Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 17.07.2015 № 2581 "Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності". Мінмолодьспорт України. 2015

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2015  № 2581

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 серпня 2015 р.

за № 936/27381

Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту

№ 3734 від 06.09.2017}

Відповідно до статті 12 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу другого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про школу вищої спортивної майстерності (далі - Положення), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, забезпечити діяльність шкіл вищої спортивної майстерності відповідно до Положення, затвердженого цим наказом.

3. Департаменту олімпійського спорту (Вірастюк Р.Я.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України у встановленому порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 10 жовтня 2002 року № 2227 "Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2002 року за № 933/7221.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту України

І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Заступник Міністра освіти і науки України

Р.П. Качур

А.Є. Гевко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

17.07.2015 № 2581

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 серпня 2015 р.

за № 936/27381

ПОЛОЖЕННЯ

про школу вищої спортивної майстерності

І. Загальні положення

1. Школа вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ) - заклад фізичної культури і спорту, який забезпечує підготовку учнів-спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів та участь спортсменів у відповідних змаганнях.

2. ШВСМ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням і власним статутом.

3. Основним завданням ШВСМ є підготовка учнів-спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень до складу національних збірних команд, у тому числі національних збірних команд України, з олімпійських видів спорту.

4. Результативність роботи ШВСМ визначається за рейтингом з олімпійських видів спорту України за результатами виступу учнів-спортсменів у спортивних змаганнях, затвердженим в установленому порядку.

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності ШВСМ

1. Засновниками ШВСМ можуть бути:

центральні органи виконавчої влади;

місцеві державні адміністрації;

органи місцевого самоврядування;

фізкультурно-спортивні товариства.

2. ШВСМ можуть бути державної та комунальної форм власності, а ШВСМ фізкультурно-спортивних товариств - організаційно-правової форми, визначеної засновником (власником).

У випадках, передбачених абзацами третім - п’ятим цього розділу, ШВСМ утворюється за погодженням з Мінмолодьспортом.

3. ШВСМ є юридичною особою, діє на підставі статуту, що розробляється на основі цього Положення та затверджується засновником (власником) або уповноваженим ним органом, має рахунки в органах Казначейства та установах банків і печатку.

4. До структури ШВСМ входять відділення з одного або кількох олімпійських видів спорту, які формуються з навчальних груп, укомплектованих учнями-спортсменами, які виконали вимоги етапу підготовки спортивного вдосконалення або вищої спортивної майстерності, інші підрозділи, що передбачені її статутом та відповідають меті її діяльності.

У відділеннях з ігрових видів спорту можуть бути спортивні ігрові команди, які комплектуються з числа учнів-спортсменів постійного складу, що виконали вимоги спортивної підготовленості для відповідних етапів підготовки, визначених навчальними програмами з відповідних ігрових видів спорту.

Відділення ШВСМ з олімпійських видів спорту відкриваються за наявності не менше трьох груп та штатного тренера-викладача. Допускається відкриття відділення меншої кількості груп лише за погодженням з Мінмолодьспортом та за умови наявності в постійному складі цих груп членів національної збірної команди України.

Допускається за погодженням з Мінмолодьспортом зарахування до постійного складу позанавчальних груп учнів-спортсменів, що включені до складу національних збірних команд України з олімпійських видів спорту, відділення яких немає у структурі ШВСМ.

Структура ШВСМ визначається власним статутом, а штатний розпис розробляється керівником та затверджується керівником відповідної вищестоящої установи.

Структура та штатний розпис розробляються і затверджуються у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів.

Тарифікаційний список тренерів-викладачів затверджується директором та засвідчується підписом головного бухгалтера ШВСМ та погоджується засновником (власником) або уповноваженим ним органом.

5. Створення, ліквідація та реорганізація ШВСМ здійснюються в установленому законодавством порядку.

ІІІ. Організація навчально-тренувального процесу та спортивної роботи ШВСМ

1. Основними напрямами діяльності ШВСМ є навчально-тренувальний процес та участь учнів-спортсменів у відповідних спортивних змаганнях.

Навчально-тренувальний процес здійснюється тренерами-викладачами ШВСМ на основі методики тренування з широким застосуванням технічних засобів навчання, відновлювальних заходів і будується на базі поєднання учнями-спортсменами тренувальної та змагальної діяльності.

2. Основними формами навчально-тренувального процесу є проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів тривалістю до 250 днів на рік, навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, теоретичні та методичні заняття, медичне обстеження, відновлювальні заходи, участь у відповідних спортивних змаганнях тощо.

3. ШВСМ організовує навчально-тренувальний процес з постійним (змінним) складом учнів-спортсменів відповідно до етапів підготовки.

Учні-спортсмени, які зараховані до постійного складу центрів олімпійської підготовки або навчаються у дитячо-юнацьких спортивних школах чи спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, зараховуються тільки до змінного складу ШВСМ.

4. Зарахування учнів-спортсменів до складу груп здійснюється наказом ШВСМ на підставі особистих заяв учнів-спортсменів з урахуванням рішень тренерської ради ШВСМ. Обов’язковою умовою для зарахування та подальшого перебування учнів-спортсменів у ШВСМ є виконання вимог зі спортивної підготовки, визначених для певної групи (етапу підготовки), наявність медичного висновку про стан його здоров’я та проходження ним поглибленого медичного огляду двічі на рік.

5. Наповнюваність груп, вік учнів-спортсменів та вимоги до їх спортивної підготовленості визначаються навчальними програмами з олімпійських видів спорту, затвердженими в установленому порядку.

З числа спортсменів постійного складу комплектуються такі групи:

групи спортивного удосконалення - з числа учнів-спортсменів, які тренуються на етапах спеціальної базової підготовки та підготовки до вищих досягнень;

групи вищої спортивної майстерності - з числа учнів-спортсменів, які тренуються на етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей, збереження вищої спортивної майстерності, поступового зниження досягнень.

Норми тижневого режиму навчально-тренувальної роботи груп на етапах підготовки учнів-спортсменів визначаються згідно з додатком 1 до цього Положення.

За наявності у складі групи учнів-спортсменів, які входять до складу національної збірної команди України (основний, кандидат або резерв), затвердженого наказом Мінмолодьспорту, тижневий режим навчально-тренувальної роботи на етапах підготовки може бути збільшено до 36 годин.

Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту ШВСМ визначаються згідно з додатком 2 до цього Положення.

6. За погодженням з Мінмолодьспортом допускається зарахування без групи до постійного складу одного учня-спортсмена, а також комплектування групи меншою кількістю учнів-спортсменів, якщо вони включені до складу національних збірних команд України з видів спорту та посіли:

1-3 місця - на чемпіонаті Європи протягом останніх двох років;

1-8 місця - на чемпіонатах світу протягом останніх двох років;

1-8 місця - на останніх Олімпійських іграх, але не більше двох років.

7. Склад груп затверджується директором ШВСМ за погодженням із засновником (власником) або уповноваженим ним органом та Мінмолодьспортом.

У разі потреби до складу груп протягом навчального року можуть вноситися зміни.

8. Учні-спортсмени переводяться (зараховуються) на наступний рік навчання або на наступний етап підготовки у разі виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту, наказом керівника ШВСМ за рішенням тренерської ради.

9. Учні-спортсмени постійного складу, які з поважних причин (спортивна травма, період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами і догляду за дитиною тощо) не виконали вимоги та нормативи, передбачені навчальними програмами з видів спорту, за пропозицією тренерської ради можуть залишатись повторно на тому самому етапі підготовки за умов відсутності у них захворювань і травм, що перешкоджають досягненню вищої спортивної майстерності, та виключення вірогідного ризику їх проявлення, але не більше ніж протягом двох років.

У такому разі група доукомплектовується учнем-спортсменом, який відповідає вимогам даного етапу підготовки або з нижчим рівнем спортивної підготовки. Режим навчально-тренувальної роботи цієї групи зберігається до закінчення етапу підготовки.

10. Змінний склад формується з числа учнів-спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень, які займаються у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю.

Загальна кількість учнів-спортсменів змінного складу ШВСМ не повинна перевищувати 50 відсотків від загальної кількості учнів-спортсменів постійного складу ШВСМ.

До змінного складу зараховуються учні-спортсмени з олімпійських видів спорту.

11. Навчально-тренувальний процес проводиться згідно з розкладом занять (тренувань), що складається адміністрацією ШВСМ за поданням тренера-викладача з урахуванням встановлення сприятливішого режиму тренувань, відпочинку чи навчання учнів-спортсменів і затверджується директором ШВСМ.

12. У видах спорту залежно від складності та особливостей організації навчально-тренувальної роботи, зокрема біатлоні, гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, легкій атлетиці (види багатоборства), лижному двоборстві, плаванні синхронному, стрибках у воду, стрибках на батуті, сноуборді, сучасному п’ятиборстві, тріатлоні, фігурному катанні на ковзанах, фрістайлі, крім основного тренера-викладача, до роботи можуть залучатися тренери-викладачі із суміжних видів спорту та хореографії.

Розмір їх тижневого навантаження не повинен перевищувати 100 відсотків встановленого навантаження основного тренера-викладача, а в сучасному п’ятиборстві - 150 відсотків.

13. Навчально-тренувальний процес спортивної підготовки в ШВСМ починається 01 січня і триває протягом року.

14. План комплектування ШВСМ на наступний навчальний рік затверджується засновником (власником) або уповноваженим ним органом та Мінмолодьспортом щороку до 31 грудня.

15. Проведення навчально-тренувальних зборів у ШВСМ здійснюється на підставі наказів директора ШВСМ.

16. Під час проведення або участі у навчально-тренувальних зборах та  змаганнях учасники заходів згідно з розпорядчим документом директора ШВСМ забезпечуються відповідно до вимог нормативно-правових актів:

учні-спортсмени - харчуванням, місцем для розміщення, лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

тренери-викладачі - харчуванням та місцем для розміщення у разі проведення зазначених заходів за межами адміністративної території, де знаходиться  ШВСМ.

17. Відрядження учнів-спортсменів та їх тренерів-викладачів на спортивні заходи здійснюється відповідно до законодавства. У разі необхідності, виходячи з фінансових можливостей ШВСМ, допускається відрядження на спортивні заходи разом із спортсменами та їх тренерами-викладачами інших фахівців, які є працівниками ШВСМ.

18. ШВСМ створює умови для науково-методичного забезпечення навчально-тренувального процесу.

IV. Учасники навчально-тренувального процесу та спортивної роботи

1. Учасниками навчально-тренувального процесу та спортивної роботи в ШВСМ є:

учні-спортсмени;

тренери-викладачі, медичні працівники, інші фахівці, які забезпечують підготовку та участь спортсменів у відповідних змаганнях;

директор та його заступники.

2. Учні-спортсмени ШВСМ мають право на:

безпечні та нешкідливі умови для підвищення рівня спортивної майстерності;

проходження спортивної підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренерів-викладачів;

участь у навчально-тренувальному процесі, спортивних змаганнях, інших заходах, передбачених індивідуальним планом підготовки;

користування власною або орендованою матеріально-технічною, спортивною, оздоровчою базою;

забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, виходячи з фінансових можливостей ШВСМ, а також одержання спортивного інвентарю індивідуального користування відповідно до норм, затверджених в установленому порядку, - для спортсменів постійного складу;

забезпечення харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань, навчально-тренувальних зборів та зворотно, лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до чинного законодавства;

медичне та фармакологічне обслуговування, виходячи із фінансових можливостей ШВСМ, відповідно до вимог нормативно-правових актів;

вільне вираження поглядів, переконань, захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій тренерсько-викладацького складу та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3. Учні-спортсмени ШВСМ зобов’язані:

удосконалювати та підвищувати рівень спортивної майстерності;

виконувати навчальні програми з видів спорту та індивідуальні плани підготовки з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах,  передбачених індивідуальними та календарними планами спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів;

додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, встановленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;

додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік медичне обстеження;

виконувати вимоги антидопінгового законодавства.

4. Тренером-викладачем ШВСМ може бути особа, яка має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт усіх ступенів, за винятком ступеня "молодший бакалавр", та вищу або першу кваліфікаційну категорію. В ігрових видах спорту дозволяється наявність другої кваліфікаційної категорії.

5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у ШВСМ, мають право на:

внесення керівництву ШВСМ та у разі потреби засновнику (власнику) або уповноваженому ним органу пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального процесу, подання на розгляд керівництву ШВСМ і тренерської ради пропозицій щодо заохочення спортсменів, застосування відповідних заходів до осіб, які порушують  внутрішній трудовий розпорядок ШВСМ;

участь у заходах, пов’язаних з організацією навчально-тренувального процесу та спортивної роботи;

організацію спільно з медичними працівниками відновлювальних заходів;

підвищення кваліфікації за рахунок коштів ШВСМ за умови передбачення відповідних видатків у кошторисі ШВСМ, інших джерел;

вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

моральне та матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, виходячи із фінансових можливостей ШВСМ та за умови передбачення відповідних видатків у кошторисі ШВСМ;

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови праці.

6. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у ШВСМ, зобов'язані:

брати участь у відборі перспективних учнів-спортсменів;

здійснювати виконання навчальних програм з видів спорту;

брати участь у складанні календарних планів спортивно-масових заходів ШВСМ на відповідний рік;

здійснювати контроль за додержанням спортсменами норм морально-етичної поведінки;

додержуватись етики, поважати гідність учнів-спортсменів, захищати їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

здійснювати контроль та відповідати за додержання норм антидопінгового законодавства;

берегти здоров’я учнів-спортсменів, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи спортсменів, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

постійно підвищувати свій професійний рівень знань шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації один раз на 5 років;

вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

дотримуватися вимог статуту ШВСМ, виконувати посадові обов’язки, накази і розпорядження керівництва ШВСМ та дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;

брати участь у роботі тренерської ради ШВСМ;

дотримуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять та змагань;

бути відповідальними за результати своєї роботи з підготовки учнів-спортсменів високого класу.

7. Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8. Зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором ШВСМ у разі виникнення обґрунтованої потреби та виходячи з фінансових можливостей ШВСМ з дотриманням вимог законодавства про працю.

9. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор ШВСМ на підставі заяв тренерів-викладачів та відповідного рішення тренерської ради ШВСМ.

10. У ШВСМ може вводитися посада старшого тренера-викладача відділення, якщо під його керівництвом працюють не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери-викладачі, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем.

V. Медичне та наукове забезпечення навчально-тренувального процесу

1. Організація медичного забезпечення учнів-спортсменів ШВСМ та робота медичних працівників ШВСМ здійснюється в установленому законодавством порядку.

2. Учні-спортсмени ШВСМ повинні двічі на рік проходити диспансерне або медичне обстеження.

3. Наукове забезпечення підготовки учнів-спортсменів ШВСМ здійснюється на умовах укладання договору та виходячи з фінансових можливостей ШВСМ.

4. ШВСМ може мати власний медико-відновлювальний центр з необхідними приміщеннями, сучасним діагностичним і медичним обладнанням та виходячи з фінансових можливостей ШВСМ.

5. Лікар або молодший спеціаліст з медичною освітою ШВСМ здійснює безпосередній медичний контроль за навчально-тренувальним процесом, у період спортивних змагань та у разі потреби надає долікарську медичну допомогу.

6. З метою запобігання погіршенню стану здоров’я учнів-спортсменів ШВСМ лікар або молодший спеціаліст з медичною освітою здійснює:

контроль за проходженням учнями-спортсменами медичного обстеження (не менше двох разів на рік);

додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

контроль за використанням спортсменами лікарських засобів, виробів медичного призначення та заборонених до вживання засобів;

відсторонення учнів-спортсменів від занять за станом здоров’я;

контроль за дотриманням строків поновлення занять після захворювання або травми;

контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;

ведення журналів реєстрації учнів-спортсменів, що отримали травми, та обліку нещасних випадків.

7. Робота медичних працівників ШВСМ повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.

VІ. Планування діяльності ШВСМ, облік та звітність

1. ШВСМ працює за річним планом роботи, затвердженим керівником за погодженням із засновником (власником) або уповноваженим ним органом, власним календарним планом спортивно-масових заходів.

2. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності здійснюється згідно із законодавством.

VІІ. Керівництво ШВСМ

1. Безпосереднє керівництво ШВСМ здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) засновником (власником) або уповноваженим ним органом за погодженням з Мінмолодьспортом.

На посаду директора ШВСМ призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт усіх ступенів, за винятком ступеня "молодший бакалавр", стаж роботи в закладах фізичної культури і спорту, установах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше трьох років.

2. Директор ШВСМ:

здійснює загальне керівництво, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відповідає за діяльність ШВСМ;

в установленому законодавством порядку розробляє структуру, штатний розпис і тарифікаційний список тренерів-викладачів ШВСМ та подає на затвердження засновнику (власнику);

контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки працівників школи та спортсменів та відповідає за це;

розпоряджається в установленому чинним законодавством порядку майном і коштами ШВСМ, укладає договори, відкриває рахунки в органах Казначейства та установах банків;

видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції працівників;

приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;

установлює в межах затвердженого фонду оплати праці надбавки та розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям ШВСМ, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

відповідає за виконання покладених на ШВСМ завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння ШВСМ.

3. Заступник директора ШВСМ з навчально-спортивної роботи повинен мати вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт усіх ступенів за винятком ступеня "молодший бакалавр", стаж роботи в установах, закладах фізичної культури і спорту та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менш як три роки.

4. Заступник директора ШВСМ з навчально-спортивної роботи:

відповідає за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувального процесу;

контролює проведення відбору спортсменів, комплектацію навчальних груп, виконання спортсменами встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої або на наступний рік навчання;

організовує роботу інструкторів-методистів;

здійснює контроль за виконанням учнями-спортсменами індивідуальних планів підготовки;

готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;

координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;

відповідає за додержання санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної роботи;

організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.

5. Заступник директора ШВСМ з адміністративно-господарської роботи повинен мати вищу освіту та досвід адміністративно-господарської роботи.

Посада заступника директора ШВСМ з адміністративної роботи передбачається за наявності власної матеріально-технічної та спортивної бази.

Заступник директора ШВСМ з адміністративно-господарської роботи:

відповідає за дотримання матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень ШВСМ, спортивного обладнання та утримання їх у належному стані;

забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання транспортних засобів.

6. На посаду старшого інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт усіх ступенів, за винятком ступеня "молодший бакалавр".

Старший інструктор-методист очолює роботу інструкторів-методистів, контролює їх діяльність та виконує функції, які передбачені для інструкторів-методистів.

7. На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт усіх ступенів за винятком ступеня "молодший бакалавр".

Інструктор-методист ШВСМ:

здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів ШВСМ з відбору спортсменів, організацію навчально-тренувального та виховного процесу, контроль за комплектуванням спортивних груп, результатами навчально-тренувальної роботи, контролює терміни проходження тренерами-викладачами курсів підвищення кваліфікації;

веде статистичний облік та аналіз результатів учнів-спортсменів ШВСМ, відділення, груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу ШВСМ, а також відповідає за ведення документації з питань проведення навчально-методичної роботи;

здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням індивідуальних планів спортсменів та відповідає за складання і додержання розкладу занять.

8. Старші тренери-викладачі виконують обов’язки, визначені для тренерів-викладачів, а також здійснюють контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несуть відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, за результати виступу спортсменів на змаганнях, здійснюють контроль і відповідають за дотримання норм антидопінгового законодавства.

9. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у ШВСМ утворюється тренерська рада, яку, як правило, очолює керівник ШВСМ, який затверджує робочий план та склад ради.

Тренерська рада ШВСМ:

вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи;

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ШВСМ;

вивчає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять, досягнень науки, досвіду роботи;

розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

вносить керівництву ШВСМ пропозиції щодо налагодження міжнародних та всеукраїнських спортивних зв’язків;

захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю ШВСМ.

Засідання тренерської ради ШВСМ проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

VІІІ. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база ШВСМ

1. Фінансово-господарська діяльність ШВСМ провадиться відповідно до чинного законодавства та статуту ШВСМ.

2. Фінансування ШВСМ здійснюється відповідно за рахунок коштів власника (засновника), відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.

Іншими джерелами формування коштів ШВСМ є:

кошти від надання платних послуг;

гуманітарна допомога;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

кредити банків;

інші надходження.

Кошти, отримані ШВСМ з інших джерел фінансування,  використовуються для впровадження діяльності, передбаченої статутом.

3. ШВСМ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності, відповідно до її статуту;

модернізувати за наявності коштів власну матеріально-технічну базу;

орендувати спортивну базу у разі відсутності власної спортивної бази;

користуватися в установленому порядку безоплатно земельними ділянками, на яких розташована ШВСМ;

володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

відряджати спортсменів та тренерів-викладачів на спортивні заходи в межах України, що здійснюються відповідно до чинного законодавства;

виконувати інші функції відповідно до чинного законодавства та статуту ШВСМ.

4. Матеріально-технічна база ШВСМ може включати адміністративні приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

З урахуванням специфіки виду спорту для забезпечення навчально-тренувального процесу і участі у змаганнях ШВСМ може мати автотранспорт і плавзасоби (спеціальні машини для перевозки човнів, яхт, супроводження велосипедистів, марафонців, спортсменів зі спортивної ходьби і стаєрів, коневозки, моторні човни, катери тощо).

5. За відсутності власної спортивної бази ШВСМ для проведення навчально-тренувального процесу можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови дотримання ними санітарно-гігієнічних норм та правил.

Зазначені об’єкти (споруди) надаються у користування відповідно до вимог чинного законодавства.

ІХ. Діяльність ШВСМ у рамках міжнародного співробітництва

Діяльність ШВСМ у рамках міжнародного співробітництва здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Директор департаменту

олімпійського спорту

Р.Я. Вірастюк


Додаток 1

до Положення про школу вищої

спортивної майстерності

(пункт 5 розділу ІІІ)

НОРМИ

тижневого режиму навчально-тренувальної роботи групах на етапах підготовки учнів-спортсменів

Групи / етапи підготовки

Основна задача етапу

Рік навчання (період підготовки)

Режим навчально-тренувальної роботи (години на тиждень)

Спортивного удосконалення

Удосконалення спортивної майстерності

1-й рік

24

2-й рік

26

3-й рік

28

Вищої спортивної майстерності

Реалізація індивідуальних можливостей, збереження вищої спортивної майстерності, поступове зниження досягнень

весь строк

(з урахуванням спортивних досягнень)

32


Додаток 2

до Положення про школу вищої

спортивної майстерності

(пункт 5 розділу ІІІ)

НОРМИ

наповнюваності груп відділень з видів спорту шкіл вищої спортивної майстерності

Види спорту

Наповнюваність груп (мінімальна кількість учнів-спортсменів у групі)

cпортивного удосконалення

вищої спортивної майстерності

1-й рік

2 роки

більше 2-х років

увесь строк

1

2

3

4

5

Бадмінтон

6

4

4

4

Баскетбол

6

6

6

6

Бейсбол

6

6

6

6

Бокс

6

5

5

3

Боротьба вільна

6

6

5

4

Боротьба греко-римська

6

6

5

4

Важка атлетика

5

5

4

4

Велосипедний спорт (трек, шосе маунтенбайк, ВМХ)

4

4

3

2

Веслування академічне

5

4

4

3

Веслування на байдарках і каное

4

4

3

3

Веслувальний слалом

4

4

3

3

Вітрильний спорт

4

4

4

2

Водне поло

6

6

6

6

Волейбол

6

6

6

6

Волейбол пляжний

6

4

4

4

Гандбол

8

8

8

6

Гімнастика спортивна

5

4

4

3

Гімнастика художня

5

4

4

3

Дзюдо

6

5

5

4

Карате

6

5

5

4

Кінний спорт

3

3

3

2

Легка атлетика

6

5

3

2

Плавання

5

4

4

2

Плавання синхронне

5

5

4

3

Регбі*

11

11

11

11

Скелелазіння

4

4

3

2

Софтбол

6

6

6

6

Стрибки у воду

3

3

3

2

Стрибки на батуті

5

4

4

3

Стрільба з лука

5

4

4

3

Стрільба кульова

4

4

3

2

Стрільба стендова

4

4

3

2

Сучасне п’ятиборство

4

3

3

2

Теніс

6

4

4

4

Теніс настільний

6

4

4

4

Триатлон

5

4

3

2

Тхеквондо (ВТФ)

6

5

5

4

Фехтування

4

3

3

2

Футбол

9

9

9

6

Хокей на траві

6

6

6

6

Біатлон

5

4

4

3

Бобслей

4

4

4

4

Гірськолижний спорт

5

4

4

3

Ковзанярський спорт

5

4

4

3

Лижні гонки

5

4

4

3

Лижне двоборство

5

4

4

3

Стрибки на лижах з трампліна

5

4

4

3

Санний спорт

5

4

4

2

Сноуборд

5

4

4

3

Фігурне катання на ковзанах**

5

4

4

3

Фристайл

5

4

4

3

Хокей з шайбою

12

12

11

10

Шорт-трек

5

4

3

2

__________

* Наповнюваність у групах спеціальної базової підготовки та підготовки до вищих досягнень за спеціалізацію (регбі - 7) становить 8 спортсменів за всіма роками підготовки.

** Наповнюваність групи підготовки до вищих досягнень у фігурному катанні на ковзанах для одиночного катання - 2 особи.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 3734 від 06.09.2017}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.09.2015 — 2015 р., № 67, стор. 152, стаття 2221, код акта 78227/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -