<<
>>

НАКАЗ від 03.04.2015 № 370 "Про затвердження Порядку планування, фінансування та контролю за виконанням науково-дослідних та науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2015

Документ актуальний на 21.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2015  № 370

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 червня 2015 р.

за № 673/27118

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1177 від 17.08.2018}

Про затвердження Порядку планування, фінансування та контролю за виконанням науково-дослідних та науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084 „Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету”, пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389 (зі змінами), та з метою підвищення ефективності діяльності науково-дослідних установ, забезпечення координації та раціонального використання результатів наукових досліджень з пріоритетних напрямів та завдань соціальної політики НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок планування, фінансування та контролю за виконанням науково-дослідних та науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту стратегічного планування та аналізу (Крентовській О.П.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Структурним підрозділам апарату Міністерства соціальної політики України керуватись у роботі Порядком, затвердженим пунктом 1 цього наказу.

4.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 2009 року № 122 „Про затвердження Положення про порядок планування, оформлення науково-дослідних робіт та інформування щодо діяльності науково-дослідних установ Міністерства праці та соціальної політики України”.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шевченка В.В.

Міністр

П. Розенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

03.04.2015  № 370

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 червня 2015 р.

за № 673/27118

ПОРЯДОК

планування, фінансування та контролю за виконанням науково-дослідних та науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює основні вимоги та правила щодо планування, фінансування та контролю за виконанням і впровадженням науково-дослідних і науково-технічних розробок (далі - НДР (НТР)), а також проведення заходів щодо наукового забезпечення реалізації основних завдань у сфері соціального захисту.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України „Про здійснення державних закупівель”, „Про науково-технічну інформацію”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 року № 162 „Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”, від 20 липня 1996 року № 830 „Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт”, від 04 березня 1997 року № 202 „Про удосконалення мережі науково-дослідних установ Міністерства праці”, від 28 лютого 2002 року № 228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”, від 25 серпня 2004 року № 1084 „Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету”.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

виконавець - науково-дослідна установа, що перебуває у сфері управління Мінсоцполітики, або суб’єкт господарювання, який здійснює виконання НДР (НТР);

замовлення на виконання науково-дослідної (науково-технічної) розробки для Мінсоцполітики (далі - замовлення) - документ, в якому зазначаються основні дані щодо НДР (НТР), зокрема мета, термін виконання, кошторисна вартість. Невід’ємними частинами замовлення є робоча програма (технічне завдання) та калькуляція кошторисної вартості;

замовник - структурний підрозділ Мінсоцполітики, на замовлення якого здійснюється НДР (НТР);

калькуляція кошторисної вартості НДР (НТР) (далі - калькуляція) - розрахункова вартість виконання НДР (НТР);

координатор - структурний підрозділ Мінсоцполітики, на який покладено завдання координації проведення наукових досліджень, забезпечення методичного керівництва в частині визначення пріоритетних напрямів НДР (НТР) на 3 роки та формування тематики НДР (НТР) на рік на підставі пропозицій структурних підрозділів Мінсоцполітики, на замовлення яких здійснюється НДР (НТР);

пріоритетні напрями Мінсоцполітики щодо проведення НДР (НТР) на 3 роки (далі - пріоритетні напрями) - документ, який визначає напрями НДР (НТР) на 3 роки відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, пріоритетних завдань Мінсоцполітики;

робоча програма - програма, яка визначає мету, завдання, об’єкт та методику дослідження, очікувані результати, етапи та календарний план виконання роботи, галузь упровадження та соціально-економічний ефект;

тематичний план науково-дослідних та науково-технічних розробок, що будуть виконуватися на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних асигнувань, - документ, який визначає тематику НДР (НТР), що будуть виконуватись протягом року, з відповідними термінами, замовниками, виконавцями, обсягами фінансування, очікуваними результатами та впровадженням НДР (НТР);

технічне завдання - документ, який визначає основне призначення, показники якості, техніко-економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

ІІ. Планування наукової діяльності

1. Планування і формування перспективного плану Мінсоцполітики щодо напрямів науково-дослідних та науково-технічних розробок на 3 роки (далі - Перспективний план) і тематичного плану науково-дослідних та науково-технічних розробок, що будуть виконуватися на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних асигнувань (далі - Тематичний план), здійснюються за програмно-цільовим принципом.

2. Підставою для включення науково-дослідних та науково-технічних (експериментальних) розробок до Перспективного та Тематичного планів є реалізація положень законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, державних цільових програм соціального розвитку, пріоритетних завдань Мінсоцполітики, міжнародних зобов’язань, договорів, конвенцій, ініціатив Мінсоцполітики.

3. Перспективний та Тематичний плани розробляються структурним підрозділом Мінсоцполітики, на який покладено завдання координації проведення наукових досліджень, забезпечення методичного керівництва в частині визначення пріоритетних напрямів НДР (НТР) на 3 роки та формування тематики НДР (НТР) на рік (далі - Координатор), на підставі пропозицій структурних підрозділів Мінсоцполітики, на замовлення яких здійснюється НДР (НТР) (далі - Замовник).

4. Замовники подають Координатору обґрунтовані пропозиції до проекту Перспективного плану щодо напрямів НДР (НТР).

5. Перспективний план щодо напрямів НДР (НТР) та загальні вимоги щодо розробки Тематичного плану щороку затверджуються наказом Мінсоцполітики.

6. Замовники готують пропозиції до тематичного плану науково-дослідних та науково-технічних розробок, що будуть виконуватись на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних асигнувань (додаток 1), на наступний рік із зазначенням кошторисної вартості робіт та подають їх Координатору, який виносить їх на розгляд науково-експертної ради Мінсоцполітики (секції) (далі - Рада).

7. На основі погоджених Радою НДР (НТР) Координатор розробляє та формує орієнтовний тематичний план науково-дослідних та науково-технічних розробок, що будуть виконуватись на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних асигнувань (додаток 2).

8. Після прийняття Державного бюджету України на відповідний рік відповідно до затверджених обсягів фінансування наукових досліджень та уточненої тематики НДР (НТР) Тематичний план затверджується наказом Мінсоцполітики.

9. У двотижневий строк після затвердження Тематичного плану між Замовником та виконавцем, що перебуває у сфері управління Мінсоцполітики, підписується замовлення на виконання науково-дослідної (науково-технічної) розробки для Мінсоцполітики (додаток 3), невід’ємними додатками якого є робоча програма (технічне завдання) НДР (НТР), калькуляція кошторисної вартості робіт.

Замовлення підписується у трьох примірниках: перший - для виконавця, другий - залишається у Замовника для контролю виконання, третій - надається Координатору.

ІІІ. НДР (НТР), що виконуються на договірних умовах суб’єктами господарювання, які не входять до сфери управління Мінсоцполітики

1. Після затвердження Тематичного плану Замовники подають структурному підрозділу, який відповідає за здійснення державних закупівель, заявку на закупівлю НДР (НТР), які не можуть виконати науково-дослідні установи, що перебувають у сфері управління Мінсоцполітики, на підставі якої проводиться процедура закупівель у встановленому законодавством порядку.

2. Відбір виконавців НДР (НТР) здійснюється структурним підрозділом, який відповідає за здійснення державних закупівель, відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення державних закупівель.

3. За результатами проведеного відбору Мінсоцполітики укладає договір з переможцем на виконання НДР (НТР) у порядку, встановленому законодавством України.

IV. Фінансування

1. Фінансове забезпечення виконання НДР (НТР) здійснюється в межах видатків, передбачених Мінсоцполітики на наукову діяльність у Державному бюджеті України за відповідною бюджетною програмою.

2. Фінансування НДР (НТР) здійснюється щомісяця відповідно до затвердженого на відповідний рік в установленому порядку кошторису та помісячного плану асигнувань.

3. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

4. Структурний підрозділ із фінансово-економічного забезпечення організовує роботу щодо здійснення фінансування та організації бюджетного процесу.

V. Розгляд та оформлення виконаної НДР (НТР) або її етапів

1. Розгляд виконаної НДР (НТР) залежно від її характеру, обсягу і отриманих результатів проводиться після завершення роботи в цілому або окремих її етапів, що мають самостійне значення, якщо це передбачено робочою програмою (технічним завданням) НДР (НТР).

2. Виконаною вважається робота, прийнята замовником у повному обсязі.

3. Після виконання роботи (етапу) виконавець складає:

звіт про НДР (НТР) (етап) з обґрунтованими висновками та пропозиціями у двох примірниках;

розгорнутий реферат.

4. У двотижневий строк після отримання звіту про НДР (НТР) Замовник розглядає його та складає висновок (акт) щодо відповідності вимогам Замовника наукової та науково-технічної розробки у трьох примірниках (додаток 4).

5. У випадках, коли замовлення виконане не в повному обсязі або неналежної якості, Замовник готує відповідну аргументацію та повертає роботу на доопрацювання виконавцю (термін доопрацювання - 14 календарних днів з дати отримання висновку щодо невідповідності).

6. Звіт про НДР (НТР) разом з висновком щодо відповідності вимогам Замовника наукової та науково-технічної продукції подається Замовником Координатору, який передає їх на розгляд на засіданні Ради, яка приймає рішення щодо погодження звіту про виконання наукового дослідження на замовлення Мінсоцполітики, виконаного за рахунок бюджетних асигнувань.

7. Один примірник звіту про НДР (НТР) (етап), погоджений Радою, разом з висновком щодо відповідності вимогам Замовника наукової та науково-технічної продукції знаходиться в Замовника, другий - у Координатора.

VI. Моніторинг, контроль та впровадження НДР (НТР)

1. До кінця лютого, наступного за звітним роком, Замовники надають Координатору довідку щодо впровадження результатів НДР (НТР), що було виконано на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних коштів (додаток 5).

2. За результатами отриманої інформації Координатор готує інформаційну довідку керівництву Мінсоцполітики щодо оцінки використання та впровадження НДР (НТР) Замовниками.

3. Не пізніше 15 березня року, що настає за звітним, Координатор (у частині результатів виконання замовлень, створення НДР (НТР) та підсумків моніторингу її впровадження) спільно зі структурним підрозділом із фінансово-економічного забезпечення (у частині фінансування НДР (НТР)) подає інформацію щодо основних результатів замовлень у межах установлених бюджетних призначень в установленому законодавством порядку.

4. Стан виконання НДР (НТР) контролюється Замовником шляхом організації супроводження виконання НДР (НТР) та проведення відповідно до законодавства перевірок.

Результати перевірок, відповідні висновки і пропозиції використовуються Замовником для уточнення та коригування обсягів фінансування на окремих етапах виконання замовлення, а також припинення роботи над проектами, що виконуються не на належному рівні, або втратили актуальність, або не можуть бути виконані з об’єктивних причин.

5. Координатор формує анотований збірник щодо виконаних НДР (НТР) відповідно до Тематичного плану за звітний рік та розміщує на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

Директор Департаменту

стратегічного планування

та аналізу

О. Крентовська

Додаток 1

до Порядку планування, фінансування

та контролю за виконанням

науково-дослідних та науково-технічних

(експериментальних)

розробок за рахунок коштів

державного бюджету

у сфері соціальної політики

(пункт 6 розділу ІІ)

ПРОПОЗИЦІЇ

до тематичного плану науково-дослідних та науково-технічних розробок, що будуть виконуватись на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних асигнувань


Додаток 2

до Порядку планування, фінансування

та контролю за виконанням

науково-дослідних та науково-технічних

(експериментальних)

розробок за рахунок коштів

державного бюджету

у сфері соціальної політики

(пункт 7 розділу ІІ)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

науково-дослідних та науково-технічних розробок, що будуть виконуватись на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних асигнувань

№ з/п

Назва замовлення (роботи)

Замовник

Терміни виконання (початок/ закінчення)

Обсяги фінансування за рахунок коштів державного бюджету, тис. грн*

Наукові результати, які будуть створені внаслідок виконання замовлення

Де будуть упроваджені

(використані)

наукові

результати

на весь період виконання

у тому числі

на ____ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

__________

* Орієнтовні у поточних цінах.


Додаток 3

до Порядку планування, фінансування

та контролю за виконанням

науково-дослідних та науково-технічних

(експериментальних)

розробок за рахунок коштів

державного бюджету

у сфері соціальної політики

(пункт 9 розділу ІІ)

ЗАМОВЛЕННЯ

на виконання науково-дослідної (науково-технічної) розробки для Мінсоцполітики

Додаток 4

до Порядку планування, фінансування

та контролю за виконанням

науково-дослідних та науково-технічних

(експериментальних)

розробок за рахунок коштів

державного бюджету

у сфері соціальної політики

(пункт 4 розділу V)

ВИСНОВОК (АКТ)

щодо відповідності вимогам замовника наукової та науково-технічної розробки


Додаток 5

до Порядку планування, фінансування

та контролю за виконанням

науково-дослідних та науково-технічних

(експериментальних)

розробок за рахунок коштів

державного бюджету

у сфері соціальної політики

(пункт 1 розділу VI)

ДОВІДКА

щодо впровадження результатів НДР (НТР), що було виконано на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних коштів

№ з/п

Назва НДР (НТР) відповідно до Тематичного плану

Як і де використано результати НДР (НТР) у перший рік після завершення роботи

Як і де використано результати НДР (НТР) у другий рік після завершення роботи

Як і де використано результати НДР (НТР) у третій рік після завершення роботи

1

2

3

4

5

Керівник структурного підрозділу замовника


Документи та файли

Сигнальний документ — f444349n90.doc
Сигнальний документ — f444349n91.doc
Сигнальний документ — f444349n92.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.07.2015 — 2015 р., № 51, стор. 148, стаття 1662, код акта 77472/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -