

КР-2 тис.км/рік

Магістральні тепловози: вантажні та пасажирські

2ТЕ10в/і

10/-

50/-

110/-

225/-

900/7

1800/13

Експлуатація понад нормативний термін служби

11/-

50/-

150/-

300/-

990/7,5

1980/14

В межах нормативного терміну служби або після КРП

М62, 2М62

9/-

45/-

90/-

180/-

720/4,5

1440/9

Експлуатація понад нормативного терміну служби

10/-

50/-

95/-

195/-

780/5

1560/10

В межах нормативного терміну служби або після КРП

13/-

65/-

130/-

260/-

1040/6

2100/12

Після виконання глибокої комплексної модернізації новим силовим обладнанням

2М62У

9/-

45/-

90/-

180/-

720/6,0

1440/12

Експлуатація понад нормативного терміну служби

9/-

45/-

90/-

180/-

780/6,5

1560/13

В межах нормативного терміну служби або після КРП

13/-

65/-

130/-

260/-

1040/8

2100/15

Після виконання глибокої комплексної модернізації новим силовим обладнанням

2ТЕ116

10/-

50/-

150/-

300/-

900/8

1800/14

Експлуатація понад нормативного терміну служби

11/-

55/-

165/-

330/-

990/9

1980/15,5

В межах нормативного терміну служби або після КРП

Магістральні-вантажні електровози

ВЛ10, ВЛ11, (м)

15

30

175

350

700

2100

Експлуатація локомотивів в гірських умовах

ВЛ11м 5(6)

50

400

800

2400

ВЛ80 к, т

-

18

200

400

800

2400

Експлуатація в межах та понад нормативний термін служби

ВЛ80 с

-

20

240

480

960

2600

ВЛ82 в/і

-

18

200

400

800

2400

ДЕ1

15

30

200

400

800

2400

2ЕС5К

-

50

-

600

-

3000

2ЕЛ5

-

50

-

600

-

3000

2ЕЛ4

-

50

-

600

-

3000

ВЛ8

11

22

165

330

маневрові, вивізні, гіркові (всіх серій)

-

45 діб

2 роки

4 роки

8 років

16 років

Маневрові з електропередачою

ЧМЕЗ в/і

-/36

-/8,5

-

-/30

-/8,5

-/17

Експлуатація понад нормативний термін служби

ЧМЕ3 в/і

-/45

-/8,5

-

-/30

-/8,5

-/17

В межах нормативного терміну служби або після виконання КРП

ЧМЕ3 в/і

-/58

-/11

-

-/39

-/11

-/22

Після виконання глибокої комплексної модернізації новим силовим обладнанням

ЧМЕ2

-/15

-/4

-

-/16

-

-

-

ТУ2, ТУ7

-/15

-/2

-/8

-/16

-/5

-/10

-

ТЕМ103

600 год/15 діб

6250 год/ 15 міс.

-

18750 год /45 міс

75 000год

-

ТЕМ 18

-/30

-/12

-/24

-/48

-/6

–12

Маневрові з гідропередачою

ТГМ23,За ТГК2

-/10

-/2

-/8

-/16

-/5

-/10

-

Додаток 5

до Тимчасового положення

про порядок допуску приватних

локомотивів до роботи окремими

маршрутами на залізничних коліях

загального користування

(пункт 3.3 розділу III)

ФОРМА ПОСВІДЧЕННЯ РБУ-9

Додаток 6

до Тимчасового положення

про порядок допуску приватних

локомотивів до роботи окремими

маршрутами на залізничних коліях

загального користування

(пункт 3.3 розділу III)

ФОРМА

вкладишу до прав керування локомотивом


Документи та файли

Сигнальний документ — f493951n158.doc
Сигнальний документ — f493951n159.doc
Сигнальний документ — f493951n160.doc
Сигнальний документ — f493951n161.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.03.2020 — 2020 р., № 23, стор. 375, стаття 907, код акта 98579/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 07.05.2020 № 301 "Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 16.07.2020 № 399 "Про внесення зміни до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2020 № 235 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), та інших форм розпорядчих документів". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 30.04.2020 № 253 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 04 листопада 2013 року № 862". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 03.08.2020 № 437 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22 липня 2004 року № 166". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 22.06.2020 № 365 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 17.08.2020 № 454 "Про внесення змін до Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 17. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження. Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 12.10.2020 № 608 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2020 № 605 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року № 7". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 12.10.2020 № 613 "Про внесення змін до Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -