Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 29.11.2021 № 643 "Про забезпечення організації та проведення мистецьких конкурсів з розкриття туристичного потенціалу України". Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 14.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2021  № 643

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 грудня 2021 р.

за № 1617/37239

Про забезпечення організації та проведення мистецьких конкурсів з розкриття туристичного потенціалу України

Відповідно до Законів України «Про публічні закупівлі» та «Про центральні органи виконавчої влади», підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, та з метою об’єктивного і прозорого відбору мистецьких проектів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів з розкриття туристичного потенціалу України;

2) Положення про Комісію із проведення мистецьких конкурсів з розкриття туристичного потенціалу України.

2. Юридичному департаменту (Шевченко Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шкуракова В.

Міністр

О. Кубраков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства

розвитку туризму України

М.

Олеськів


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

29 листопада 2021 року № 643

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 грудня 2021 р.

за № 1617/37239

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення мистецьких конкурсів з розкриття туристичного потенціалу України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення мистецького конкурсу з розкриття туристичного потенціалу України (далі - конкурс) з метою реалізації заходів з популяризації туристичного продукту України, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розкриття туристичного потенціалу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 року № 288.

2. Рішення про проведення конкурсу з метою визначення переможців серед мистецьких проєктів (далі - проєкти) приймає ДАРТ.

II. Порядок та умови організації мистецького конкурсу

1. Для організації та проведення конкурсу ДАРТ створює конкурсну Комісію з проведення конкурсів з розкриття туристичного потенціалу України (далі - Комісія), яка забезпечує оприлюднення на офіційному вебсайті ДАРТ оголошення про проведення конкурсу.

Оголошення містить вимоги до проєктів, адресу, за якою приймаються заявки на участь у конкурсі та строк їх подання, строк проведення конкурсу.

2. Для участі в конкурсі громадські організації та їх об’єднання, творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також інші суб’єкти господарювання (далі - учасники) подають Комісії заявку на участь у конкурсі у формі документа на папері та електронній формі (далі - заявка) за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, із зазначенням контактних даних уповноваженої особи від учасника. До заявки учасник додає документи згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього Положення.

Учасникові конкурсу видається довідка із зазначенням дати подання заявки.

3. Документи, що подаються для участі у конкурсі, заповнюються українською мовою. У разі подання документів, складених іноземною мовою, вірність їх перекладу на українську мову засвідчується нотаріусом, або справжність підпису перекладача таких документів на українську мову засвідчується нотаріально.

4. Розгляд заявок та доданих до них документів проводиться на засіданні Комісії.

5. У разі подання неповного переліку документів або їх неналежного оформлення чи поданням недостовірної інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо проєкт не відповідає тематиці заходу, щодо якого оголошено конкурс, учасник до конкурсу не допускається із зазначенням відповідних причин у протоколі засідання Комісії.

III. Етапи проведення конкурсу, розгляду та оцінки проєктів

1. Конкурс проводиться у три етапи.

2. На першому етапі інформація про прийняті до участі в конкурсі проєкти розміщується на офіційному вебсайті ДАРТ.

З метою забезпечення участі громадськості ДАРТ забезпечується онлайн-голосування за подані учасниками проєкти, яке триває не менше п’яти робочих днів.

3. На другому етапі конкурсу, що проводиться не пізніше п’яти робочих днів після завершення онлайн-голосування, на засіданні Комісії оголошуються результати онлайн-голосування.

Результати онлайн-голосування носять рекомендаційний характер і можуть ураховуватися Комісією при оцінці проєктів.

Комісія проводить оцінювання поданих проєктів на засіданні.

Для оцінювання проєкту членами Комісії заповнюється Картка експертної оцінки проєкту, наведена у додатку 2 до цього Положення. Оцінювання проводиться за п’ятибальною шкалою відповідно до трьох критеріїв:

відповідний досвід заявника (портфоліо);

оригінальність ідеї (актуальність теми, новизна, соціальна важливість проєкту);

вартість виробництва (ціна).

4. До участі у третьому етапі конкурсу за рішенням Комісії допускаються проєкти, які за результатами оцінювання членами Комісії отримали середню оцінку не менше 3,5 бали. Середня оцінка обраховується секретарем Комісії шляхом ділення загальної суми балів, що отримав проєкт, на кількість виставлених оцінок членами Комісії, які здійснили його оцінювання.

За результатами розгляду проєктів Комісія складає протокол, в якому визначаються допущені учасники до третього етапу конкурсу.

5. Про дату, час і місце проведення третього етапу конкурсу ДАРТ інформує допущених учасників. Дата проведення третього етапу не може перевищувати п’яти робочих днів після складення протоколу визначеного пунктом 4 цього розділу.

6. Допущені учасники презентують проєкти на засіданні Комісії. Для оцінювання презентації проєкту членами Комісії заповнюється Картка експертної оцінки презентації проєкту, наведена у додатку 3 до цього Положення. Оцінювання проводиться за десятибальною шкалою за такими критеріями:

відповідність проєкту зазначеній тематиці, цілям і пріоритетним завданням;

очікування результатів проєкту;

повнота охоплення цільової аудиторії;

інноваційність і креативність;

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання проєкту;

досвід виконання аналогічних проєктів у відповідній сфері.

За результатом оцінювання презентацій проєктів Комісія складає протокол, в якому визначаються переможці конкурсу. Переможцями конкурсу є проєкти, які набрали найбільшу середню оцінку.

Середня оцінка обраховується секретарем Комісії шляхом ділення загальної суми балів, що отримав проєкт, на кількість виставлених оцінок членами Комісії, які здійснили його оцінювання.

7. Протокол Комісії, в якому визначено переможців конкурсу, оформлюється відповідним наказом ДАРТ.

8. Укладення договору про закупівлю товарів, робіт та послуг з переможцем конкурсу здійснюється відповідно до законодавства України.

Начальник Управління

авіаційної інфраструктури

та перевезень

Д. Кушпіль

Додаток 1

до Положення про організацію

та проведення мистецьких конкурсів

з розкриття  туристичного

потенціалу України

(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

№ з/п

Назва документа

Пояснення

I. Загальні дані

1

Заявка на участь в мистецькому конкурсі

Готується в довільній формі на бланку учасника із зазначенням контактних даних та уповноваженої особи учасника (1 арк.)

2

Синопсис (короткий опис) проєкту для розміщення на сайті (подається в електронному вигляді, який підлягає обробці)

Інформація щодо проєкту, яка буде розміщена для голосування на сайті (1 арк.)

II. Презентація проєкту

1

Розгорнутий опис проєкту

(__ арк.)

2

Авторське бачення

Опис стилю, структури, презентації проєкту та творча концепція

(__ арк.)

3

Орієнтовний бюджет

У гривнях, з урахуванням податків, які мають бути сплачені

4

Портфоліо

За наявності на дату подання проєкту

III. Додаткові документи

1

Копії реєстраційних документів учасника

Завірені учасником у встановленому порядку копії

2

Копії документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим частиною другою статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» кваліфікаційними критеріями є:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Додаток 2

до Положення про організацію

та проведення мистецьких конкурсів

з розкриття  туристичного

потенціалу України

(пункт 3 розділу III)

КАРТКА

експертної оцінки проєкту

Прізвище, власне ім’я, по батькові

(за наявності) члена комісії

Назва проєкту:

Учасник, що представляє проєкт:

Критерії

Оцінка (від 0 до 5 балів)

Відповідний досвід у заявника (портфоліо)

Оригінальність ідеї

(актуальність теми, новизна, соціальна важливість проєкту)

Вартість виробництва (ціна)

Рецензія експерта (стисло, не менше 2 речень)

___  _______________ 20___ року

____________________

(підпис)

Додаток 3

до Положення про організацію

та проведення мистецьких конкурсів

з розкриття  туристичного

потенціалу України

(пункт 6 розділу III)

КАРТКА

експертної оцінки презентації проєкту

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) члена комісії

Назва проєкту:

Учасник, що представляє проєкт:

Критерії

Оцінка (від 0 до 10 балів)

Відповідність проєкту зазначеній тематиці, цілям і пріоритетним завданням

Очікувана результативність проєкту

Повнота охоплення цільової аудиторії

Інноваційність і креативність

Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання проєкту

Досвід виконання аналогічних проєктів у відповідній сфері

Рецензія експерта (стисло, не менше 2 речень)

___  _______________ 20___ року

____________________

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.12.2021 — 2021 р., № 95, стор. 228, стаття 6158, код акта 108917/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.04.2021 № 248 "Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 18.05.2021 № 266 "Про затвердження Порядку проведення перевірки безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 09.04.2021 № 204 "Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 18.05.2021 № 268 "Про затвердження Вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 15. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 16. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, крім видань, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року включно. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 17. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період до 31 грудня 2021 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.06.2021 № 323 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 18.05.2021 № 267 "Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 11.08.2021 № 418 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -