<<
>>

Наказ Міноборони України від 01.06.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2020

Документ актуальний на 06.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.06.2020  № 180

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 червня 2020 р.

за № 539/34833

Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (із змінами) та з метою врегулювання окремих питань виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 745/32197, що додаються.

2. Департаменту фінансів Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

А. Таран


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

01 червня 2020 року № 180

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 червня 2020 р.

за № 539/34822

ЗМІНИ

до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

1.

У розділі I:

1) абзаци другий і третій пункту 1 викласти в такій редакції:

«Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і «Про донорство крові та її компонентів» та постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей», від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 11 серпня 1995 року № 648 «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах», від 22 грудня 1995 року № 1037 «Про надбавки до посадових окладів осіб, зайнятих на шифрувальній роботі», від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

Дія цього Порядку (крім розділів II, V, VI, IX, XII, XVI-XXIV) поширюється на військовослужбовців, умови виплати грошового забезпечення для яких встановлено іншими нормативно-правовими актами.»;

2) абзаци дев’ятий-шістнадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:

«До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення належать:

підвищення посадового окладу;

надбавки;

доплати;

винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;

премія.

До одноразових додаткових видів грошового забезпечення належать:

винагороди (крім винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту);

допомоги.»;

3) абзац перший пункту 9 після слів «грошового забезпечення» доповнити словами «за останніми займаними посадами».

2. Пункт 7 розділу II викласти в такій редакції:

«7. Посадові оклади особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які на день присвоєння офіцерського звання займають посади осіб рядового, сержантського та старшинського складу, виплачуються в розмірі, передбаченому за 12 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, із дня присвоєння офіцерського звання до дня вступу до виконання обов’язків за офіцерською посадою.».

3. Абзаци другий, третій та четвертий пункту 1 розділу VII після слів «центрів спеціального призначення» доповнити словами «(центрів спеціальних операцій)».

4. У розділі XI:

1) абзац перший пункту 2 після слів «Розмір надбавки військовослужбовцям» доповнити словами «(крім військовослужбовців режимно-секретних органів)»;

2) пункт 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Розмір надбавки військовослужбовцям режимно-секретних органів, які працюють в умовах режимних обмежень, установлюється у відсотках до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості»,- 60 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно»,- 50 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно»,- 30 відсотків.».

5. У розділі XVI:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. При порушенні військової дисципліни, незадовільному виконанні службових обов’язків виплата щомісячної премії військовослужбовцям здійснюється в таких розмірах:

у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення «догана», оголошеного письмовим наказом (розпорядженням) командира військової частини (керівника органу військового управління),- 90 відсотків встановленого розміру щомісячної премії;

у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення «сувора догана», оголошеного письмовим наказом (розпорядженням) командира військової частини (керівника органу військового управління),- 80 відсотків встановленого розміру щомісячної премії;

у разі накладення на військовослужбовця двох дисциплінарних стягнень «догана» («сувора догана»), оголошених письмовим наказом (розпорядженням) командира військової частини (керівника органу військового управління),- 60 відсотків встановленого розміру щомісячної премії;

у разі накладення на військовослужбовця трьох дисциплінарних стягнень «догана» («сувора догана»), оголошених письмовим наказом (розпорядженням) командира військової частини (керівника органу військового управління),- 50 відсотків встановленого розміру щомісячної премії.

Командир військової частини здійснює преміювання у зазначених розмірах за календарний місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром (за винятком випадків, коли таке стягнення знято встановленим порядком у цьому самому місяці).»;

2) пункти 6, 7 викласти в такій редакції:

«6. Забороняється не виплачувати премію військовослужбовцям або зменшувати її розмір протягом кількох місяців за одне й те саме допущене порушення.

7. Виплата щомісячної премії здійснюється із дня вступу до виконання обов’язків за посадами і до дня звільнення від виконання обов’язків за посадами, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов’язків за посадами.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, що навчаються у військових навчальних закладах, премія виплачується із дня зарахування на навчання до дня його закінчення, а також за час перебування у відпустці, що надається після закінчення військового навчального закладу.».

6. Абзац перший пункту 2 розділу XVII викласти в такій редакції:

«2. Днями плавання вважаються дні виходу кораблів (суден, катерів) із пункту базування (із дня виходу до дня заходу включно).».

7. У розділі XXII:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Одноразова грошова допомога військовослужбовцям після укладення ними першого контракту виплачується:

особам, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;

особам, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки і більше;

особам, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу строком на 1 рік і більше;

особам, які підписали контракт строком на 5 років і більше, із числа військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.»;

2) абзаци шостий і сьомий пункту 4 викласти в такій редакції:

«у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених з військової служби за контрактом;

у разі підписання контракту для проходження військової служби у Збройних Силах України особами, звільненими з військової служби за контрактом, з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах.».

8. У розділі XXIII:

1) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Військовослужбовцям, звільненим з військової служби, які мали право на грошову допомогу для оздоровлення та не отримали її протягом року, виплата цієї допомоги здійснюється на підставі наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, в якому оголошується про її виплату.»;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Розмір грошової допомоги для оздоровлення визначається виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день підписання наказу про надання допомоги для оздоровлення звільнені від посад, усунені або відсторонені від виконання службових обов’язків, відсторонені від виконання повноважень на посаді, до місячного грошового забезпечення включаються посадовий оклад за відповідним тарифним розрядом, оклад за військовим званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми займаними штатними посадами.

Випускникам військових навчальних закладів із числа осіб, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, та військовослужбовців строкової військової служби розмір грошової допомоги для оздоровлення визначається виходячи з посадового окладу за 12 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, окладу за військовим званням і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород), на які вони мають право на день вибуття у відпустку.».

9. Абзаци третій і четвертий пункту 7 розділу XXIV викласти в такій редакції:

«До місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Під час виплати зазначеної допомоги військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги звільнені від посад, усунені або відсторонені від виконання службових обов’язків, відсторонені від виконання повноважень на посаді, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, включаються оклад за військовим званням, посадовий оклад, надбавка за вислугу років і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми займаними посадами.».

10. Пункти 9, 10 розділу XXV викласти в такій редакції:

«9. Випускникам військових навчальних закладів і курсів підвищення кваліфікації із дня закінчення до дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадою, грошове забезпечення виплачується виходячи з:

розмірів грошового забезпечення, установлених до дня закінчення військового навчального закладу, з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення - тим, які мали в період навчання офіцерські звання;

посадового окладу, передбаченого за 12 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, надбавки за особливості проходження служби в мінімальному розмірі, встановленому Міністром оборони України на відповідний рік, і премії в мінімальному розмірі, передбаченому за 12 тарифним розрядом для осіб офіцерського складу,- тим, які не мали в період навчання офіцерських звань.

10. Військовослужбовцям, які закінчили військові коледжі вищих військових навчальних закладів і відділення військової підготовки вищих навчальних закладів з підготовки осіб сержантського і старшинського складу та отримали військові звання сержантського і старшинського складу, за період із дня призначення на посаду і до дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за цією посадою, грошове забезпечення виплачується виходячи з:

розмірів грошового забезпечення, установлених до дня закінчення військового навчального закладу, з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення - тим, які до зарахування на навчання проходили військову службу за контрактом;

посадового окладу за I тарифним розрядом, передбаченим для осіб, які проходять військову службу за контрактом, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, надбавки за особливості проходження служби в мінімальному розмірі, встановленому Міністром оборони України на відповідний рік, і премії в мінімальному розмірі, передбаченому за I тарифним розрядом,- тим, які до зарахування на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу.».

11. У пункті 1 розділу XXVI:

1) абзац перший після слів «за вакантною посадою,» доповнити словами «безперервно виконували обов’язки за цією посадою 30 календарних днів і більше,»;

2) абзац другий після слів «за невакантною посадою,» доповнити словами «безперервно виконували обов’язки за цією посадою 30 календарних днів і більше,».

12. Пункт 1 розділу XXVIII викласти в такій редакції:

«1. Грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), зарахованим у розпорядження відповідних командирів або звільненим від посад, виплачується в розмірі грошового забезпечення, яке військовослужбовці отримували за займаними посадами до зарахування в розпорядження, але не більше ніж два місяці.

Такий порядок виплати грошового забезпечення не стосується військовослужбовців, зарахованих у розпорядження посадових осіб (які мають право призначення на посади) відповідно до підпунктів 12-1 та 13 пункту 116, а також пункту 122 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008.

Час перебування військовослужбовця на лікуванні, у відпустці, тимчасового виконання обов’язків (але не більше ніж два місяці) за вакантною посадою, перебування під вартою (цілодобовим домашнім арештом) виключається із загального періоду перебування в розпорядженні.».

13. У розділі XXIX:

1) в абзаці другому пункту 3 після слів «У разі якщо до» слово «зазначених» виключити;

2) розділ XXIX доповнити пунктом 6 такого змісту:

«6. Визначений у цьому розділі порядок виплати грошового забезпечення також стосується і військовослужбовців, зарахованих у розпорядження посадових осіб (які мають право призначення їх на посади) відповідно до підпунктів 12-1 та 13 пункту 116, а також пункту 122 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008.».

14. Абзац другий пункту 9 розділу XXXI після слів «на нижчеоплачувану посаду» доповнити словами «, з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення.».

15. Пункт 5 розділу XXXII викласти в такій редакції:

«5. Одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби обчислюється з розміру місячного грошового забезпечення, до якого включаються:

звільненим із займаних посад - щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за останньою займаною посадою;

які на день звільнення з військової служби перебували в розпорядженні відповідних командирів (начальників) та тим, які до дня звільнення з військової служби були звільнені від посад (у тому числі у зв’язку зі скороченням штатних посад),- щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за останньою займаною посадою на день звільнення з військової служби з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення;

яких відсторонено від посад відповідно до Кримінального процесуального кодексу України або яких відсторонено від виконання службових повноважень у зв’язку зі складанням щодо них протоколу про адміністративне корупційне правопорушення,- щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення (крім винагород), на які мали право військовослужбовці за останньою займаною посадою на день відсторонення від посад (відсторонення від виконання службових повноважень) з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення.

Військовослужбовцям льотно-підйомного складу, які звільнені з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії та які у зв’язку з цим звільняються з військової служби, для обчислення одноразової грошової допомоги включаються щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) в розмірах, встановлених для цієї категорії військовослужбовців.

Військовослужбовцям, які після прибуття для подальшого проходження військової служби до Збройних Сил України з державних органів, установ, організацій зараховані у розпорядження та звільняються зі служби, розмір одноразової грошової допомоги в разі звільнення з військової служби обчислюється виходячи з окладів за посадами, які вони обіймали в цих органах, установах, організаціях, та інших виплат, установлених для відповідних працівників цих органів, установ та організацій.».

16. Порядок доповнити новим розділом XXXIII такого змісту:

«XXXIII. Виплата надбавки військовослужбовцям-донорам

1. Військовослужбовцям строкової військової служби та курсантам військових навчальних закладів (у тому числі із числа осіб, які перебували на військовій службі за контрактом перед зарахуванням на навчання), які протягом дванадцяти місяців безоплатно двічі здали кров та (або) її компоненти в кількості максимально допустимих доз (далі - військовослужбовці-донори), виплачується надбавка в розмірі 25 відсотків щомісячного грошового забезпечення.

2. Надбавка виплачується протягом шести місяців із дня останньої (другої) безоплатної здачі крові та (або) її компонентів, але не більше ніж до дня видання наказу:

про закінчення військового навчального закладу;

про виключення зі списків особового складу військової частини.

3. Виплата надбавки здійснюється за місцем проходження служби (навчання) військовослужбовців-донорів або місцем їх перебування на грошовому забезпеченні згідно з наказом командира військової частини (військового навчального закладу), виданим на підставі рапорту військовослужбовця та довідки за встановленою формою, визначеною Міністерством охорони здоров’я України.

4. Надбавка військовослужбовцям-донорам не виплачується в разі:

безоплатної здачі протягом дванадцяти місяців крові та (або) її компонентів у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам;

надання довідки не за встановленою формою.».

17. У таблиці додатка до Порядку:

1) у рядку 6 слова «начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України» замінити словами «Головнокомандувачем Збройних Сил України»;

2) у рядку 9 слова «бойового чергування» замінити словами «не менше чотирьох бойових чергувань»;

3) рядок 25 викласти в такій редакції:

«25. Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах льотного складу екіпажу пасажирського і вантажного салону повітряних суден.»;

4) рядки 27, 28 викласти в такій редакції:

«27. Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах льотного складу льотного екіпажу повітряних суден.

28. Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах льотно-випробного складу, які входять до складу екіпажу літальних апаратів.».

Директор

Департаменту фіннсів

Міністерства оборони України

полковник

С. Дяченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.06.2020 — 2020 р., № 50, стор. 35, стаття 1574, код акта 99563/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України від 08.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 2. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками""ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками". Міноборони України. 2020 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 05.02.2020 № 26 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 5. Наказ Міноборони України "ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів""ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів". Міноборони України. 2020 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 24.02.2020 № 56 "Про питання військової стандартизації". Міноборони України. 2020 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 09.01.2020 № 4 "Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти". Міноборони України. 2020 рікк
 8. Наказ Міноборони України "УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)""УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 26.03.2020 № 98 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 10. Наказ Міноборони України "ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості""ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 16.04.2020 № 122 "Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 12.03.2020 № 89 "Про затвердження Змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України". Міноборони України. 2020 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 29.04.2020 № 140 "Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування". Міноборони України. 2020 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 12.05.2020 № 147/619 "Про внесення зміни до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 13.04.2020 № 121 "Про внесення змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 11.06.2020 № 192 "Про затвердження Положення про методичні ради у державній авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 14.05.2020 № 149 "Про затвердження Порядку проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях". Міноборони України. 2020 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 30.06.2020 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року № 606". Міноборони України. 2020 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 21.05.2020 № 164 "Про внесення змін до Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України". Міноборони України. 2020 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 24.06.2020 № 224 "Про внесення змін до Положення про пожежну безпеку в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України". Міноборони України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -