<<
>>

Наказ Міноборони України від 29.11.2022 № 403 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369". Міноборони України. 2022

Документ актуальний на 30.12.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2022  № 403

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 грудня 2022 р.

за № 1526/38862

Про внесення змін до наказу

Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України» НАКАЗУЮ:

1. В абзаці третьому пункту 2 наказу Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369 «Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2022 року за № 1441/38777, після літери та цифр «А5617,» доповнити літерами та цифрами «А3369, А4655, А4767,».

2.

Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2022 року за № 1441/38777;

2) Зміни до Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2022 року за № 1442/38778.

3. Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. Резніков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

29 листопада 2022 року № 403

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 грудня 2022 р.

за № 1526/38862

ЗМІНИ

до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років

1. У пункті 1:

в абзаці другому слова «(далі - Міноборони)» виключити;

в абзаці третьому після літери та цифр «А5617,» доповнити літерами та цифрами «А3369, А4655, А4767,».

2. В абзацах першому, другому та четвертому пункту 4 після літери та цифр «А5617,» доповнити літерами та цифрами «А3369, А4655, А4767,».

3. У підпункті 2 пункту 6:

в абзаці третьому цифру та слово «1 грудня» замінити цифрами та словом «01 грудня»;

в абзаці четвертому після слів «Збройних Сил» доповнити словом «України».

4. У пункті 9:

абзац другий викласти в такій редакції:

«відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - військовослужбовців, які проходять (проходили) військову службу у військовій частині А0515 та військових частинах, закладах, установах та організаціях, підпорядкованих командиру військової частини А0515»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«військовослужбовців, які проходять (проходили) військову службу у військовій частині А0515 та військових частинах, закладах, установах та організаціях, підпорядкованих командиру військової частини А0515»;

в абзаці п’ятому слова «безпосереднього підпорядкування військовій частині» замінити словами «, закладів, установ та організацій, підпорядкованих командиру військової частини»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«звільнених з військової частини А0515 та військових частин, закладів, установ та організацій, підпорядкованих командиру військової частини А0515, які набули право на отримання статусу учасника бойових дій під час проходження військової служби у військовій частині А0515 та військових частинах, закладах, установах та організаціях, підпорядкованих командиру військової частини А0515»;

в абзаці сьомому слова «та військових частин, їй підпорядкованих» замінити словами «та військових частин, закладів, установ та організацій, підпорядкованих командиру військової частини А0515»;

в абзаці восьмому слова «розвідувальних органів України» замінити словами «розвідувального органу Міноборони», слова «розвідувальними органами України» замінити словами «розвідувальним органом Міноборони».

5. У пункті 10:

в абзаці другому після слів «управління (крім» доповнити словами та цифрами «військових частин А3369, А4655, А4767,»;

в абзаці четвертому:

після слів «управління (крім» доповнити словами та цифрами «військових частин А3369, А4655, А4767,»;

слова «військових навчальних» замінити словами «вищих військових навчальних».

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. На Комісії військових частин А3771, А3369, А4655, А4767 та оперативних командувань покладається розгляд питань про визнання учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» осіб із числа військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять (проходили) військову службу в військових частинах А3771, А3369, А4655, А4767, управліннях оперативних командувань та підпорядкованих їм з?єднаннях, військових частинах, установах».

7. У пункті 12 слово «установах,» виключити.

8. Абзац одинадцятий пункту 14 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«відсутності підстав для визнання осіб учасниками бойових дій, учасниками війни, що підтверджуються документами, відмовляти таким особам у визнанні їх учасниками бойових дій, учасниками війни;

виявлення розбіжностей або неточностей у наданих документах, повертати їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, організацій та підприємств чи особисто заявникам разом з письмовим обґрунтуванням з метою подальшого доопрацювання».

9. У пункті 15:

абзаци третій - шостий підпункту 4 викласти в такій редакції:

«копія посвідчення спеціаліста з розмінування відповідного зразка;

витяг із наказу командира військової частини про допуск особового складу до дій у складі груп (відділень) розмінування (тралення бойових мін) на календарний рік;

витяг із наказу командира військової частини про виїзд у складі групи (відділення) розмінування для виконання завдань з розмінування (тралення бойових мін);

витяг із наказу командира військової частини про виконання робіт щодо знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів, виявлених на території військової частини (найменування військової частини)»;

в абзаці першому підпункту 5 слово «осіб» замінити словом «військовослужбовців»;

абзац другий підпункту 8 виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;

підпункт 12 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 13-19 вважати відповідно підпунктами 12-18;

в абзаці другому підпункту 15 цифри «15» замінити цифрами «14»;

підпункт 18 викласти в такій редакції:

«18) до документів осіб, звільнених з військової служби, визначених підпунктами 5-12, 14, 15 цього пункту, додаються завірені копії сторінок паспорта громадянина України, що містять відомості про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), видачу паспорта, місце проживання, та документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону), або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування)».

10. У пункті 16:

в абзаці першому підпункту 1 цифру та слово «1 грудня» замінити цифрами та словом «01 грудня»;

абзац третій підпункту 3 викласти в такій редакції:

«завірені копії сторінок паспорта громадянина України, що містять відомості про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), видачу паспорта, місце проживання, та документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону), або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування)».

11. В абзаці другому пункту 18 слова «до здійснення» замінити словами «у здійсненні».

12. У пункті 19:

в абзаці другому слова «з моменту отримання» замінити словами «з дати отримання»;

в абзаці третьому слова «у разі» замінити словами «на підставі»;

абзац четвертий замінити двома новими абзацами такого змісту:

«рішення суду, що набрало законної сили;

результатів службового розслідування, якими встановлено факт прийняття Комісією рішення, яке не відповідає вимогам нормативно-правових актів».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

в абзаці шостому слова «виявлення факту» замінити словами «встановленого факту».

13. В абзаці четвертому пункту 24 слова «(далі - Мінветеранів)» виключити.

14. В абзаці сьомому пункту 25 слова «у виконанні бойового» замінити словами «під час виконання бойового».

Директор Департаменту

кадрової політики

Міністерства оборони України

О. Яцино


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

29 листопада 2022 року № 403

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 грудня 2022 р.

за № 1526/38862

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

1. У пункті 1 слова «(далі - Міноборони)» виключити, слова «Адміністрації державної» замінити словами «Адміністрації Державної».

2. Абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції:

«військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу у військових частинах А3771, А0987, А1155, А5725, А5833, А5509, А5617, А3369, А4655, А4767, командуваннях видів Збройних Сил України, оперативних командуваннях, управліннях повітряних командувань Повітряних Сил Збройних Сил України (далі - повітряні командування), органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах та організаціях, які їм підпорядковані, - структурними підрозділами служби персоналу (кадровими центрами) військових частин А3771, А0987, А1155, А5725, А5833, А5509, А5617, А3369, А4655, А4767, командувань видів Збройних Сил України, оперативних командувань, управлінь повітряних командувань відповідно».

3. У пункті 4 після слів «по батькові» доповнити словами «(за наявності)», слова «або уповноваженою ним посадовою особою» виключити.

4. У пункті 7 після літери та цифр «А5617,» доповнити літерами та цифрами «А3369, А4655, А4767,».

5. У пункті 8:

в абзаці другому слова «рішень про» замінити словами «рішень відповідної комісії, уповноваженої щодо розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, стосовно»;

в підпункті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

«документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати (викрадення) посвідчення»;

в абзаці четвертому після слів «по батькові» доповнити словами «(за наявності)»;

в абзаці п’ятому після слова «посвідчення» доповнити словами «(за наявності)»;

в абзаці шостому підпункту 3 слова «ідентифікаційного номера» замінити словами «документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону)».

6. У пункті 12 слова та цифри «, військової частини А0515» виключити.

7. У пункті 13:

в абзаці першому після слова «одержання» доповнити словами «ветеранами війни»;

після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«службами персоналу військових частин А3369, А4655, А4767 до Командування Сухопутних військ Збройних Сил України до 10 січня та 10 липня відповідно».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

8. В другому реченні абзацу першого пункту 15 слова «в установі» замінити словами «в уповноваженому на видачу посвідчення органі», слова «керівника установи» замінити словами «керівника відповідного органу».

9. Додатки 1, 2 до цієї Інструкції викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту

кадрової політики

Міністерства оборони України

О. Яцино


Додаток 1

до Інструкції про порядок видачі

в Міністерстві оборони України

посвідчень учасника бойових дій,

нагрудних знаків «Ветеран війни -

учасник бойових дій»

та листів талонів на право одержання

ветеранами війни проїзних квитків

з 50-відсотковою знижкою їх вартості

(пункт 5)

КНИГА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ

військовослужбовців (інших осіб), яким видано посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листи талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

Додаток 2

до Інструкції про порядок видачі

в Міністерстві оборони України

посвідчень учасника бойових дій,

нагрудних знаків «Ветеран війни -

учасник бойових дій»

та листів талонів на право одержання

ветеранами війни проїзних квитків

з 50-відсотковою знижкою їх вартості

(пункт 13)

ЗВІТ

про видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»


Документи та файли

Сигнальний документ — f521945n106.docx
Сигнальний документ — f521945n107.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.12.2022 — 2022 р., № 97, стор. 88, стаття 6069, код акта 115263/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 10.03.2022 № 85/1117/5 "Про тимчасові заходи з розміщення та тримання військовополонених". Міноборони України. 2022 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 22.02.2022 № 73 "Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України". Міноборони України. 2022 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 18.01.2022 № 17 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею". Міноборони України. 2022 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 05.01.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту". Міноборони України. 2022 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313". Міноборони України. 2022 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 10.02.2022 № 50 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК". Міноборони України. 2022 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 28.03.2022 № 94 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Міноборони України. 2022 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 01.04.2022 № 98 "Про внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2022 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 31.03.2022 № 95 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування". Міноборони України. 2022 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 09.04.2022 № 105 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 15. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 06.04.2022 № 103 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 07.04.2022 № 104/319 "Про затвердження Змін до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 12.04.2022 № 107 "Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців". Міноборони України. 2022 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 08.02.2022 № 36 "Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 20. Наказ Міноборони України "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування""МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування". Міноборони України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -