<<
>>

НАКАЗ від 26.01.2018 № 441 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту України". Мінмолодьспорт України. 2018

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.01.2018  № 441

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 лютого 2018 р.

за № 190/31642

Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту України

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1995 року № 597 "Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності" (зі змінами), від 19 травня 1999 року № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств" (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 902-р "Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства молоді та спорту" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту України (далі - Умови), що додаються.

2. Департаменту економіки та фінансів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

3. Управлінню роботи з персоналом забезпечити приведення контрактів керівників державних підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту України, у відповідність до Умов.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

молоді та спорту України

І.О.

Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

соціальної політики України

Виконавчий Віце-президент

Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

О. Крентовська

О. Мірошниченко

Р. Іллічов

О.О. Шубін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

26.01.2018 № 441

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 лютого 2018 р.

за № 190/31642

УМОВИ,

критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту України

I. Загальні положення

1. Ці Умови застосовуються для:

обчислення розмірів посадових окладів керівників державних підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту України (далі - керівники підприємств), оплата праці яких здійснюється згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств" (зі змінами);

преміювання керівників підприємств.

2. Преміювання керівників підприємств здійснюється в межах фонду оплати праці, виділеного на зазначену мету.

II. Диференційовані показники для обчислення розмірів посадових окладів керівників державних підприємств

1. Розмір посадового окладу керівника підприємства визначається залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, визначеної підприємством відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (зі змінами), вартості активів або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, визначеного (ї) у колективному договорі підприємства, з урахуванням таких диференційованих показників:

Розмір показника

Кратність до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік за даними останньої річної фінансової звітності, осіб

менше або дорівнює 50

3

від 51 до 100

4

від 101 до 200

5

від 201 до 500

6

Вартість активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, грн

від 100 тис. до 1 млн

1

від 1 млн до 10 млн

2

від 10 млн до 40 млн

3

від 40 млн до 100 млн

4

від 100 млн до 500 млн

5

від 500 млн до 1 млрд

6

Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності, грн

від 100 тис. до 500 тис.

2

від 500 тис. до 5 млн

3

від 5 млн до 10 млн

4

від 10 млн до 30 млн

5

від 30 млн до 50 млн

6

від 50 млн до 70 млн

7

від 70 млн до 100 млн

8

від 100 млн до 200 млн

9

2. У разі можливості застосування двох і більше максимально допустимих розмірів посадового окладу керівника підприємства використовується найвищий із максимально допустимих розмірів посадових окладів.

III. Умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств

1. Умови та критерії преміювання:

1) преміювання керівників підприємств проводиться щокварталу та щороку за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств, відображеними у формах бухгалтерської і статистичної звітності та у звіті про виконання фінансового плану;

2) премія керівникам підприємств нараховується за фактично відпрацьований час і не може перевищувати за квартал розміру трьох посадових окладів, зазначених у контракті, за рік - шести посадових окладів, зазначених у контракті;

3) премія керівникам підприємств за результатами роботи за квартал/рік нараховується за погодженням з Мінмолодьспортом;

4) керівники підприємств за результатами відповідних звітних періодів у строки, передбачені для подання фінансової звітності, направляють до Мінмолодьспорту подання про преміювання керівника згідно з додатками 1, 2 до цих Умов;

5) премія керівникам підприємства не нараховується за звітний період у разі:

наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді;

припинення трудових відносин за посадою;

наявності нещасного випадку з вини підприємства;

наявності узгоджених штрафних санкцій до підприємства з боку контролюючих органів;

наявності порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період або за попередні періоди, але не більше ніж за один рік, що передує звітному періоду;

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни;

6) преміювання керівників підприємств здійснюється за звітний квартал/рік за таких умов:

виконання планових показників валового та чистого прибутку (нульовий результат чистого прибутку не є показником прибутковості діяльності підприємства);

виконання планового показника чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

відсутність заборгованості з комунальних платежів;

відсутність простроченої кредиторської заборгованості;

своєчасна сплата податків до бюджету та внесків до державних цільових фондів, включаючи внески до Пенсійного фонду України;

зменшення показника суми заборгованості із заробітної плати в середньому на одного працівника не менше ніж на 75% (для новопризначеного керівника підприємства).

2. Диференційовані показники та розміри преміювання керівників підприємств:

№ з/п

Показники за звітний період

Диференційовані значення показників

Розмір премії (відсоток посадового окладу)

За підсумками роботи за квартал

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100% (плановий показник)

50

більше ніж на 100%

100

2

Чистий прибуток

100% (плановий показник)

50

більше ніж на 100%

100

3

Валовий прибуток

100% (плановий показник)

50

більше ніж на 100%

100

За підсумками роботи за рік

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100% (плановий показник)

50

більше ніж на 100%

100

2

Чистий прибуток

100% (плановий показник)

50

більше ніж на 100%

100

3

Валовий прибуток

100% (плановий показник)

50

більше ніж на 100%

100

4

Зростання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з попереднім роком

до 10% включно

30

від 11% до 25% включно

60

26% і більше

100

5

Зменшення кредиторської заборгованості порівняно з попереднім роком

до 10% включно

30

від 11% до 25% включно

60

26% і більше

100

6

Зменшення непокритого збитку порівняно з попереднім роком

до 10% включно

30

від 11% до 25% включно

60

26% і більше

100

Директор департаменту

економіки та фінансів

Ю.Л. Музика

Додаток 1

до Умов, критеріїв,

диференційованих показників

та розмірів посадового окладу

і преміювання керівників

державних підприємств,

віднесених до сфери управління

Міністерства молоді

та спорту України

(підпункт 4 пункту 1 розділу III)

ПОДАННЯ

про преміювання

_____________________________________________________________________

(найменування державного підприємства, віднесеного до сфери управління

Міністерства молоді та спорту України)

______________________________________________________________________

(П.І.Б.)

за ____ квартал _______ року

№ з/п

Показники за звітний період

Диференційовані значення показників, %

Виконання показників фінансового плану

за ___ квартал ____ року

Розмір премії, %

Розмір посадового окладу керівника підприємства, грн

Нарахована сума

за ___ квартал

(гр. 8 х гр. 9), грн

план, тис. грн

факт, тис. грн

% виконання

відсоток посадового окладу

за фактичне виконання показників

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100 (плановий показник)

50

більше ніж на 100

100

2

Чистий прибуток

100 (плановий показник)

50

більше ніж на 100

100

3

Валовий прибуток

100 (плановий показник)

50

більше ніж на 100

100

Разом

х

х

Головний бухгалтер

_______________

(підпис)

____________________________

(прізвище, ініціали)

Додаток 2

до Умов, критеріїв,

диференційованих показників

та розмірів посадового окладу

і преміювання керівників державних

підприємств, віднесених до сфери

управління Міністерства молоді

та спорту України

(підпункт 4 пункту 1 розділу III)

ПОДАННЯ

про преміювання

____________________________________________________________

(найменування державного підприємства, віднесеного до сфери управління

Міністерства молоді та спорту України)

_____________________________________________________________

(П.І.Б.)

за ___________ рік

№ з/п

Показники за звітний період

Диференційовані значення показників, %

Виконання показників фінансового плану за _____ рік

Темп зміни показників

Розмір премії, %

Розмір посадового окладу керівника підприємства, грн

Нарахована сума

за _____ рік

(гр. 11 х гр.12), грн

план, тис. грн

факт, тис. грн

% виконання

попередній рік, тис. грн

звітний рік, тис. грн

%

відсоток посадового окладу

за фактичне виконання показників

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100 (плановий показник)

х

х

х

50

більше ніж на 100

100

2

Чистий прибуток

100 (плановий показник)

х

х

х

50

більше ніж на 100

100

3

Валовий прибуток

100 (плановий показник)

х

х

х

50

більше ніж на 100

100

4

Зростання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з попереднім роком

до 10 включно

х

х

х

30

від 11 до 25 включно

60

26 і більше

100

5

Зменшення кредиторської заборгованості порівняно з попереднім роком

до 10 включно

х

х

х

30

від 11 до 25 включно

60

26 і більше

100

6

Зменшення непокритого збитку порівняно з попереднім роком

до 10 включно

х

х

х

30

від 11 до 25 включно

60

26 і більше

100

Разом

х

х

Головний бухгалтер

________________

(підпис)

______________________________

(прізвище, ініціали)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.03.2018 — 2018 р., № 22, стор. 368, стаття 753, код акта 89344/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -