Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 01.07.2016 № 497 "Про затвердження Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури". Мінкультури України. 2016

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2016  № 497

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2016 р.

за № 1029/29159

Про затвердження Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

культури та інформаційної політики

№ 571 від 26.07.2021}

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про культуру», Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства культури України від 06 вересня 2013 року № 851 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 року за № 1663/24195;

наказ Міністерства культури України від 17 листопада 2014 року № 991 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2014 року за № 1530/26307.

3. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Є.М. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра

соціальної політики України

Голова Державного агентства України

з питань кіно

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

В. Мущинін

П.Ю. Іллєнко

О. Мірошниченко

Г.В. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

01.07.2016 № 497

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2016 р.

за № 1029/29159

ПОРЯДОК

формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення конкурсу на заміщення посад художнього та артистичного персоналу (далі - конкурс) закладів культури державної та комунальної форм власності (далі - заклад культури).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

кадровий склад художнього та артистичного персоналу - перелік посад, заміщення яких здійснюється на конкурсній основі;

конкурс - процедура заміщення посад художнього та артистичного персоналу в закладах культури.

У цьому Порядку термін «конфлікт інтересів» вживається у значеннях, наведених в Законі України «Про запобігання корупції».

3. Перелік посад художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури, заміщення яких здійснюється на конкурсній основі, наведено в додатку до цього Порядку.

4. Підставою для проведення конкурсу є наказ керівника закладу культури.

5. Строк подання заяв та доданих до них документів для участі в конкурсі не може становити менше ніж 14 та більше ніж 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

З працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебувають із державними та комунальними закладами культури у трудових відносинах на підставі безстрокового трудового договору, протягом одного року з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» укладається контракт без проведення конкурсу на строк від одного до трьох років.

6. Тривалість конкурсу не може перевищувати 30 календарних днів. Початком конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

7. Конкурс не оголошується на посади, збережені за особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною згідно з чинним законодавством.

8. Поза конкурсом приймаються працівники відповідно до укладених трудових договорів для виконання роботи за сумісництвом.

ІІ. Конкурсна комісія

1. Конкурсна комісія - колегіальний орган, який створюється згідно з наказом керівника закладу культури для проведення конкурсу з метою визначення його переможця.

2. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі цим Порядком, та рішеннями, які приймаються безпосередньо конкурсною комісією.

3. Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:

законність;

колегіальність прийняття рішень;

обґрунтованість прийнятих рішень;

рівність усіх претендентів;

професійність її членів;

прозорість, об’єктивність, неупередженість.

4. Конкурсна комісія створюється у складі голови конкурсної комісії (далі - Голова), заступника Голови, її членів та відповідального секретаря.

5. Конкурсна комісія створюється у кількості не менш як п’ять осіб.

Відповідальний секретар призначається з працівників закладу культури і бере участь у роботі конкурсної комісії без права голосу.

6. До складу конкурсної комісії можуть залучатися як представники закладу культури, у якому проводиться конкурс, так і представники органу управління, творчих спілок та інших громадських організацій, вищих навчальних закладів культури та мистецтва, художніх, наглядових та інших рад, фахівці в галузі культури (за згодою).

До складу конкурсної комісії обов’язково входить представник профспілкової організації, а у разі його відсутності - представник трудового колективу.

Чисельність представників закладу культури, у якому проводиться конкурс, не повинна перевищувати 1/3 кількості членів конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Керівник закладу культури відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 21 Закону України «Про культуру» може брати участь у конкурсі на заміщення вакантної посади художнього керівника у відповідному закладі. В такому випадку керівник закладу культури не може бути членом конкурсної комісії.

7. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (у разі необхідності) затверджуються наказом керівника закладу культури, який проводить конкурс.

8. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є правомочними за умови участі в них не менш як 2/3 складу конкурсної комісії.

9. Очолює і організовує роботу конкурсної комісії Голова. У разі тимчасової відсутності Голови його функції виконує заступник.

10. Голова в межах покладених на нього повноважень:

скликає засідання конкурсної комісії та погоджує порядок денний;

головує на засіданнях конкурсної комісії;

у разі необхідності визначає список запрошених для участі у засіданнях конкурсної комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд конкурсній комісії;

представляє конкурсну комісію у відносинах з підприємствами, установами та організаціями.

11. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень Голови та відповідає за підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією, правильність ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії.

Відповідальний секретар зобов’язаний повідомити всіх членів конкурсної комісії про заплановані засідання за три дні до дати їх проведення.

12. Конкурсна комісія:

складає інформаційне повідомлення про проведення конкурсу та забезпечує оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

приймає заяви та інші визначені у пункті 4 розділу ІІІ цього Порядку документи від претендентів на участь у конкурсі;

розглядає заяви претендентів про участь у конкурсі та документи, які до них додаються, і приймає рішення щодо відповідності цих документів умовам участі у конкурсі;

ухвалює рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі;

забезпечує відкритість при проведенні конкурсу (залучає засоби масової інформації до висвітлення процедури проведення конкурсу);

проводить конкурсний відбір;

визначає переможців за результатами проведеного конкурсу та оголошує результати конкурсу.

13. Конкурсна комісія має право запрошувати у разі потреби на свої засідання як представників закладу культури, у якому проводиться конкурс, так і представників органу управління, творчих спілок та інших громадських організацій, вищих навчальних закладів культури та мистецтва, художніх, наглядових та інших рад, фахівців в галузі культури (за згодою) з правом дорадчого голосу.

14. Конкурсна комісія зобов’язана:

здійснювати свою діяльність, дотримуючись вимог законодавства України;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу;

запобігати конфлікту інтересів.

15. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

брати участь у засіданнях конкурсної комісії;

виконувати доручення Голови;

бути неупередженими та об’єктивними при здійсненні оцінювання учасників конкурсу.

16. Члени конкурсної комісії мають право:

ознайомлюватись з матеріалами, що належать до компетенції конкурсної комісії;

висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні конкурсної комісії;

вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії та брати участь в їх обговоренні.

17. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.

Перед початком розгляду документів на конкурсній комісії, поданих претендентами на участь у конкурсі, коли має місце конфлікт інтересів, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про це і пояснити суть конфлікту інтересів.

Член конкурсної комісії, щодо якого є підстави вважати, що він має конфлікт інтересів з обговорюваного питання, участі в обговоренні і голосуванні не бере.

ІІІ. Підготовка до проведення конкурсу

1. Проведення конкурсу передбачає:

прийняття рішення про оголошення конкурсу;

оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

розгляд поданих претендентами документів на відповідність вимогам, встановленим цим Порядком;

проведення конкурсного відбору;

визначення результатів конкурсу та переможця конкурсу;

оприлюднення результатів конкурсу.

2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється:

на сайті закладу культури та/або у засобах масової інформації;

на офіційному веб-сайті Мінкультури за зверненням закладу культури, що проводить конкурс.

3. В оголошенні зазначаються:

найменування та місцезнаходження закладу культури, що оголошує конкурс;

назви посад, на які оголошується конкурс;

кваліфікаційні вимоги до претендентів;

адреса, за якою подаються документи на конкурс;

кінцевий строк прийняття документів від претендентів на участь у конкурсі;

перелік документів, визначених пунктом 4 цього розділу, що подаються претендентами для участі у конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення конкурсу;

контактні телефони, факси та адреси електронної пошти для довідок з питань проведення конкурсу.

4. Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії закладу культури, що проводить конкурс, заяву про участь в конкурсі у довільній формі.

До заяви додаються такі документи:

особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою;

копія документа, що посвідчує особу;

копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або інші документи, що підтверджують досвід роботи;

{Абзац п'ятий пункту 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури та інформаційної політики № 571 від 26.07.2021}

копія документа про освіту за відповідною спеціальністю;

творче резюме, портфоліо (для акторів, артистів театру, кіно).

У конкурсі можуть брати участь працівники, які працюють у закладі культури, в якому проводиться конкурс. Працівники, які знаходяться із закладом культури в трудових відносинах та беруть участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву про участь в конкурсі.

5. Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати іншу додаткову інформацію.

6. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено пунктом 4 цього розділу.

7. Документи приймаються відповідальним секретарем конкурсної комісії у строк, визначений в оголошенні про проведення конкурсу. Уся документація підлягає обов’язковій реєстрації.

8. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання конкурсної комісії, на якому проводиться їх розгляд.

9. Претендент має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово Голову.

IV. Порядок проведення конкурсу

1. Учасники конкурсу повідомляються конкурсною комісією про дату, час та місце проведення конкурсу не пізніше ніж за 5 днів до початку засідання конкурсної комісії.

2. Конкурс проводиться в два етапи.

За рішенням конкурсної комісії два етапи конкурсу можуть проводитися в один день.

На першому етапі конкурсна комісія розглядає документи, подані претендентами на участь в конкурсі.

Засідання конкурсної комісії на першому етапі є відкритим. У разі необхідності отримання додаткової інформації про претендента на участь у конкурсі конкурсна комісія має право заслухати його на засіданні.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

несвоєчасного подання ним заяви та документів, передбачених пунктом 4 розділу ІІІ цього Порядку;

подання ним неповного пакета документів або недостовірних даних;

невідповідності кваліфікаційним вимогам, необхідним для зайняття вакантної посади.

Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у другому етапі конкурсу, повертаються відповідальним секретарем конкурсної комісії за їх письмовою заявою на ім’я Голови після підписання відповідного протоколу усіма членами конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії щодо претендентів, які допускаються чи не допускаються до участі у другому етапі конкурсу, приймається на її засіданні простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. При рівності голосів голос Голови є вирішальним. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, що підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної комісії або іншій особі не допускаються.

Претенденти, документи яких визнані такими, що відповідають визначеним цим Порядком вимогам, допускаються до участі в другому етапі конкурсу і вважаються його учасниками.

На другому етапі на засідання конкурсної комісії відповідальним секретарем запрошуються члени конкурсної комісії та учасники, яких допущено до участі в другому етапі конкурсу. Конкурсна комісія ознайомлюється з професійними даними учасників конкурсу, здійснює обговорення кожної кандидатури окремо і визначає переможців конкурсу.

3. Рішення конкурсної комісії на другому етапі приймається шляхом відкритого або таємного голосування. Форма голосування визначається рішенням конкурсної комісії на засіданні.

При відкритому голосуванні рішення приймається простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, які беруть участь у засіданні. При рівності голосів голос Голови є вирішальним.

Для проведення таємного голосування конкурсна комісія відкритим голосуванням простою більшістю голосів обирає з числа своїх членів лічильну комісію. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря, про що складається протокол. Лічильна комісія перед початком голосування готує бюлетені для таємного голосування, опечатує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами конкурсної комісії.

Члени лічильної комісії забезпечують дотримання процедури голосування та визначення його результатів. Прізвища, імена та по батькові учасників, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад, вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування.

Прізвища учасників конкурсу (на кожну вакантну посаду окремо) розміщуються в бюлетені в алфавітному порядку.

Лічильна комісія готує бюлетені для таємного голосування в кількості, що не перевищує загальне число членів конкурсної комісії.

Кожному члену конкурсної комісії, який має право голосувати лише за одного учасника на кожну вакантну посаду або не підтримати жодного учасника, лічильна комісія видає один примірник бюлетеня для таємного голосування з прізвищами учасників після їх особистого підпису в реєстрі про його отримання. На бюлетенях, які залишились нерозданими, робиться запис - «невикористаний».

Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією щодо кожного учасника окремо. Результат цього підрахунку оголошується головою лічильної комісії. За результатами таємного голосування складається протокол лічильної комісії, який підписується головою, секретарем та всіма членами лічильної комісії.

Протокол лічильної комісії додається до протоколу засідання конкурсної комісії.

За результатами таємного голосування переможцем (за кожною вакантною посадою окремо) визнається учасник конкурсу, який отримав більше половини голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.

4. У разі якщо голоси розділилися порівну та жоден з учасників конкурсу не отримав необхідної кількості голосів присутніх членів конкурсної комісії, за її рішенням може бути проведено повторне голосування на цьому самому засіданні.

Якщо в результаті повторного голосування не визначено переможця на посаду, конкурс за цією посадою вважається таким, що не відбувся.  Конкурсна комісія може прийняти рішення про оголошення повторного проведення конкурсу на заміщення посади за процедурою та умовами, встановленими цим Порядком.

5. Усі документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються у відповідному структурному підрозділі з питань персоналу закладу культури.

V. Результати конкурсу

1. Конкурс вважається таким, що відбувся, з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

2. Не пізніше трьох робочих днів після проведення конкурсу інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на веб-сайті закладу культури та офіційному веб-сайті Мінкультури.

3. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні, та скріплюється печаткою закладу культури, в якому проводився конкурс.

4. У протоколі зазначаються:

дата, час і місце проведення засідання;

головуючий та секретар засідання;

присутні та відсутні на засіданні члени конкурсної комісії;

склад лічильної комісії (при таємному голосуванні);

порядок денний;

відомості про учасника конкурсу;

зауваження та пропозиції, висловлені членами конкурсної комісії;

підсумки голосування;

рішення конкурсної комісії.

5. Рішення щодо повторного проведення конкурсу на конкретну посаду приймається керівником закладу культури у разі:

відсутності заяв на заміщення посади;

якщо при повторному голосуванні не визначено переможця конкурсу.

6. Результати проведення конкурсу оприлюднюються у тому самому порядку, в якому було оголошено конкурс.

7. Результати конкурсу можуть бути оскаржені до суду.

Директор Департаменту

мистецтв та навчальних

закладів

П.М. Білаш


Додаток

до Порядку формування на конкурсній

основі кадрового складу художнього

та артистичного персоналу державних

та комунальних закладів культури

(пункт 3 розділу І)

ПЕРЕЛІК

посад художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури, заміщення яких здійснюєтся на конкурсній основі

Акомпаніатор

Акробат цирковий (артист цирку спортивно-акробатичного жанру)

Актор (артист) (заклади культури та мистецтва)

Актор (артист) (театру, кіно та ін.)

Артист (театру драми, юного глядача), артист-ляльковод театру ляльок

Артист (хору, хорового колективу, народного хору, хору ансамблю пісні й танцю, оркестрової групи фольклорного колективу, оркестрової групи, танцювального колективу, балету ансамблю пісні й танцю та ін.)

Артист ансамблю (камерного (академічного), танцювального, пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадного, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.)

Артист балету

Артист балету (соліст)

Артист балету на льоду

Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.)

Артист-дресирувальник тварин

Артист-дресирувальник хижих звірів, дресирувальник диких тварин, дресирувальник морських тварин, приборкувач диких тварин

Артист естрадно-спортивного, ілюзіонного та інших оригінальних естрадних жанрів

Артист-канатоходець

Артист-конферансьє

Артист на трапеції

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного, камерного, естрадно-симфонічного, театру, цирку та ін.)

Артист розмовного жанру

Артист-соліст-інструменталіст

Артист-стажист

Артист театру міміки та жесту (мімічного ансамблю)

Артист хору

Артист хорового колективу (академічного)

Артист цирку (жонглер, клоун та ін.)

Артист цирку (музичного жанру, балетного жанру, кінного жанру та ін.)

Артист, що веде концерт

Артист допоміжного складу

Артист-соліст (хору)

Асистент: балетмейстера, диригента, режисера, хормейстера, художника-постановника, художника-реставратора

Асистент циркового номера, колективу (асистент у номерах із хижими звірами)

Асистент циркового номера, колективу (асистент в інших номерах)

Балетмейстер

Балетмейстер-постановник

Бандурист - інструменталіст

Бандурист

Бандурист-співак

Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник (артист цирку ілюзійного жанру) 

Головні: балетмейстер, диригент, звукорежисер, кінооператор, режисер, режисер-постановник, хормейстер, художник, художник з освітлення, художник-постановник

Головний музичний редактор

Диригент

Завідувач трупи

Завідувач частини (художньо-постановочної, режисерської)

Звукооператор

Звукооформлювач

Звукорежисер

Імітатор (артист цирку розмовного жанру)

Інспектор манежу (що веде програму)

Керівник художній*

Керівник художній цеху: балету, опери

Керівник частини (літературно-драматургічної, музичної)

Кінооператор

Кінооператор-постановник

Кінорежисер

Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів

Кінорежисер з монтажу

Крім  театрів державної та комунальної форм власності

Кінорежисер-постановник

Кобзар

Комік цирковий

Концертмейстер

Концертмейстер з класу балету

Концертмейстер з класу вокалу

Концертмейстер-піаніст

Лектор (музикознавець, мистецтвознавець)

Повітряний гімнаст

Помічник керівника художнього* (головного спеціаліста: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера, художника)

Помічник: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера, художника

Провідний кінооператор

Провідний звукооператор

Редактор (кіноіндустрія)

Редактор з рекламування фільмів

Репетитор з балету

Репетитор з вокалу

Репетитор з техніки мови

Репетитор циркових номерів

Режисер-постановник

Режисер

Режисер театралізованих заходів та свят

Скульптор (кіноіндустрія)

Суфлер

Хореограф

Хормейстер

Художник-постановник

Художники всіх спеціальностей

Читець

Шапітмейстер

__________

* Крім  театрів державної та комунальної форм власності.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.08.2016 — 2016 р., № 66, стор. 436, стаття 2234, код акта 82852/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -