<<
>>

НАКАЗ від 27.12.2019 № 987 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 07 травня 2013 року № 283". Мінінфраструктури України. 2019

Документ актуальний на 30.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2019  № 987


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2020 р.
за № 263/34546

Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 07 травня 2013 року № 283

Відповідно до абзаців вісімнадцятого та дев’ятнадцятого статті 16-3 Закону України «Про транспорт», підпунктів 31 та 36 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (із змінами), підпунктів 40 та 45 пункту 4 Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року № 1095 (із змінами), та з метою вдосконалення контролю за проведенням підготовки, перепідготовки, підвищенням кваліфікації членів екіпажів маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної промисловості) НАКАЗУЮ:

1. Підпункт 2.3 пункту 2 наказу Міністерства інфраструктури України від 07 травня 2013 року № 283 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 831/23363, викласти у такій редакції:

«2.3.

Державній службі морського та річкового транспорту України забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з виготовленням бланків посвідчень судноводія малого/маломірного судна, в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на її утримання.».

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 07 травня 2013 року № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 831/23363 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 26 серпня 2014 року № 413), що додаються.

3. Директорату морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Криклій

ПОГОДЖЕНО:


В.о. Голови Державної служби морського
та річкового транспорту України

Ю. ВоронаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
27 грудня 2019 року № 987

ЗМІНИ
до Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна

1. У розділі I:

1) в абзаці першому пункту 1.2. слова «забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті» замінити словами «реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту (Морська адміністрація)»;

2) пункт 1.9. викласти у такій редакції:

«1.9. Видачу Посвідчень здійснюють орган видачі або його територіальні органи.

Посвідчення має вигляд пластикової картки відповідно до зразка й технічного опису бланка Посвідчення судноводія малого/маломірного судна у вигляді пластикової картки, наведених у додатку 1 до цього Положення.»;

3) у пункті 1.13:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«Для отримання нового Посвідчення замість втраченого Посвідчення, виданого після набрання чинності Положенням про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 07 травня 2013 року № 283, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 831/23363, його власник подає до друкованого засобу масової інформації оголошення про втрату. Після публікації оголошення власник має право подати заяву до органу видачі або його територіальних органів, до якої додається примірник друкованого засобу масової інформації, де опубліковано оголошення про втрату, та без підтвердження кваліфікації в КК отримати нове Посвідчення. Видача нового Посвідчення здійснюється протягом десяти робочих днів з дати прийняття заяви від судноводія.»;

після абзацу четвертого доповнити пункт новими абзацами п’ятим та шостим такого змісту:

«У разі втрати іншого раніше виданого документа, який дає право на управління ММС, виданого до набрання чинності Положенням про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 07 травня 2013 року № 283, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 831/23363, видача нового Посвідчення здійснюється за результатом підтвердження кваліфікації у КК без додаткового навчання.

Видача нового Посвідчення здійснюється протягом десяти робочих днів з дати проведення засідання КК.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно абзацами сьомим-дев’ятим;

у абзаці сьомому пункту слова «будь-якого територіального органу органу видачі» замінити словами «органу видачі або його територіальних органів»;

абзац восьмий пункту виключити;

у абзаці дев’ятому пункту слова «керівник територіального органу органу видачі» замінити словами «уповноважена особа органу видачі або його територіальних органів».

2. У розділі II:

1) у пункті 2.1 після слова «місцезнаходженням» доповнити словами «органу видачі або»;

2) пункт 2.2 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Заява та додані до неї документи оформлюються у паперовому або електронному вигляді.».

У зв’язку з цим абзаци другий-восьмий вважати відповідно абзацами третім-дев’ятим.

3. У розділ III:

1) перше речення абзацу другого пункту 3.5 викласти у такій редакції:

«Проведення засідань КК плануються не рідше одного разу на місяць в органі видачі або його територіальних органах.»;

2) у пункті 3.6:

абзац перший викласти у такій редакції:

«3.6. Підтвердження кваліфікації у КК включає перевірку знань з керування ММС відповідного типу та вмінь кандидатом застосовувати ці знання на практиці.»;

абзац другий виключити;

3) у пункті 3.10:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«Перевірка знань з керування ММС відповідного типу та вмінь кандидатом застосовувати ці знання на практиці може здійснюватися за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом тестування.»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Під час проведення тестування питання для кожного кандидата обираються за допомогою програмного забезпечення з переліку питань для перевірки знань з керування ММС відповідного типу та вмінь кандидатом застосовувати ці знання на практиці.

Одне тестове завдання включає 30 тестових питань. Кожне питання передбачає три-чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним. Загальний час для проведення тестування становить 30 хвилин.

Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного забезпечення.»;

4) в абзаці першому пункту 3.13. після слів «з дати засідання КК» доповнити словами та символом «, або до адміністративного суду у порядку, встановленому законодавством.».

4. У розділі IV:

1) пункт 4.1 викласти у такій редакції:

«4.1. Видачу Посвідчень здійснюють орган видачі або його територіальні органи на підставі Протоколу протягом десяти робочих днів з дати проведення засідання КК.»;

2) у пункті 4.7 слова «керівника територіального органу органу видачі та печаткою територіального органу» замінити словами «керівника органу видачі та його печаткою.».

5. Пункти 5.1-5.3 розділу V викласти у такій редакції:

«5.1. Власники свідоцтв судноводія ММС або інших документів, які давали право на управління ММС, виданих в установленому законодавством порядку в СРСР та в Україні до набрання чинності Положенням про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 07 травня 2013 року № 283, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 831/23363, мають право за бажанням обміняти їх на Посвідчення, у яких зазначається право на управління ММС, рівноцінними за технічними параметрами ММС, що зазначені у свідоцтві.

Для обміну власник свідоцтва подає заяву (додаток 7), до якої додаються копія документа на право управління малого/маломірного судна (за пред’явленням оригіналу); копія чинного документа про придатність для управління транспортним засобом за станом здоров’я (фізично та психічно придатні для керування ММС, зокрема мають необхідний для цього рівень зору, слуху та розрізнення кольорів) (за пред’явленням оригіналу); копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за пред’явленням оригіналу); дві фотографії (кольорові матові розміром 3 х 4 см); згода на обробку персональних даних та особова картка, яка заповнюється власником свідоцтва та засвідчується його підписом.

5.2. Обмін здійснюють орган видачі або його територіальні органи протягом десяти робочих днів з дати подання заяви.

5.3. Обмін свідоцтв, виданих в СРСР, свідоцтв судноводія ММС або інших документів, які давали право на управління ММС, або Посвідчень, виданих в Україні в установленому законодавством порядку, на Посвідчення нового зразка згідно з цим Положенням здійснюється за бажанням власника раніше виданого Посвідчення на підставі його заяви без підтвердження кваліфікації у КК.».

6. У тексті Положення слова «теоретичні знання та підтвердження навичок кандидата щодо практичного управління відповідним типом ММС», «теоретична та практична підготовка кандидатів», «теоретичні знання та/або практичні навички кандидата», «теоретичні знання та практичні навички на право управління кількома або усіма типами ММС» в усіх відмінках замінити словами «знання з керування ММС відповідного типу та вміння кандидатом застосовувати ці знання на практиці» у відповідних відмінках.

7. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;

2) у пункті 9 додатка 3:

позиції «Теоретична підготовка _______________________»,

«Практична підготовка _______________________» замінити позицією:

«Знання з керування ММС відповідного типу та вміння застосовувати ці знання на практиці»;

3) у додатку 5:

слова «теоретичних знань та практичних навичок управління ММС» замінити словами «знань з керування ММС відповідного типу та вмінь кандидатом застосовувати ці знання на практиці»;

абзац перший пункту 11 виключити;

4) у додатку 7:

позицію

«

Керівнику ____________________________________________________________
(найменування територіального органу центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському
і річковому транспорті)

»

замінити позицією:

«

____________________________________________________________________
(уповноваженій особі органу видачі або його територіального органу)

»;

пункти 1-3 викласти у такій редакції:

«копія документа на право управління малого/маломірного судна (за пред’явленням оригіналу), копія чинного документа про придатність для управління транспортним засобом за станом здоров’я (фізично та психічно придатні для керування ММС, зокрема мають необхідний для цього рівень зору, слуху та розрізнення кольорів) (за пред’явленням оригіналу); копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за пред’явленням оригіналу); дві фотографії (кольорові матові розміром 3 × 4 см); згода на обробку персональних даних та особова картка судноводія малого/маломірного судна.».

Генеральний директор
Директорату морського
та річкового транспортуЯ. Ілясевич


Додаток 1
до Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія
малого/ маломірного судна
(пункт 1.9.)

ЗРАЗОК Й ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка Посвідчення судноводія малого/маломірного судна у вигляді пластикової картки

I. Технічний опис бланка Посвідчення судноводія малого/маломірного судна у вигляді пластикової картки

1. Бланк посвідчення судноводія малого/маломірного судна (далі - бланк Посвідчення) виготовляється у формі пластикової картки розміром 54 × 86 мм (формат ІД-1 відповідно до стандарту ІSO/IEC 7810:2008 «Карти ідентифікаційні. Фізичні характеристики»).

2. Для виготовлення бланка Посвідчення використовується полімерна основа (полівінілхлорид).

3. З обох боків бланк Посвідчення містить фонове графічне зображення та текстову інформацію, що виконані цифровим друком.

4. Оформлення бланка Посвідчення виконано з використанням унікальних спеціальних захисних фонових малюнків, що утворюють захисну сітку з обох боків бланка Посвідчення у вигляді горизонтальних ліній блакитного та жовтого кольору, на які накладено хвилястий орнамент з емблемою Морської адміністрації, що складається з пересічених ліній блакитного кольору, які виконані способом кольорового цифрового друку.

5. Текст з обох боків бланка Посвідчення друкується українською та англійською мовами фарбою чорного кольору.

6. Шрифт заповнення бланка Посвідчення Arial Narrow. Для заголовка використовується шрифт розміром 6 пунктів, для підзаголовку 4.5, для внесення даних - 5.

7. На лицьовому боці Посвідчення у верхньому лівому куті розміщено овал темно-синього кольору з літерами «UA».

8. У верхньому правому куті розміщено зображення малого Державного Герба України.

9. На лицьовому боці Посвідчення відображено:

1) відомості (персональні дані) про особу, якій оформлюється Посвідчення:

прізвище та ім’я, виконані українськими та англійськими літерами відповідно до правил транслітерації;

дата й місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

громадянство;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи;

місце проживання;

2) службову інформацію та відмітки:

дата видачі;

код органу видачі, який прийняв рішення про видачу Посвідчення;

унікальний номер Посвідчення.

10. На зворотному боці Посвідчення дублюється унікальний номер Посвідчення, технічне скорочення та перелік категорій.

II. Зразок бланка Посвідчення судноводія малого/маломірного судна
у вигляді пластикової картки

Лицьовий бік Посвідчення

Зворотний бік ПосвідченняПублікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.03.2020 — 2020 р., № 23, стор. 369, стаття 906, код акта 98467/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 14.02.2019 № 101 "Про затвердження Умов оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 22.03.2019 № 205 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 20.03.2019 № 170 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2018 року № 140". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2019 № 74 "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 14. фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України. Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.03.2019 № 135 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України, та їх Розміру". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2019 № 208 "Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.04.2019 № 266 "Про затвердження Змін до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.04.2019 № 258 "Про внесення змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 11.04.2019 № 252 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -