<<
>>

НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019

Документ актуальний на 21.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2019  № 91/372/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 лютого 2019 р.

за № 181/33152

Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

культури та інформаційної політики

№ 2009/2656/5 від 06.08.2020}

Відповідно до Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 1000 «Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті, що додається.

2. Головному спеціалісту з питань формування політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу (Височанська М.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Міністр культури України

Є. Нищук

Міністр юстиції України

П.

Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Українського інституту

національної пам’яті

Голова Державної архівної

служби України

В. В’ятрович

Т. Баранова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України,

Міністерства юстиції України

07 лютого 2019 року № 91/372/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 лютого 2019 р.

за № 181/33152

ПОЛОЖЕННЯ

про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті

1. Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті (далі - ГДА УІНП) є державною архівною установою, що належить до сфери управління Українського інституту національної пам’яті (далі - УІНП).

2. ГДА УІНП є бюджетною установою, фінансування якої здійснюється відповідно до законодавства.

3. ГДА УІНП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, УІНП, Державної архівної служби України (Укрдержархів), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. УІНП забезпечує ГДА УІНП майном, автотранспортом, технологічним та іншим обладнанням для виконання покладених на нього завдань.

5. ГДА УІНП працює відповідно до річного плану роботи, який затверджується директором ГДА УІНП за погодженням з Головою УІНП, і звітує перед Головою УІНП про проведену роботу.

6. До складу документів ГДА УІНП (далі - профільні документи) входять носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, носії архівної інформації іноземних спецслужб, структур та діячів українського визвольного руху, документи з різними носіями інформації, що були створені, отримані або перебувають в УІНП.

7. Основними завданнями ГДА УІНП є:

1) забезпечення пошуку, приймання, формування, обліку та зберігання профільних документів, а також використання інформації в них;

2) забезпечення права на доступ до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті.

8. ГДА УІНП відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання (отримання) або відтворення в копіях профільних документів, які знаходяться в Україні та за кордоном;

2) організовує та здійснює приймання, облік, використання, реставрацію і консервацію профільних документів, забезпечує умови їх зберігання; створює облікові документи та довідковий апарат;

3) забезпечує доступ юридичних та фізичних осіб до інформації, що міститься в профільних документах, фонді користування та довідковому апараті, видає архівні довідки, копії, витяги з них юридичним та фізичним особам;

4) організовує роботу, пов’язану з віднесенням профільних документів до Національного архівного фонду (далі - НАФ), вилученням профільних документів з нього, формуванням НАФ, веденням державного обліку документів НАФ та поданням відомостей про них до Укрдержархіву, виявленням, віднесенням документів НАФ до унікальних, їх страхуванням та здійсненням грошової оцінки документів НАФ;

5) проводить експертизу цінності профільних документів;

6) створює страхові копії та копії фонду користування профільних документів, що зберігаються в ГДА УІНП;

7) створює і вдосконалює довідковий апарат до профільних документів;

8) проводить систематичне оцифрування профільних документів та довідкового апарату, а також забезпечує доступ до їх цифрових копій на офіційному веб-сайті ГДА УІНП;

9) публікує, експонує та в іншій формі популяризує профільні документи, оприлюднює інформацію, що в них міститься, здійснює підготовку наукових, науково-популярних, інформаційно-довідкових та інших видань;

10) забезпечує ведення міжархівного реєстру жертв репресивних органів та осіб, зазначених у статті 9 Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», які обмежили доступ до інформації про себе;

11) провадить в установленому законодавством порядку діяльність, пов’язану з державною таємницею;

12) вивчає, узагальнює і поширює інформацію про забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів, організовує і проводить конференції, семінари, засідання круглих столів, експертні обговорення та інші заходи з питань, що належать до його компетенції;

{Підпункт 12 пункту 8 в редакції Наказу Міністерства культури та інформаційної політики № 2009/2656/5 від 06.08.2020}

13) здійснює наукову і науково-технічну або науково-організаційну діяльність з архівознавства, впроваджує наукові досягнення, нові методи роботи в архівній справі;

{Підпункт 13 пункту 8 в редакції Наказу Міністерства культури та інформаційної політики № 2009/2656/5 від 06.08.2020}

14) бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері архівної справи в установленому законодавством порядку;

15) приймає документи УІНП на зберігання в порядку, визначеному чинним законодавством;

16) організовує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян щодо діяльності ГДА УІНП;

{Пункт 8 доповнено новим підпунктом 16 згідно з Наказом Міністерства культури та інформаційної політики № 2009/2656/5 від 06.08.2020}

17) забезпечує доступ до публічної інформації;

{Пункт 8 доповнено новим підпунктом 17 згідно з Наказом Міністерства культури та інформаційної політики № 2009/2656/5 від 06.08.2020}

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. ГДА УІНП має право:

1) укладати в установленому порядку договори та інші правочини для забезпечення діяльності ГДА УІНП;

2) придбавати (отримувати) профільні документи та довідковий апарат від юридичних та фізичних осіб в Україні та за кордоном;

3) здійснювати науково-методичне, інформаційне забезпечення архівного підрозділу і служби діловодства УІНП та контролювати дотримання вимог законодавства у сфері архівної справи і діловодства;

4) брати участь у засіданнях колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, нарадах УІНП та Укрдержархіву з профільних питань;

5) здійснювати в установленому порядку міжнародне співробітництво у сфері архівної справи, відновлення та збереження національної пам'яті, брати участь у міжнародних проектах;

{Пункт 9 доповнено новим підпунктом 5 згідно з Наказом Міністерства культури та інформаційної політики № 2009/2656/5 від 06.08.2020}

6) надавати згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 175) платні послуги з використання фізичними і юридичними особами відомостей, що містяться в профільних документах; виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, провадити іншу не заборонену законом діяльність з архівної справи та діловодства.

{Пункт 9 доповнено новим підпунктом 6 згідно з Наказом Міністерства культури та інформаційної політики № 2009/2656/5 від 06.08.2020}

10. ГДА УІНП у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, архівними установами, підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами.

11. ГДА УІНП очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою УІНП. Директор ГДА УІНП має заступників, які призначаються та звільняються з посади директором ГДА УІНП.

12. Директор ГДА УІНП:

1) здійснює керівництво діяльністю ГДА УІНП;

2) видає у межах своїх повноважень накази;

3) представляє ГДА УІНП у відносинах з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними або фізичними особами;

4) забезпечує виконання покладених на ГДА УІНП завдань;

5) затверджує функціональні (посадові) обов’язки (інструкції) працівників ГДА УІНП;

6) подає річний план роботи, організаційну структуру, штатний розпис та кошторис на погодження Голові УІНП;

7) звітує перед Головою УІНП про проведену роботу;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ГДА УІНП в установленому порядку;

9) забезпечує в межах своєї компетенції додержання вимог чинного законодавства при видачі у тимчасове користування профільних документів ГДА УІНП органам прокуратури, правоохоронним органам, суду, юридичним та фізичним особам у разі надання доступу до роботи з ними;

10) проводить прийом громадян та розглядає заяви, запити, звернення, що належать до компетенції ГДА УІНП;

11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

13. Для проведення експертизи цінності профільних документів у ГДА УІНП створюється експертно-перевірна комісія відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів».

14. Організаційна структура ГДА УІНП, його штатний розпис та кошторис затверджуються директором ГДА УІНП за погодженням з Головою УІНП.

15. ГДА УІНП є юридичною особою, має відповідні печатки, штампи та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Головний спеціаліст

з питань формування

політики у сфері

відновлення та збереження

національної пам’яті

Українського народу

Міністерства культури України

М. Височанська

Директор Департаменту

взаємодії з органами

державної влади Міністерства

юстиції України

І. Лозінський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.03.2019 — 2019 р., № 21, стор. 272, стаття 745, код акта 93703/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -