Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 24.12.2020 № 842 "Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху на залізничному транспорті". Мінінфраструктури України. 2020

Документ актуальний на 29.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2020  № 842

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 березня 2021 р.

за № 351/35973

Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху на залізничному транспорті

Відповідно до статті 16 Закону України «Про транспорт», статті 11 Закону України «Про залізничний транспорт», підпункту 31 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про систему управління безпекою руху на залізничному транспорті, що додається.

2. Директорату з безпеки на транспорті (А. Щелкунов) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 01 квітня 2011 року № 27 «Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2011 року за № 729/19467.

5. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Абрамовича Д.

Міністр

В.

Криклій

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови

Державної регуляторної служби України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Т.в.о. Голови Державної служби України

з питань праці

Т.в.о. Голови Державної служби України

з безпеки на транспорті

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник секретаріату

Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

О. Мірошніченко

О. Вискуб

В. Сажієнко

Р. Кокотайло

Г. Осовий

Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

24 грудня 2020 року № 842

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 березня 2021 р.

за № 351/35973

ПОЛОЖЕННЯ

про систему управління безпекою руху на залізничному транспорті

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає структуру і функціонування систем управління безпекою руху (далі - СУБР) на залізничному транспорті України.

2. Дія цього Положення поширюється на підприємства залізничного транспорту України (далі - підприємства).

3. Вимоги цього Положення є обов’язковими для підприємств під час здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

безпека руху поїздів та маневрової роботи (безпека руху) - комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи та утримання в постійній справності залізничних споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів і пристроїв;

вимоги безпеки руху - установлені нормативними документами та нормативно-правовими актами вимоги, виконання яких забезпечує прийнятний рівень безпеки руху;

внутрішній аудит - безперервний процес здійснення моніторингу за дотриманням СУБР;

граничний ризик - максимально прийнятне значення рівня ризику виникнення транспортних пригод та їх шкідливих наслідків для життя й здоров’я людей, майна, довкілля і пов’язаного з ними збитку;

документування інформації - збирання, зберігання та аналіз даних щодо стану безпеки руху на підприємстві з метою забезпечення безпеки руху;

загальні показники безпеки руху - показники, за допомогою яких вимірюють ефективність процесів та заходів щодо підвищення рівня безпеки руху на підприємстві, а також ефективність впровадження та функціонування СУБР;

навчання персоналу з питань безпеки руху - форма підвищення професійного рівня працівників і керівників підприємств, поглиблення їх професійних знань і вмінь, освоєння нових технологій з метою підвищення ефективності та якості їх роботи, а також забезпечення безпеки руху;

небезпечний фактор або загроза - будь-яка умова, обставина або діяльність, що потенційно можуть стати причиною травмування або смерті людей, пошкодження рухомого складу, обладнання, будівель та конструкцій пристроїв електропостачання, сигналізації та зв’язку, елементів верхньої будови колії, призвести до матеріальних втрат чи погіршення спроможності виконувати задані функції, завдати шкоди навколишньому природному середовищу;

обмін інформацією щодо безпеки руху - сукупність неперервних та невід’ємних заходів на підприємстві, які встановлюють та забезпечують взаємозв’язки між структурними підрозділами підприємства, його персоналом, у разі необхідності - з іншими підприємствами, а також з органами державної влади з метою належного функціонування СУБР та забезпечення безпеки руху;

персонал підприємства - сукупність працівників та керівників, які здійснюють трудові функції на підприємстві;

політика безпеки руху - основні принципи та підходи, якими керується підприємство для забезпечення та підвищення безпеки руху з урахуванням типу, характеру та видів діяльності підприємства, а також ризиків у сфері безпеки руху;

ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них;

СУБР - документально зафіксована та затверджена керівництвом підприємства сукупність методів, підходів до організації та заходів, які підприємство застосовує для забезпечення безпеки руху;

служба з безпеки руху - підрозділ або ревізор з безпеки руху, що здійснює розроблення, впровадження та забезпечує функціонування СУБР на підприємстві;

службове розслідування - процес або комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню транспортних подій, який включає збирання та аналіз інформації, підготовку висновків, установлення передумов, обставин, причин та наслідків транспортної події, та розроблення рекомендацій щодо забезпечення безпеки руху.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про залізничний транспорт» та інших нормативно-правових актах в сфері залізничного транспорту.

5. На підставі цього Положення підприємства розробляють та впроваджують власні СУБР.

6. Безпека на транспорті забезпечується за принципами:

пріоритетності безпеки руху над господарськими інтересами;

першочерговості фінансування заходів, спрямованих на забезпечення безпеки руху;

належності технічного стану рухомого складу та технічних засобів об’єктів інфраструктури;

упровадження технічних засобів і технологій, спрямованих на підвищення рівня безпеки руху, на підставі позитивного міжнародного досвіду організації перевезень пасажирів та вантажів з безумовним забезпеченням безпеки руху;

широке застосування заохочення персоналу підприємства за безаварійну роботу і вжиття заходів з підвищення рівня безпеки руху;

виконання вимог чинного законодавства з безпеки руху;

постійного удосконалення СУБР на підприємстві.

7. Головними завданнями СУБР є своєчасне виявлення небезпечних факторів або загроз, оцінювання ступеня ризику та здійснення заходів щодо зниження ризику завдання шкоди здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та матеріальних збитків.

8. Керівники підприємств мають здійснювати заходи щодо забезпечення безпеки руху.

Персонал підприємства, залучений до організації безпеки руху на підприємстві, має володіти знаннями, повноваженнями, а також ресурсами, необхідними для здійснення своїх обов’язків.

9. Підтримання та покращення рівня безпеки руху на підприємствах безпосередньо пов’язане з формуванням культури безпеки руху. Персонал підприємства має бути ознайомлений із концепцією, політикою безпеки руху, процедурами та практикою організації забезпечення безпеки руху, а також зі своїми функціями та обов’язками в СУБР.

II. Загальні принципи управління безпекою руху

1. Служба безпеки руху

1. Ключовою складовою для побудови СУБР на підприємстві є служба з безпеки руху.

2. Підприємство утворює службу з безпеки руху, яка безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства або його заступнику, відповідальному за безпеку руху (далі - керівник з безпеки руху), та не може перебувати в підпорядкуванні керівників філій, відділень чи структурних підрозділів підприємства.

Підприємство самостійно визначає назву служби з безпеки руху.

3. Чисельність служби з безпеки руху встановлюється з урахуванням масштабів, специфіки та складності господарської діяльності підприємства, а також обсягу людських, технічних, фінансових та будь-яких інших ресурсів.

Служба з безпеки руху зазвичай є працівником, що працює повний робочий день, проте залежно від масштабів, специфіки та складності господарської діяльності підприємства може виконувати інші посадові обов’язки за сумісництвом.

4. До завдань служби з безпеки руху належать:

розроблення, впровадження та забезпечення функціонування СУБР на підприємстві;

визначення порядку базової підготовки з навчання безпеки руху персоналу підприємства;

документування інформації;

складання звітності з питань безпеки руху;

здійснення превентивних заходів щодо запобігання виникненню транспортних подій на підприємстві;

обмін інформацією щодо безпеки руху між підрозділами підприємства;

розроблення та контроль заходів щодо досягнення загальних показників безпеки для підтримання та покращення рівня безпеки, а також виконання планів та процедур щодо їх досягнення;

здійснення внутрішнього аудиту з питань безпеки руху.

5. За рішенням керівника підприємства виконання функцій служби з безпеки руху може бути покладено на договірних засадах на службу з безпеки руху іншого підприємства, інфраструктуру якого використовує чи з якими взаємодіє підприємство.

2. Керівник з безпеки руху

1. Функції керівника з безпеки руху виконує керівник підприємства або його заступник, відповідальний за безпеку руху.

2. До повноважень керівника з безпеки руху належать:

управління персоналом підприємства;

видання обов’язкових для структурних підрозділів підприємства вказівок з питань безпеки руху;

прийняття рішень щодо фінансування заходів із забезпечення безпеки руху;

сертифікація, стандартизація, ліцензування на підприємстві.

3. До обов’язків керівника з безпеки руху належать:

організація виявлення небезпечних факторів або загроз, оцінювання ризиків та інформування про них наглядову раду;

організація дотримання ліцензійних вимог у сфері перевезень;

організація формування та поширення культури безпеки руху серед персоналу підприємства;

організація необхідної підготовки персоналу підприємства з питань безпеки руху, дій у разі виникнення транспортних подій, у технічних сферах на прийнятному рівні;

організація здійснення службового розслідування транспортних подій та внутрішнього аудиту;

контроль за розробленням та реалізацією СУБР на підприємстві;

інформування про стан безпеки руху керівництва підприємства та персоналу підприємства;

представлення підприємства в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, на підприємствах, в організаціях з питань безпеки руху.

3. Органи вищого рівня з питань безпеки руху на підприємстві

1. На підприємстві можуть утворюватися наглядова рада з безпеки руху (далі - наглядова рада) як орган найвищого рівня з питань безпеки руху, яку очолює вища посадова особа підприємства та комісія з безпеки руху як органи вищого рівня з питань безпеки руху, яку очолює керівник з безпеки руху.

2. До складу наглядової ради входить керівництво підприємства, у тому числі керівник з безпеки руху. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які можуть проводитися як на регулярній, так і нерегулярній основі.

3. Завданнями наглядової ради є:

установлення стратегічного напряму розвитку підприємства у сфері безпеки руху:

контроль ефективності реалізації СУБР;

контроль ефективності реалізації заходів з підтримання безпеки руху та їх відповідності політиці та цілям підприємства у сфері безпеки руху;

моніторинг дотримання вимог безпеки руху підприємствами, з якими взаємодіє підприємство;

забезпечення виділення необхідних ресурсів для підтримання та підвищення рівня безпеки руху на підприємстві.

4. До складу комісії з безпеки руху входять керівники структурних підрозділів підприємства та інші представники персоналу підприємства.

5. Завданнями комісії з безпеки руху є:

здійснення контролю за забезпеченням безпеки руху за напрямами діяльності структурних підрозділів підприємства;

координація вжиття заходів із зниження наслідків небезпечних факторів;

забезпечення належної організації збору даних з безпеки руху і зворотного зв’язку з персоналом підприємства;

координація реалізації планів корегувальних заходів;

здійснення аналізу ефективності реалізації рекомендацій щодо забезпечення безпеки руху.

6. Якщо комісію з безпеки руху не утворено, її функції виконує керівник з безпеки руху.

III. Складові СУБР

1. СУБР на підприємстві складається зокрема з таких складових:

політики безпеки руху;

процедур ідентифікації небезпечних факторів або загроз, оцінювання ризиків, управління ризиками;

загальних показників безпеки руху;

процедур щодо виконання чинних, нових і змінених технічних та операційних норм законодавства або стандартів;

програм та порядку навчання персоналу підприємства з питань безпеки руху для забезпечення компетентності персоналу підприємства;

заходів щодо обміну інформацією;

порядку документування інформації;

процедури обов’язкової звітності та розслідування транспортних подій;

внутрішнього аудиту з безпеки руху.

2. У СУБР зазначається чіткий розподіл функцій за безпеку руху на підприємстві.

3. Підприємство надає на вимогу Мінінфраструктури, Укртрансбезпеки, та підприємства, інфраструктуру чи рухомий склад якого використовує, завірену керівником підприємства копію всіх складових СУБР, які були впроваджені, а також інформує про зміни СУБР. Копія СУБР може надаватися в електронній формі у форматі PDF із накладенням на них кваліфікованого електронного підпису з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.

4. Підприємство узгоджує СУБР у частині процедури взаємодії з іншими підприємствами та з підприємством, інфраструктуру чи рухомий склад якого використовує.

5. Під час побудови складових СУБР підприємство може керуватися вимогами та стандартами, затвердженими Європейським Союзом чи його компетентними органами, а також Угодою про міжнародне залізничне вантажне сполучення.

IV. Етапи реалізації СУБР

1. Підприємства можуть впроваджувати складові СУБР поетапно.

Реалізація СУБР зазвичай здійснюється чотирма етапами.

2. Під час першого етапу реалізації СУБР підприємство досягає таких цілей:

визначає керівника з безпеки руху;

утворює наглядову раду та комісію з безпеки руху (за необхідності);

утворює службу з безпеки руху;

розробляє, затверджує та доводить до відома персоналу підприємства політику безпеки руху та встановлює графік її перегляду;

розробляє та впроваджує процедури обміну інформацією;

розробляє та впроваджує порядок документування інформації;

складає проєкт бюджету, необхідного для реалізації СУБР підприємства;

розробляє засоби пропаганди безпеки руху на підприємстві (листівки, стінгазети, розсилка електронною поштою, створення окремого розділу на вебсайті підприємства тощо).

Перший етап залежно від масштабів, специфіки та складності господарської діяльності підприємства триває до 3 місяців.

3. Під час другого етапу реалізації СУБР підприємство досягає таких цілей:

здійснює процедури ідентифікації небезпечних факторів або загроз, оцінювання ризиків, управління ризиками та їх документування;

проводить підготовку персоналу підприємства з питань виконання плану реалізації СУБР та процедур ідентифікації небезпечних факторів або загроз, оцінювання ризиків, управління ризиками, визначення заходів безпеки руху та їх документування;

визначає внутрішні та зовнішні джерела ідентифікації небезпечних факторів або загроз;

розробляє матрицю прийнятності ризиків.

Другий етап залежно від масштабів, специфіки та складності господарської діяльності підприємства триває до 6 місяців.

4. Під час третього етапу реалізації СУБР підприємство досягає таких цілей:

затверджує матрицю прийнятності ризику відповідно до масштабів підприємства та ознайомлює з нею персонал підприємства;

завершує підготовку персоналу підприємства з питань безпеки руху;

розробляє та впроваджує показники підприємства для підтримання та покращення безпеки руху, а також плани та процедури щодо їх досягнення.

Третій етап залежно від масштабів, специфіки та складності господарської діяльності підприємства триває до 6 місяців.

5. Під час четвертого етапу реалізації СУБР підприємство досягає таких цілей:

здійснює аналіз ефективності впровадження планів та процедур щодо досягнення показників підприємства для підтримання та покращення безпеки руху;

розробляє внутрішній механізм оцінювання ефективності СУБР підприємства;

впроваджує процедури службового розслідування транспортних подій;

впроваджує процедури внутрішнього аудиту.

Четвертий етап залежно від масштабів, специфіки та складності господарської діяльності підприємства триває до 6 місяців.

V. Політика безпеки руху

1. Служба з безпеки руху розробляє політику безпеки руху з метою визначення основних принципів та підходів, якими підприємство керуватиметься для забезпечення та підвищення безпеки руху, з урахуванням типу, характеру та видів діяльності підприємства, а також ризиків у сфері безпеки руху.

Політика безпеки руху ґрунтується на результатах процедур ідентифікації небезпечних факторів або загроз, оцінки ризиків, управління ризиками.

2. Політика безпеки руху затверджується керівником підприємства.

3. Політика безпеки руху на підприємстві має:

відповідати цьому Положенню та іншим нормативно-правовим актам в сфері залізничного транспорту;

реалізовуватися та підтримуватися на всіх рівнях управління підприємства;

засновуватися на результатах ідентифікації небезпеки, оцінювання ризиків, визначеннях заходів безпеки руху;

періодично аналізуватися на предмет її актуальності та придатності й за потреби оновлюватися.

4. З політикою безпеки руху ознайомлюють весь персонал підприємства, а також забезпечують її доступність для інших заінтересованих сторін.

5. Політика безпеки руху на підприємстві обов’язково повинна містити:

1) заяву про політику безпеки руху підприємства, зразок якої наведено в додатку 1 до цього Положення;

2) вступ, в якому зазначаються:

найменування підприємства;

вид діяльності та короткий опис діяльності підприємства;

пропозиції та обмеження, які застосовуються до підприємства;

3) мету і завдання щодо забезпечення безпеки руху, які повинні узгоджуватися із загальними стратегічними цілями та завданнями підприємства;

4) принципи забезпечення безпеки руху, якими керується та які використовує у своїй діяльності підприємство;

5) загальні вимоги до комплексу організаційно-технічних заходів для забезпечення безпеки руху на підприємстві;

6) порядок перегляду (актуалізації) політики безпеки руху із зазначенням підстав, виконавців, порядку узгодження змін до політики безпеки руху.

6. Політика безпеки руху повинна оновлюватися в разі появи чи зміни будь-яких факторів, які впливають на складові політики безпеки руху, наведені в підпунктах 1-5 пункту 5 цього розділу.

Підставами для перегляду політики безпеки руху можуть бути:

поява нових засобів підвищення безпеки руху на підприємстві;

зміна структури чи виду діяльності підприємства;

недосягнення задовільного рівня безпеки руху на підприємстві.

7. Політика безпеки руху на підприємстві підлягає перегляду не рідше ніж один раз на 2 роки.

VI. Процедури ідентифікації небезпечних факторів або загроз, оцінювання ризиків, управління ризиками

1. Ідентифікація небезпечних факторів або загроз

1. Ідентифікація небезпечних факторів або загроз та управління ризиками є базовими процесами управління безпекою руху на підприємстві.

2. Під час ідентифікації небезпечних факторів або загроз необхідно звертати увагу на наступні фактори:

зміни в законах України або інших нормативно-правових актах у сфері безпеки руху;

новий чи змінений технологічний процес, нове чи модифіковане устаткування;

нові або змінені виробничі процеси, які виконуються як на території підприємства, так і поза його межами в безпосередній близькості;

суттєві зміни в організаційній структурі підприємства;

залучення нових підрядників;

модифікація захисних пристроїв, обладнання чи заходів безпеки у сфері безпеки руху.

3. Ідентифікація небезпечних факторів або загроз здійснюється як до, так і після настання транспортної події. Для ідентифікації небезпечних факторів або загроз використовують як внутрішні, так і зовнішні джерела інформації.

4. До внутрішніх джерел інформації належать:

аналіз даних залізничного руху;

аналіз стану безпеки руху на залізничному транспорті загалом та тенденцій;

результати внутрішнього аудиту підприємства;

інформація, отримана в ході підготовки персоналу підприємства;

результати службового розслідування транспортних подій.

5. До зовнішніх джерел інформації належать:

звіти за результатами технічного розслідування транспортних подій;

звіти за результатами заходів державного нагляду та контролю.

6. Ідентифікація небезпечних факторів або загроз та повідомлення про небезпеку є обов’язком всього персоналу підприємства.

7. Підприємство має документувати процес ідентифікації небезпечних факторів або загроз.

8. Ідентифікація небезпечних факторів або загроз є постійним, безперервним та повсякденним процесом.

Особливу увагу виявленню небезпечних факторів або загроз потрібно приділяти в таких випадках:

коли на підприємстві відбувається збільшення кількості транспортних подій з невстановлених причин;

коли плануються заміна персоналу підприємства, основного обладнання, систем, типів рухомого складу;

до та під час значних організаційних змін (збільшення чи скорочення чисельності персоналу підприємства, зміна організаційно-правової форми підприємства).

9. Під час ідентифікації небезпечних факторів або загроз слід враховувати всі можливості їх виникнення від малоймовірних до дуже імовірних (неминучих). Ідентифікація небезпечних факторів або загроз виявляє можливість виникнення найгірших умов. Важливо встановити межу між імовірно найгіршими умовами і такими умовами, які настільки залежать від збігу обставин, що їх не потрібно брати до уваги.

2. Оцінювання та зниження ризиків

1. Після виявлення небезпечних факторів або загроз здійснюється оцінювання ризиків потенційних наслідків, до яких можуть призвести небезпечні фактори або загроза. Оцінювання ризиків здійснюється у формі аналізу потенційних небезпечних факторів або загроз, які становлять загрозу діяльності підприємства. Оцінювання ризиків здійснюється за двома критеріями: імовірність настання події чи умов, які завдають шкоди, та серйозність наслідків події чи умови, якщо вони настануть.

Під час прийняття рішення стосовно ризику та його прийнятності застосовується матриця прийнятності ризику. Підприємство формує матрицю та визначає її остаточну структуру.

2. Після оцінювання ризиків підприємство вживає заходів стосовно усунення ризиків чи зниження їх до найменшого прийнятного рівня.

Підприємство може розробляти та застосовувати засоби контролю ризиків у формі розроблення нових процедур, методів управління, внесення змін до порядку підготовки персоналу підприємства, модернізації або заміни рухомого складу.

3. Управління ризиками - етап процесу управління безпекою руху на підприємстві, який здійснюється після оцінювання ризиків з метою зниження наслідків небезпечних факторів та загроз для безпеки руху на підприємстві. Процес управління ризиками наведено у додатку 2 до цього Положення.

4. Ризики, які за результатами оцінювання потрапляють до неприйнятної зони, є недопустимими за будь-яких обставин. Підприємство може знизити недопустимий ризик до прийнятної зони шляхом виділення ресурсів для зниження потенціалу наслідків подій за умови, якщо вони настануть, або припинення виду діяльності, яка становить ризик.

3. Управління ризиками

1. Ризики, які за результатами оцінювання потрапляють до прийнятної зони, вважаються прийнятними за умови, що вжиті заходи щодо їх зниження гарантують, що прогнозована імовірність та серйозність наслідків небезпечних факторів або загроз перебуває під контролем керівництва підприємства.

2. Під час визначення того, що є прийнятним у системі управління ризиками, слід враховувати як технічну можливість подальшого зменшення ризику, так і відповідність затрат.

3. Імовірність ризику визначається як можливість виникнення небезпечної події чи умов.

4. Якщо на підприємстві немає власної бази даних з безпеки руху, підприємство може здійснити оцінювання імовірності ризику на підставі загальнодоступних джерел.

5. Категорії, що характеризують імовірність виникнення небезпечних факторів або загроз, заносяться до таблиці імовірності ризику (додаток 3). Кожній категорії присвоюється відповідний ступінь (величина) ризику. Підприємство може визначити категорії імовірності з урахуванням специфіки діяльності.

6. Після оцінювання імовірності виникнення небезпечних факторів або загроз оцінюється серйозність їх наслідків (серйозність ризику).

7. Серйозність ризику оцінюється як тяжкість наслідків небезпечних факторів або загроз. При цьому враховують імовірність найгірших наслідків, що можуть настати внаслідок дії небезпечного фактора.

Оцінювання серйозності ризику здійснюється за такими критеріями:

імовірна кількість загиблих і травмованих унаслідок транспортної події;

імовірний рівень завданих майнових збитків;

імовірність впливу на навколишнє природне середовище.

8. Категорії, що характеризують серйозність наслідків небезпечних факторів або загроз заносяться до таблиці серйозності ризику (додаток 4). Кожній категорії присвоюється відповідний рівень, який позначається буквами латинського алфавіту.

9. Після оцінювання ризику з погляду імовірності та серйозності оцінюють прийнятність ризику.

10. Процес оцінювання прийнятності ризику складається з двох етапів. На першому етапі здійснюється загальне оцінювання ризику, що досягається шляхом застосування матриці оцінювання ризику (додаток 5). Матриця оцінювання ризику є комбінованим поєднанням таблиць імовірності та серйозності ризику, у результаті якого визначається індекс ризику.

11. На другому етапі визначається індекс ризику, який переноситися до матриці прийнятності ризику (додаток 6). Матриця прийнятності ризику характеризує критерії прийнятності ризику. Якщо ризик потрапляє до неприйнятної зони, він є неприйнятним для безпеки руху.

12. На підставі даних, отриманих у результаті оцінювання ризику, керівник з безпеки руху приймає рішення про необхідність контролю оціненого ризику. Контроль ризику здійснюється шляхом прийняття рішення щодо уникнення ризику, виділення додаткових засобів для його уникнення, вдосконалення чинних процедур зменшення ризиків або розроблення та впровадження нових процедур зменшення ризиків.

VII. Загальні показники безпеки руху

1. Загальні показники безпеки руху поділяють на якісні та кількісні.

2. Якісні показники безпеки руху визначає служба з безпеки руху та затверджує керівник підприємства.

Служба з безпеки руху підприємства щорічно переглядає процедури підтримання якісних та кількісних показників безпеки руху підприємства.

3. Кількісні показники безпеки руху щорічно визначає та оновлює Укртрансбезпека.

4. Кількісні показники безпеки руху встановлюються відповідно до об’єкта, якому може бути завдано шкоди внаслідок транспортної події, а саме:

пасажирів;

персоналу підприємства;

користувачів залізничних переїздів;

сторонніх осіб на залізницях;

суспільства загалом.

5. Якісні та кількісні показники безпеки руху мають відповідати виду та обсягам господарської діяльності підприємства.

6. Підприємство самостійно розробляє процедури оцінювання рівня досягнення якісних та кількісних показників безпеки руху.

7. Підприємство вказує в СУБР періодичність проведення оцінювання рівня досягнення якісних та кількісних показників безпеки руху. Поточне оцінювання проводиться не рідше ніж один раз на квартал.

8. Підприємство вказує джерела інформації для оцінювання рівня досягнення якісних та кількісних показників безпеки руху.

9. Під час розроблення якісних показників безпеки руху підприємство може керуватися вимогами і стандартами, затвердженими Європейським Союзом чи його компетентними органами.

VIII. Процедури щодо виконання чинних, нових і змінених технічних та операційних норм законодавства або стандартів

1. Підприємство має дотримуватися вимог законодавства з питань безпеки руху. Дотримання цих вимог враховується під час розроблення, запровадження та підтримання функціонування СУБР, а саме:

формування та перегляду політики у сфері безпеки руху;

установлення цілей у сфері безпеки руху;

ідентифікації небезпеки та оцінювання ризиків;

навчання персоналу підприємства та проведення інструктажу з безпеки руху;

оцінювання рівня дотримання нормативних документів.

2. Для забезпечення вимог нормативно-правових актів у сфері залізничного транспорту служба з безпеки руху:

організовує ведення переліку нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері безпеки руху, що застосовуються під час діяльності підприємства;

забезпечує інформування персоналу підприємства про зміни в нормативно-правових актах та нормативних документах;

забезпечує персонал підприємства необхідною кількістю примірників чинних нормативно-правових актів та нормативних документів;

забезпечує вилучення з робочих місць нормативно-правових актів та нормативних документів, що втратили чинність;

забезпечує здійснення внутрішнього аудиту з питань дотримання нормативних вимог безпеки руху.

IХ. Програми та порядок навчання персоналу підприємства з питань безпеки руху для забезпечення підтримання компетентності персоналу

1. Керівники підприємств забезпечують навчання та періодичну підготовку персоналу підприємства у сфері безпеки руху.

2. Навчання з питань безпеки руху проводиться з метою забезпечення належної підготовки та компетентності персоналу підприємства у сфері безпеки руху для виконання службових обов’язків.

У процесі навчання персонал підприємства має оволодіти необхідними знаннями, вміннями та навичками для забезпечення безпеки руху.

3. Керівники підприємств під час організації процесу навчання персоналу підприємства у сфері безпеки руху мають визначити обсяг потреб підприємства у навчанні.

4. Навчання персоналу підприємства у сфері безпеки руху складається з таких елементів:

первинна перевірка рівня знань;

оцінювання поточної ефективності підготовки персоналу;

ознайомчий курс та базова підготовка, які включають основні відомості про безпеку руху, у тому числі вплив людського та організаційних факторів;

перевірка рівня знань після проходження курсу підготовки.

5. Залежно від обов’язків персоналу підприємства виділяють базове та періодичне навчання.

Навчання має гарантувати підготовку та належний рівень кваліфікації персоналу підприємства для виконання службових обов’язків у сфері безпеки руху.

6. Базове навчання персоналу підприємства залежно від характеру виконуваної роботи та рівня необхідних знань для забезпечення безпеки руху проводиться для керівників підприємств, служби з безпеки руху та всього персоналу підприємства. Базове навчання здійснюється без відриву від виробництва.

7. Базове навчання проводиться відповідно до програм, які затверджує керівник підприємства.

8. Програма базового навчання для керівників підприємства обов’язково включає такі теми:

вимоги національного та європейського законодавства з питань безпеки руху;

основи процедур ідентифікації небезпеки, оцінювання ризиків, визначення заходів безпеки;

основи аналізу показників безпеки руху;

розподіл функцій та обов’язків персоналу підприємства у сфері безпеки руху;

порядок розслідування транспортних подій та внутрішнього аудиту безпеки руху;

повноваження Мінінфраструктури та Укртрансбезпеки.

Навчання керівників у сфері безпеки руху починається з ознайомлення їх з обов’язками керівника у сфері управління безпекою руху.

Навчання має гарантувати розуміння керівником політики безпеки руху та принципів роботи підприємства у сфері безпеки руху. Обсяг підготовки керівника у сфері безпеки руху має відповідати індивідуальним обов’язкам та ступеню залучення до організації безпеки руху на підприємстві.

9. Програма базового навчання для персоналу служби з безпеки руху обов’язково включає такі теми:

ознайомлення з національним та європейським законодавством з питань безпеки руху;

основи політики безпеки руху на підприємстві;

процедури ідентифікації небезпеки, оцінювання ризиків, визначення заходів безпеки та приклади їх практичного застосування;

детальні знання процесу забезпечення безпеки руху на підприємстві;

аналіз показників безпеки руху;

розподіл функцій та обов’язків у сфері безпеки руху;

порядок розслідування транспортних подій та аудиту безпеки руху, а також здійснення державного нагляду (контролю) на залізничному транспорті.

Навчання служби з безпеки руху має гарантувати розуміння політики та принципів діяльності підприємства у сфері забезпечення безпеки руху.

10. Програма базового навчання для персоналу підприємства незалежно від його рівня, за винятком керівників та служби з безпеки руху підприємства, обов’язково включає такі теми:

основні принципи управління безпекою руху;

важливість дотримання політики безпеки руху;

організація роботи, функції та обов’язки персоналу підприємства із забезпечення безпеки руху;

цілі та завдання у сфері безпеки руху;

звітування про транспортні події та можливі загрози;

складові елементи СУБР підприємства;

вимоги національного та європейського законодавства з питань безпеки руху;

основи здійснення аналізу стану безпеки руху.

11. Керівники підприємств регулярно, але не рідше ніж один раз на 5 років, організовують періодичне навчання персоналу підприємства у сфері безпеки руху.

Порядок проведення періодичного навчання встановлює керівник підприємства.

12. Підприємство організовує ведення та зберігання документації, яка стосується навчання персоналу підприємства. Строк зберігання документації встановлює керівник підприємства.

Х. Заходи щодо обміну інформацією

1. Обмін інформацією щодо безпеки руху здійснюється з метою:

забезпечення ефективного функціонування СУБР, забезпечення безпеки руху на підприємстві;

доведення до відома інших підприємств та органів державної влади інформації щодо безпеки руху на підприємстві;

доведення до відома персоналу підприємства інформації щодо їх ролі, функцій та повноважень стосовно дотримання безпеки руху;

забезпечення взаємозв’язків у межах СУБР та організації безпеки руху між усіма структурними підрозділами підприємства;

демонстрація впроваджених елементів СУБР та заходів щодо дотримання та підвищення безпеки руху.

2. Обмін інформацією відбувається з дотриманням таких принципів:

легкість розуміння - інформація повинна бути викладена доступною мовою, ясно та лаконічно;

достовірність - інформація повинна відповідати фактам, підтверджуватися відповідними документами та легко перевірятися;

доступність - інформація повинна бути доступною для всіх заінтересованих сторін;

достатність - інформація повинна доводитися в такому обсязі, який відповідає суті питання.

3. Служба з безпеки руху встановлює порядок та забезпечує контроль за обміном інформацією між структурними підрозділами підприємства та персоналом підприємства, а також у разі потреби з іншими підприємствами та органами державної влади.

4. Обмін інформацією може відбуватися поштовим зв’язком, засобами телекомунікації, через інтернет та іншими доступними засобами.

ХI. Порядок документування інформації

1. Документуванню підлягає інформація зокрема:

щодо технічних інструкцій (нормативних документів та нормативно-правових актів);

що регулює питання безпеки руху;

щодо затримок у русі поїздів, тимчасових обмежень швидкості, небезпечних вантажів;

що стосується безпеки руху на підприємстві.

2. Інформація, що документується, має бути достовірною, відповідати фактам, які документуються, вичерпною та доступною для розуміння.

3. Інформація, що документується, має бути доступною для персоналу підприємства та оновлюватися за потреби.

4. Документ, у якому задокументовано інформацію, повинен мати унікальний номер, містити відомості щодо дати документування, а також відомості про особу, що його створила.

XII. Процедури обов’язкової звітності та розслідування транспортних подій

1. Підприємство у визначені законодавством строки готує та надає оперативну інформацію про транспортні події, що сталися з його рухомим складом та/або на об’єктах інфраструктури, що йому належать, Укртрансбезпеці, а також власникам рухомого складу, з яким сталася транспортна подія.

2. Оперативна інформація про транспортну подію має містити:

дату (день, місяць, рік, а також годину і хвилини настання транспортної події);

відомості про точне місце транспортної події;

відомості про рухомий склад та інфраструктуру, на яких сталася транспортна подія;

детальний опис транспортної події, а також інформацію щодо ліквідації наслідків та відновлювальних дій;

відомості про травмованих або загиблих осіб;

класифікацію транспортної події.

3. Підприємства надають Укртрансбезпеці оперативну інформацію про дорожньо-транспортні пригоди на залізничних переїздах і коліях поза переїздами підприємств залізничного транспорту (додаток 7), довідку про дорожньо-транспортні пригоди на залізничних переїздах і коліях поза переїздами підприємств залізничного транспорту (додаток 8), оперативну інформацію про стан безпеки руху на залізничному транспорті підприємств залізничного транспорту (додаток 9), оперативну інформацію про результати внутрішнього аудиту на підприємстві щодо стану безпеки руху (додаток 10), інформацію про випадки незаконного втручання в діяльність залізничного транспорту (додаток 11), довідку про матеріальні збитки від транспортних подій на підприємствах залізничного транспорту (додаток 12).

4. Підприємство здійснює службове розслідування транспортних подій, що сталися з його рухомим складом та/або на об’єктах інфраструктури, що йому належать.

5. Службове розслідування проводить комісія, яка утворюється наказом керівника підприємства об’єкта інфраструктури із залученням представників підприємства, яке експлуатує рухомий склад (за згодою керівника підприємства).

6. За результатами службового розслідування транспортних подій (катастроф (аварій із серйозними наслідками), аварій та інцидентів) не пізніше ніж протягом 10 робочих днів від дати скоєння транспортної події складається акт службового розслідування транспортної події (додаток 13). Акт службового розслідування транспортної події підписують усі члени комісії. Копія акта службового розслідування транспортної події на вимогу надається Укртрансбезпеці.

7. Технічне розслідування катастроф (аварій із серйозними наслідками), аварій, інцидентів здійснює Укртрансбезпека.

8. Порядок проведення службового розслідування на підприємстві розробляється з урахуванням вимог законодавства, вимог та стандартів, затверджених Європейським Союзом чи його компетентними органами, а також Угодою про міжнародне залізничне вантажне сполучення.

Порядок проведення службового розслідування на підприємстві затверджується керівником підприємства.

9. Служба з безпеки руху та Укртрансбезпека ведуть облік транспортних подій на залізничному транспорті.

10. Служба з безпеки руху веде облік транспортних подій у книзі обліку транспортних подій на території підприємств залізничного транспорту (додаток 14) в паперовій або електронній формі. При цьому повинно бути забезпечено збереження даних та можливість їх відновлення в разі збоїв у роботі електронного обладнання.

11. Класифікація транспортних подій на залізничному транспорті здійснюється відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 03 липня 2017 року № 235 «Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2017 року за № 904/30772.

ХIII. Внутрішній аудит безпеки руху

1. Підприємство має здійснювати внутрішній аудит безпеки руху.

2. Внутрішній аудит безпеки руху включає такі процеси:

1) визначення стратегії, плану та пріоритетів здійснення аудиту, під час яких керуються даними щодо можливих найбільш потенційно небезпечних загроз безпеці руху, а також результатами попередніх аудитів. Стратегія та план здійснення внутрішнього аудиту повинні визначати кількісні та якісні показники (стандарти) безпеки руху, які надалі допоможуть визначити загрози безпеці руху та можливі ризики;

2) аналіз даних щодо безпеки руху, під час якого враховують:

оцінку процесів, процедур та організації безпеки руху;

технічний та експлуатаційний стан рухомого складу та інфраструктури;

оцінку стану впровадження СУБР;

3) розроблення плану дій щодо усунення виявлених під час аудиту порушень безпеки руху, який містить:

опис заходів та засобів щодо усунення порушень;

очікувані результати;

превентивні та корегувальні заходи;

осіб, відповідальних за здійснення заходів;

розрахунок тривалості часу, необхідного для реалізації плану дій;

осіб, відповідальних за оцінювання стану виконання плану дій;

4) оцінювання ефективності плану дій у разі його виконання, яке включає:

оцінювання ступеня виконання плану;

оцінювання рівня досягнення мети плану дій;

оцінювання стану усунення передумов та ризиків, які стали підставою для здійснення внутрішнього аудиту;

оцінювання необхідності перегляду оцінювання ризиків.

3. Внутрішній аудит безпеки руху на підприємстві здійснюється відповідно до річного плану, затвердженого керівником підприємства, а також позапланово у разі настання транспортних подій чи виявлення порушень СУБР.

Внутрішній аудит безпеки руху забезпечується шляхом здійснення перевірок та моніторингу за дотриманням СУБР, реалізації управлінських рішень щодо здійснення організаційних, технічних заходів, спрямованих на підтримання прийнятного рівня безпеки руху.

4. Підприємство має обмінюватися відомостями про результати внутрішнього аудиту безпеки руху, а також про виявлення загрози безпеці руху з підприємствами, з якими воно взаємодіє.

5. Процес здійснення внутрішнього аудиту безпеки руху підлягає документуванню.

Генеральний директор

Директорату з безпеки

на транспорті

А. Щелкунов


Додаток 1

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 5 розділу V)

ЗАЯВА

про політику безпеки руху підприємства

Безпека руху є одним із основних завдань підприємства. Керівники підприємства спрямовують необхідні ресурси для забезпечення безпеки руху на підприємстві та побудови СУБР.

Персонал підприємства усвідомлює необхідність досягнення та підтримання рівня безпеки руху на підприємстві.

Керівники підприємства зобов’язуються:

здійснювати управління безпекою руху на підприємстві шляхом виділення необхідних ресурсів та сприяти розвитку культури безпеки руху;

забезпечувати своєчасне інформування органів державної влади про стан безпеки руху та транспортні події;

приділяти безпеці руху на підприємстві таку саму увагу, як й іншій діяльності підприємства;

передбачати в посадових інструкціях керівників підприємства відповідальність за забезпечення безпеки руху;

розробити та запровадити процедури ідентифікації небезпеки, оцінювання та управління ризиками, визначення заходів безпеки руху;

заохочувати персонал до повідомлення про стан безпеки руху на підприємстві, транспортні події, ризики їх виникнення та небезпеки;

дотримуватися чинних, нових та змінених технічних та операційних норм законодавства або стандартів у сфері безпеки руху;

забезпечувати підготовку та навчання персоналу у сфері безпеки руху;

здійснювати постійний моніторинг стану безпеки руху на підприємстві та стану реалізації СУБР, а також стану безпеки руху та СУБР інших підприємств, з якими підприємство провадить господарську діяльність;

здійснювати заходи щодо підвищення безпеки руху на підприємстві.


Додаток 2

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 3 глави 2 розділу VI)

ПРОЦЕС

управління ризиками


Додаток 3

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 5 глави 3 розділу VI)

ТАБЛИЦЯ

імовірності ризику

Імовірність виникнення події чи умов

Значення

Ступінь (величина) ризику

Часто

Трапляється дуже часто

 

Періодично

Трапляється інколи

4

Рідко

Імовірність виникнення мала

3

Малоймовірно

Імовірність виникнення дуже мала

2

Імовірність виникнення події чи умов

Значення

Ступінь (величина) ризику

Часто

Трапляється дуже часто

 

Періодично

Трапляється інколи

4

Рідко

Імовірність виникнення мала

3

Малоймовірно

Імовірність виникнення дуже мала

2

Майже неможливо

Імовірність виникнення майже неможлива

1

Майже неможливо

Імовірність виникнення майже неможлива

1

Додаток 4

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 8 глави 3 розділу VI)

ТАБЛИЦЯ

серйозності ризику

Серйозність ризику

Імовірні наслідки

Рівень ризику

Катастрофічна

- значні людські жертви;

- знищення обладнання, майна

 

Небезпечна

- серйозні тілесні ушкодження;

- значне пошкодження обладнання; майна;

- серйозне зниження рівня безпеки руху, настання фізичного стресу чи такого робочого навантаження, коли немає впевненості в правильному і повному виконанні завдань персоналом підприємства

В

Значна

- аварія;

- незначні тілесні ушкодженя;

- суттєве зниження рівня безпеки руху, зниження можливостей персоналу підприємства справлятися з несприятливими експлуатаційними умовами внаслідок збільшення робочого навантаження чи виникнення умов, що знижують ефективність їхньої роботи

С

Незначна

- інцидент;

- пошкодження;

- виробничі обмеження

D

Несуттєва

несуттєві наслідки

E

Додаток 5

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 10 глави 3 розділу VI)

МАТРИЦЯ

оцінювання ризику

Імовірність ризику

Серйозність ризику

катастрофічна A

небезпечна B

значна C

незначна D

несуттєва E

часто

5

5A

5B

5C

5D

5E

періодично

4

4A

4B

4C

4D

4E

рідко

3

3A

3B

3C

3D

3E

малоймовірно

2

2A

2B

2C

2D

2E

майже неможливо

1

1A

1B

1C

1D

1E

Додаток 6

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 11 глави 3 розділу VI)

МАТРИЦЯ

прийнятності ризику

Рекомендовані критерії

Індекс ризиків

Рекомендовані критерії

5А, 5В, 5С

4A 4B, 3A

Неприйнятний за даних умов

5D, 5E, 4C, 4D, 4E

3B, 3C, 3D, 2A, 2B, 2C

Прийнятний з урахуванням заходів щодо зменшення

3E, 2D, 2E, 1A

1B, 1C, 1D, 1E

Прийнятний

Додаток 7

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 3 розділу XII)

Кому подається: Державна служба України з безпеки на транспорті

Хто подає: найменування підприємства залізничного транспорту

Місцезнаходження: ______________________________________

Телефон: _______________________________________________

Електронна адреса: ______________________________________

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

про дорожньо-транспортні пригоди на залізничних переїздах і коліях поза переїздами підприємств залізничного транспорту

за ______________ 20___ р./20___ р.

(за наростаючим підсумком порівняно з аналогічним періодом минулого року)

№ з/п

Дорожньо-транспортні пригоди

Разом

Переїзди

Поза переїздами

Питомі показники безпеки руху за звітний період

із черговим, обладнані сигналізацією

із черговим, не обладнані сигналізацією

без чергового, обладнані сигналізацією

без чергового, не обладнані сигналізацією

кількість ДТП

на 100 залізничних переїздів

кількість загиблих на 100 ДТП

кількість травмованих на 100 ДТП

1

Усього

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2

Автомобільний транспорт, збитий поїздом

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

- з вини підприємства залізничного транспорту

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

3

Автомобільний транспорт, який в’їхав у бік поїзда

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

4

Кількість загиблих

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

- з вини підприємства залізничного транспорту

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

5

Кількість травмованих

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

- з вини підприємства залізничного транспорту

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

6

Загальна кількість залізничних переїздів

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Керівник

______________________________

                                  (підпис)


Додаток 8

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 3 розділу XII)

Кому подається: Державна служба України з безпеки на транспорті

Хто подає: найменування підприємства залізничного транспорту

Місцезнаходження: ______________________________________

Телефон: _______________________________________________

Електронна адреса: ______________________________________

ДОВІДКА

про дорожньо-транспортні пригоди на залізничних переїздах і коліях поза переїздами підприємств залізничного транспорту

Дата ________________

№ з/п

Відомості про ДТП

Заповнюється в разі надходження відомостей про ДТП

1

Дата і час

2

Регіональна філія, філія, дирекція залізничних перевезень

3

Область

4

Перегін, станція

5

З черговим або без чергового працівника

6

Категорія переїзду

7

Обладнано сигналізацією або не обладнано

8

Як працювала сигналізація

9

Обладнано освітленням або не обладнано

10

Як працювало освітлення

11

Номер поїзда, сполучення, локомотив, МВРС, ССРС, прізвище машиніста, назва виробничого підрозділу, у якому працює машиніст

12

Транспорт збито поїздом або він в’їхав у бік поїзда

13

Транспорт особистий (службовий), прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) власника (повна назва об’єкта господарювання), тип транспорту, державний номер

14

Водій прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), рік народження, місце проживання, номер посвідчення водія

15

Збиток, завданий регіональній філії, філії

15

Пошкодження автотранспорту

15.1

Пошкодження інфраструктури філії (із зазначенням об’єктів)

16

Наслідки ДТП: загинуло (осіб)/травмовано (осіб)

17

Відомості про постраждалих, кого направлено до лікарні та куди

18

Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) і посада працівників підприємств, які розслідували ДТП

19

Посада, звання, власне ім’я та прізвище працівників поліції, які розслідували прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

20

Наявність вини підприємства залізничного транспорту

Керівник

________________________

                       (підпис)


Додаток 9

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 3 розділу XII)

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

про стан безпеки руху на залізничному транспорті підприємств залізничного транспорту


Додаток 10

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 3 розділу XII)

Кому подається: Державна служба України з безпеки на транспорті

Хто подає: найменування підприємства залізничного транспорту

Місцезнаходження: ______________________________________

Телефон: _______________________________________________

Електронна адреса: ______________________________________

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

про результати внутрішнього аудиту на підприємстві щодо стану безпеки руху

за ______________ 20___/20___ роки

№ з/п

Показники

Кількість за звітний період

Кількість за відповідний період минулого року

1

Загальна кількість транспортних подій, які сталися на підприємствах, що підлягають внутрішньому аудиту (у чисельнику - усього, у знаменнику - з вини підприємства)

0/0

0/0

2

Кількість загиблих у транспортних подіях (у чисельнику - усього, у знаменнику - з вини підприємства)

0/0

0/0

3

Кількість травмованих у транспортних подіях (у чисельнику - усього, у знаменнику - з вини підприємства)

0/0

0/0

4

Чисельність персоналу, що здійснює внутрішній аудит (у чисельнику - за штатом, у знаменнику - фактично)

0/0

0/0

5

Кількість заходів внутрішнього аудиту, які здійснила служба безпеки руху, структурні підрозділи (у чисельнику), кількість виявлених порушень або недоліків (у знаменнику)

0/0

0/0

6

Кількість проведених перевірок виконання вимог безпеки під час перевезення небезпечних вантажів (у чисельнику), кількість виявлених порушень або недоліків (у знаменнику)

0/0

0/0

7

Кількість проведених перевірок виконання керівниками всіх рівнів управління посадових обов’язків щодо виконання вимог та норм безпеки (у чисельнику), кількість виявлених під час таких перевірок порушень або недоліків (у знаменнику)

0/0

0/0

8

Кількість виданих приписів (у чисельнику), кількість запропонованих у приписах заходів з усунення порушень або недоліків (у знаменнику)

0/0

0/0

9

Кількість осіб, яких було запропоновано відсторонити від роботи через порушення вимог безпеки руху

0

0

10

Кількість осіб, щодо яких було направлено подання про невідповідність займаній посаді через порушення вимог безпеки руху

0

0

11

Кількість працівників, притягнутих до відповідальності за порушення вимог нормативних документів з питань безпеки руху (у чисельнику - усього, у знаменнику - керівників)

0/0

0/0

11.1

Кількість працівників, яким оголошено догани за порушення вимог нормативних документів з питань безпеки руху (у чисельнику - усього, у знаменнику - керівників)

0/0

0/0

11.2

Кількість працівників, звільнених з роботи за порушення вимог нормативних документів з питань безпеки руху (у чисельнику - усього, у знаменнику - посадових осіб)

0/0

0/0

12

Кількість транспортних засобів, експлуатація яких була заборонена через їх невідповідність вимогам нормативних документів з питань безпеки руху

0

0

Керівник

________________________

                       (підпис)

Додаток 11

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 3 розділу XII)

ІНФОРМАЦІЯ

про випадки незаконного втручання в діяльність залізничного транспорту

(за наростаючим підсумком порівняно з аналогічним періодом минулого року)


Додаток 12

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 3 розділу XII)

Кому подається: Державна служба України з безпеки на транспорті

Хто подає: найменування підприємства залізничного транспорту

Місцезнаходження: ______________________________________

Телефон: _______________________________________________

Електронна адреса: ______________________________________

ДОВІДКА

про матеріальні збитки від транспортних подій на підприємствах залізничного транспорту

Структурний підрозділ підприємства

Звітний період

Збитки

завдані, млн грн

відшкодовані, млн грн

Керівник

________________________

                       (підпис)


Додаток 13

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 6 розділу XII)

АКТ

службового розслідування транспортної події


Додаток 14

до Положення про систему управління

безпекою руху на залізничному

транспорті

(пункт 10 розділу XII)

КНИГА ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ

НА ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

КНИГА

обліку транспортних подій

на ________________________________________________

(найменування підприємства залізничного транспорту)

Розпочато «____» ____________ 20___ року

Закінчено «____» ____________ 20___ року

Сторінка 1

№ з/п

Дата, час

Вид транспортної події

Місце події (станція, перегін, км, пк)

№ поїзда, серія лок., МВРС, ССРС, (вага, осі)

Обставини події

Структурний підрозділ підприємства залізничного транспорту

Сторінка 2

Особи, що проводили службове розслідування

Дата складення акта службового розслідування транспортної події

Інші особи, залучені до службового розслідування

Порушені вимоги нормативних документів (пункт, підпункт тощо), назва нормативного документа, вимоги якого порушено


Документи та файли

Сигнальний документ — f505177n450.doc
Сигнальний документ — f505177n453.doc
Сигнальний документ — f505177n452.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.04.2021 — 2021 р., № 27, стор. 290, стаття 1490, код акта 103886/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2022 № 6 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 16 грудня 2021 року № 689". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 30.04.2021 № 248 "Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 18.05.2021 № 266 "Про затвердження Порядку проведення перевірки безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 09.04.2021 № 204 "Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.05.2021 № 268 "Про затвердження Вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 16. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 17. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, крім видань, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року включно. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 18. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період до 31 грудня 2021 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.06.2021 № 323 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 18.05.2021 № 267 "Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -