Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 13.12.2004 № 854 "Про деякі заходи щодо організації конкурсу-фестивалю творчої молоді "Бієнале актуальних мистецтв України"". Мінкультури України. 2005

Документ актуальний на 03.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2004  № 854

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 січня 2005 р.

за № 12/10292

Про деякі заходи щодо організації конкурсу-фестивалю творчої молоді "Бієнале актуальних мистецтв України"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури

№ 412 від 09.06.2016

№ 217 від 21.03.2017}

З метою сприяння творчій реалізації молодих талановитих митців, збереження і примноження інтелектуального потенціалу України, популяризації сучасного мистецтва серед широких верств населення, у межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури і мистецтв України, затвердженим Указом Президента України від 31 серпня 2000 року № 1038/2000, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про конкурс-фестиваль творчої молоді "Бієнале актуальних мистецтв України", що додається.

{Підпункт 1.2 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства культури № 412 від 09.06.2016}

2. Управлінню з питань мистецтв (А.В. Галиновський) забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О.М. Музиченка.

Міністр

Ю.П. Богуцький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і мистецтв України

13.12.2004  № 854

(у редакції наказу Міністерства

культури України

09.06.2016  № 412)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 січня 2005 р.

за № 12/10292

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс-фестиваль творчої молоді "Бієнале сучасного мистецтва"

I.

Загальні положення

1. Цим Положенням визначаються мета, завдання, порядок підготовки та проведення конкурсу-фестивалю творчої молоді України «Бієнале сучасного мистецтва».

2. Бієнале сучасного візуального мистецтва України (далі – Бієнале) є конкурсом-фестивалем творчої молоді України, який проводиться один раз на два роки як плановий комплексний захід Міністерства культури України.

3. Засновником Бієнале є Міністерство культури України.

4. Головною метою Бієнале є державна підтримка творчої молоді, сприяння творчій реалізації молодих талановитих митців у сфері сучасного візуального мистецтва, фотомистецтва, збереження та примноження інтелектуального потенціалу України, популяризація сучасного мистецтва серед широких верств населення.

5. Завданнями Бієнале є:

підтримка молодіжної творчості у сфері сучасного візуального та фотомистецтва;

сприяння участі молодих митців у сучасному мистецькому процесі, популяризація їх творчості;

сприяння втіленню нових ідей, розвиткові нових напрямів і жанрів сучасного мистецтва;

забезпечення засад творчої співпраці, налагодження та поглиблення співробітництва між державними органами, громадськими організаціями у сфері мистецтва, центрами сучасного мистецтва та галереями;

інформаційна підтримка творчої молоді;

консультаційна підтримка молодих митців з організаційних і творчих питань;

сприяння обміну досвідом між представниками творчої молоді, а також передача досвіду авторитетних діячів культури та мистецтва молодим митцям;

додаткове отримання практичних знань у сфері сучасного мистецтваю.

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства культури № 217 від 21.03.2017}

6. Для організації проведення Бієнале Міністерство культури України наказом визначає підприємство (установу, організацію, заклад), що належить до сфери управління Міністерства (далі – організатор Бієнале).

{Пункт 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства культури № 217 від 21.03.2017}

7. Організатор Бієнале:

співпрацює з питань проведення Бієнале з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами (за їх згодою);

забезпечує проведення заходів в рамках Бієнале;

здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи журі;

здійснює прийняття, облік, а також попередній розгляд поданих для участі в Бієнале заявок, матеріалів і документів за процедурою, визначеною в пунктах 9, 10 розділу III цього Положення;

здійснює поточну взаємодію з учасниками Бієнале з організаційних питань;

офіційно оприлюднює інформацію про проведення Бієнале;

установлює строк подання заявок, документів і матеріалів для участі в Бієнале;

розробляє і затверджує програму проведення Бієнале;

забезпечує висвітлення ходу проведення Бієнале в засобах масової інформації;

офіційно запрошує митців та творчі колективи до участі у фестивальній програмі Бієнале;

здійснює урочисте нагородження переможців та дипломантів Бієнале.

Організатор визначає особу (групу осіб) для визначення загальної творчої концепції Бієнале (далі – куратор Бієнале);

{Пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства культури № 217 від 21.03.2017}

виконує інші функції відповідно до своїх повноважень, визначених цим Положенням, та рішень журі.

8. Куратор Бієнале:

визначає тему Бієнале;

розробляє загальну творчу концепцію Бієнале та експозиційне рішення; 

вносить пропозиції організатору Бієнале щодо плану проведення фестивальної програми Бієнале;

вносить пропозиції організатору Бієнале щодо переліку спеціальних заходів у рамках проведення Бієнале.

{Розділ I доповнено пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства культури № 217 від 21.03.2017}

II. Журі Бієнале

1. Для визначення переможців конкурсної програми Бієнале створюється журі Бієнале (далі – журі).

Журі є робочим органом Бієнале, завданням якого є перегляд і оцінювання творів, представлених на конкурсну програму Бієнале, та визначення переможців.

2. Персональний склад журі затверджується наказом Міністерства культури України.

3. Журі Бієнале формується з числа провідних діячів мистецтва, мистецтвознавців, критиків, галеристів, музейних працівників, громадських діячів (за згодою).

Члени журі працюють на громадських засадах.

4. Засідання журі є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 його складу.

Рішення журі приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови журі є вирішальним.

Рішення журі є остаточним.

5. Члени журі не мають права брати участь у Бієнале і консультувати учасників Бієнале.

6. Журі не розглядає заявки:

подані після закінчення строку проведення Бієнале;

що не відповідають умовам Бієнале та вимогам цього Положення.

III. Порядок проведення Бієнале

1. Бієнале проводиться у місті, визначеному Міністерством культури України. У повній назві чергового Бієнале «Конкурс-фестиваль творчої молоді «Бієнале сучасного мистецтва» зазначається рік його проведення.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 217 від 21.03.2017}

2. Строк/дата та місце проведення чергового Бієнале визначаються Міністерством культури України.

3. Участь у Бієнале беруть індивідуальні та колективні учасники.

4. Індивідуальними учасниками можуть бути громадяни України віком до 35 років, зокрема:

студенти або випускники навчальних закладів сфери культури та мистецтва;

особи, які разово чи систематично беруть участь у професійних творчих проектах (виставках, фестивалях, мистецьких симпозіумах, пленерах тощо);

особи, які професійно займаються творчою діяльністю та отримують за це авторську винагороду (гонорар).

5. Колективними учасниками Бієнале можуть бути творчі колективи, творчі угрупування, при цьому вік більшості учасників таких колективів не має перевищувати 35 років.

Творчі колективи мають право участі у Бієнале незалежно від того, чи мають вони статус юридичної особи.

6. Заявка на участь у Бієнале може бути подана виключно автором художнього твору (колективом авторів).

У разі якщо художній твір знаходиться у власності іншої особи, заявка має бути подана з дозволу власника цього твору.

До участі у конкурсі подаються твори, створені протягом останніх трьох років.

{Пункт 6 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства культури № 217 від 21.03.2017}

7. Бієнале складається з конкурсної та фестивальної програм, а також спеціальних заходів.

Конкурсна та фестивальна програми Бієнале проводяться у формі культурно-мистецьких заходів, які є відкритими для публіки.

{Абзац третій пункту 7 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства культури № 217 від 21.03.2017}

8. Конкурсна програма Бієнале – це сукупність культурно-мистецьких та конкурсних заходів, у рамках яких відбувається презентація представлених на Бієнале конкурсних творів, перегляд та оцінювання яких здійснюється журі.

9. Для участі в конкурсній програмі Бієнале громадяни та творчі колективи подають у встановлений строк заявку за формою, затвердженою Міністерством культури.

До заявки додаються:

матеріали (фоторепродукції, ескізи творів тощо), що дають змогу здійснити попередню оцінку представлених на конкурс творів;

інформація про творчий доробок учасника;

інші документи та матеріали згідно з переліком, який затверджується організатором Бієнале.

10. Організатор Бієнале здійснює попередній розгляд поданих заявок, документів і матеріалів з метою:

контролю за дотриманням вимог до учасників Бієнале, зазначених у пункті 4 цього розділу;

визначення відповідності представлених на конкурс творів загальній творчій концепції Бієнале.

За результатами попереднього розгляду заявок, документів і матеріалів організатором може бути прийнято обґрунтоване рішення про відмову учасникам щодо участі у Бієнале.

11. Учасники конкурсної програми Бієнале, які не вибороли призових місць, визнаються дипломантами Бієнале та одержують дипломи учасника.

12. За результатами конкурсної програми Бієнале проводиться урочисте нагородження переможців, визначених рішенням журі, та вручення дипломів учасникам.

Підприємства, організації та установи різних форм власності (у тому числі благодійні фонди, громадські організації, творчі спілки тощо) за погодженням з організатором Бієнале можуть брати участь у нагородженні переможців і учасників Бієнале.

13. Фестивальна програма Бієнале - це сукупність позаконкурсних культурно-мистецьких заходів, у рамках яких відбувається презентація творів, що не підлягають оцінюванню журі.

14. Крім конкурсної та фестивальної програм, у рамках Бієнале можуть проводитися такі спеціальні заходи:

прес-конференції з актуальних проблем культури та мистецтва;

«круглі столи», семінари та конференції за відповідною проблематикою;

творчі лабораторії;

майстер-класи вітчизняних і зарубіжних митців;

презентації друкованих видань;

творчі зустрічі з діячами культури та мистецтва;

інші творчі, методичні та інформаційні заходи.

15. Організатор Бієнале здійснює координацію позаконкурсної та фестивальної програм Бієнале.

16. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бієнале здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань, що передбачені Міністерству культури України на зазначену ціль, та/або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Директор

Департаменту мистецтв

та навчальних закладів

П.М. Білаш

{Положення в редакції Наказу Міністерства культури № 412 від 09.06.2016}

{Персональний склад виключено на підставі Наказу Міністерства культури № 412 від 09.06.2016}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.01.2005 — 2005 р., № 2, стор. 236, стаття 96, код акта 31276/2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -