Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

з оформлення уповноваженими посадовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані не в автоматичному режимі. Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 04.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

27 вересня 2021 року № 512

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 жовтня 2021 р.

за № 1287/36909

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення уповноваженими посадовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані не в автоматичному режимі

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів та розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про автомобільний транспорт, зафіксовані не в автоматичному режимі (далі - адміністративні правопорушення), уповноваженими на те посадовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті та її територіальних органів (далі - уповноважені посадові особи).

2. Уповноважені посадові особи складають протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол), форму якого наведено у додатку 1 до цієї Інструкції, у випадках порушень законодавства з питань безпеки на наземному транспорті, передбачених частинами першою, другою, четвертою, п’ятою і сьомою статті 133-1, статтями 133-2, 136, 141, 142 та статтею 164 - у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів, статтею 188-57 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КупАП).

II.

Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, або, в разі відмови цієї особи від отримання протоколу, надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення протягом трьох днів з дня його складення.

2. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол складається на кожну особу окремо.

3. Усі реквізити протоколу заповнюються державною мовою розбірливим почерком. Не допускається заповнення протоколу олівцем та закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після підписання протоколу особою, щодо якої він складений.

4. У протоколі зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, прізвище, власне м.’я, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

частина відповідної статті та стаття КупАП, згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення;

прізвища, місце проживання або перебування свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи.

5. Уповноважена посадова особа зобов’язана роз’яснити особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, її права, передбачені статтею 268 КупАП, та зміст статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі.

6. Особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмові пояснення по суті вчиненого правопорушення, які викладаються в протоколі і засвідчуються її підписом. Пояснення можуть додаватися до протоколу окремо, про що робиться відповідний запис у цьому протоколі.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

7. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, а також свідками та потерпілими (за їх наявності).

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від його підписання або його отримання, уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків (за їх наявності).

8. До протоколу, за наявності, долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

9. Складений протокол та, за наявності, долучені матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, протягом трьох робочих днів формуються уповноваженою посадовою особою у справу про адміністративне правопорушення.

10. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 136, 141, 142 та статтею 164 - у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів, статтею 188-57 КупАП, наступного робочого дня разом із супровідним листом Державної служби України з безпеки на транспорті (її територіального органу) надсилаються органу (посадовій особі), уповноваженому(ій) розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до статей 218, 219 та 221 КупАП.

11. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами другою, третьою статті 132-1, статтею 132-2, частинами першою, другою, четвертою, п’ятою і сьомою статті 133-1 та статтею 133-2 КупАП, розглядаються керівником Державної служби України з безпеки на транспорті чи його заступником або керівником територіального органу Державної служби України з безпеки на транспорті чи його заступником відповідно до статті 229 КупАП.

12. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 136, 141, 142 КупАП розглядаються адміністративними комісіями відповідно до статті 218 КупАП.

13. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 141, 142 КупАП, розглядаються виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад відповідно до статті 219 КупАП.

14. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 164, 188-57 КупАП, розглядаються суддями районних, районних у місті, міських, міськрайонних судів відповідно до статті 221 КупАП.

III. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

1. При розгляді справи про адміністративне правопорушення особа, уповноважена розглядати справи про адміністративне правопорушення, зобов’язана дотримуватися вимог статті 38 КупАП, відповідно до якої адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а у разі триваючого правопорушення - не пізніше ніж через два місяці з дня його виявлення.

2. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Розгляд справи за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, можливий лише у випадках, коли є підтвердження про належне повідомлення цієї особи про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, Голова Державної служби України з безпеки на транспорті чи його заступник або керівник територіального органу Державної служби України з безпеки на транспорті чи його заступник приймає рішення у справі, яке оформлюється постановою:

про накладення адміністративного стягнення (додаток 2);

про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення приймається за наявності обставин, передбачених статтею 247 КупАП.

4. Постанова про накладення адміністративного стягнення та постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (далі - постанова) оформляється відповідно до вимог, встановлених статтею 283 КупАП та повинна містити:

найменування органу (прізвище, власне м.’я та по батькові (за наявності), посада посадової особи), який (яка) виніс (винесла) постанову;

дату розгляду справи;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа, зокрема: прізвище, власне м.’я та по батькові (за наявності), місце проживання, дата та місце народження, місце роботи, посада, серія (за наявності) і номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та найменування органу, який його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

опис обставин, установлених при розгляді справи;

посилання на частину відповідної статті та статтю КупАП, згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення;

прийняте у справі рішення, а також інформацію про право оскарження постанови в порядку та у строк, визначені статтями 288, 289 КупАП;

дату набрання постановою законної сили;

строк пред’явлення постанови до виконання.

Постанова підписується посадовою особою, уповноваженою розглядати справи про адміністративні правопорушення, та скріплюється печаткою відповідного органу.

5. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

6. Копія постанови протягом трьох робочих днів вручається або надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення особі, щодо якої її винесено.

Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата її вручення і вона підписується особою, притягнутою до адміністративної відповідальності.

У разі якщо копія постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі.

IV. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення

1. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з дати її винесення, якщо інше не встановлено КупАП та іншими законами України.

2. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється Державною службою України з безпеки на транспорті (її територіальним органом), яка (який) винесла (виніс) цю постанову.

3. При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення ця постанова підлягає виконанню після залишення скарги або подання без задоволення.

4. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься правопорушником в установу банку України не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, а в разі оскарження такої постанови або винесення на неї подання прокурора - не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

Сума штрафів, накладених за вчинення адміністративного правопорушення, зараховується до Державного бюджету України.

5. Після перерахування суми штрафу правопорушник зобов’язаний надати платіжний документ (його копію) про сплату штрафу до Державної служби України з безпеки на транспорті (її територіального органу), яка (який) винесла (виніс) постанову. Платіжний документ (його копія) про сплату штрафу підшивається до справи про адміністративне правопорушення, а до постанови вноситься запис про її виконання.

6. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КупАП, постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу разом із заявою Державної служби України з безпеки на транспорті (її територіального органу) про відкриття виконавчого провадження надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, зазначеного у постанові про стягнення штрафу.

7. Провадження справи про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

V. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

1. Ведення справ про адміністративні правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа.

2. Протокол не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 4), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Державної служби України з безпеки на транспорті.

Журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення ведеться в електронній формі у разі запровадження відповідного програмного забезпечення.

У журналі проставляється відмітка про вручення другого примірника протоколу особі, щодо якої складено протокол, або направлення його поштою.

Бланк протоколу має номер.

3. Винесені постанови реєструються уповноваженою посадовою особою в журналі реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення (додаток 5), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Державної служби України з безпеки на транспорті.

Журнал реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення ведеться в електронній формі у разі запровадження відповідного програмного забезпечення.

У журналі проставляється відмітка про вручення другого примірника постанови особі, щодо якої її складено, або направлення її поштою.

Постанові присвоюється реєстраційний номер.

4. Облік протоколів та постанов проводиться в межах кожного календарного року окремо.

5. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення зберігаються протягом трьох років.

Директор Департаменту

дорожніх перевезень

та безпеки на транспорті

О. Задорожний

Додаток 1

до Інструкції з оформлення

уповноваженими посадовими особами

Державної служби України з безпеки

на транспорті матеріалів

про адміністративні правопорушення

у сфері безпеки на автомобільному

транспорті, зафіксовані

не в автоматичному режимі

(пункт 2 розділу I)

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

Додаток 2

до Інструкції з оформлення

уповноваженими посадовими особами

Державної служби України з безпеки

на транспорті матеріалів

про адміністративні правопорушення

у сфері безпеки на автомобільному

транспорті, зафіксовані

не в автоматичному режимі

(пункт 3 розділу III)

ПОСТАНОВА

про накладення адміністративного стягнення

Додаток 3

до Інструкції з оформлення

уповноваженими посадовими особами

Державної служби України з безпеки

на транспорті матеріалів

про адміністративні правопорушення

у сфері безпеки на автомобільному

транспорті, зафіксовані

не в автоматичному режимі

(пункт 3 розділу III)

ПОСТАНОВА

про закриття справи про адміністративне правопорушення


Додаток 4

до Інструкції з оформлення

уповноваженими посадовими особами

Державної служби України з безпеки

на транспорті матеріалів

про адміністративні правопорушення

у сфері безпеки на автомобільному

транспорті, зафіксовані

не в автоматичному режимі

(пункт 2 розділу V)

ЖУРНАЛ

реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

№ з/п

Номер та дата складання протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

Посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, що склала протокол

Дата вручення другого примірника протоколу

Примітки

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 5

до Інструкції з оформлення

уповноваженими посадовими особами

Державної служби України з безпеки

на транспорті матеріалів

про адміністративні правопорушення

у сфері безпеки на автомобільному

транспорті, зафіксовані

не в автоматичному режимі

(пункт 3 розділу V)

ЖУРНАЛ

реєстрації постанов по справах про адміністративні правопорушення

№ з/п

Реєстраційний номер постанови

Дата винесення постанови

Відомості про особу, щодо якої винесено постанову

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

Посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, що винесла постанову

Резолютивна частина постанови

Відмітка про виконання постанови

Інформація про оскарження постанови, внесення подання та рішення органу, що розглянув скаргу або внесене подання

Дата вручення копії постанови

Примітки

7

8

9

10

11

12


Документи та файли

Сигнальний документ — f510482n96.doc
Сигнальний документ — f510482n97.doc
Сигнальний документ — f510482n98.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.10.2021 — 2021 р., № 77, стор. 67, стаття 4868, код акта 107529/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.04.2021 № 248 "Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 18.05.2021 № 266 "Про затвердження Порядку проведення перевірки безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 09.04.2021 № 204 "Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 18.05.2021 № 268 "Про затвердження Вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 15. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 16. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, крім видань, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року включно. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 17. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період до 31 грудня 2021 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.06.2021 № 323 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 18.05.2021 № 267 "Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 11.08.2021 № 418 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -