Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 03.11.2016 № 986 "Про затвердження Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі ". Мінкультури України. 2016

Документ актуальний на 20.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.11.2016  № 986

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 листопада 2016 р.

за № 1522/29652

Про затвердження Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі

Відповідно до статті 15 Закону України «Про захист суспільної моралі», Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва  (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра культури - керівника апарату Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

03.11.2016 р. № 986

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 листопада 2016 р.

за № 1522/29652

ПОЛОЖЕННЯ

про Експертну раду Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Експертної ради Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі (далі – Експертна рада).

2. У цьому Положенні терміни «потенційний конфлікт інтересів»,  «реальний конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

3. Експертна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою розгляду питань, пов’язаних із контролем  за додержанням вимог Закону України «Про захист суспільної моралі» та інших законів у сфері захисту суспільної моралі.

4. У своїй роботі Експертна рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

5. Основними завданнями Експертної ради є:

участь у розробці критеріїв віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер;

аналіз процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захисту суспільної   моралі;

сприяння науково-методичному та інформаційному забезпеченню роботи, спрямованої на розвиток духовності та моральності громадян, використання можливостей засобів масової інформації у пропаганді національних, загальнолюдських духовних і моральних цінностей;

попередній розгляд, громадська експертиза проектів законів та інших  нормативно-правових актів з питань захисту суспільної моралі;

розгляд інших питань захисту суспільної моралі.

6. Експертна рада має право:

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій (за згодою) до участі в засіданнях та роботі Експертної Ради;

утворювати за погодженням з Мінкультури робочі групи з пріоритетних напрямів реформування законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

направляти до Мінкультури пропозиції щодо поліпшення стану законодавчого регулювання відносин у сфері захисту суспільної моралі;

отримувати від органів виконавчої влади, установ, що належать до сфери управління Мінкультури, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

вносити пропозиції керівництву Мінкультури з питань, що належать до компетенції Експертної ради.

7. Рішення про утворення або ліквідацію Експертної ради, її кількісний та персональний склад затверджуються наказами Мінкультури, до яких можуть вноситися зміни та доповнення.

8. До складу Експертної ради входять голова, заступник голови, секретар та члени Експертної ради.

До роботи в Експертній раді залучаються заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов’язків, представники структурних підрозділів Мінкультури, представники творчих спілок у сфері культури та мистецтв, журналістики, також фахівці у галузі культури та мистецтв (за їх згодою).

Експертна Рада діє у складі не менше семи осіб.

9. Основною формою роботи Експертної Ради є її засідання.

10. Планування наступних засідань Експертної Ради здійснюється відповідно до рішень, прийнятих на її засіданнях. Позачергові засідання  Експертної Ради можуть  скликатися головою Експертної Ради або за його дорученням заступником голови Експертної Ради на вимогу двох і більше членів Експертної Ради.

Засідання Ради є правомочним,  якщо на ньому присутні не менш як 2/3 складу Експертної Ради.

Член Експертної Ради може делегувати право голосу під час засідання Експертної Ради іншому члену Ради шляхом подання письмової заяви.

11. Рішення Експертної Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. 

12. Головою Експертної ради є заступник Міністра.

Голова Експертної ради:

визначає порядок денний засідань Експертної ради;

веде засідання Експертної ради, ставить питання на голосування, підписує протокол засідання;

здійснює контроль з метою уникнення потенційного та реального конфліктів інтересів членів Експертної ради;

забезпечує всебічний і об’єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні Експертної ради;

затверджує протокол засідання Експертної ради.

13. Секретар Експертної ради, який є працівником Мінкультури:

опрацьовує із членами Експертної ради заяву про відсутність потенційного та реального конфліктів інтересів, складену в довільній формі;

доводить протокол засідання Експертної ради до відома керівництва Мінкультури;

готує матеріали для розгляду на засіданні Експертної ради;

за результатами засідання готує протокол з викладенням висновків та пропозицій;

бере участь у засіданнях Експертної ради без права голосу.

14. У разі відсутності секретаря протокол веде особа, уповноважена головою Експертної ради.

15. Членами Експертної ради можуть бути особи, які мають:

науковий ступінь та/або вчене звання, відзнаки у сфері культури та мистецтв та/або науки (почесні звання, премії), значні здобутки у галузі культури та мистецтв тощо;

досвід роботи в науково-експертних комісіях, радах, секціях, дослідницьких групах тощо.

16. Робота Експертної ради здійснюється на громадських засадах.

17. Кандидатури до складу Експертної ради Мінкультури обираються на першому засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів  членів Ради, присутніх на засіданні. 

II. Порядок роботи

1. Формою роботи Експертної ради є засідання, яке проводиться головою Експертної ради не рідше ніж один раз на півроку.

Засідання Експертної ради веде її голова, а в разі його відсутності – заступник голови Експертної ради.

Заступник голови  обирається  членами Експертної ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Експертної ради визначає голова Експертної ради.

2. Щороку члени Експертної ради підписують заяву щодо відсутності потенційного та реального конфліктів інтересів, складену в довільній формі.

3. Рішення Експертної ради оформляється протоколом  у двох примірниках, який підписується усіма присутніми на засіданні та затверджується головою.

4. Протокол засідання Експертної ради підписується секретарем і головою Експертної ради, а у разі його відсутності – заступником голови Експертної ради.

5. Протокол засідання Експертної ради має рекомендаційний характер.

6. Матеріально-технічне забезпечення засідань Експертної ради здійснюється Мінкультури.

7. Оприлюднення інформації про роботу Експертної ради здійснюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Начальник

управління сценічного 

і візуального мистецтва

П.М. Білаш


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.12.2016 — 2016 р., № 100, стор. 190, стаття 3275, код акта 84198/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -