Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 10.03.2017 185 "Про внесення змін до Положення про Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця". Мінкультури України. 2017

Документ актуальний на 12.04.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.03.2017  № 185

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 березня 2017 р.

за № 415/30283

Про внесення змін до Положення про Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, та з метою популяризації і сприяння розвитку національного виконавського мистецтва, підтримки талановитої творчої молоді НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 27 лютого 2010 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 березня 2010 року за № 224/17519, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва РВ.

Міністр

Є.М. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і туризму України

27.02.2010 № 2

(у редакції наказу Міністерства

культури України

від 10.03.2017 № 185)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 березня 2017 р.

за № 415/30283

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця

I.

Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця (далі - Конкурс).

2. Засновником Конкурсу є Міністерство культури України.

3. До участі у проведенні Конкурсу можуть залучатися (за згодою) представники центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представники підприємств, установ, організацій, у тому числі інститутів громадянського суспільства, провідні діячі культури, освіти, науки.

4. Конкурс проводиться щороку в місті Києві почергово за віковими групами: перший рік - група «Горовиць - дебют», молодша група, середня група, другий рік - старша група.

5. Конкурс проводиться з метою популяризації та підтримки розвитку національного музичного мистецтва, підвищення професійної виконавської майстерності, розширення міжнародних культурних зв'язків.

6. Основними завданнями Конкурсу є:

популяризація фортепіанного музичного мистецтва;

виявлення найбільш обдарованих молодих піаністів, розкриття їх творчої індивідуальності та потенціалу, удосконалення виконавської майстерності;

створення умов для обміну творчим досвідом та здобутками.

7. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

8. Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Порядок організації Конкурсу

1. Для підготовки та проведення Конкурсу утворюється організаційний комітет (далі - оргкомітет). Персональний склад оргкомітету затверджується наказом Міністерства культури України на строк проведення Конкурсу в складі не менше ніж п’яти осіб.

2. До складу оргкомітету входять голова, заступник голови, члени та секретар.

3. До повноважень оргкомітету належать:

1) визначення:

місця та строків проведення Конкурсу;

розміру вступного (реєстраційного внеску);

фінансових умов Конкурсу;

2) розгляд та подання на затвердження голові оргкомітету:

умов, конкурсної програми, плану-графіка проведення Конкурсу;

персонального складу журі Конкурсу;

Положення про журі Конкурсу;

символіки Конкурсу, зразків інформаційно-рекламної продукції;

3) координація роботи дирекції Конкурсу;

4) створення рівних умов участі для всіх учасників Конкурсу;

5) забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання учасників Конкурсу, уникнення конфлікту інтересів;

6) інші повноваження щодо організації та проведення Конкурсу.

У разі потреби оргкомітет може вносити зміни або доповнення до умов та конкурсної програми Конкурсу, але не пізніше ніж за два місяці до строку подання документів на Конкурс.

4. Оргкомітет має право:

перевіряти достовірність наданої учасниками інформації;

виключати з членів журі осіб у разі порушення ними умов Положення про журі;

розглядати пропозиції, брати участь у прийнятті і реалізації своїх рішень;

брати участь в організаційних заходах, пов’язаних з проведенням Конкурсу.

5. Члени оргкомітету зобов’язані:

особисто брати участь у засіданнях оргкомітету;

запобігати конфлікту інтересів;

виконувати рішення оргкомітету.

6. Формою роботи оргкомітету є засідання. Рішення про проведення засідання приймає голова оргкомітету. Засідання проводить голова оргкомітету або за його дорученням заступник голови оргкомітету. Засідання оргкомітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 його складу. Рішення оргкомітету приймаються колегіально на його засіданнях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Делегування членами оргкомітету своїх повноважень іншим особам не допускається.

7. За підсумками роботи засідань оргкомітет приймає рішення, які оформлюються протоколами. Протоколи засідань підписуються головою та секретарем оргкомітету.

8. Секретар оргкомітету є працівником Мінкультури. До повноважень секретаря оргкомітету належать:

ведення протоколів засідань оргкомітету;

участь у засіданнях без права голосу;

здійснення організаційного забезпечення діяльності оргкомітету;

підготовка необхідних документів для розгляду на засіданнях;

інформування членів оргкомітету про чергове засідання.

9. Для вирішення поточних організаційних питань оргкомітет утворює дирекцію Конкурсу в складі не менше п’яти осіб.

10. До повноважень дирекції Конкурсу належать:

1) забезпечення:

підготовки, організації та проведення Конкурсу;

виготовлення інформаційно-рекламної продукції;

проведення рекламної кампанії конкурсних заходів;

2) створення належних умов для перебування учасників, журі, гостей Конкурсу;

3) розгляд заявок учасників на участь у Конкурсі та, у разі невідповідності поданих документів умовам Конкурсу, прийняття рішень про їх недопущення до участі у Конкурсі;

4) формування та оприлюднення складу учасників Конкурсу;

5) формування складу журі та подання його на затвердження голові оргкомітету;

6) сприяння висвітленню проведення Конкурсу в засобах масової інформації;

7) здійснення взаємодії зі спонсорами, партнерами Конкурсу (за наявності);

8) передання протоколів засідань журі на зберігання до архіву засновнику Конкурсу;

9) організація роботи прес-центру Конкурсу під час його проведення;

10) забезпечення прямої трансляції Конкурсу в мережі Інтернет;

11) виконання інших функцій, пов’язаних з організацією та проведенням Конкурсу.

11. До участі в роботі оргкомітету та дирекції Конкурсу (за згодою) залучаються представники Міністерства культури України, Київської міської державної адміністрації, Київського інституту музики імені Р. М. Глієра, провідні діячі музичного мистецтва, керівники творчих спілок, підприємств, установ, організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

12. Для здійснення своїх повноважень оргкомітет та дирекція Конкурсу взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства та іншими юридичними і фізичними особами.

13. Засідання оргкомітету та дирекції проводяться за потреби відповідно до завдань, що виникають під час підготовки та проведення Конкурсу.

На засідання оргкомітету в разі необхідності запрошуються представники дирекції Конкурсу.

IІІ. Порядок проведення Конкурсу

1. Проведення Конкурсу передбачає:

церемонію відкриття Конкурсу;

конкурсні прослуховування;

прес-конференції, круглі столи, майстер-класи, творчі зустрічі з діячами музичного мистецтва;

урочисту церемонію нагородження та заключний концерт переможців.

2. Конкурс проводиться у чотирьох вікових групах:

1) від 6 до 14 років - «Горовиць - дебют» за номінаціями:

А - виступ 10 хвилин з вільною програмою;

В - виступ 15 хвилин з вільною програмою;

С - виступ 25 хвилин з вільною програмою;

D - виступ з фортепіанним концертом: I або ІІ і ІІІ частини;

2) від 9 до 15 років - молодша група;

3) від 14 до 19 років - середня група;

4) від 16 до 33 років - старша група.

3. У Конкурсі можуть брати участь учні та студенти навчальних закладів музичного спрямування України та іноземних держав, професійні піаністи.

4. Для участі в Конкурсі подається заявка учасника Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця за зразком, наведеним у додатку до цього Положення.

5. До заявки на участь у Конкурсі додаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу (для осіб до 14 років - копія свідоцтва про народження учасника);

копія диплома про музичну освіту, для студентів - довідка з місця навчання;

творча біографія (резюме) у друкованому вигляді;

дві фотокартки розміром 9 х 12 см, придатні для поліграфічного відтворення;

професійний відеозапис (10-15 хвилин) для учасників середньої групи та старшої групи;

копії дипломів лауреата інших конкурсів (у разі наявності).

ІV. Журі Конкурсу

1. З метою перегляду виступів, відбору, об’єктивного оцінювання учасників Конкурсу та визначення його переможців оргкомітет створює журі, до складу якого входять видатні діячі музичного мистецтва України та іноземних держав (за їх згодою).

Персональний склад журі затверджується головою оргкомітету.

2. Кількісний склад журі повинен налічувати не менше п’яти, але не більше ніж одинадцять осіб.

3. До складу журі входять голова, члени журі та відповідальний секретар.

4. Діяльність роботи журі регламентується Положенням про журі, яке містить:

права та обов’язки членів журі;

порядок присудження премій;

порядок проведення голосування, підбиття підсумків та оформлення результатів Конкурсу.

5. Перед початком Конкурсу всі члени журі письмово засвідчують наявність або відсутність конфлікту інтересів.

Члени журі, які мають конфлікт інтересів, зобов’язані повідомити про це перед початком засідання і пояснити суть конфлікту інтересів.

У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена журі, такий член журі не бере участі в голосуванні.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення журі рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.

6. Члени журі зобов’язані:

дотримуватись таємниці голосування про результати виступів учасників Конкурсу кожного туру, а також при прийнятті остаточного рішення про переможців;

не обговорювати виступи учасників Конкурсу до голосування;

не оприлюднювати результати голосування до офіційного оголошення результатів Конкурсу.

7. Результати проведення кожного туру Конкурсу оформлюються протоколами засідань журі за підсумками голосування. Протокол підписується головою, відповідальним секретарем та членами журі, які брали участь у засіданні.

8. Дипломи переможців Конкурсу підписуються членами журі та головою журі.

9. Функції щодо забезпечення ефективної роботи журі та його взаємодії з оргкомітетом та дирекцією покладаються на відповідального секретаря журі.

Відповідальний секретар бере участь у роботі журі без права голосу.

10. Відповідальний секретар журі:

відповідає за належне оформлення документів;

забезпечує своєчасне заповнення оціночних відомостей;

забезпечує підбиття підсумків голосування;

готує протоколи засідань;

після закінчення Конкурсу передає протоколи засідань засновнику Конкурсу.

11. Протоколи засідань журі зберігаються у засновника Конкурсу протягом двох років.

V. Премії та нагороди Конкурсу

1. Оргкомітет визначає нагороди та встановлює розміри премій для переможців Конкурсу:

"Горовиць - дебют" (цінні подарунки та дипломи - по 6 у номінаціях "A", "B", "C", "D");

три перші премії (молодша група, середня група та старша група, золота медаль та диплом лауреата);

три другі премії (молодша група, середня група та старша група, срібна медаль та диплом лауреата);

три треті премії (молодша група, середня група та старша група, бронзова медаль та диплом лауреата);

три четверті премії (молодша група, середня група та старша група, диплом лауреата);

три п'яті премії (молодша група, середня група та старша група, диплом лауреата);

три шості премії (молодша група, середня група та старша група, диплом лауреата).

Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право встановлювати спеціальні призи і премії учасникам Конкурсу, про що зазначається в умовах Конкурсу.

2. Журі має право розподіляти пропорційно грошовий еквівалент премій (крім першої), коли по одній з них визначено два (друга премія) або три (третя, четверта, п'ята та шоста премії) переможці.

3. Усі премії виплачуються в національній валюті згідно із законодавством України.

4. Підприємства, установи та організації, громадські об’єднання, благодійні фонди, а також фізичні особи можуть за власний рахунок встановлювати додаткові премії, спеціальні призи та інші відзнаки учасникам Конкурсу за погодженням з оргкомітетом.

5. Переможці Конкурсу беруть участь в урочистій церемонії нагородження та заключному концерті.

VІ. Фінансове забезпечення Конкурсу

1. Фінансування Конкурсу здійснюється в межах асигнувань, передбачених Міністерству культури України у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також за рахунок залучення інших джерел та надходжень, не заборонених законодавством України.

2. Всі учасники Конкурсу сплачують внесок, розмір якого визначається оргкомітетом.

3. Витрати, пов'язані з проїздом учасників Конкурсу до міста Києва і в зворотний бік, здійснюються за власний рахунок.

Начальник управління

сценічного і візуального

мистецтва

П.М. Білаш


Додаток

до Положення про Міжнародний

конкурс молодих піаністів пам'яті

Володимира Горовиця

(пункт 4 розділу ІII)

ЗАЯВКА

учасника Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця

(для учасників усіх груп конкурсу)


Документи та файли

Сигнальний документ — f466048n157.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.04.2017 — 2017 р., № 32, стор. 480, стаття 1014, код акта 85629/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -